Obs de Gouwaert, alleen met elkaarDovnload 218.71 Kb.
Pagina1/11
Datum08.10.2016
Grootte218.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

OBS De Gouwaert, alleen met elkaar

Inhoud


Inhoud 1

Voorwoord 3

Hoofdstuk 1 De school 4

Geschiedenis van onze school 4

Gebouw en plein 4

Het aantal leerlingen/groepen in de afgelopen 5 jaar 4

Identiteit van de school (openbaar onderwijs) 4

De visie van OBS De Gouwaert 4

Missie 5

Pedagogische opdracht 6

Hoofdstuk 2 De organisatie 7

Personeel 7

Nascholing, begeleiding en taakbeleid 7

Regeling bij ziekte van een leerkracht 7

Beleid m.b.t. stagiaires en LIO’s 8

Samenstelling van groepen 8

Tussenschoolse opvang (TSO) 8

Buitenschoolse opvang (BSO) 8

Hoofdstuk 3 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 9

Basisvakken 9

Overige vak- en vormingsgebieden 9

Godsdienst- en Humanistisch vormingsonderwijs 11

Huiswerk 11

Klokurentabel 12

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid 13

Kwaliteitsinstrument 13

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens 13

Tevredenheidpeilingen 15

Onderwijsinspectie 15

Onderwijskundig beleid 15

Hoofdstuk 5 Begeleiding van leerlingen 16

Het zorgtraject 16

Rapporten en portfolio’s 16

Informatie en spreekavonden 17

Leerlingvolgsysteem en ontwikkeling volgmodel 17

Instructiegroepen en groepsplannen 17

De aandacht voor begaafde leerlingen 17

De aandacht voor de sociale ontwikkeling 18

Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief (opp) 18

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 18

Van basisschool naar voortgezet onderwijs 19

Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen. 19

Toelating 19

Het leerling-gebonden budget of rugzak 20

Het WSNS samenwerkingsverband Hoeksche Waard 20

Leerlinggebonden budget 21

Hoofdstuk 6 Veiligheid, gezondheid en voeding 23

Verkeerssituatie 23

Straffen en belonen 23

(digitaal) Pesten en plagen 23

Besmettelijke aandoeningen 23

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefeningen 23

Schoolmelk 24

Traktaties en snoepen 24

Schoolregels 24

Hoofdstuk 7 Ouders en school 26

Medezeggenschapsraad 26

Ouderraad en ouderbijdrage 26

Sponsoring 27

Hulpouders 27

Ziekte leerling 27

Informatieverstrekking 28

Ouderavonden 28

Hoofdstuk 8 Stichting Acis 29

Ons onderwijsaanbod 29

Een veilig schoolklimaat 29

Klachtenregeling 29

Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering 31

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 31

Hoofdstuk 9 Algemene onderwijsinformatie 32

Toelating en leerplicht 32

Uitschrijven van een leerling 32

Verzuim / extra vakantie 33

Schorsing 33

Onderwijsinspectie 33

Hoofdstuk 10 Schooltijden en vrije dagen 34

Marge-uren 34

Lestijden 34

Hoofdstuk 11 Belangrijke adressen en telefoonnummers 35Voorwoord

De tijd die de kinderen tussen hun vierde en twaalfde jaar op onze school doorbrengen, is een belangrijke tijd. Een tijd ook waarin bij de kinderen de basis gelegd wordt voor hun verdere vorming en ontwikkeling. De keuze van de juiste basisschool is daarom erg belangrijk.

In deze schoolgids willen we u een beeld geven van onze school, wat we belangrijk vinden en hoe we werken.
De schoolgids wordt jaarlijks uitgereikt aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.

Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en ter kennisname voorgelegd aan de onderwijsinspectie


Wij leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.

Voor nieuwe ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.


Ons motto is “Een gewoNe school met krAchtig ondeRwijs”. Dat betekent dat wij samenwerking heel belangrijk vinden voor iedereen op school, dus tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in een prettige en vertrouwde omgeving. Daarbij is niet alleen het bijbrengen van kennis van belang, maar vinden wij ook zelfstandigheid, samenwerking en sociale vaardigheden belangrijk. Wij streven daarnaast naar optimale resultaten passend bij iedere leerling.

Het contact met u als ouders vinden wij belangrijk. Het zijn uw kind(eren) waarmee we werken en u kent ze het best. Wij proberen u tevens zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind(eren) en de gang van zaken op school.

Als u nog meer informatie wilt over onze school en activiteiten bezoekt u dan ook onze website www.gouwaert.nl.


Om het beste beeld van onze school te krijgen is een persoonlijk bezoek heel belangrijk. U ziet dan met eigen ogen hoe er wordt gewerkt in de dagelijkse praktijk. Wij nodigen u daarom van harte uit om een afspraak te maken met de directeur.

Jan Jonker

directeur obs de Gouwaert

Hoofdstuk 1 De school

Onze school is onderdeel van Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard met:


- twintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard.

- één SBO school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) in Oud-Beijerland, met drie

leerwegen: speciaal basisonderwijs, autistisch spectrumstoornissen en hoogbegaafdheid

- twee scholen voor voortgezet onderwijs:

Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO

Het Actief College voor Vmbo basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg (met Lwoo) in

de sectoren techniek breed, zorg/welzijn, economie & ondernemen.

Geschiedenis van onze school


Tot 1977 was de openbare school gevestigd in een pand midden in de dorpskern aan de Molendijk. Dit pand is inmiddels afgebroken en aan de toenmalige rand van het dorp werd onze huidige school gebouwd. In 1981 werd het bestaande gebouw uitgebreid met een voorziening voor de kleutergroepen. In 1999 kreeg de school een belangrijke uitbreiding met twee (nood)lokalen voor de kleutergroepen. Tegelijkertijd werd het bestaande kleuterlokaal heringericht tot speellokaal. Bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1977 kreeg de openbare school ook een naam: één van de eilandjes die bij inpoldering van de Coorndijk tot vruchtbaar polderland werd gemaakt, heette De Gouwaert.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina