Ocmw herseltDovnload 80.47 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte80.47 Kb.OCMW HERSELT

Kerkstraat 1A, 2230 HerseltKinderclub Lindekind: Huishoudelijk reglement

( gelieve dit document THUIS te bewaren )

Goedgekeurd in zitting van de raad voor Maatschappelijk Wel­zijn d.d. 07.12..92 en gewijzigd in zittingen van

28.08.95, 26.08.97 , 26.01.99, 21.06.99 , 27.11.2000 , 18.12.2001, 27.3.2003, 29.07.2004, 29.08.2005, 28.06.2006, 25.10.2007, 27.02.2008, 25.6.2008, 27.01.09, 10.08.2010, 24.05.2011, 28.06.2011, 20.12.2011


 1. Het OCMW Herselt organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO).

Deze dienst staat onder toezicht van en is erkend door Kind & Gezin.
Periodiek vindt er een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) plaats waarin de kinderopvang, in zijn geheel, geëvalueerd en besproken wordt met alle betrokken partners, ook een vertegenwoordiging van de ouders.

Het kwaliteitscharter wordt als kader gehanteerd voor de ontplooiing van de buitenschoolse opvangactiviteit.


Klachtenbehandeling

We nodigen je uit om bedenkingen en klachten te bespreken met de begeleiding of de coördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.
Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Je kan dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of 02 533 14 14.De kinderopvang wordt georganiseerd op volgende locaties:
- Herselt VTC ‘de Mixx’

Asbroek 1 F Tel.014 53 90 91

- Bergom Pastorij

Diestsebaan 2 Tel. 014 54 43 00
 • Varenwinkel Gesubs.Vrije School Varenwinkel Tel. 014 54 66 23

Wolfsdonksesteenweg 216

- Blauberg Goudblok

Verbrand Goor 7E bus 1 Tel. 014 54 91 41
- Ramsel Steenovens

Stationsstraat 37 Tel. 016 68 07 08

 1. De verantwoordelijke coördinator is bereikbaar op

OCMW Herselt, dienst kinderopvang, Kerkstraat 1A, 2230 HERSELT

Tel. 014/54 89 91 GSM 0475/ 84 83 00 Fax 014/54 91 61

e-mail kinderopvang@ocmwherselt.be 1. Het opvanginitiatief staat open voor alle kinderen van het kleuter en lager onderwijs, eveneens voor mindervali­de kinderen, hetzij schoolgaand hetzij feitelijk verblijvend in de gemeente Herselt .


4. Openingsuren kinderopvanglocaties


 1. Schoolperioden


Herselt elke ochtend van 7 tot 9u.

& maan-, dins- en donderdag van 15.30 tot 18.30u.

Ramsel vrijdag van 14.30 tot 18.30u.

woensdag van 11.30 tot 18.30u.


Blauberg elke ochtend van 7 tot 9u.

Maan-, dins- en donderdag van 15.30 tot 18.30u.

vrijdag van 14.45 tot 18.30u.

woensdag van 11.30 tot 18.30u.


Bergom elke ochtend van 7 tot 9u.

maandag van 15.45 tot 18.30u.

dins-, donder- en vrijdag van 15.15 tot 18.30u.

woensdag van 11.45 tot 18.30u.Varenwinkel elke ochtend van 7 tot 9u.

maandag van 15.45 tot 18u.

dins-, donder- en vrijdag van 15.15 tot 18u.

woensdagnamiddag opvang in ‘de Mixx'.

Het OCMW vervoert de kinderen van de school naar de opvang.2) a. Schoolvrije dagen
Op schoolvrije dagen wordt de opvang voor de kinderen van de schoolvrije school exclusief georganiseerd in de eigen opvanglocatie van 7 tot 18.30u.

Enkel de kinderen van de school van Varenwinkel worden op een schoolvrije dag in de opvanglocatie van Bergom opgevangen.Op schoolvrije dagen wordt enkel opvang georganiseerd mits voorafgaandelijk minstens één kind is ingeschreven.

Een inschrijving dient ten laatste de dag voorafgaand aan de schoolvrije dag zelf

‘s morgens te worden geannuleerd, zo niet worden de opvangkosten van een volledige dag, dwz. 8,21 EURO aangerekend.


b. Korte schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties (herfst- en kerstvakantie, krokus- en paasvakantie) wordt de opvang voor kinderen georganiseerd:

 • in de opvanglocatie ‘de Mixx’, Asbroek 1 F in Herselt van 7 tot 18.30u.

OF

 • in de opvanglocatie Steenovens, Stationsstraat 37 in Ramsel van 7 tot 18.30u.

Ouders kiezen zelf waar ze hun kind(eren) naartoe brengen.


c. zomervakantie
In juli en augustus wordt de opvang voor kinderen georganiseerd:

 • in de opvanglocatie Goudblok, Verbrand Goor 7E bus 1 in Blauberg van 7 tot 18.30u.

OF

 • in de opvanglocatie Steenovens, Stationsstraat 37 in Ramsel van 7 tot 18.30u.

OF

 • in de opvanglocatie ‘de Mixx’, Asbroek 1 F in Herselt van 7 tot 18.30u.

Ouders kiezen zelf waar ze hun kind(eren) naartoe brengen.

 1. Zomeropvang - speelpleinwerking

Tijdens de zomermaanden wordt de kinderopvang georganiseerd in samenwerking met de speelpleinwerking van het gemeentebestuur.


Het volledige zomeraanbod voor alle kleuter- en lagere schoolkinderen is als volgt :


 • kinderopvang voor alle leeftijdsgroepen van 7 tot 9u. (vóór het speelplein) en van 16 tot 18.30u. (na het speelplein) in de opvanglocaties van Blauberg, Ramsel of Herselt

 • kleuteropvang tussen 9 en 16u. in de opvanglocaties van Blauberg, Ramsel of Herselt

 • speelpleinwerking voor lagere schoolkinderen van 9 tot 16u. in de gemeenschapslokalen in Blauberg

 • kinderopvang voor alle leeftijdsgroepen van 7 tot 18.30u. in de opvanglocaties van Blauberg, Ramsel of Herselt op maandag (speelplein is dan gesloten).

Tijdens de zomermaanden worden 4 kleuteruitstappen georganiseerd op donderdag. Voor deze uitstappen dient je kind op voorhand ingeschreven te worden.

Tijdens deze uitstappen zal 1 opvanglocatie (‘de Mixx’, Asbroek 1 F in Herselt) geopend blijven, zodat kindjes die niet mee op uitstap gaan, toch kunnen opgevangen worden.


 1. Sluiting BKO

De Kinderclub is jaarlijks collectief gesloten: • de eerste of tweede week van de paasvakantie (week waarin Paasmaandag valt)

 • de week van 21 juli

 • vanaf 25 december tot en met 1 januari

Deze sluitingsperioden kunnen jaarlijks door het OCMW worden herzien.


De ouders hebben tijdens de opvangmomenten steeds toegang tot de lokalen waar de kinderen worden opgevangen.
Het uiterste sluitingsuur gedurende het schooljaar & schoolvakanties is 18.30u.

Om misbruik tegen te gaan wordt een extra bijdrage van 12, 40 EUR per begonnen uur per kind aangerekend bij overschrij­ding van de sluitingstijd.

 1. De verplaatsing van en naar de opvanglocatie gebeurt door de ouders.

De verplaat­sing/vervoer van en naar de school wordt geregeld door het OCMW.


 1. Brengen en afhalen kinderen

Ouders (of andere begeleiders van het kind) brengen hun kind(eren) zelf tot BINNEN in de opvang en komen hen ’s avonds ook zelf BINNEN in de opvang afhalen. Als bewijs van aankomst of vertrek, dient men telkens te paraferen achter het aankomstuur ’s morgens en afhaaluur ’s avonds.
7. De kinderen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de begeleidsters.

8. De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
9. Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen.

Indien een kind ziek wordt op de opvang, staan de ouders in voor de betaling van de geneesheer en /of de geneeskundige diensten. Bij ziekte en/of ongeval worden in de eerste plaats de ouders verwittigd. De opvang zal, indien dit vereist is, reeds contact opnemen (bij voorkeur) met de eigen huisarts. Eventueel kan een behandeling reeds worden ingezet.


10. Medicatiebeleid in de opvang

Het algemeen uitgangspunt is dat medicatie zoveel mogelijk thuis moet toegediend worden.

Geneesmiddelen die op doktersvoorschrift zijn voorgeschreven, kunnen in de opvang worden toegediend, mits het geneesmiddel voorzien is van een attest van de arts of een attest van de apotheker.
Een koortswerend middel kan in de opvang eenmalig toegediend worden, mits het kind hoge koorts heeft (>38°) én na telefonisch overleg met de ouders. Indien een kind hoge koorts heeft, wordt aan de ouders gevraagd het kind zo spoedig mogelijk te komen afhalen.
Het ziekteverloop van het kind en de eventuele toediening van medicatie wordt mondeling duidelijk gecommuniceerd aan de ouders bij het afhalen.
11. Wanneer het kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt wegens sportieve of culturele activiteiten delen de ouders dit schriftelijk mee en tijdens die activiteit vallen de kinde­ren niet meer onder de verantwoordelijkheid van de dienst kinderop­vang.


  1. Huiswerkbegeleidng

Huiswerkbegeleiding is op zich geen taak voor een begeleidster in de opvang. Toch kan hier, op vraag van de kinderen en in de mate van het mogelijke, op ingegaan worden. Begeleidsters kunnen de kinderen enkel proberen te helpen bij het maken van huiswerk, huiswerk verbeteren wordt niet gedaan.

13. Tarieven – ouderbijdragen


 • Voor- en naschoolse opvang

De ouderbijdrage bedraagt (vanaf 1/09/2011) 0,74 EUR per begonnen half uur.

Elk opvangmoment (voor- of naschools) wordt afzonderlijk verrekend.


Dezelfde tarieven gelden ook voor opvang op woensdagnamiddag.


 • Schoolvrije dagen

Op schoolvrije - en vakantiedagen geldt een ouderbijdrage:
- van 2,75 EUR voor een verblijf van minder dan 3u.

- van 4,96 EUR voor een verblijf van een halve dag d.i. tussen 3 en 6u.

- van 8,21 EUR voor verblijf van een volledige dag d.i. meer dan 6u. • Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting op de ouderbijdrage verleend voor alle kinderen.Tarieven op schooldagen en woensdagnamiddag


Duur verblijf1 kind


Meerdere ingeschreven kinderen ( 25% korting) waarvan


2 kinderen

aanwezig


3 kinderen aanwezig

4 kinderen aanwezig

0,5 u

0,74

1,11

1,66

2,22

1 u

1,48

2,22

3,32

4,44

1,5 u

2,22

3,33

4,98

6,66

2 u

2,96

4,44

6,64

8,88

2,5 u

3,70

5,55

8,30

11,10

3 u

4,44

6,66

9,96

13,32

3,5 u

5,18

7,77

11,62

15,54

4 u

5,92

8,88

13,28

17,74


Tarieven op schoolvrije dagen

Duur verblijf

*Tarieven

Kind & Gezin


1 kind


Meerdere ingeschreven kinderen (25% korting) waarvan

2 kinderen

aanwezig


3 kinderen aanwezig

4 kinderen aanwezig

Minder dan 3 u

2,75

4,12

6,19

8,25

Tssn 3 en 6 u

4,96

7,44

11,16

14,88

Meer dan 6 u

8,21

12,31

18,47

24,63 • Sociaal tarief 50 %

Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief

gehanteerd worden van 50 % d.i.

0,37 EUR per begonnen half uur en respectievelijk

1,38 EUR voor minder dan 3u.

2,48 EUR voor tussen 3 en 6u. en

4,11 EUR voor meer dan 6u.,

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW beslist over het al dan niet toekennen van het sociale tarief op basis van een geargumenteerd verzoek van de ouder(s) en een sociaal en financieel verslag van de coördinator.
 1. Betalingswijze

De betaling van de ouderbijdragen dient te gebeuren door overschrijving van het maandelijks aangerekend en gefactureerd bedrag op rekeningnummer 091 – 0008606 - 02 van het OCMW Herselt.
15. Diefstal

Het OCMW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van diefstal.

Het is dan ook aangewezen alles goed weg te bergen in de tas van uw kind en waardevolle spullen thuis te laten.


 1. Drankjes / koek en eetmomenten

Chocomelk, fruitsap, aardbeiendrank of een koek kosten 0,25 EUR. Het verbruik wordt na verloop van de maand aangerekend en gefactureerd samen met de opvangmomenten. Kinderen kunnen ook van thuis fruit, groentjes, koeken of drank meebrengen. Bij een verblijf van een halve dag - tussen 3 en 6u. - wordt 1 gratis drankje aangeboden. Bij een verblijf van een ganse dag - meer dan 6u. - worden 2 gratis drankjes aangeboden.

We willen kinderen stimuleren om te eten in de opvang, maar kunnen hen niet dwingen.


17. Het inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan de coördinator. De gevraagde formulieren, bijgevoegd bij het inschrijvingsformulier, worden eveneens door de ouders terugbezorgd.

Ondergetekende(n) bevestigt / bevestigen kennis te hebben genomen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement en verklaart / verklaren zich hiermee akkoord.

Bijhorende kennisname dient, ondertekend, terugbezorgd te worden aan de coördinator.

Namens de raad voor Maatschappelijk Welzijn

Get. de secretaris, Get. de voorzitter,

M. SCHAUWERS E. VALGAERENKINDERCLUB LINDEKIND
Kennisname huishoudelijk reglement :

Ondergetekende(n), vader - moeder, van het kind:


naam: ......................................................
adres: .....................................................
.....................................................
bevestigt/bevestigen kennis te hebben genomen van de bepalin­gen van het huishoudelijk reglement van 20.12.2011 inzake de kinderclub en verklaart/verklaren zich hiermee akkoord.

Herselt, ...........................


Handtekening ouder(s),

................................... ...................................


OCMW Herselt Buitenschoolse kinderopvang Huishoudelijk reglement 20.12.2011 p


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina