Numeri 1 numeri numeri 1Dovnload 381.63 Kb.
Pagina5/10
Datum25.08.2016
Grootte381.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

20. En na da hede foe da legre foe dem Gadiet soema ben de Eljasaf, da manpikin foe Reüel.

21. Baka dati, dem Kehatiet soema ben opo go, disi moesoe tjari dem santa sani; dem tra man ben seti da tabernakel moi fosi dem ben doro drape.

22. En da marki foe da kampoe foe dem Efraïmiet soema ben opo waka go nanga hem legre; na fesi foe da legre foe dem Efraïmiet soema ben de Elisama, da manpikin foe Ammihud.

23. En na da hede foe da legre foe dem Manassiet soema ben de Gamliël, da manpikin foe Pedasur;

24. En na da hede foe da legre foe dem Benjaminiet soema ben de Abidan, da manpikin foe Gidoni.

25. Da laasti foe ala dem kampoe ben de da marki foe da legre foe Dan disi ben opo waka go nanga hem legre; da hede foe dem Daniet soema ben de Achiëzer, da manpikin foe Ammisaddai;

26. En na da hede foe da legre foe dem Aseriet soema ben de Pagiël, da manpikin foe Okran;

27. En na da hede foe da legre foe dem Naftaliet soema ben de Achira, da manpikin foe Enan.

28. Da so dem pikin foe Israël ben opo waka go nanga dem legre, di dem ben opo waka go.

29. En Mozes ben taki gi Chobab, da manpikin foe da Midjaniet soema Reüel, da tata foe Mozes wefi taki: Wi de waka go na da presi pe MASRA ben taki: Mi sa gi disi na oen; kom nanga wi, en wi sa doe boen na joe; bikasi MASRA ben taki boen foe Israël.

30. Ma a ben taki gi hem taki: Mi no sa go; mi sa go na mi egi kondre, en na mi egi famiri.

31. En Mozes ben taki: No libi wi, mi begi joe; bikasi joe sabi fa wi moesoe kampoe na ini da woestijn, en joe kan de leki ai gi wi.

32. En a sa de so dati efoe joe go nanga wi, ja, a sa de so dati da sortoe boen disi MASRA sa doe gi wi, so srefi wi sa doe gi joe.

33. En dem ben waka go drie dei waka foe da bergi foe MASRA; en da ark foe da akkorderi foe MASRA ben waka go na dem fesi na dem drie dei waka, foe soekoe wan presi foe rostoe gi dem.

34. En da wolkoe foe MASRA ben de na dem tapoe na da dei di dem ben komopo foe da kampoe.

35. En a ben pasa so dati di da ark ben opo go, dan Mozes ben taki: Opo, MASRA, en meki Joe feanti panja; en meki dem soema disi no lobi Joe lowe na Joe fesi.

36. En te a ben tapoe foe rostoe, a ben taki: Kom baka, O MASRA, na dem foeroe doesoen foe Israël.
Numeri 11

Da faja foe MASRA

1. En di da folkoe ben klagi, a no ben switi gi MASRA; en MASRA ben jere dem; en Hem hati ben bron; en da faja foe MASRA ben bron na dem mindri, en a ben bron na da moro farawe sei foe da kampoe.

2. En da folkoe ben bari na Mozes; en di Mozes ben begi na MASRA, da faja ben tapoe.

3. En a ben kari da presi Tabera, bikasi da faja foe MASRA ben bron na dem mindri.

Dem kwakkel; dem sebi tenti gransoema

4. En da moksi groepoe disi ben de na dem mindri ben bigin foe lostoe, en so srefi dem pikin foe Israël ben krei agen taki: Soema sa gi wi meti foe njan?

5. Wi membre dem fisi, disi wi ben njan so foeroe na Egyptikondre, nanga dem komkomro, nanga dem pampoen, nanga dem look, nanga dem ajoen, nanga da knoflook.

6. Ma now wi sieli kom drei kaba; wi ai no si noti boiti da manna disi.

7. En da manna ben gersi wan koriander siri, en a gersi balsemhars;

8. En dem soema ben panja lontoe foe kisi hem, en dem ben masi hem na ini dem pikin molen efoe dem mata, en dem ben baka hem na ini wan pan, efoe meki koekoe foe hem; en a ben tesi leki a ben meki nanga njoen olie.

9. En te da dow ben fadon na da kampoe na neti, da manna ben fadon toe.

10. Dan Mozes ben jere dem soema krei, famiri na famiri, ibri man na da doromofo foe hem tenti; en MASRA hati ben bron foe troe; en so srefi Mozes hati ben bron.

11. En Mozes ben taki gi MASRA taki: Foe san'ede Joe ben strafoe Joe dinari? En foe san'ede mi no ben kisi boen na Joe ai, foe Joe ben lai da hebi foe da heri pipel disi na mi tapoe?

12. Na mi ben meki da heri pipel disi? Na mi ben meki dem, dati Joe ben sa taki gi mi taki: Tjari dem na ini joe bere, leki wan tata sa sorgoe wan pikin nanga bobi, en go na da kondre disi Joe ben sweri gi dem tata foe dem?

13. Pe mi kan kisi meti gi da heri pipel disi foe njan? Bikasi dem bari krei na mi, en dem taki: Gi wi meti foe wi kan njan.

14. Mi no man tjari da heri pipel disi mi wawan, bikasi a de hebi toemoesi gi mi.

15. Efoe Joe sa wroko nanga mi so, mi begi Joe, kiri mi now; efoe mi ben feni gnade na Joe ai, so dati mi no sa abi foe loekoe mi pina.

16. En MASRA ben taki gi Mozes taki: Kari sebi tenti foe dem gransoema foe Israël kom na Mi, disi joe sabi de dem bigi soema foe da pipel, en de basi foe dem; en tjari dem kom na ini da tabernakel foe komakandra, so dati dem sa tanapoe drape nanga joe.

17. En Mi sa saka kom na ondro en taki nanga joe drape; en Mi sa teki foe da jeje disi de na joe tapoe, en Mi sa poti hem na dem tapoe; en dem sa tjari da hebi foe da pipel makandra nanga joe, so dati joe no abi foetjari hem joe wawan.

18. En taki gi da pipel taki: Meki oensrefi kom santa foe tamara, en oen sa njan meti; bikasi oen ben krei na ini da jesi foe MASRA, taki: Soema sa gi wi meti foe njan? Bikasi a ben de boen gi wi na ini Egypti; we dan, MASRA sa gi oen meti, en oen sa njan.

19. Oen no sa njan wan dei nomo, efoe toe dei, efoe feifi dei, efoe tien dei, efoe twenti dei,

20. Ma foe wan heri moen langa, te a sa komopo foe oen noso, en a sa meki oen wani braki, bikasi oen ben veragti MASRA disi de na oen mindri, en oen ben bari na Hem fesi taki: Foe san'ede wi ben komopo foe Egypti?

21. En Mozes ben piki taki: Da pipel disi de nanga mi de siksi hondro doesoen fetiman, tokoe Joe ben taki: Mi sa gi dem meti foe dem kan njan wan heri moen langa.

22. Dem sa kiri ala dem skapoe, dem krabita nanga dem kaw foe sari dem? Efoe dem sa kisi ala fisi na ini da zee foe sari dem?

23. En MASRA ben taki gi Mozes taki: MASRA anoe ben kom sjatoe? Now joe sa si efoe Mi woortoe sa pasa so efoe a no sa pasa so.

24. En Mozes ben komopo, en a taigi dem pipel dem woortoe foe MASRA, en a ben kari dem sebi tenti man foe dem gransoema foe da pipel kom makandra, en a ben seti dem lontoe da tabernakel.

25. En MASRA ben saka kom na ondro na ini wan wolkoe, en A ben taki gi hem, en A ben teki foe da Jeje disi ben de na Mozes tapoe, gi hem na dem sebi tenti gransoema; en a ben pasa so dati di da Jeje ben kom na dem tapoe, dem ben taki profeti-tori sondro foe tapoe.

26. Ma toe foe dem man ben tan na ini da kampoe; da nem foe wan ben de Eldad, en da nem foe da trawan ben de Medad; en da Jeje ben kom na dem tapoe; en dem ben de foe dem soema disi dem nem ben skrifi, ma dem no ben go na da tabernakel; en dem ben taki profeti-tori na ini da kampoe.

27. En wan jongoe man ben lon go taigi Mozes, en a ben taki: Eldad nanga Medad de taki profeti-tori na ini da kampoe.

28. En Jozua, da manpikin foe Nun, da dinari foe Mozes, ben piki taki: Mi masra Mozes, tapoe dem.

29. En Mozes ben taki gi hem taki: Joe de djaroesoe foe mi ede? Mi winsi dati da heri pipel foe MASRA ben de profeti, en dati MASRA ben sa poti Hem Jeje na dem tapoe!

30. En Mozes ben opo go baka na ini da kampoe, hem nanga dem gransoema foe Israël.

31. En MASRA ben seni wan winti disi ben tjari dem kwakkel foe da zee kom, en A ben meki dem fadon na ini da kampoe wan dei waka na wan sei te leki wan dei waka na da tra sei lontoe da kampoe, en dem ben de wan meter hei na tapoe da gron.

32. En da folkoe ben tanapoe da heri dei nanga da heri neti, nanga da heri tra dei langa foe kisi dem kwakkel; en da soema disi ben kisi moro weiniki ben kisi tien homer; en dem panja dem lontoe da heri kampoe gi demsrefi.

33. En di da meti ben de na ini dem mofo ete, fosi dem ben kaw hem boen, da hatibron foe MASRA ben faja tapoe da pipel, en MASRA ben strafoe dem nanga wan bigi pesti-siki.

34. En dem ben kari da presi Kibrot-Hattaäwa, bikasi drape dem ben beri dem soema disi ben de nanga lostoe.

35. En da pipel ben waka go foe Kibrot-Hattaäwa te leki Chaserot, en dem kampoe na Chaserot.
Numeri 12

Mirjam kisi gwasi leki wan strafoe

1. En Mirjam nanga Aäron ben taki agensi Mozes foe di a ben trow nanga wan Ethiopiër oema; bikasi a ben trow nanga wan Ethiopiër oema.

2. En dem ben taki: Na troe, Gado ben taki doro Mozes wawan? A no ben taki doro witoe? En MASRA ben jere dati.

3. (We, da man Mozes ben de da moro saka-fasi man foe ala libisoema na grontapoe.)

4. En MASRA ben taki wantemwantem nanga Mozes, Aäron nanga Mirjam taki: Oenoe drie, oen opo go na da tabernakel foe komakandra. En dem drie ben opo go.

5. En MASRA ben saka kom na ondro na ini da wolkoe, en A ben tan na da doro foe da tabernakel, en A ben kari Aäron nanga Mirjam; en ala toe foe dem ben kom na fesi.

6. En A ben taki: Now jere Mi woortoe. Efoe wan profeti de na oen mindri, dan Mi, MASRA, ben sa sori Misrefi na hem na ini wan visioen, efoe Mi ben sa taki nanga hem na ini wan dren.

7. Ma Mi dinari Mozes no de da srefi, disi de Mi vertrouw soema na ini Mi heri oso.

8. Na hem Mi sa taki fesi nanga fesi, na wan krin fasi, en no nanga rai-tori; en hem de si san gersi MASRA; dan foe san'ede oen no ben frede foe taki agensi Mi dinari Mozes?

9. En MASRA hati ben bron foeroe na dem tapoe; en A ben gowe.

10. En da wolkoe ben opo komopo foe da tabernakel; en loekoe, Mirjam ben kisi gwasi, weti leki sneeuw; en Aäron ben loekoe na Mirjam, en loekoe, a ben abi gwasisiki.

11. En Aäron ben taki gi Mozes taki: Sari, mi masra, mi begi joe, no poti da sondoe disi na wi tapoe; wi ben doe wan dom sani, en wi ben doe sondoe.

12. No meki hem leki wan soema disi de dede, disi hem skin ben bigin foe pori kaba di a ben komopo foe hem mama bere.

13. En Mozes ben bari begi na MASRA taki: Meki hem kom boen baka now, O Gado, mi begi Joe.

14. En MASRA ben taki gi Mozes taki: Efoe hem tata ben sa spiti na ini hem fesi nomo, a no ben sa kisi sjem sebi dei langa? Meki dem poti hem na dorosei foe da kampoe sebi dei langa, en baka dati a kan kom baka.

15. En dem ben poti Mirjam na dorosei foeda kampoe sebi dei langa; en da pipel no ben waka go te leki Mirjam ben kom baka na ini da kampoe.

16. En baka dati da folkoe ben komopo foe Chaserot, en dem ben meki kampoe na ini da woestijn foe Paran.
Numeri 13

Dem twalfoe spion

1. En MASRA ben taki gi Mozes taki:

2. Seni mansoema disi kan go loekoe da kondre foe Kanaän, disi Mi sa gi na dem pikin foe Israël; oen sa seni wan man foe ibriwan foe dem famiri foe dem granavoo go; ibriwan moesoe de wan hedeman foe dem.

3. En Mozes ben seni dem komopo foe da woestijn foe Paran nanga da komanderi foe MASRA; ala dem man dati ben de dem hedeman foe dem pikin foe Israël.

4. En disi de dem nem; foe da famiri foe Ruben, Sammua, da manpikin foe Zakkur;

5. Foe da famiri foe Simeon, Safat, da manpikin foe Chori;

6. Foe da famiri foe Juda, Kaleb, da manpikin foe Jefunne;

7. Foe da famiri foe Issakar, Jigal, da manpikin foe Jozef;

8. Foe da famiri foe Efraïm, Hosea, da manpikin foe Nun;

9. Foe da famiri foe Benjamin, Palti, da manpikin foe Rafu;

10. Foe da famiri foe Zebulon, Gaddiël, da manpikin foe Sodi;

11. Foe da famiri foe Jozef, foe da famiri foe Manasse, Gaddi, da manpikin foe Susi;

12. Foe da famiri foe Dan, Ammiël, da manpikin foe Gemalli;

13. Foe da famiri foe Aser, Setur, da manpikin foe Michaël;

14. Foe da famiri foe Naftali, Nachbi, da manpikin foe Wofsi;

15. Foe da famiri foe Gad, Geüel, da manpikin foe Maki.

16. Disi de dem nem foe dem man disi Mozesben seni go loekoe da kondre. En Mozes ben kari Hosea, da manpikin foe Nun, Jozua.

17. En Mozes ben seni dem foe go loekoe da kondre foe Kanaän, en a ben taki gi dem taki: Opo go na da zuid kondre, en go kren dem bergi;

18. En loekoe fa da kondre de, nanga dem folkoe disi libi drape, efoe dem de tranga efoe swaki, foeroe efoe weiniki.

19. En sortoe kondre a de pe dem de libi, efoe a de boen efoe takroe; en na sortoe presi dem de tan, efoe na ini tenti efoe na ini wan tranga foto;

20. En fa da gron de, efoe a de boen efoe a drei, en efoe dem abi foeroe bon, efoe dem no abi. Abi dek'ati, en tjari dem froktoe foe da kondre kom. Now disi ben de da tem foe koti dem fosi lepi druivi.

21. Na so dem ben opo go, en dem ben ondrosoekoe da kondre foe da woestijn foe Sin te leki Rechob, pe da pasi foe go na Hamat ben bigin.

22. En dem ben go na da zuid, en dem ben doro na Hebron, pe Achiman, Sesai nanga Talmai, dem pikin foe Enak, ben libi. (Now dem ben bouw Hebron sebi jari na fesi foe Soar na ini Egypti.)

23. En dem ben kom na da kriki foe Eskol, en dem ben koti wan taki nanga wan groepoe druivi, en dem ben tjari hem nanga wan tiki disi toe man ben moesoe tjari, en dem ben tjari wantoe granaatapra nanga figa kom.

24. Dem ben kari da presi pe da kriki ben lon Eskol bikasi foe da druivi disi dem Israëliet soema ben koti drape.

25. En di dem ben loekoe da kondre fo tenti dei langa, dan dem ben kom baka.

26. En dem ben kom na Mozes nanga Aäron, nanga da heri komakandra foe dem pikin foe Israël na ini da woestijn foe Paran, na Kades; en dem ben taki nanga dem, nanga da heri pipel, en dem ben sori dem da froktoe foe da gron.

27. En dem ben piki dem taki: Wi ben go naini da kondre pe joe ben seni wi go, en foe troe a de foeroe nanga merki nanga honi; en disi de da froktoe foe hem.

28. Tokoe da pipel disi libi na ini da kondre de tranga, en dem foto abi hei skotoe, en dem de bigi; moro fara, wi ben si dem pikin foe Enak drape.

29. Dem Amalekiet soema libi na ini da zuid; dem Hethiet soema, dem Jubusiet soema, nanga dem Amoriet soema libi na mindri dem bergi; en dem Kanaäniet soema libi na sei da zee en na da sei foe da Jordaan liba.

30. Dan Kaleb ben bedari da pipel na fesi foe Mozes, en a ben taki: Meki wi opo go wantenwanten en teki hem; bikasi wi abi krakti nofo foe wini dem.

31. Ma dem man disi ben go nanga hem ben taki: Wi no man wini dem folkoe, bikasi dem de moro tranga leki wi.

32. En dem ben gi dem pikin foe Israël wan takroe boskopoe abra da kondre disi dem ben go loekoe; dem taki: Da kondre disi wi ben go foe loekoe de wan kondre disi de swari dem soema disi de libi drape; en ala dem pipel disi wi ben si ben de langaman.

33. En wi ben si dem langaman, dem manpikin foe Enak, disi komopo foe dem langaman, en wi ben loekoe na wisrefi leki wi ben de sprinka, en so dem ben loekoe na wi toe.
Numeri 14

Gado strafoe dem folkoe bikasi dem no bribi, ma knoroe nomo

1. En da heri pipel ben opo dem stem en bari, en dem ben krei da neti dati.

2. En ala dem pikin foe Israël ben knoroe agensi Mozes nanga Aäron; en da heri folkoe ben taki gi dem taki: A ben de moro boen efoe wi ben dede na ini da kondre foe Egypti! Efoe wi ben dede kaba na ini da woestijn disi!

3. Foe san'ede MASRA ben tjari wi go na da kondre disi foe da howroe meki wi fadon, en dati dem tjari wi wefi nanga wi pikin gowe? Ano ben sa de moro boen efoe wi go baka na Egypti?

4. En dem ben taki nanga makandra taki: Meki wi verkisi wan kapten, en meki wi drai lontoe go baka na Egypti.

5. Dan Mozes nanga Aäron ben fadon na dem fesi, na fesi foe da heri komakandra foe dem pikin foe Israël.

6. En Jozua, da manpikin foe Nun, nanga Kaleb, da manpikin foe Jefunne, disi ben de foe dem soema disi ben loekoe da kondre, ben priti dem krosi.

7. En dem ben taki gi ala dem pikin foe Israël makandra taki: Da kondre, disi wi ben waka go na ini foe loekoe hem, de wan toemoesi boen kondre.

8. Efoe MASRA abi prisiri nanga wi, dan Hem sa tjari wi go na ini da kondre disi, en A sa gi hem na wi; wan kondre disi de foeroe nanga merki nanga honi.

9. Ma no feti agensi MASRA, efoe frede dem folkoe foe da kondre, bikasi dem de brede gi wi; da fasi foe kibri demsrefi ben libi dem, en MASRA de nanga wi; oen no moesoe frede dem.

10. Ma da heri folkoe ben wani kiri dem nanga ston. En da glori foe MASRA ben sori Hemsrefi na ini da tabernakel foe komakandra, na fesi foe ala dem pikin foe Israël.

11. En MASRA ben taki gi Mozes taki: O langa da pipel disi sa krakeri Mi? En o langa fosi dem sa bribi Mi, na baka ala dem marki disi Mi ben sori dem kaba?

12. Mi sa naki dem nanga pesti-siki, en Mi sa poeroe dem foe Mi famiri, en Mi sa meki joe tron wan moro bigi nanga moro tranga folkoe leki dem ben de.

13. En Mozes ben piki MASRA taki: Dan dem Egypti soema sa jere dati, (bikasi Joe ben poeroe dem soema disi komopo foe dem nanga Joe makti)

14. En dem sa taigi dem folkoe foe da kondre disi, bikasi dem ben jere dati Joe, MASRA, de na mindri foe da pipel disi, en dati dem si Joefesi nanga fesi, en dati Joe wolkoe tan na dem tapoe, en dati Joe waka go na dem fesi, na ini wan pilari foe wolkoe na dei, en na ini wan pilari foe faja na neti.

15. Now efoe Joe sa kiri da heri pipel disi leki wan man, dan dem folkoe disi ben jere foe Joe bigi nem sa taki:

16. Bikasi MASRA no ben man tjari da pipel disi go na ini da kondre disi A ben sweri foe gi dem, foe dat'ede A ben kiri dem na ini da woestijn.

17. En now, mi begi Joe, meki da makti foe mi Masra de bigi, leki fa Joe ben taki kaba taki:

18. MASRA de hori pasensi, en A abi foeroe sari-hati, en A gi pardon foe sondoe nanga foutoe, ma A no de doe leki A no de si dem foutoe foe soema, ma A poti dem sondoe foe dem tata na tapoe dem pikin te leki dem di foe drie en di foe fo bakatem pikin.

19. Gi pardon, Mi begi Joe, na dem sondoe foe da pipel disi so leki Joe gnade de bigi, en so leki Joe ben gi da pipel disi pardon sinsi da tem dem ben komopo foe Egypti te leki now.

20. En MASRA ben taki: Mi ben gi dem pardon so leki joe ben aksi;

21. Ma so troe leki Mi de libi, da heri grontapoe sa foeroe nanga da glori foe MASRA.

22. Bikasi ala dem mansoema disi ben si Mi glori nanga dem wondroewroko foe Mi disi Mi ben doe na ini Egypti en na ini da woestijn, en dem ben krakeri Mi dem tien leisi disi, en dem no ben arki na Mi stem;

23. Foe troe dem no sa si da kondre disi Mi ben sweri na dem tata; no wan foe dem soema disi ben krakeri Mi sa si hem;

24. Ma Mi dinari Kaleb, bikasi a ben abi wan tra jeje na hem ini, en a ben waka na Mi baka da heri pasi, Mi sa tjari hem go na ini da kondre pe hem ben go na ini; en hem pikin sa abi hem.

25. (Now dem Amalekiet soema nanga dem Kanaäniet soema ben libi na da moro lagi presi.) Tamara oen moesoe drai lontoe, go naini da woestijn na sei foe da Schelfzee.

26. En MASRA ben taki gi Mozes nanga Aäron taki:

27. O langa Mi sa hori pasensi nanga da takroe folkoe disi, disi de knoroe agensi Mi. Mi ben jere dem knoroe foe dem pikin foe Israël, disi de knoroe agensi Mi.

28. Taki gi dem taki: So troe leki Mi de libi, so MASRA de taki: so leki oen ben taki na ini Mi jesi, so Mi sa doe nanga oen.

29. Oen dedeskin sa fadon na ini da woestijn disi; en ala soema disi dem ben nomroe foe oen, foe da heri nomroe disi dem ben teri disi abi twenti jari efoe moro foeroe, disi ben knoroe agensi Mi,

30. Foe troe oen no sa kom na ini da kondre disi Mi ben sweri foe meki oen libi drape, boiti Kaleb, da manpikin foe Jefunne, nanga Jozua, da manpikin foe Nun.

31. Ma oen pikin, disi oen ben taki, dem feanti sa kisi dem, dem Mi sa tjari go na ini, en dem sa sabi da kondre disi oen ben veragti.

32. Ma foe oen, oen dedeskin sa fadon na ini da woestijn disi.

33. En oen pikin sa waka lontoe na ini da woestijn fo tenti jari langa, foe tjari oen hoeroe-libi te leki oen dedeskin pori na ini da woestijn.

34. So leki dem dei disi oen ben loekoe na da kondre ben de fo tenti dei, so srefi oen sa tjari oen sondoe, wan jari foe wan dei, te leki fo tenti jari, en oen sa sabi san a wani taki te Mi drai baka gi oen.

35. Mi, MASRA ben taki: Foe troe Mi sa doe disi nanga da takroe folkoe disi ben kom makandra agensi Mi; dem sa kaba na ini da woestijn, na drape dem sa dede.

36. En dem man disi Mozes ben seni go loekoe da kondre, disi ben drai kom baka, en di ben meki da heri folkoe knoroe agensi Hem, di dem ben meki wan knoroe agensi da kondre,

37. Dem man dati, disi ben tjari wan takroe boskopoe foe da kondre kom, ben dede nangada pesti-siki na fesi foe MASRA.

38. Ma Jozua, da manpikin foe Nun, nanga Kaleb, da manpikin foe Jefunne, disi ben de foe da groepoe foe dem man disi ben loekoe da kondre, ben tan na libi ete.

39. En Mozes ben taki ala dem tori disi gi dem pikin foe Israël; en da pipel ben de nanga bigi sari.

Dem folkoe prakseri foe go na fesi na ini dem egi krakti

40. En dem ben opo froekoe mamanten, en dem ben kren go na tapoe da bergi, en dem ben taki: Loekoe, wi de dja, en wi sa go na da presi disi MASRA ben pramisi; bikasi wi ben doe sondoe.

41. En Mozes ben taki: Foe san'ede oen no arki na da komanderi foe MASRA? A no sa go boen.

42. No opo go, bikasi MASRA no de nanga oen, so dati oen no sa fadon na fesi foe oen feanti.

43. Bikasi dem Amalekiet soema nanga dem Kanaäniet soema de na oen fesi, en oenoe sa fadon nanga da howroe, bikasi oen ben drai gowe foe MASRA; foe dat'ede, MASRA no sa de nanga oen.

44. Ma dem ben abi tranga jesi foe go kren na tapoe da bergi; tokoe da ark foe verbontoe foe MASRA, nanga Mozes, no ben komopo foe da kampoe.

45. Dan dem Amalekiet soema nanga dem Kanaäniet soema, disi ben libi na ini da bergi, ben saka kom na ondro, en dem ben fon dem en dem ben jagi dem te leki Chorma.
Numeri 15

Dem ofrandi foe gi Gado

1. En MASRA ben taki gi Mozes taki:

2. Taki gi dem pikin foe Israël, en piki dem taki: Te oen sa kom na ini da kondre pe oen sa tan, disi Mi sa gi oen,

3. En oen sa meki wan faja-ofrandi gi MASRA, wan bron-ofrandi efoe wan sweri-ofrandi, efoe wan ofrandi foe oen fri wani, efoe na ini oen fesa, foe meki wan switi smeri gi MASRA, disi komopo foe dem kaw efoe skapoe efoe krabita,

4. Dan da soema disi sa tjari hem ofrandi kom gi MASRA sa tjari wan njanjan-ofrandi foe toe kilo blom moksi nanga wan liter foe olie kom.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina