NR: 2 Schooljaar 2010-2011 bavo eemland Amersfoort 17-09-2010 InhoudsopgaveDovnload 0.49 Mb.
Pagina4/5
Datum22.07.2016
Grootte0.49 Mb.
1   2   3   4   5

11 Adviesprocedure overstap basisonderwijs – Voortgezet onderwijs
Voor de overstap van groep 8 naar een brugklas in het VO is goed overleg tussen de ouders, leerlingen en de betrokken scholen noodzakelijk. Over het algemeen verloopt dat volgens de volgende stappen. Deze gang van zaken is met alle BaO en VO scholen in de regio overeengekomen in het BaVo Overlegorgaan. Dit orgaan bewaakt en bevordert een soepele overgang van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs.


 1. De basisschool organiseert algemene voorlichting voor de leerlingen en ouders over de structuur van het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft geen informatie over schoolspecifieke mogelijkheden in het VO.
 1. De basisschool stelt een schooladvies op en een onderwijskundig rapport. Het schooladvies bestaat ui 2 criteria: de eigen schoolrapportage, waarin ook aandacht is voor sociaal-emotionele gegevens en zaken als houding, inzet, motivatie en een onafhankelijke toets (bv. De Cito-toets), waarin onder andere wordt aangegeven welk niveau van het Voortgezet Onderwijs, of welk type brugklas het meest geschikt is voor de leerling. Soms is er eerst een voorlopig advies en later een definitief advies. De adviezen worden altijd besproken met de ouders( en leerlingen). Ouders ondertekenen het onderwijskundig rapport voor gezien, dat vervolgens naar de VO school gaat.
 1. De basisschool neemt bij (bijna) elke leerling een onafhankelijke toets af die voor het VO geldt als 2de criterium voor toelating. In veel gevallen is dat de Cito-eindtoets, maar kan ook een andere erkende toets zijn. Voor leerlingen die advies LWOO krijgen is de Cito-toets niet altijd relevant. Scholen van LWOO kunnen ook een eigen toets afnemen.
 1. Het VO organiseert een gezamenlijke onderwijsmarkt (in januari) en eigen voorlichtingsdagen op de eigen school. Via onderwijsmarkten, advertenties en mailings wordt daar bekendheid aan gegeven.
 1. De ouders melden hun kind uiterlijk 1 april aan bij één van de VO scholen. (In de praktijk loopt deze aanmelding via de basisschool).Aan het aanmeldingsformulier wordt door de basisschool het onderwijskundig rapport en de uitslag van het tweede criterium toegevoegd.
 1. De VO school bespreekt de aangemelde leerling met de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Twee onderwerpen staan centraal: speciale aspecten van de begeleiding die in het belang van de leerling voortgezet moeten worden in de brugklas en de beste keuze van de soort brugklas waarin begonnen kan worden. VO scholen hebben soms verschillende onderbouwconstructies in het eerste leerjaar. Bij niet plaatsen van een leerling vindt er een nieuwe overlegronde plaats met basisschool en ouders.
 1. De VO school informeert, op één gezamenlijk vastgestelde datum, de ouders en leerlingen over toelating en plaatsing. Ook de basisschool wordt geïnformeerd over de uiteindelijke plaatsing.
 1. De scholen van VO organiseren een “kennismakingsdag” waarop leerlingen ( en ouders) uitgenodigd worden.
 1. De VO school informeert de basisschool gedurende meerdere jaren over de vorderingen van hun oud-leerlingen om hen in staat te stellen het adviseringsbeleid te toetsen en bespreekt jaarlijks met de nieuwe lichting ook de lichting van vorig jaar. (doen momenteel niet alle scholen!)Toevoeging

 1. Met de verzelfstandiging van het BAVO overlegorgaan is in de vergadering van 3 juni 2009 deze procedure nog eens uitvoerig besproken. Naar aanleiding hiervan een toevoeging aan de adviesprocedure die in de bijeenkomst van 14 oktober 2009 met elkaar afgesproken is.

De adviesprocedure overstap BAO – VO met de stappen 1 t/m 9 blijft gehandhaafd met de volgende toevoegingen:
  1. De CITO-eindtoets mag niet zwaarder tellen dan de adviezen van de basisschool. Het kan niet zo zijn dat leerlingen die voorheen bespreekgevallen waren, nu niet eens besproken werden.

  2. Leerkrachten zijn in staat op basis van professionele bekwaamheid de ontwikkelingslijn van de leerling, die blijkt uit LVS en CITIO, aan te vullen met info met betrekking tot vaardigheden en competenties gebaseerd op eigen waarneming.

  3. Huisvesting hoort los te staan van de toelatingsnorm. Indien er beperkte plaatsing mogelijkheden zijn dit tijdig met alle partijen (ze moeten weten waar ze aan toe zijn) communiceren. Daarbij goed de richtlijnen omschrijven.

  4. De warme overdracht is belangrijk.

  5. Bij voorlichting op scholen wordt een algemeen verhaal vertelt over de schooltypes, schoolsoorten en toelatingsnormen.

  6. Scholen voor VO hebben een plicht om leerlingen groeimogelijkheid te bieden. Leerlingen die naar een school van hun tweede keuze moeten, kunnen de opbouw van die scholen stagneren. Succesvolle scholen hebben een plicht om ook leerlingen met minder perspectief aan te nemen.

Voor alle aanmeldingen (aangenomen of afgewezen) geldt: communicatie - in gesprek gaan met elkaar- is vereist en daarmee belangrijk.


Als er bijzondere omstandigheden zijn bij de aanmelding is er in de regel uitgebreider overleg dan in bovenstaande standaardprocedure. Voor leerlingen die overstappen naar het VSO of die extra ondersteuning nodig hebben geldt een andere procedure.


12 Toelatingscriteria VO-kamer
In de VO-kamer, waarin alle samenwerkende schoolbesturen voor voortgezet onderwijs van Amersfoort en omgeving zitting hebben, is het toelatingsbeleid besproken. Hieronder de criteria zoals die in het voorjaar naar alle BaO en Vo scholen is verstuurd.
Bij toelating van leerlingen uit het basis onderwijs tot het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs spelen de volgende elementen een rol:

 • Advies van de basisschool

 • Cito-score

 • Wens ouders

 • Specifieke eisen


Volgorde

Het advies van de basisschool is voor het VO erg belangrijk (leidend). Dat advies moet ondersteund worden door de cito-score*. Ondersteunt de cito-score het advies niet, dan ontstaat (binnen redelijke marges) een bespreekzone. Hierbij kan de wens van de ouders een rol spelen. De cito-score alleen kan geen reden voor (niet) toelaten zijn.


Cito-score

Hieronder is schematisch weergegeven welke getallen worden gehanteerd.
Specifieke eisen

Indien de school een specifiek opleidingstraject aanbiedt, kan de school voor dit opleidingstraject aanvullende toelatingseisen formuleren. Hierbij kan gedacht worden aan sportklassen etc.


Toelatingscommissie

In de bespreek zone bepaalt uiteindelijk de toelatingscommissie van de school de daadwerkelijke plaatsing. De commissie informeert ouders en leerling, alsmede de toeleverende basisschool. Elke school kent een bezwarenprocedure voor het geval iemand bezwaar wenst aan te tekenen tegen een (niet-)toelatingsbesluit.


Zorgbreedte

Elke school is verantwoordelijk aangemelde leerlingen te plaatsen die voldoen aan de bovengenoemde criteria. Uitgangspunt is dat elke school een basis zorgbreedte kan bieden. Is plaatsing niet mogelijk vanwege extra gespecialiseerde zorg, dan is de betreffende school verantwoordelijk voor plaatsing elders. Besturen en scholen maken het komende jaar nadere afspraken over de basiszorgbreedte voor elke VO-school en de verdeling van specialismen over de VO-scholen.


* In plaats van de CITO-score kan ook een ander objectief toetscriterium worden ingebracht. Daarvoor gelden dan de bij dat toetscriterium behorende scores.

13 Wat bieden scholen in de regio?

PrO

LWOO

VMBO-B

VMBO-K

VMBO-G

VMBO-T

HAVO

VWO

Gymn.

Typen brugklassen (leerjaar 1)

Diploma.s
De Amersfoortse Berg

op
(havo/mavo) (havo/vwo) (vwo-bèta)

vmbo-t, havo, vwo
't Atrium

op
(havo/mavo) (havo/vwo) (vwo tweetalig)

vmbo-t, havo, vwo
Trias College

op
(lwoo) (vmbo-kb) (vmbo-tg)

vmbo-tgkb
J.v.Oldenbarnevelt

op
(gymnasium)

gymnasium
Vathorstcollege

op
(vmbo-t-havo-vwo)

vmbo-t, havo, vwo
Mondriaan

op
(lwoo/vmbo-tgkb) leerjaar 1+2 en schakelklassen

n.v.t., doorschakeling naar 3 vmbo
De Borgwal

op
n.v.t.

n.v.t.
Mavo-Muurhuizen

rk
(vmbo-tg) (mavo)

mavo, vmbo-g (zorg en welzijn)
Vakcollege A’foort L’weg


rk
(lwoo) (vmbo-kb)

vmbo-kb
Vakcollege A’foort H’weg-N


rk
(lwoo) (vmbo-kb)

vmbo-kb
't Hooghe Landt

rk
(mavo/havo) (havo/vwo)

mavo, havo, vwo, technasium
Het Nieuwe Eemland

rk
(mavo/havo) (havo/vwo) (gymnasium)

mavo, havo, vwo, gymnasium
De Baander

rk
n.v.t.

n.v.t.
Prisma College

pc
(lwoo) (vmbo-gkb)

vmbo-gkb
Farel College Amersfoort

pc
(vmbo-pt) (vmbo-t) (vmbo-t/havo) (havo/vwo) (havo/vwo tweetalig) (vwo) (vwo tweetalig)

tl/mavo, havo, vwo
Oostwende College Bunschoten

pc
(lwoo) (vmbo-b) (vmbo-kt) (vmbo-t/havo) (havo/vwo)

vmbo-gkb, tl/mavo
Corderius College


pc
(mavo) (mavo/havo) (havo/vwo) (vwo)

(masterclass)(masterclass)

mavo, havo, atheneum, gymnasium
Waldheim Mavo

pc
(vmbo-t)

vmbo-t
Griftland College

pc
(vmbo-t/havo) (havo/vwo) (vwo)

vmbo-t, havo, vwo
Corlaer College

pc
(lwoo) (vmbo-b/k) (vmbo-k) (vmbo-t) (vmbo-t/havo) (havo/vwo)

vmbo-tkb, havo, vwo
Accent Nijkerk

pc
n.v.t.

n.v.t.

Accent Amersfoort

pc
n.v.t

n.v.t
Prisma College COV

pc
Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen ( ISK)


n.v.t.
Groenhorst College Nijkerk

pc

Wellantcollege

ab
(lwoo) (vmbo-b) (vmbo-gk) (vmbo-t)

vmbo-tgkb
Het Baarnsch Lyceum

ab
(vwo+) (havo/vwo)

havo, vwo (incl. gymnasium)
Guido de Brès

ger
(lwoo) (vmbo-kb) (vmbo-tk) (vmbo-t/havo) (havo/vwo) (vwo)

vmbo-tkb, havo, vwo (incl. gymnasium)
Van Lodenstein College


ref
(lwoo) (vmbo-b) (vmbo-k) (vmbo-t) (vmbo-g) (havo) (vwo) (gymnasium)

vmbo-tkbg, havo, vwo, gymnasium
Luzac College Amersfoort

par
Sprintklas vmbo-t, havo, vwo

Vmbo-t, havo, vwo
VMBO-B = basisberoepsgerichte leerweg

(vooral praktische vakken; praktische opleidingen MBO, niveau 1 en 2)

VMBO-K = kaderberoepsgerichte leerweg
(combinatie theoretische en praktische vakken; kaderopleidingen MBO,

niveau 3 en 4)VMBO-G = gemengde leerweg

(theoretische vakken en één beroepsgericht vak;

kaderopleidingen MBO, niveau 3 en 4)

VMBO-T = theoretische leerweg

(theoretische vakken; kaderopleidingen MBO,

niveau 3 en 4)


LWOO = leerwegondersteunend onderwijs

PrO = praktijkonderwijs

(toeleiding tot de arbeidsmarkt)pc = protestants christelijk

rk = rooms katholiek

op = openbaar

ab = algemeen bijzonder

ger = gereformeerd

ref = reformatorisch

par = particulier
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina