Ocmwantwerpen raadszitting openbare zittingDovnload 235.85 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte235.85 Kb.


OCMWANTWERPEN

Raadszitting

openbare zitting
Vergadering van dinsdag 6 oktober 2009,

te 9 uur

Departement Bestuurszaken

Secretariaat

Ann Van Gorp

tel. 03 223 26 43Rondgedeeld op: 28.10.2009
Aanwezig:


Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,

De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin,

MM. Ver Eecke, Boonen en Peeters, leden ;
M. De Bens, secretaris.
VERSLAG
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
Secretariaat 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 08.09.2009

Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 8 september 2009, wordt goedgekeurd.DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
Vrije Tijd en Maatschappelijke Ontplooiing

2 Projecten Vrije Tijd: deel II


Beslist wordt, met 5 onthoudingen, goedkeuring te verlenen aan subsidiëring van volgende projecten in het kader van Omzendbrief 17/06/2009


Omschrijving project

Goedgekeurde subsidie

Saldo POD

Gerecycleerde pc’s

18.500

0

Basiswerking (Vrije Tijd te duur, Internet, Vakantieparticipatie, Speelpleinen)

90.000

 

Projecten

106.907

 

(waarvan 81.020 extern en 25.887 intern)

TOTAAL

196.907

40.574


Refnr.

Omschrijving project

Organisatie

Voorstel subsidie

EXTERNE PROJECTEN

1.2.1

Dag van de armoede, Nova Zembla

APGA

400

1.2.2

Kerstvoorstelling

Kladedder

750

1.2.3

Pannenkoekenboot

Nils Verbeeck

2.400

1.2.4

Bal Global

Masereelfonds

1.800

1.2.5.

Filmweek fit in ons hoofd

LOGO

500

1.2.6

Toneel ‘Dokter, hoeveel...?’

WGC ‘t Spoor

700

Subtotaal externe projecten 

6.550

INTERNE PROJECTEN

2.1.1

Praktische taalcursussen senioren

DC Huize Berchem

1.000

2.1.2

Chinese/Vietnamese avond

DC Molengeest

220

2.1.3

Aankoop sportieve turnpolo

DC Molengeest

475

2.2.1

‘Ik zie, ik zie...’

RVT De Tol

2.000

2.3.1

Krantenabonnement De Morgen

Dagcentrum De Vinken

278

Subtotaal interne projecten 

3.973

TOTAAL projecten

10.523Wonen
3. Berendrecht - Afdeling 19 - Sectie C115/deel - Verkoop aan bvba Steen Vastgoed - Vaststellen verkoopprijs
Beslist wordt :


 1. akkoord te gaan met de verkoop aan bvba Steen Vastgoed van een deel van ons perceel te Berendrecht, Sie C 115. De te verkopen oppervlakte bedraagt 236,72 m², conform het opmetingsplan van landmeter Stokmans;

 2. de verkoopprijs vast te stellen op 17.700 euro;

 3. de notariskosten en alle andere bijkomende kosten verbonden aan deze verkoop ten laste te leggen van de koper.

4. Zoersel - De Bergen - C 96 N - Openbare verkoop - Vaststellen vanminimum verkoopprijs
Uitgesteld omdat Eandis een nieuwe cabine zal moeten bouwen op een deel van onze grond.


DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
ORGANISATIE
Cel Overheidsopdrachten

5. Lijst nr. 36 en 37 van de uitgeschreven inkooporders -Kennisgeving/Bekrachtiging.
Kennisgenomen van lijst nr. 36 en 37 van de uitgeschreven inkooporders

(zie bijlage).

6. Huurhuizen Leopoldplaats - Vernieuwen van riolering -

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Toewijzing –

Project nummer 09704 - Bedrag: 7.950,00 euro (inclusief 21%BTW)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten;


Gelet voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen.
Gelet er een positief visum werd verleend door de Ontvanger. (Nota d.d. 09-09-2009 ref. DF/MC/hr/09704).
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet, de heer M. Conincx, Ontvanger, op 8-11-2007 een gunstig visum heeft afgeleverd voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningcriteria met hun weging;


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, na toepassing van de selectie- en gunningcriteria en in toepassing van artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van

werken, leveringen en diensten, de opdracht “vernieuwen van riolering” toe te wijzen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend en de hoogste puntenscore behaalde, met name de firma Bouwbedrijf VMG De Cock nv – Industriepark – West 55 – 9100 Sint Niklaas en dit conform de voorwaarden van het bestek en na nazicht van de ingediende offerte.


Het toewijzingsbedrag bedraagt 7500 EUR + 450 EUR (6% BTW) of in totaal 7950 EUR.

7. Binnenste Buiten - Leveren en plaatsen van nieuw raam -Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Toewijzing –

Project nummer 09853 - Bedrag: 5523,65 euro (inclusief 21%BTW)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;


Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten;


Gelet voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen.
Gelet er een positief visum werd verleend door de Ontvanger. (Nota d.d. 09-09-2009 ref. DF/MC/hr/09853).
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet, de heer M. Conincx, Ontvanger, op 8-11-2007 een gunstig visum heeft afgeleverd voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningcriteria met hun weging;
Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, na toepassing van de selectie- en gunningcriteria en in toepassing van artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de opdracht “leveren en plaatsen van nieuw raam in bureel” toe te wijzen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend en de hoogste puntenscore behaalde, met name de firma Constructiewerkhuizen Jef Leonard nv – Kalmthoutsesteenweg 197 – 2990 Wuustwezel en dit conform de voorwaarden van het bestek en na nazicht van de ingediende offerte.

Het toewijzingsbedrag bedraagt 4 565 EUR + 958.65 EUR (21% BTW) of in totaal

5 523.65 euro.

8. Afsluiten van een overeenkomst voor het wegen, frankeren, verzenden en verwerken van gewone en buitengewone post, poststukken enkilopost, aangetekende en prior zendingen voor het OCMW Antwerpen - Toewijzing - Bedrag: raming 600 000 euro inclUSIEF BTW per jaar voor OCMW en Zorgbedrijf samen (verhouding OCMW/Zorgbedrijf is circa 75/25)
Uitgesteld. Er wordt gewacht op een beslissing van het Zorgbedrijf.

De nota zal terug geagendeerd worden op 20/10.

9. Raamcontract voor het begeleiden, op juridisch vlak, van PPS-projecten die het OCMW van Antwerpen wenst te realiseren - Betaling facturen - Bedrag: 72.644,60 euro
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,


Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten,


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin

Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 10/09/2009, een gunstig visum verleende,


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen om volgende facturen van Stibbe cvba advocatenassociatie, Central Plaza – Loksumstraat 25 te 1000 Brussel te betalen:

Factuur 12061937 19.271,27 euro

Factuur 12063943 53.373,33 euro

Totaal 72.644,60 euro

10. Aanstellen van een externe lesgever voor de opleiding "klantgericht onthaal" voor de baliemedewerkers van het OCMW Antwerpen


Na toepassing van de gunningcriteria en in toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten dient de opdracht toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient.
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, om de firma Ad

Valorem, Grote Nieuwedijkstraat 41, 2800 Mechelen, aan te duiden als externe lesgever voor de cursus "klantgericht onthaal" voor de periode van 1 september 2009 tot en met 31

augustus 2010 en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.
Logistieke afdeling Ontwikkeling
11. Brandbeveiligingswerken RVT Lichtenberg (vroeger Hoge Beuken) – Doorrekening door ZNA - PN 09858
Beslist wordt toelating te geven tot de betaling van factuur 9900517/2009 van ZNA Hoge Beuken, Commandant Weynsstraat 165 te 2660 Hoboken, deze factuur omvat brandbeveiligingswerken aan gemeenschappelijke delen van RVT Lichtenberg.

12. Sint-Jorispand/Elzenveld - Lange Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen - Boedelscheiding (verwarming) - Plaatsing pulsteller gasmeter Eandis - offerte 0002268577 d.d.18.06.2009 – Goedkeuring


In het kader van de boedelscheiding Sint Jorispoort/Elzenveld wordt goedkeuring verleend aan de offerte 0002268577 d.d. 18.06.2009 van Netbeheerder Eandis voor het plaatsen van een pulskastje in het pand Lange Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen tegen de prijs van 2.518,46 euro + 528,88 euro (21% BTW) voor een totaal van 3.047,34 euro.
Uitgave te boeken:

Investeringsbudget 2009 – B02 – B260 – BC202302 – project nr. 09711

12bis. WIJZIGING SAMENSTELLING JURY EN BEPALEN VAN DE SELECTIEPROCEDURE EN VASTSTELLEN VAN HET PROGRAMMA.


 • Hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5)

Beslist wordt, goedkeuring te verlenen aan :
 • de selectieprocedure, het selectieprogramma, de competenties en de eraan

verbonden wegingscoëfficiënten, gebaseerd op de functiebeschrijving van hoofd

arbeidsbemiddeling en prospectie (B4-B5) ; • de prijsofferte van Jobpunt Vlaanderen.


1. Selectieprocedure
De procedure bestaat uit 6 stappen:


 • Stap 1: Intake

Cfr. Preliminaire vergadering • Stap 2: Openverklaring en controle van de kandidaturen:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO, OCMW Antwerpen


 • Stap 3 : schriftelijke proef (= TRAP 1 van de selectie).

Deze fase wordt uitgevoerd door de jury van deze selectieprocedure. Tijdens deze fase worden de competenties getoetst die terug te vinden zijn in het competentierooster (cfr. competentieprofiel).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een case.


Om te slagen in de schriftelijke proef dienen de kandidaten minstens 60% te behalen. • Stap 4 : assessment center en jurygesprek (= TRAP 2 van de selectie).
  Het assessment center : het geheel van concrete simulatie-oefeningen, gecombineerd met een diepte-interview en psychotechnische proeven.

  Deze fase neemt per kandidaat een volledige dag in beslag.

  Volgende oefeningen komen aan bod:
  - gespreksoefening
  - organisatie-oefening
  - diepte-interview
  - afname redeneerproeven
  - afname persoonlijkheidsvragenlijsten

  Op basis van dit assessment center wordt per kandidaat een verslag gemaakt met een kwalitatieve beschrijving van zijn / haar competenties (cfr. competentieprofiel) voor de functie. Het verslag wordt opgemaakt op basis van de observaties van de 2 assessoren.

  Het jurygesprek: jurygesprek van ongeveer 45 min per kandidaat waarin een aantal competenties (cfr. competentieprofiel) getoetst worden. De jury maakt achteraf een korte kwalitatieve beschrijving op per kandidaat.De deliberatie : de assessoren van Ascento en de jury geven gezamenlijk (op basis van de bevindingen van het assessment center en het jurygesprek) een score op 20 per te beoordelen competentie. De scores worden op het einde herberekend, rekening houdend met de wegingen van de competenties (cfr. competentieprofiel). Om te slagen, moeten de kandidaten minstens 60% van de punten behalen. • Stap 5 : bepalen van de rangschikking:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PM van het OCMW Antwerpen.

Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minimum 60 % te behalen


als totaalscore (en minstens 60% op elke trap afzonderlijk). De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het behaalde resultaat. De andere kandidaten worden als ‘niet geschikt’ gerangschikt. • Stap 6 : feedback aan de kandidaten:

Alle kandidaten hebben recht op een feedbackgesprek met een afvaardiging van de jury en
met een consulent van Ascento.

Deze feedback kan telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek gegeven worden.


2. Stappenplan


Betrokkenen


OCMW

Ascento

Jury

Jobpunt

Stap

Timing

Wat

1


24/09/2009

Préliminaire vergadering: Intake

 • Informatieverwerving over organisatie en beleid

 • Informatieverwerving over functiebeschrijving en kandidatenprofiel
x


x


x2

07/10/2009

tem.


27/10/2009

Periode openverklaring + controle kandidaturen

x


3

10/11/09

Schriftelijke proef

x
x16/11/09

Deliberatievergadering

x
x
4

27/11/2009

en optioneel

26/11/2009


Jurygesprekken

x
x
5

23 t/m 25/11/2009


Assessmentcenter


 • Volgende oefeningen komen aan bod:
  gespreksoefening,
  organisatie-oefening
  (deze worden ook telkens met de kandidaat besproken)

 • Diepte-interview

 • Afname van redeneerproeven

 • Afname persoonlijkheidsvragenlijsten

 • Rapportering : Opmaak uitgebreid persoonlijkheidsprofiel van alle kandidaten

Afstemming Jobpunt


x

27/11/2009

deliberatievergadering

x


x


x6

01/12/2009

Bepalen van de rangschikking

 • Opmaak van proces verbaal
x

december 2009

Afronding van de procedure

 • opstellen werfreserve

 • invulling van de vacatures
x


7
Feedback aan de kandidaten
Eventuele feedbackgesprekken met de kandidaten over de resultaten van het assessment en het jurygesprek

x

x


xFollow-up
Follow-up gesprek met kandidaten ½ jaar na indiensttreding


x3. Overzicht competenties


Weging

Competentie

trap 1 schrift.

Trap 2

mond. proef

Trap 2 Assess-

ment

Max. totaal scores

Max. totaal scores

x

weging

1

Samenwerken

x

x
20 + 20

40

3

Klantgerichtheid

x
x

20 + 20

120

3

Diversiteit
x

x

20

60

2

Integriteitx

20

40

1

Kostenbewustzijn
x
20

20

2

Adviesverlening

x20

40

2

Besluitvaardigheid
x

x

20

40

2

Synthese en conclusie

x20

40

3

Kwaliteitsgerichtheid

x

x
20 + 20

120

2

Stressbestendigheidx

20

40

2

Veranderingsgerichtheid
x

x

20

40

3

  Leidinggevend
x

x

20

60
Totaal :

220

440
660

Indien ‘20 + 20’ vermeld staat wil dit zeggen dat deze competentie zowel in trap 1 als in trap 2 wordt gemeten.4. Prijsopgave

Onze prijsstelling voor de functie van hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5) is als volgt opgedeeld :Fasering


Brutoprijs

Kostenraming aan 20 deelnemers

Stap 1: Intake

 • Intakebespreking

€ 130- per uur

€ 130 x 1 = € 130

Stap 4: Assessment Center
Deliberatie

Scoring t.a.v. de te beoordelen competenties, op basis van assessment center en jurygesprek€ 1120,- per kandidaat
€130,- per uur

€1120 x 20 = €22400

€130 x 2 = €260


Stap 6 : Feedback aan de kandidaten


Eventuele feedbackgesprekken over de resultaten van het

Assessment Center en follow-up gesprek met de aangeworven

kandidaten

inbegrepen


Totaalprijs

Brutoprijs

22790,-

(21% btw inclusief)
Bepalen van de selectieprocedure en vaststellen van het programma
Deskundige arbeidsveiligheid (B1-B3)
De raad voor maatschappelijk welzijn gaf in zitting van 22 september 2009 de goedkeuring aan:


 • De vraag tot openverklaring, bij aanwerving en bij bevordering, voor de functie van deskundige arbeidsveiligheid (B1-B3), contractueel.

 • De samenstelling van de selectiejury.

 • Het aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

 • De relevante arbeidsjaren (ook in de privé) kunnen worden meegnomen bij de berekening van de verloning

De preliminaire vergadering vond plaats op 28 september 2009, onder voorzitterschap van Dr. Liestbeth De Meulder – bestuursdirecteur-geneesheer – Gemeenschappelijke Preventiedienst.


Tijdens deze vergadering werd de selectieprocedure, het selectieprogramma en de selectieplanning besproken.

1. Selectieprocedure
De procedure bestaat uit 6 stappen:


 • Stap 1: Intake

Cfr. Preliminaire vergadering


 • Stap 2: Openverklaring en controle van de kandidaturen:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO, OCMW Antwerpen


 • Stap 3 : schriftelijke proef (= TRAP 1 van de selectie).

Deze fase wordt uitgevoerd door de jury van deze selectieprocedure. Tijdens deze fase worden de competenties getoetst die terug te vinden zijn in het competentierooster (cfr. competentieprofiel).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een opdracht.


Om te slagen in de schriftelijke proef dienen de kandidaten minstens 60% te behalen. • Stap 4 : jurygesprek (= TRAP 2 van de selectie).
  Jurygesprek van ongeveer 45 min per kandidaat waarin een aantal competenties (cfr. competentieprofiel) getoetst worden. De jury maakt achteraf een korte kwalitatieve beschrijving op per kandidaat.De deliberatie : de jury geeft gezamenlijk (op basis van de bevindingen van het assessment center en het jurygesprek) een score op 20 per te beoordelen competentie. De scores worden op het einde herberekend, rekening houdend met de wegingen van de competenties (cfr. competentieprofiel). Om te slagen, moeten de kandidaten minstens 60% van de punten behalen.


 • Stap 5 : bepalen van de rangschikking:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PM van het OCMW Antwerpen.

Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minimum 60 % te behalen als totaalscore (en minstens 60% op elke trap afzonderlijk). De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het behaalde resultaat. De andere kandidaten worden als ‘niet geschikt’ gerangschikt.

 • Stap 6 : feedback aan de kandidaten:

Alle kandidaten hebben recht op een feedbackgesprek met een afvaardiging van de jury.

Deze feedback kan telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek gegeven worden.2. Stappenplan


OCMW

Jury

Stap

Timing

Wat1


28/09/2009

Préliminaire vergadering: Intake

 • Informatieverwerving over organisatie en beleid

 • Informatieverwerving over functiebeschrijving en kandidatenprofiel
x


x


2

07/10/2009

tem.


27/10/2009

Periode openverklaring + controle kandidaturen

x
3

16/11/09

Schriftelijke proef

x

x
23/11/09

Deliberatievergadering

x

x

4

27/11/2009

en optioneel

29/11/2009


Jurygesprekken

x

x
27/11/2009 of 29/11/2009

deliberatievergadering

xx5

01/12/2009

Bepalen van de rangschikking

 • Opmaak van proces verbaal
xdecember 2009

Afronding van de procedure

 • opstellen werfreserve

 • invulling van de vacatures
x
7
Feedback aan de kandidaten
Eventuele feedbackgesprekken met de kandidaten over de resultaten van het assessment en het jurygesprek

x

x
Follow-up
Follow-up gesprek met kandidaten ½ jaar na indiensttreding


x


3. Overzicht competenties


Weging

Competentie

trap 1 schrift.

Trap 2

mond. proef

Max. totaal scores

Max. totaal scores

x

weging

2

Samenwerken
X

20

40

2

Klantgerichtheid

X

X

20 + 20

80

1

Diversiteit
X

20

20

2

Integriteit
X

20

40

1

Kostenbewustzijn

X

X

20 + 20

40

4

Schriftelijke communicatie

X
20

80

2

Adviesverlening

X

X

20 + 20

80

2

Overtuigingskracht
X

20

40

2

Initiatief en pro-activiteit
X

20

40

3

Analyseren

X
20

60

1

Kwaliteitsgerichtheid

X

X

20 + 20

40

1

  Ontwikkelingsgerichtheid
X

20

20
  Totaal :

260

320
580

Indien ‘20 + 20’ vermeld staat wil dit zeggen dat deze competentie zowel in trap 1 als in trap 2 wordt gemeten.


Beslist wordt:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar goedkeuring aan de selectieprocedure, het selectieprogramma, de competenties en de eraan verbonden wegingscoëfficiënten, gebaseerd op de functiebeschrijving van deskundige arbeidsveiligheid (B1-B3)


Hoofd arbeidsbemiddeling en prospectie (B4-B5)
De raad voor maatschappelijk welzijn gaf in zitting van 22 september 2009 de goedkeuring aan:


 • De vraag tot openverklaring, bij bevordering, voor de functie van hoofd arbeidsbemiddeling en prospectie (B4-B5), statutair.

 • De samenstelling van de selectiejury.

 • Het aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

 • De relevante arbeidsjaren (ook in de privé) kunnen worden meegenomen bij de berekening van de verloning

De preliminaire vergadering vond plaats op 1 oktober 2009, onder voorzitterschap van

Katelijne Lieten – bestuurscoördinator Activering – dep. Maatschappelijke Integratie
Tijdens deze vergadering werd de selectieprocedure, het selectieprogramma en de selectieplanning besproken.

1. Selectieprocedure
De procedure bestaat uit 5 stappen:


 • Stap 1: Intake

Cfr. Preliminaire vergadering


 • Stap 2: Openverklaring en controle van de kandidaturen:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO, OCMW Antwerpen • Stap 3 : assessment center en jurygesprek
  Het assessment center : het geheel van concrete simulatie-oefeningen, gecombineerd met een diepte-interview en psychotechnische proeven.

  Deze fase neemt per kandidaat een volledige dag in beslag.

  Volgende oefeningen komen aan bod:
  - gespreksoefening
  - organisatie-oefening
  - diepte-interview
  - afname redeneerproeven
  - afname persoonlijkheidsvragenlijsten

  Op basis van dit assessment center wordt per kandidaat een verslag gemaakt met een kwalitatieve beschrijving van zijn / haar competenties (cfr. competentieprofiel) voor de functie. Het verslag wordt opgemaakt op basis van de observaties van de 2 assessoren.

  Het jurygesprek: jurygesprek van ongeveer 45 min per kandidaat waarin een aantal competenties (cfr. competentieprofiel) getoetst worden. De jury maakt achteraf een korte kwalitatieve beschrijving op per kandidaat.De deliberatie : de assessoren van Ascento en de jury geven gezamenlijk (op basis van de bevindingen van het assessment center en het jurygesprek) een score op 20 per te beoordelen competentie. De scores worden op het einde herberekend, rekening houdend met de wegingen van de competenties (cfr. competentieprofiel). Om te slagen, moeten de kandidaten minstens 60% van de punten behalen.


 • Stap 4 : bepalen van de rangschikking:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PM van het OCMW Antwerpen.

Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minimum 60 % te behalen


als totaalscore. De andere kandidaten worden als ‘niet geschikt’ gerangschikt. • Stap 5 : feedback aan de kandidaten:

Alle kandidaten hebben recht op een feedbackgesprek met een afvaardiging van de jury en met een consulent van Ascento.

Deze feedback kan telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek gegeven worden.


2. Stappenplan


Betrokkenen


OCMW

Ascento

Jury

Jobpunt

Stap

Timing

Wat

1


01/10/2009

Préliminaire vergadering: Intake

 • Informatieverwerving over organisatie en beleid

 • Informatieverwerving over functiebeschrijving en kandidatenprofiel
x


x


x2

07/10/2009

tem.


27/10/2009

Periode openverklaring + controle kandidaturen

x


3

12/11/2009

Jurygesprekken

x
x
4

9 of 10/11/2009


Assessmentcenter


 • Volgende oefeningen komen aan bod:
  gespreksoefening,
  organisatie-oefening
  (deze worden ook telkens met de kandidaat besproken)

 • Diepte-interview

 • Afname van redeneerproeven

 • Afname persoonlijkheidsvragenlijsten

 • Rapportering : Opmaak uitgebreid persoonlijkheidsprofiel van alle kandidaten

Afstemming Jobpunt

x

deliberatievergadering

x

x

x
5

01/12/2009

Bepalen van de rangschikking

 • Opmaak van proces verbaal
x

december 2009

Afronding van de procedure

 • opstellen werfreserve

 • invulling van de vacatures
x


6
Feedback aan de kandidaten
Eventuele feedbackgesprekken met de kandidaten over de resultaten van het assessment en het jurygesprek

x

x


xFollow-up
Follow-up gesprek met kandidaten ½ jaar na indiensttreding


x
3. Overzicht competenties


Weging

Competentie

mond. proef

Assess-

ment

Max. totaal scores

Max. totaal scores

x

weging

6

Klantgerichtheid

X

X

20

120

6

Samenwerken

X
20

120

4

Diversiteit
X

20

80

2

Integriteit
X

20

40

2

Adviesverlening

X
20

40

4

Besluitvaardigheid

X

X

20

80

6

Kwaliteitsgerichtheid

X
20

120

3

Veranderingsgerichtheid
X

20

60

3

Stressbestendigheid
X

20

60

6

Leidinggeven

X

X

20

120
Totaal :840


4. Prijsopgave

Onze prijsstelling voor de functie van hoofd arbeidsbemiddeling en prospectie (B4-B5) is als volgt opgedeeld :Fasering


Brutoprijs

Kostenraming aan 5 deelnemers

Stap 1: Intake

 • Intakebespreking

 • Planning en organisatie van de procedure

 • Opstellen competentieprofiel

€ 130- per uur

€ 130 x 1 = € 130

Stap 4: Assessment Center
Deliberatie

Scoring t.a.v. de te beoordelen competenties, op basis van assessment center en jurygesprek€ 1120,- per kandidaat
€130,- per uur

€1120 x 5 = €5600

€130 x 1 = €130
Stap 6 : Feedback aan de kandidaten


Eventuele feedbackgesprekken over de resultaten van het

Assessment Center en follow-up gesprek met de aangeworven

kandidaten

inbegrepen


Totaalprijs

Brutoprijs

,-5860

(21% btw inclusief)


Secretaris, Voorzitter,Marc De Bens. Monica De Coninck.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina