Notulen Wijkplatform ’s Heerenberg Oost 12/3/2012Dovnload 23.93 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte23.93 Kb.
Notulen Wijkplatform ’s Heerenberg Oost 12/3/2012
Aanwezig: Gerrit ten Kley, Wilfried Linssen (vz), Fons Stegeman, Hans Holthaus, Lies Verheij, Benno Verheij, Geert van de Werff, Gerard Kortbeek, Jelle Brunink, Maria Kniest, Adri van Eijk, Henk Kaak, Eefke Lievaart (Wijkcoördinator gemeente Montferland)secr.
Afwezig: G. Stienissen
Wilfried Linssen opent de vergadering om 19.30 uur
Na een korte inleiding wordt door Fons Stegeman een dankwoord gericht aan Adri van Eijk. Adri heeft na 4.5 jaar besloten zijn taken als voorzitter van de wijkraad neer te leggen. Er wordt kort stilgestaan bij de waarde van zijn inzet voor het wijkplatform. Uiteraard krijgt Adri nog een klein presentje.
2. Mededelingen

 • Margret Houdijk heeft aangegeven bij nader inzien niet verder te willen met het wijkplatform ivm andere werkzaamheden met name op de maandag avond.

 • Dhr. Emiel Lieferink had zich oorspronkelijk aangemeld als lid, maar heeft bij nader inzien besloten geen lid te willen zijn van het wijkplatform omdat niet als actief lid kan deelnemen gezien drukke werkzaamheden.

 • Wilfried Linssen en Gerrit ten Kley zijn bij het afscheid van wijkagent Gerard ter Avest aanwezig geweest. Vanaf eind maart zal er een nieuwe wijkagent in dienst treden.

 • Verzoek tot aanpassing van de gemeentelijke website n.a.v. het vertrek van voorzitter Adri van Eijk. Actie Eefke

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering

Paginanummering ontbreekt actie Eefke

Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd


4. Voortgang trap/pad commandeur

Vanmorgen (12/3) is een delegatie van het wijkplatform samen met dhr P.Borkus (gemeente Montferland), Wethouder R. Visser, dhr J. Tegrotenhuis (gemeente Montferland), G. vd Werff (Lokaal Belang Montferland) en Hans Stein (CDA) op locatie bijeen geweest. Namens het wijkplatform waren W. Linssen en H. Holthaus aanwezig. Het idee van een trap naast de Commandeur is na gezamenlijk overleg verlaten en het aanbrengen van een hellingbaan is op die locatie niet haalbaar gebleken. Er is besloten om een klein stukje verderop in het verlengde van de trap aan de Zonneweide een pad aan te leggen waarmee verbinding naar de parkeerplaats gegarandeerd wordt. Afgesproken is dat het wijkplatform de resultaten van dit overleg aan de media kenbaar mag maken. Daarnaast gaat de gemeente de gemaakte keuze verder uitwerken en zal het wijkplatform bij dat proces betrokken worden.


5. Verslag commissie Rabobank

Rabobank Graafschap Zuid stelt in het kader van het jaar van de coöperatie € 10.000 beschikbaar per kern in hun werkgebied. Dit betekent dat er voor wijkplatform ’s Heerenberg Oost € 5.000 te verkrijgen is. Vanuit het wijkplatform zijn reeds een aantal voorstellen naar voren gekomen, maar de bewoners worden via een oproep in het Montferland Journaal verzocht om ideeën aan te dragen. Hans Holthaus levert een artikel aan Eefke Lievaart aan en die zorgt voor plaatsing op de gemeentepagina (actie Hans en Eefke). In het artikel wordt als uiterste inleverdatum 28 maart vermeld. De vergadering besluit om uiterlijk 15 mei een keuze te maken uit de voorstellen om in te dienen bij de Rabobank.


6. Voortbestaan van het wijkplatform

Wilfried heeft e.e.a. op papier gezet en licht toe. Na enige discussie wordt het volgende overeen gekomen. De vergadering besluit na stemming om het wijkplatform officieel vast te laten leggen als stichting. Tevens is besloten dat het dagelijks bestuur zal bestaan uit;

voorzitter W.Linssen,

Secretaris M. Kniest,

Penningmeester H.Holthaus.
Na een tweede stemming wordt besloten de vergaderfrequentie niet te verhogen. Wanneer het dagelijks bestuur het nodig acht kan het wijkplatform aanvullend bijeen worden geroepen.
7. Naar aanleiding van speerpuntenlijst

De vergadering neemt de speerpuntenlijst gezamenlijk door en benoemt de speerpunten voor 2012. Daarnaast wordt afgesproken dat het dagelijks bestuur apart de lijst nogmaals door zal nemen op detail. Nieuwe speerpunten cq actiepunten die zijn besproken zijn opgenomen in bijgevoegde actiepuntenlijst.


De vergadering besluit unaniem om alle vergaderingen voortaan openbaar te laten. Daarnaast worden de volgende vergaderdata vastgesteld:

3 september

5 november
8. Rondvraag


 • G.Kortbeek: geeft aan dat Wilfried Linssen een goed voorzitter was deze avond

 • E.Lievaart: Het gemeentelijk strooibeleid zal naar verwachting komende week in het college worden behandeld

 • E.Lievaart: Het nieuwe beleid wijk en kerngericht werken wordt morgen in het College van B&W behandeld en zal door middel van een mededeling uit het college (MUC) in de raadscommissie van april of mei worden behandeld

 • H.Holthaus: hoeveel handtekeningen zijn er benodigd voor een burgerinitiatief in de gemeente Montferland? Actie Eefke

 • H.Holthaus: kunnen we de foto die vanavond is gemaakt gebruiken om onze vergaderingen aan te kondigen op de gemeentepagina? Zoals andere wijkraden dit ook doen. Afgesproken wordt om de foto te benutten en een bericht te ontwikkelen die de vergaderingen aankondigt. Dit aanleveren aan Eefke en die kan zorgen voor plaatsing. Actie Eefke en ?

 • G. van Werff: is het mogelijk om de contactgegevens van het nieuwe bestuur van de stichting rond te zenden? Ja

 • Jelle Brunink geeft aan, dat gezien zijn gezondheid, het niet meer mogelijk is om deel te nemen aan het WPF. De vergadering vindt het jammer maar respecteert zijn besluit. De voorzitter bedankt Jelle voor zijn inzet.

ActielijstActie

Wie

Status

1

Aanpassen gemeentelijke website ihkv vertrek adri

Eefke L
2

Paginanummering in notulen opnemen

secretaris
3

Aanleveren artikel voor gemeentepagina over project Rabobank

Hans H
4

Plaatsen artikel over Aktie Rabobank

Eefke L
5

Contact opnemen notaris ivm registreren stichting

Wilfried L
6

Onderzoeken hoeveel handtekeningen benodigd zijn voor een burgerinitiatief

Eefke L
7

Foto aanleveren voor artike MJ uitnodigen vergadering

Fons S

gereed

8

Aanleveren artikel voor uitnodigen bewoners op vergadering

??
9

Brief over parkeren sbergh oost opzoeken en mailen

Eefke L

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina