Oefenopgaven les 2 financiering ten behoeve van beDovnload 32.76 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte32.76 Kb.

Trainingsles 21 December 2007 BE bezemprogramma Financiering 3

O E F E N O P G A V E N

LES 2

FINANCIERING ten behoeve van BE

Gebaseerd op:

Vermogensmarkt en vermogensstructuur, 6e druk, Dorsman

Colleges:

Vrijdag 14/12  van 15:00 - 18:00 uur

Vrijdag    21/12  van 15:00 - 18:00 uur

Vrijdag    11/01  van 15:00 - 18:00 uur 

Docent: T. Mooibroek

OPGAVE 5 TON-BOS-BER BV

TON-BOS-BER B.V. exploiteert een tweetal kermisattracties in het zogenaamde grootvermaak. Directeur en enig aandeelhouder is Kees TON-BOS-BER. Begin 2006 wordt de oudste zoon van Kees, Ruud, vijfentwintig jaar en omdat de jongeman te kennen heeft gegeven ook in het kermisvak te willen, overweegt Kees de zaak uit te breiden met een extra attractie, waarover Ruud de leiding krijgt.


Via internet kan Kees per 1 juli 2005 een koopoptie nemen op een in Engeland te koop staande “Wild Mouse”. De optie vervalt op 1 oktober 2005 en de vraagprijs bedraagt GBP 200.000,-. Kees wendt zich daarom in de loop van de maand juni 2005 tot zijn accountant-adviseur met een aantal vragen.
De eerste vraag luidt of de vraagprijs een redelijk bedrag is. Op basis van zijn ervaring in de branche lijkt het hemzelf niet onredelijk, maar hij wenst toch ook een cijfermatige onderbouwing. Daarvoor verstrekt hij de accountant-adviseur nog de volgende gegevens.

  • Kees wenst dat de attractie in vijf jaar wordt terugverdiend en een jaarlijkse gemiddelde rentabiliteit haalt van 40%.

  • De jaarlijkse omzet uit de attractie raamt hij op € 350.000,- en de jaarlijkse exploitatie-uitgaven op € 150.000,-.

  • De transportkosten van de attractie bedragen € 20.000,- en zijn voor rekening van Kees.

  • De vennootschapsbelasting bedraagt 34,5%.

  • Voor de investeringsbeslissing wordt de koers van het GBP gesteld op € 1,50.

  • Verder mag worden verondersteld dat de exploitatiekasstromen aan het eind van het jaar beschikbaar komen en de restwaarde van de attractie na vijf jaar nihil is.

  • Indien de optie wordt omgezet in een overeenkomst, zal deze begin januari 2006 door middel van een “letter of credit” (L/C) worden afgewikkeld.Vraag 1

Bereken de jaarlijkse exploitatiekasstroom van de nieuwe attractie.


Vraag 2

Geef een duidelijk advies of Kees de nieuwe attractie dient aan te schaffen. Onderbouw dit advies met een berekening en geef drie veronderstellingen waarop dit advies is gebaseerd.


De tweede vraag van Kees is of hij valutarisico loopt over deze transactie en hoe dit valutarisico het best kan worden afgedekt.
Vraag 3

Geef gemotiveerd aan of Kees over deze transactie valutarisico loopt.


Vraag 4

Geef aan hoe dit risico het best kan worden afgedekt in de periode van 1 juli 2005 tot 1 oktober 2005.


Vraag 5

Geef aan hoe dit risico het best kan worden afgedekt in de periode van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2006.Opgave 6 Diversen
De interest die een onderneming moet betalen voor het lenen van geld is opgebouwd uit de risicovrije kostenvoet van het geld en een opslag voor risico.
Vraag 1

Waarvoor geeft de risicovrije kostenvoet een vergoeding?


Vraag 2

Beschrijf 2 risico’s die de interestvoet voor een onderneming verhogen


De onderneming heeft € 1.000.000 aan overtollige kasmiddelen en wil hiervoor bedrijfsobligaties kopen. Zij kan kiezen uit twee bedrijfsobligaties, een met een resterende looptijd van twee jaar en een met een resterende looptijd van 4 jaar. De couponrente is bij beide typen leningen 5% en beide obligaties worden a pari afgelost. De onderneming verwacht dat de marktrente in de toekomst gaat stijgen tot 6%.
Vraag 3

Berekening de marktwaarde van beide obligaties, indien de marktrente direct na aanschaf zou stijgen tot 6%. Verklaar beide uitkomsten en geef aan welke obligaties de onderneming moet kopen.


Op de financiële markten worden zowel convertibles (converteerbare obligaties) als reverse exchangeable bonds (ook wel reverse convertible genoemd) verhandeld.
Vraag 4

Verklaar waarom de couponrente op een convertible doorgaans lager ligt dan op een vergelijkbare obligatie met de dezelfde resterende looptijd, maar dan zonder het conversierecht.


Vraag 5

Verklaar waarom de couponrente op een reverse exchangeable bond doorgaans hoger ligt dan op een vergelijkbare gewone obligatie met de dezelfde resterende looptijd.


Voor de schatting van de kostenvoet van het eigen vermogen worden verschillende modellen gebruikt, zoals Dividend Discount Model en het Capital Asset Pricing Model. Van een bepaald fonds bedraagt het verwachte eerstvolgende dividend € 3 per aandeel. Op grond van het verleden verwachten analisten dat het dividend de komende jaren gemiddeld met 5% per jaar zal stijgen. De beurskoers bedraagt op dit moment €60.
Vraag 6

Wat is de rendementseis van de beleggers die het aandeel kopen volgens het Dividend Discount Model? Motiveer uw antwoord.


In het Capital Asset Pricing Model wordt onderscheid gemaakt tussen systematisch risico en niet-systematisch risico. Voor het systematische risico wordt op financiële markten een vergoeding gegeven.
Vraag 7

Verklaar dat op de financiële markten alleen voor het systematische risico een vergoeding wordt gegeven.


Van een bepaald fonds bedraagt de bètawaarde 1,2. De risicovrije kostenvoet van vermogen bedraagt 4%. Het verwachte marktrendement bedraagt 8%. De analisten verwachten voor dit aandeel een rendement van 7%.
Vraag 8

Verklaar of er extra vraag naar of aanbod van dit aandeel zal ontstaan? Motiveer uw antwoord met de berekende rendementseis.


De onderneming NV TMKV wil via een voorkeursemissie €10.000.000 nieuw eigen vermogen aantrekken. De pay out ratio bedraagt 100%. De winst na belasting bedraagt op dit moment €13.500.000 en er zijn 2.500.000 aandelen met een nominale waarde van €10 per stuk geplaatst en volgestort. De beurskoers van het aandeel schommelt nu rond de €67,50. Op het nieuwe eigen vermogen wordt in de eerste jaren een rentabiliteit na belasting van 5% verwacht. Analisten van het aandeel NV TMVK schatten dat de rendementseis van de beleggers in het aandeel op dat moment 8% bedraagt en dat de marktwaarde van de aandelen na emissie gelijk zal zijn aan € 175.000.000.
Vraag 9

Bereken de maximale emissiekoers van de nieuwe aandelen. Laat uw berekening zien.


De bestaande aandeelhouders krijgen het voorkeursrecht in te schrijven op de nieuwe aandelen met een emissieprijs van €50 per stuk.
Vraag 10

Bereken de theoretische waarde van de claims. Laat uw berekening zien.


Vraag 11

Verklaar het totale waardeverschil tussen de koers voor de aankondiging van de aandelenemissie en de koers na de emissie.Opgave 7 Hot SUN

Hot Sub BV is een snelgroeiende nieuwkomer die zich bezighoudt met de ontwikkeling van energie uit zonnewarmte. Het aandeel Hot SUN is sinds kort genoteerd aan de plaatselijke effectenbeurs. De koers ultimo december 2006 bedroeg 24 euro (ex. Dividend)


Van Garderen, een vermaarde beleggingsanalist, verwacht dat de koers van Hot SUN op 31 december 2007 40 euro (ex. Dividend) zal zijn, terwijl ook nog een contant dividend van 2 euro zal worden uitgekeerd op 31 december 2007.
Vraag1:
Hoe hoog is het door van Garderen verwachte (totaal) rendement over 2007.
Modigliani & Miller (M&M) hebben onder een aantal veronderstellingen afgeleid dat de waarde van de onderneming onafhankelijk is van de vermogensstructuur (propositie I). later hebben zij een van die veronderstellingen laten vallen, namelijk die met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van de rente op de schulden (propositie II)

Van Garderen, die behalve een bekend analist ook aanhanger van M&M is, stelt dat wat hem betreft het dividend over het komende jaar mag worden gepasseerd.


Vraag 2:

Welke gevolgen zou dit voor de koers hebben als men uitgaat van propositie I van M&M


Naast aandelenvermogen kent Hot SUN vreemd vermogen. Dit wordt uitsluitend gevormd door een lening van 10 miljoen euro, die een paar jaar geleden werd afgesloten. De balans van Hot SUN per 31 december 2006 zag er in vereenvoudigde vorm als volgt uit:
Balans Hou SUN BV per 31 december 2006 ( bedragen x 1.000.000)
Activa 22 aandelenkapitaal 6

Reserves 6Vreemd vermogen 10

Totaal 22 22

Het aandelenvermogen van Hot SUN bestaat uit 600.000 gewone aandelen met een nominale waarde van 10 euro. De lening wordt op 31 december 2009 afgelost. Deze heeft een jaarlijkse coupon van 8% en de rentebetaling geschied aan het einde van elk jaar. Sinds het afsluiten van deze lening is de rente aanzienlijk gedaald. Op 31 december 2006 geldt voor een vergelijkbare lening met een looptijd van drie jaar een rente van 6%.
Vraag 3:


  • Wat is op 31 december 2006 de marktwaarde van het eigenvermogen ( ex. Dividend)

  • Wat is de marktwaarde van het vreemde vermogen per 31 december 2006.

  • Wat is de kostenvoet van het vreemde vermogen per 31 december 2006

Ondanks de rooskleurige vooruitzichten van Van Garderen betreffende Hot SUN zien potentiële aandeelhouders toch wel risico’s. In verband daarmee eisen zij een rendement van 12% wat dus aanzienlijk boven het rendement van bijvoorbeeld een staatlening ligt.


Vraag 4:

Wat zou, als we afzien van de belasting over de winst, volgens propositie I van M&M de vermogenskostenvoet van Hot SUN zijn.


Vraag 5:

Kan Hou SUN in dit geval, uitgaande van de geldigheid van M&M, profiteren van de lage rendementseisen van de lening

Zo ja, hoe groot is het rendement ( uit gaande van de geldigheid van M&M)
Stel dat Hot SUN te maken heet met een belasting tarief van 25% over de haar behaalde winst.
Vraag 6:

Wat is de vermogenskostenvoet volgens propositie II van M&M


Vraag 7:

Hoe zou Hot SUN nu kunnen profiteren van de lagere rendementseis voor de lening.


Onder meer het bestaan van insolventiekosten maakt dat de werkelijke totale vermogenskosten voor Hot SUN zullen afwijken van de hierboven berekende. Men kan stellen dat insolventiekosten en belasting als het ware een tegengesteld effect hebben op de keuze tussen eigen en vreemd vermogen.
Vraag 8:

Hoe beïnvloeden de insolventiekosten de vermogens kosten (korte toelichting)


Vraag 9:

Hoe beïnvloedt de belasting de vermogenskosten (korte toelichting)


Vraag 10:

Hoe groot is de vermogenskostenvoet vor Hot SUN bij de huidige vermogensstructuur


Hot SUN hoort van haar bankier dat deze tegen 5% in plaats van 6% zou willen verstrekken als de verhouding eigenvermogen . totaal vermogen 0,75 zou bedragen.
Vraag 11:

Welke rendementseis zouden de aandeelhouders hier maximaal tegenover moeten stellen om de vermogenskosten voor Hot SUN te verlagen. ( ga bij uw berekening er van uit dat de huidige vermogensstructuur van Hot SUN volgens de vermogensmarkt optimaal is.)Einde trainingsles 2


Page of
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina