Nscriptie: 2 e Vervolg Stadsrekeningen GraveDovnload 0.55 Mb.
Pagina1/19
Datum26.08.2016
Grootte0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Concept-transcriptie:
2e Vervolg Stadsrekeningen Grave,

2e Band (1470-1482), Inv. nr. 218


Fol. 193 ro

die se aver den Kuyken vuerden eenen vlemss, den scryver eenen vlemss, Arnt Koenen knaep 1 vlemss ende den ghenen eenen vlemss, die se doir dat water vuerden vuer den beecsken verteert een butken.

Dess Saterdaiges nae sunte Mertens die Raet te daige geweest by Derick Lemkens by den Ravensteynssche om Kaerdmans zaiken ende Jan van Vloedorps zaiken, dair by hoen gehadt VIII knechten, want se besorcht waeren, verteert tot Derick Knaepensoens XXVI vlemss,

Dess goesdaigh daer nae hadden die Ravensteynssce den Rait van den Grave gescreven tot Velp te comen, dair dat meisten deel van onsen rait mede waerdt om Jan van Vloedorp ende die Kaerdmans zaiken, verteert tot Aleyt Thyssen huys XX quarten wyns ende die quart ad II vlemss. Hier waeren mede die Amptman ende Loeff die Jegher,

Dess vrydaigs nae sunte Katherynen dach waeren die Scholtz Claess Spaen ende Mercelis die Vrieze tot Nymegen ende hadden Jan van Loen mit hoen te spreken mitter Stadt van Nymegen van Jan van Vloedorps zaike ende waeren twee nacht uyt verteert op ter reysen XLVIII vlemss Jan van Loen verteert IIIJ vlemss similiter XVI gulden X vlemss.

Item Jan Dericx gecoft vyff telgen ende II vaeten tot Deventer voir XV st..Item dair van gegeven te voir loen II st.

Item Rutte Smit gecoft tot Elten III telgen ad X st. dair voir gegeven IJ vlemsschen te voirloen,

Die glaezmeker gestopt X ruyten op ten Raithuys, elke ruyte ad J kr ende VIII libra loetz aen der watermoelen, echte libra J st.

Item gecoft vyff vierdell roeder verwen, dat libra ad III kr., gecoft om eenre vlemss lynsaet oly die Brugpoirt mede te maeken.

Item den Toerwechter gegeven sdaigs eenen vlemssch die welke die thoert op ten Brugthaern aengaende sunte Dyonisiusdach ende soe voert onse jair lank uyt duerende,

Die schildwekeren worden geoerdineert des vrydaiges nae den heiligen Cruysdach XI nacht, Henrick Loeffens vyff nacht, Henrick Eyntkens V nacht, Jan van dern Heck eenen nacht, Arnt die Haen eenen nacht, Bruxsten II nacht, noch Werner van den Velde VI nacht, dese hebben der stadt gecoft alle nacht J vlemssche.

Item gegeven Heyn Wellens gegeven IIII st van gruys dat hy voer den Brugpoirten ende vuerden dat op ten dyke buyten der Hampoirten, noch Heynken gevuert XXVI karren gruys uyter Brugpoirten ende gevuert buyten der Hampoirten, dair van gegeven IIIIJ vlemsschen.

Item Symon gedeckt op ter lochten aen den steenoeven ende dat steenbeckers huys gevorst ende gestopt dair over onledich geweest III daige ende verbesicht IIIIJ vymmen schoeff, die vymme ad vyff vlemssch, noch Symon gestopt op ten raithuys J dach dess daiges hoen gegeven voir synen arbeyt II braspenning, den oeperknecht gegeven van drye daigh, sdaigs IIJ vlemss, van Lenart Rutken gehaddt J vym schoeff ad Iij vlemss, noch tot teen ende bangeerden IJ vlemss simul VII gulden X vlemss

Item gegeven den Cremer die syn nastelen (?) genomen worden doe men onss vrouwe droech ende op ter selver tyt der stadt waterbecken doen vullen, dair aff gegeven 1 vlems

Die XII houteren die nu op ter mueren liggen, die heeft Huyb Klinkert dair gesloipt van der haven, van elken gegeven J vlemsschen.

Item Jan van den Velde mit syn soenen ende die balken allet langes opter mueren gelacht, elck voir syn arbeyt gegeven II vlemss.

Iten wy hadden Massert den Haerden die den steenbrenger ontboeden dat hy te Grave solde comen alst hoen soe gelegen waer, die stadt wolde van hien koepen hairden steen, beneden yn den hoegen thaern te leggen. Soe is Massairt van Nymegen te Grave gecomen mit syn doode, soe heeft die borgermeister met hoen gecommenscapt soe want hy dair ter stadt te lieve waer comen, soe heefft hoen die stadt geschenct VIII quarten wyns, die quaert ad II vlemss dair van heeft hy der stadt geloest een deels steens te leveren dess nyet geschiet en is similiter 1 gulden X vlemss.

Summa van desen twee syden: XXV gulden II vlemss.


Fol. 193 vo

Badeloen

Item geseynt een baide tot Ghennep den gegeven II st.

Peterken van Gelre dair nae oick gegaen tot Gennep ende eenen nacht uyt geweest, hoen gegeven III st.Dryess den Becker geseynt tot Ravensteyn als van Kaerdmans wegen, hoen gegeven IJ st.

Dryess Beckers soen geseynt tot Kuyck ende tot Ravensteyn van elker reysen hoen gegeven eenen st.

Den bade van Antwerpen gegeven van twee reysen mitten geleyde brieven van elker reysen vyff stuver.

Item den Zaidelmeker tot Joncker Frederick om geleyde ende hy en krege op ter tot syn eynde nyet ende hoen wederomme geseynt ende hoen tsamen gegeven VIII st.Item Jan van den Velde vyff reysen geseynt tot Ravensteyn van Kaerdmans wegen hoen gegeven IJ st.

Item Beexken geseynt tot Amerssfoirt om Kaerdmans wyll ende uytgeweist vyff daige, hoen gegeven XII st., noch Beexken tot Ravensteyn geweest, hoen gegeven 1 st.

Item Jan Goebbels geseynt tot Nymegen om Jan van Vloedorp, hoen gegeven II st.

Noch van Jan van den Velde oick geseynt tot Nymegen om Jan van Vloedorps zake, hoen gegeven II st., noch den selve tot Nymegen geweest ende twee daige uytgeweest III st. facit II gulden XVIIJ vleemss.

Item Jan Rosknecht geseynt tot Zaltboemell, tot Ravensteyn, tot Nymegen ende sHertogenbossch om Kaerdman ende Jan vanVloedrop aen baedloen gegeven ende met hoen gerekent similiter XXV st valet 1 ryns gulden ende VII vlemss

Item by beveell dess gemeynen Raitz doen vermaeken den putte by Geritz Kaelen door die geswoeren onss gerekent hebben dat die Stadt betaelen moet III Ryns gulden XXV vlemss.

Dess gelycx den putte vir Derick Knaepensoen den alde gelyck geswoeren, onss gerekent hebbn dair die stadt aff betaelen sall XIII vlemss.
Ditz van den leydaeck

Item Wemmer de Moelre IIJ roy myn XVII voet.

Jan die Haeze IIJ roey III vierdel ende VIII voet

Item Bernyer Baeyen J roey ende J vierdel

Jan Heysen VIJ roeyen ende XII voet

Noch Jan Heyse CI roeyen ende XL voet

Item Gairt die Brouwer VII roey myn XV voet

Item Wouter van Wamell J roey myn V voet

Item her Symon VI roeyen

Die baghynen IIII roeyen ende IJ vierdel

Jacop Maess(oen) V roeyen ende J vierdel

Derick van den Cluyten 1 roey ende XII voet

Item Rutte van Eesden 1 roey, die hy nu gedect heeft

Itm noch Rutger IIII roeyen gedeeckt, doe men nyet meer en gaff dan eenre clynckaert


Similiter aen leydaeck XLIX roede ende X voet maect aen gelde ….. LIII rynss gulden IJ vlemss I oirtken

Summa lateris LXI gulden IX vlemss 1 oirtken.


Fol. 194 ro.

Bewys van den plancken ende holt dair die Brugpoirt mede gesteygert ende gewulft was

Item dat is bleven deels in den Maezeganck op t weerss in den straten gelacht, oick dat staket aen die Maezen by Gysbert thaern ende deels in den Vyssche thoeren ende in der schoelen, dat twynhout in den Haltertschen thaern ende aen den dyke aen der Haempoirte ende voirt eenders dair dess te doen was

Item op ten steen oeven gevuert plancken ende holt, want die gereeten was gelyck voirscr. steet, voirt nyde doeren gemaict op ten steenoeven ende een loeyff aver den lederen ende op te mueren by den Vyspoirte ende luyken off kysten op ten busschen ende dair dess te doen was

Dan waeren XIX groete dycke plancken der syn vertymmert XVII aen der poirten, een planck op ter bruggen ende een planck yn die Hampoirt


Item soe bleff die Stadt den alden borgermeisteren als nemelich weder sculdich van tjair nae inhalt der laetster rekeningen die wy hoen betaelt hebbn XI gulden 19,5 vlemss

Item soe comt Jacop Maessoen den Borgermeisteren te baeten van eenen oeven steenss die hy gebrant had in den jair LXV (1465), dair hy nu bewys aff heeft gedaen II gulden ende VII vlemss.

Summa lateris XIII gul XXVIJ vlemss.
Fol. 194 vo.

Ditz den onrait die die Stadt jairlicx gylt

In de yrsten op Paesschen die Scholtet, Borgermeisteren, scepenen ende den clerck elck een pair hansen ad II vlemss ende yn elck pair IIII quaerten wyns, elck quart ad II vlemss, den bade een pair hanssen ende II quaerten wyns, den weker 1 quart, den Cuper II quarten wyns simul XLIX quaerten wyns valet IIII gul VIII vlemss.

Dess gelicx op Kersmis den Scholtz, Borgermeisteren, scepenen ende clerck, bade, weker ende cuper simul IIII gul VIII vlemss

Den Scholtet voir synen tabbert III gul

Den cleerck voir synen tabbert II gul

Thyss den bade voir synen tabbert II gul

Den busschen schieter II gul

Jan Rosknecht II gul

Der Stadt weker II gul

den Cuper ende glaesmeker ende tychgeler J gul ende 1 ort

Jan den Kort gegeven van den orgelen te blaesen, 1 ell swartz ad J gul

Jan Maessoen betaelt op Kirsmis II gouwen rynssch gul facet II gul II vlemss

Jan van Gaell gegeven VI malder r(ogge) op Paesschen, elck malder ad XXI vlemss facet IIIIJ gul

Derick van der Voirt op Nycolay VI malder r. ende een scepell ad XXI vls facet IIII gul XIX vls I oirtken.

Sweder van den Zande XVI malder r(ogge), dat malder ad XXI vls facet XII gul

Item Goesswins van den Gryndt 1 malder r(ogge) op Lamberti facet XXI vlemss

Den canoniken II malder r. van der schoelen op Lichtmis II gul

Den Canoniken gegeven IIJ autz geltz Sunte Barbaeren altair X s autz noch IIJ lib. payment facet II gul VJ vls XI gr.

Den heer gegeven voir synen banwyn XL lib payment facet VIII gul 1 vls.

Noch den rentmeister betaelt X brabanssche ende II hoenre, die IIII brabansche ad eenen alden vlemsschen facet simul IIIIJ vls IX gr.

Den Klocken steelre gegeven vyff gulden

Den poirter in der Hampoirt II lib. payment facet X vlems III oirtken

Den poirter in der Brugpoirt I lib. Payment facet V vlemss X gr.

Item aver der rekeningen te maken, verteert mitten cleerck IJ gul

Den clerck gegeven voir ynckt ende pappier J gul

Den alden schutten gegeven doe sy schoeten IIII gul

Doe men onser vrouwen beelt droeg gegeven I gul

Dess gelycx sunte Barbaren schutten III gul

Ende doemen onser vrouwen beelt droech I gul
Summa lateris LXXV gul VII vlemss.
Fol. 195 ro:

Summa summarum van allen uytgeven der Borgermeisteren voirscr. in desen jair mitten restant van tjair beloept te samen IIIIc LIII rynssche gulden XVIII vlemss II oirtken

Ende dat opboeren beloipt III c LXXIII gulden XXVI vlemss II oirtken
Dit syn der Stadt sceepell VII alde scepell ende III nyde scepell ende noch een nyde scepell Boemelcher maten III vaet ende J vaet

Hyer toe soe hebben die alde voirscr. borgermeisteren doen maken VIII nyder scepell ende twee nyde vaeten.


Dit syn die gewychten in der wagen II stuck dair men kaelen mede weget, noch III stucken, elck I c libra, noch II stucken elck L libra, noch IIII yseren stucken, elck omtrynt L libra, een stuck van XXXIII (doorgehaald, boven geschreven 24) libra, een stuck van XX libra, een stuck van VIII libra, een stuck IIII libra, een metaelen gewicht van vyff libra, een van IIII libra, een van III libra, een van II libra, een van eenen libra, een van J libra, een van 1 vierdel libra.
Dit syn der Stadtbusschen. In den yrsten XV loetbusschen, der is een ontwee geschoeten, V steenbusschen ende IIII karbusschen, elck mit twee kameren, een grote bussche mit twee nyde kameren, twee busschen op raederen ende VI metaelen bussche ende II busschen op eenre karren, noch een loetbussche, die myn genedige heere Jan van Beerse gaff.

Item 1 slange mit twee kameren, Item een hackebuss, 1 mit II cakemren, noch 1 steenbuss mit II cameren. Item tot ……… (rest van de regel niet leesbaar).

Item soe staen der stadt brieve ende privilegyen yn der kirken en diar syn IIII sloetell toe, die hebben Jacop Maess, Jacop Oemens, Claes Spaen ende Mercelis die Vrieze.
Fol. 195 vo:

Item Jan van den Meyell eenen gulden te vollasten totten tabert.

Item Goeswinus III libr. I.000 steens

Jacop van Hout III oirt vlemss gul.

Noch Jan Reepp IIJ vlemss van eenre vygekorff

Jacop Venne soen XXIX vlemss.

Item Tryest II gulden

Jan van der Meyell soin XIIII vlemss

Jacop Sunt eenen postulaet gulden valet VII gulden vyff vlms 1 oirt
Soe comt den alden borgermeisteren als Jacop Maessoen simul LXXXVI gul XXVI vlemss
Fol. 196 ro: blanco
Fol. 196 vo: blanco
Fol. 197 ro: blanco
Fol. 197 vo: blanco
Fol. 198 ro:
Anno LXX - LXXI (1470 - 1471)

Derick Roelofs soen )

Johan van Beerse ) borgermeisteren
Fol. 198 vo: blanco
Fol. 199 ro:

Opboeren Derick Rolofs soen ende Johans van Beerse borgermeisteren tot Grave. Aengaende in den jair van LXX (1470) op ten Jairsdach ende uytgaende in den jair van LXXI (1471) op ten selven dach, dat libra gerekent voir V alde vlemss ende den gul ad XX st. of XXVIII vlemss gerekent.


In den yrsten van den assyzen
Item den Broede assyz den slach dair aff Gerit Baenraets ad XVII libra, die selve gehoecht twe werff, elc hoechsel XII s, soe comt der stat metten hoechselen XVII lb XVI s

Item den wynassyez den slach dair af Ywaen van Wammel ad XXVI voeder elc voeder ad III alde scilde, den scilt gerekent ad IJ r. guld, die selve eens gehoecht myn een vierdel wyns, dat hoechsel een voeder, soe comt der stat metten hoechselen C XIX r. gul XX vleems

Item den Coerne assiß dry slach dair af stait die tael ad LXXXI lb., die selve gehoechtIX werff, elc hoechsel XXX s, soe comt der stat metten hoechselen XC lb.

Item den bier assiß, den slach dair aff Rutte van Triest ad C XCI r. guld, die selve gehoecht VI werff ende noch eens elc hoechsel III oert R. guld, soe comt der stat metten hoechselen C XXCIIIIJ r. gulden

Item den verwer assyz den slach dair af Jacop Reyle(i)er ad XXI lb, die selve gehoecht drie werf ende Clais die Verwer eens, elc hoechsel XXX s, soe comt der stat metten hoechselen XXV lb.

Item den wever assiß den slach dair af Thys den Bode ad LV lb, die selve gehoecht twe werf elc hoechsel III lb, soe comt der stat metten hoechselen LIX lb.

Item den cremer assyß den slach dair af Jan Wellens ende Thys die Bode ad XXXIIII lb, die selve gehoecht twe werf ende Heyn Paeds eens elc hoechsel XXX s, soe comt der dtat metten hoechsele XXXVII lb

Item den holten assyz den slach dair af Reyntken van Mill ad XVI lb, die selve gehoecht VI werf, noch Derick Tripmeker VI werf, Derick noch eens, elc hoechsel IX s, soe comt der stat metten hoechselen XIX lb XVIII s.

Item den schoemeker assyz, den slach dair aff Jacop Verwayen ad XXI lb, die selve gehoecht VI werff. Gerit van Werchem noch gehoecht VI werff, elc hoechsel IX s, soe comt der stat metten hoechselen XXIIII lb XII s

Summa lateris II c LXXIII lb VI s

Synde III c XIIII r. gulden VI vleems.
Fol. 199 vo:

Item den Vischer assyz den slach dair af Henric Paeds ad XXV lb, die selve gehoecht te werff, elc hoechsel XVIII s, soe comt der stat metten hoechselen XXVI lb IIII s.

Item den wage assizz den slach dair af Loief Arts XL lb, die selve gehoecht VI werf, Jacop van Triest gehoecht IIII werff elc hoechsel XXX s, soe comt der stat metten hoehselen L lb.

Item den Vleyschouwer assyz den slach dair aff Philips Taps ad XVI lb, die selve gehoecht drie werff, elc hoechsel XVIII s, so comt der stat metten hoechselen XVII lb XVI s

Item den steenpacht, den slach dair aff Rutte die Smyt ad XX lb, die selve gehoecht eens, dat hoechsel XII s, soe comt der stat metten hoechselen XX lb VIII s

Item die kese ende lin(n)en laken assyz, den slach dair af Philips Taeps ad XIII lb, die selve gehoecht drie werff, elc hoechsel XII s, soe comt der stat metten hoechselen XIIII lb IIII s.

Item den fermentoit den slach dair af Art die Cael ad LXXX lb, die selve gehoecht XXV werff Theeuws van Gale gehoecht dair op XV werf, Art die Cael noch eens, elc hoechsel XII s, soe comt der stat metten hoechselen LXXXV lb VIII s

Summa lateris II c XV lb

Summa summarum van allen den assyzen voerscr. IIII c LXXXVIII lb VI s, die maken tsamen aen gelde XCIII r. gulden XXV vleems IJ oertken ende III c XIIII r. gulden VI vleems van den wijn ende bier assise, als voerscr. Steet facient simul IIII c VIII r. gul III vleems IJ oertken.
Fol. 200 ro:

Opboeren van der stat jairgulden

In den yrsten op Paesschen geboert van Bormans hoff I lib. XIIII s.

Item van Arnt Hacken hoff XVIII s IIII d.

Item van Bertolt Jegers thoerne V s.

Item van den hoff aen den toerne II s

Item Heyn Wolffs huys op Martini IIII lib V s

Item van der Schoemeker spuele buten der Hampoerte II lib.Item van Henric van den Hatert IX s

Item van Rut Hollen huys aen die Brugpoirt 1 lib

Item van den welleken bi der watermolen vyff lib

Item Jan Noeprincs uyter telgerien 1 lib. XII s

Item uyter Lemkens Mollers hoff II s

Item van Jan Quadepapen hoff X s

Item Jacop Kievoets uyter groenre stegen dit jair niet geboert want die stat heef se dit jair selve georbert.

Item van Gaert van Elsen uyter eenen Camp by sunte Joest berge X s

Item van Zeger van Marwyck wilneer III s

Item van den straetken beneven Diric Wautes 1 grote payment valet 1 s III gr.

Item Jacop die Gruyter van der Hampoerten I lib

Item Jan van Doernen ende Rut Huybkens 1 lib

Item Henric Wolf van den thoerne, daer die steen1 in stont I lib

Item die baghinen van Heyn Ansems raemstat 1 lib.

Item Gerit Spaen van den thoerne 1 lib.

Summa van den jairgulden voerscr. Beloept te samen XXIII lib XIIII st facient IIII r. gulden XIII vleems IIJ oertken


Item geboert van Henric Willems soen twee cappuyn

Item van Willem Kemerlincx III cappuyn twee hoenre

Item Thonis twee cappuyn

Item Ghysbert van Tuyll uyter enen hoefken, dat hij maken sal voer der Hampoerten, dat hem ende sinen erven die heer ende die stat gegeven hebben, jairlicx voerr aen gelden sal II capp.


Fol. 200 vo.

Item van den Raemen en is dit jair niet geboert, want sy syn opgenomen wurden buten tiden omme des vloetens will.

Item die burgermeister voerscr. hebn verpacht dat hoet Gaert Goessens VI jair lanck elcs tsiaers voir IIIJ r. guld, den gulden voerscr. ad XX st. gerekent ie dach dair af op Kersmis valet IIIJ r. guld

Item geboert vanGoessens kynder van der Hage VI vaet rogh, die men jairlics gilt, dat malder ad XXIIII vleems valet XVIII vleems

Item geboert van Henric Willems soen 1 blauwen gulden uyter den hof beneven syn huys valet XVIIJ vleems

Item van eenre vleesbancken die Jan Doppers had niet geboert, want hem bevolen is dat vleishuys te ruymen.

Item geboert van Jan van Cranenveltz thoerne 1 blauwen gulden valet XVIIJ vleems

Item geboert van XII beekeren van elken III Gelresche meuwen valet XXVII vleems

Item geboert van Frederick Steenbecker van den leemcuylen metten wech IJ lb payments valet VIII vleems

Item geboert van der scolen 1 r. gulden

Den welken ic den scoelmeister weder over gegeven heb voir die cleyn scolen, als ic namails bewysen sal

Item van der stat camp in desen jair niet geboert, want hy enen tyt van jaeren versat is aen dat heylige geesthuys.

Item geboert van den hoechselen van den hoede voerscr. XVI vleems dair af verdroncken in die Rose X vleems, soe comt der stat VI vleems
Die burger worden syn in desen jair

Item geboert van Michiel Henric Noyen soen IJ r. guldItem Nuyst die Cremer is die burgerscap verleent ende gegeven met beveel des raets voer syn cremer van synre alderwegen selliger gedechten aen der Spuelpoirten, dair die trap steet.

Summa lateris IX r. gul X vleems


Fol. 201 ro.

Opgeboert van tol brieven

Item geboert van Cornelis Mont XIIII vleems

Item geboert van Jacop van Triest XIIII vleems

Item van Michiel Henric Noyen soen voers. niet geboert, want niet synre burgerscappen doir ghinck.
Dits geboert van den broeken die der stat aen gaen van vechtelike saken

Item van Andries Mutzemeker I M steens

Item Leenken Screynemekers I M steens

Item Brant Roetvos I M steens

Item Fierkens soen I M steens

Item van Dirc van Hollant niet geboert by beveel des raets op seker manieren, als scoltz ende scepenen wail weten, die hy een tyt halden sal.

Item van Henric Michiels soen niet geboert want hem die raet dat gelaten heeft omme beden will Willems van Mairwyck, meyster Jegers.

Summa van den voerscr. broeken belopen IIII M steens, elc dusent 1 r. gul ende die toll brieven voers. beloepen 1 r. gulden valent V r. gulden


Fol. 201 vo.

Item in desen jair gebacken enen oeven steens, den selven oeven hevet ynne gehadt LXXIJ M steens, des was IIIJ M bleeck, des hadden die van Lynden I M mede voer guet ende die ander IIJ M bleecs geset op ten oeven. Soe blyfft dair noch guets steens LXX M steens, elc dusent 1 r gulden facient LXX r. gulden

Item van I M steens te vormen gegeven XIIJ vleems by beveel eyn ysent des raets soe beloept dat formen tsamen XXXII r. gulden X vleems 1 oerken. Item van den voers. oeven gegeven te bernen Jan van der Voert ende Lenart van der Hage XXVII r. gul.

Item van stroe gegeven dair men den steen mede gedect heeft op ter Hagen ende na stroe doe sy den steen in setten metten voir loen, tsamen XXVI vleems.

Item gegeven den steenbecker een malder gersten ad XV vleems.

Item noch den selven gegeven een malder haveren ad VIII vleems.

Item noch den selven voir 1 voedr torffs VII vleems

Summa van den cost voers. beloipt tsamen LXI r. gulden X vleems J oertken


Alsoe dan den cost van desen steenende dat opboeren voers. dat een tegen dat ander af geslagen, soe comt der stat VIII r. gulden XVII vleems III oertken.
Fol. 202 ro.

Item die burgermeisteren hebn vercocht of verpacht die dyck cuylen bi den steenoven ter maten metten somer dyck ter Masen waert metten gelocke ter Masen waert van Griet Mammers erve dem dyck ende dat gelocke redelic te begraven metten gelocke eens eynds ter side then oven waert met enen waterganck, met enen wech then mynsten schade.

Dair heeft Rutgher van Triest den slach aff den mergentale XLV r. gul IIII gul te onrade, des sal hij geven na beloepe der sommen, als die mate uyt wisen sal van hondert Ryns gulden, sesse ryns gulden tsjaers ter loesse, altyt op ten Heylige Kersdach naist comende.

Item wes gelt Rutgher voers. of syn erven gevende werden voer desen Kersmis naist comende en sal men egeenen pacht af geven.

Ende Rut voerscr. heeft gehoecht VI werf, elc hoechsel 1 r. gul ende des sal Rut voers. nu dat hem bleven is, want hij dair wail in had getast een doene hoechsel hebn by ysent des raets.

Summa summarum van allen opboeren Derick Roloffs burgermeister voers. in desen jair opgeboert heeft, beloept tsamen IIII C XXXV r. gulden XVI vleems III oertken.


Fol. 202 vo.

Blanco
Fol. 203 ro.

Uitgeven des burgermeisters voers. in desen jair

Item in den iersten, doe die raet versat waert, verteert tot Jans van den Broeke aen bier, broet, wyn ende anderen onraet tsamen C XV quarten wyns, die quart ad II alde vleems valent VIII r. gul XXIII vleems III oertken.

Item doe die alde burgermeisteren rekenden, gedroncken aen wyn tot Gertrude Vaecx huys LIII quarten wyns ende die gehaelt tot Jans van den Broeke, die quart ad II vleems.

Item voir enen Hamelts buyck ende dair toe tot Ryntkes gehaelt XIII lb hamel vleysch, tsamen XXVII vleems.

Item voir anderen onraet als van bier, broot, botter, keze, cruyt ende erten XXXIII vleems facit V r. gul XXVI vleems.

Item doe men rekenscap besach, gedroncken tot Geertruide Vaecx huys XXXIII quarten wyns, gehaelt to Jans van den Broeke, die quart II alde vleems.

Item want visch dach was omme gebroers wil gesant tot Keent ende dair gehailt aen groenen visch XV vleems.

Item tot Henric Moerkens aen stocvisch ende quaden heerinck, eyer ende botter XVII vleems

Item aen dicken bier broot, cruyt, coeken ende anderen onraet XXII vleems

Item den Drossz van Ravensteyn geschenct tot Aleyt Thys vn beveel des raets die helft van LXIIII quarten wyns, die quart II alde vleems, dair heer Jan van der Donck die ander helft af galt.

Item meester Jan van Erpel onss genedige heeren cancellier geschenct tot Aleit Thys by beveel des raets XXIX quarten wijns, den quart II alde vleems valent IX r. gul XIIIIJ vleems

Item Derick van Brakel met synre huisvrou geschenct van beveel des raets tot Aleit Thys XX quarten wijns, den quart II alde vleems, doe hy der statbrieve bracht van onsen genedige heere dar ons buger in die Pinxtmerct tot Antwerpen trecken solden ongevaerdt, facit 1 r. gulden XV vleems

Item den hoeve luyden uyten Land van Kuyck geschenct met namen Jan vanErp, Bertolt van Driell, Bertolt die Jeger, Ant van Beerse met meer anderen by beveel des raets X quarten wijns, des manendaigh op ten Vastelavont, want sy van eeren wege quamen omme oenen vastelavont metten burgeren te halden, die quart ad II alde vleems tot Aleit Thys valent XXIJ vleems.

Item den raet te samen geweest om te besien met Wolter Coenkens ende Herman Beymkens (?) geestmeister, waer men dat water leyden solden van der hoefscher strate, dat in de graften onss genedige here ende die raet insat dat mette leiden solde in die spuele die Raet biden anderen bleven tot Jan Mommerts aldair verteert XX quarten wijns, die quart 1 s facit 1 r. gulden

Summa lateris XXVII r. g XVI vleems III oertken.


Fol. 203 vo.

Item den heeren ende den gesellen geschenct doe sy gespoelt hadden die verrisenisse onss heren opten kerchoff 1 r. gul.

Item den gesellen geschenct 1 stoter die van den drie coninghen spoelden.

Item her Henric van Bylant geschenct tot Aleit Thys by beveel des raets XIII quarten wijns, die quart Ii alde vleems valet II r. r. guld IIIJ vleems


Van der metselaryen

Item aen den steenhoven verbesicht III M bleecs steens ende VIII c, want hij aen dat een eynde met enen hoerinck neder gestort was, dat dusent XV st. ende daer en is egeen vracht af gescreven.

Item Rut Huybkes in den ierste gevuert X M steens ende II c steens.

Item Frederick gevuert I M steens.

Item Bernur (?) gevuert I M IIJ c steens ende desen voerscr. steen is georbert ende een deels vermetselt aen den hogen toernen aen der Brugpoerten beneden onder varen, voert aen den Maze ganck aen beiden siden vermaict van Ghysberts thoerne totter Visch poerten toe buyten beneven der Mazen grote gebaecken verloept in der mueren boven der mueren tegen Jan Maessoens huys die borstweer ende tynen vermaict ende verhaven ten nochtaten den alden steen mede ten orbe bracht van den alden wercke.

Item noch Rut Huybkens gehaelt aen den steenhoven XVJ M steens ende IIJc steens.

Item buier (?) gevuert XI M steens ende III c steens ende I M bleeck steens.

Item Frederick gevuert IIJ M steens.

Item die steenbecker gevuert IIJ M steens, Bewys van desen steen

Item in den iersten dair mede gemaict vyff boeghe gehoecht aen der Visch poerten.Item afte dat gasth(ues?) aen der Brugpoerten die mure boven vermaict ende nyde verestaet ende die borst weer verhoecht ende sommige gaet toe geleet.

Item aen der Hampoerte by der boegel baven die sittinghe vermaict ende dair boven.

Item aen den bruggen verlapt ende afte Gerits van Oesterwyck een grote gebaecke ende dair omtrent daert te doen was.

Item den hardensteen voergem., elc dusent gerekent ad 1 r. gulden ende elc dusent te vueren VIII vleems.

Item noch II M steens afte Henric Grote ende dair onder die boegen mede verlapt, want men dair doir croep vz metten voirloen VII vleems

Item Fierken dair aen gelaept ende gestopt 1dach.

Item Gaert hem geholpen 1 dach

Item Gaert noch Fierken geholpen in den straten doir den jair, dair hy geen dach hueren af en heet, tsamen VI daghe valet LXII r. gulden IX veleems

Suma lateris LXIII r. gulden XIII vleems 1 oertken.
Fol. 204 ro.

Van den calck

Item van den calck van den iersten werck voers. als van den Maze ganck met sinen toebehoren georbert XXXVIII kerren calcx, elke kiere V st ende Frederick gegeven van elker kieren te vueren J vleems.

Item noch heeft Frederick voerscr. tot desen werc voers. gehaelt XXIX kerren sants, die kerre J vleems.

Item Heyntken Wellens gehaelt II kerren calcx, dair af te vueren 1 vleems

Item den calc die totten boegen gegaen is ende oeren toe behoer gelyc voerscr. steet

Item Frederick gehaelt van der kercken calck LXXXIII kerren.

Item noch Frederick gehaelt totten selen werck XXXVI kerren sants.

Item noh Marcelis die Vriese gedaen van beveel des raets IIJ kerren kalcx totten heyligen huysken facit simul XXXIIII r. gul XXIJ vleems

Item Frederick noch gehaelt J M steens georbert aen den put by her Henrics haven, die pyp dair mede vermaict.

Item dair toe een kere kalcx die Frederick gevuert heeft.

Item Frederick dair toe oick XII kerren sants, want men die straete hoegen moste omme den put ende II kerre leems, dair men die plancken mede bedecte onder den sande, facit 1 r. gul IIIIJ vleems


Van den metselarien

Item Fierken in de iersten gemetselt aen den steenhoven, dat dair ynne gevallen was aen een deels van den monden boven verwolft IIIIJ dach ende Cornelis Mont II dage, elke sdages V vleems.

Item Jan Artsß ende Aert die Laet oen aldair geoepert Jan Artsß IIIIJ dach ende Art die Laet II dage, elc sdages IIJ vleems.

Item doe den oven gemetselt was Jan Artsß ende Art voers. den oeven geveecht ende geruymt, elc 1 dach.

Item noch Fierken gemetselt den heertende die goete gestraet in der schole 1 dach, dair toe georbert IIJ c steens ende den steen II vleems te halen valent II r. gul XI vleems IIJ oertken

Item Ansem gemetselt aen den Maze ganck als voerscr. steet XIII dage metter lappingen buten der poerten.

Item Cornelis ende Fierken aen den voers. werck ellic IX dage.

Item Jan Arts sn geoepert XIII dage

Item Gaert van den Camp ende Claess Artssn steen geveecht ende mede geoepert, elc XII dage.

Item noch na Jan Artssn voers. Claes syn brueder, Gaert van den Camp elc II dage na den Maze ganck geruymt ende dat gruys ende eerde lancss die mure gevuert ende gedragen.

Item noch Fierken ende Cornelis aen den selven werck, elc II dage na gestraet lancs den Mazeganck aen beiden siden, want die mure te gronde uitge(graven) was, soe volchde die straet.

Item Gaert voerscr. oen beiden geoepert II dage valent X r. gul VIIJ vleems

Summa lateris XLVIII r. gul XLII vleems I oert
Fol. 204 vo.

Item Fierken gemetseltd aen den boegen aen der Vysh poerten voerscr. theijnden, den gasthuys ende aen der Hampoerte met Cornelis Mont, ellic XVI dage.

Item Wolter Coenkens ende Ansem ellic van oen XIIII daghe.

Item Lambert Janß, Gaert van den Camp ende Willem Janss den selven voers. geoepert ellic XVI dage.

Item Sander IIII dage, die alde muer af helpen houwen.

Item Jan van der Hoeven VI dage steen geveecht.

Item Jan Ruelkes II dage.

Item desen voerscr. wercluden in desen wercken voerscr. mitten (?) vaste swaer viele, dat alde werck neder te leggen ende want se die burgermeister vast vroech ende laet aen den werck hielden omme sy dan te williger te syn, hen geschenct tuschen tiden gehaelt tot Heynen van Hollant XIIII vleems waert biers.

Item Fierken gemetselt aen den hoegen toerne bij de Brugpoerten, dat beneden ierst geveecht ende gereynicht IIJ dach.

Item Fierken ende Ansem dair na gemetselt ende ondervaren (?), elc IIIJ dach.

Item Jan Arts soen soe voer ende na oen geoepert VI dage.

Item Gaert den selven geoepert ende steen aengedragen IIII dage valent XIX r. gul IIIIJ vleems

Item noch Fierken gemetselt aen den put by here Henrics Shaven ende die cuyp gehoecht ende uytgehadt ende dat weder gestraet IIII daghe.

Item Gaert van den Camp hem geoepert IIII dage.Item Fierken noch gemetselt ende gestraet aen den Zebertsche poert den strate opgeslipt enden den water ganck doer geleydt in der spuelen IIII daghe.

Item Lambert Janss ende Gaert hem gehulpen ellic IIII dage.

Item tot desen werck is gebesicht I M steens ende IIJ c steens.

Item gecocht dair toe tegen Claes Spaen calck voer X st. valet IIII r. gul VII vleems

Item Fierken gestraet op ten dyck tegen Coenen huys, want dair met allen open was ende voert dair omtrent tot II of tot III plaetsen, daert te doen was IIII dage.

Item Gaert hem aldair geoepert IIII daghe.

Item want lenge gelegen had soe waren die Heynen Vertoge gecocht tegen Ghysbert van Tuyll aenen hoepe keyen by Fierken voer 1 postulaet gul ende der is een deel overgelopen, die Fierken ontfangen heeft, die welke hij dagelicx in die strate orberen sall.

Item noch gecocht tegen Derick Weckhaze keyen voer III vleems.

Item gecocht tegen Derick Sloetmeker keyen omme III vleems ende tegen Jan van Haeps oick keyen omme III vleems.

Item der is noch van den voerscr. keyen wat overgelopen die gelacht in den groten thoerne bij der Brugpoirten. Item Jan Brouwer, Derick Weckhase ende Frederick gegeven van dese voers. keyen op ten dyck te vueren, ellic II kerren, tsamen betailt III vleems.

Item Huyb gevuert aen den selven werck XV kerren sants valet II r. gul XII vleems III oertken

Summa lateris XXV r. gul XXIIII vleems I oertken.


Fol. 205 ro.

Item Rut Huybkens in desen jaer gevuert XV kerren sants ende die heeft Fierke verstraet over al lancs die strate dairs te doen was.

Item Weckhaze XXI kerren sants gevuert ende Heyntken Wellens oick aldair gevuert III kerren sants.

Item Huyb II kerren sants gevuert ende dit sant voers. is gestraet tuschen der hammeyen ende der bruggen van der Hampoerte in die Verwers straet by dat gasthuys by Jans van Olmen, by Jan Cocken, by der scholen.

Item Fierken den stelluch gehoecht lancs der mueren tuschen den twee Hampoerten 1 dach ende Gaert hem dair 1 dach geoepert.

Item Frederic een kerre sants gevuert in die stoel enden dan Verestraet.

Item die peroenc (?) gevuert op ten Hamme dyck lancs der stat thuyn gruys ende eerde by beveel der burgermeister XXXIIII kerren, gegeven dair tsamen aff IIII vleems facit 1 r. gul IIIIJ vleems  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina