Om te beginnenDovnload 38.96 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte38.96 Kb.
WILHELMINAKERK SOEST - 25 augustus 2013

gezamenlijke dienst met de Oude Kerk

Voorganger Ds. Sytze de Vries, Schalkwijk

Ambtsdragers Leen Lievaart en Dênise Smit

Lector Fred van Knobelsdorff

Organist Gert Muts
Muziek G.B. Fasolo, Fuga in d; Toccata Psalm 112
OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ambstdrager van dienstStil moment

Muziek P. Mayr, PraeambulumAllen gaan staan
Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer! Amen.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Lied NLB 287: 1, 2 en 5

1

Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden –

bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.

2

Rond het boek van zijn verbond tellen wij elkaar bij name,

spellen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –

als de kerk van liefde leest is het feest!

5

Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.

Paaslicht, straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen –

licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Allen gaan zitten
Kyrie beaamd met:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 2x (Taizé)


Lofzegging

Laten we God loven, want groot is Zijn barmhartigheid

en het rijk van Zijn liefde kent geen einde.
Loflied NLB 154b: 1, 2, 3, 6 en 8

1

Heel de schepping, prijs de Heer! Al zijn werken, geef Hem eer!En gij, engelen in koor, zingt uw gloria ons voor.

2

Zegen Hem, gij zon en maan, sterren in uw vaste baan,laat uw licht in volle schijn voor de Heer een loflied zijn.

3

Alle wind en alle weer, alles wat er gaat tekeer,angstaanjagend in uw kracht, wees de weerklank van Gods macht.

6

Alles wat op aarde groeit, wat ontkiemt en wat er bloeit,wees een kleurig lofgedicht voor zijn vriend'lijk aangezicht.

8

En gij mensen, allen saam, zegent nu de hoge Naam,voegt u in het grote koor van zijn volk de eeuwen door.
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Kinderlied ‘Samen in het licht’

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

OM TE HOREN
Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing Jesaja 30: 15-21

Lied NLB 112: 1, 2 en 3

1

God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de Here vrezen.Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde.

Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen.

2

Zijn goede naam wordt nooit te schande, zijn recht is veilig in Gods handen.Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, een glans van liefd' en welbehagen.

Gods waarheid zal voor al de zijnen als zonlicht in het duister schijnen.

3

Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden.Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer.

Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de Heer zal steeds zijn schuilplaats wezen.


Lezing Lucas 13: 10-24

Lied NLB 923: 1, 2 en 3

1.

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,

dat je had verborgen in de zwarte grond,

en waaruit een grote boom ontstond.

2.


Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn

als je het gaat wagen met Gods woord alleen;

dan gebeuren wonderen om je heen.

3.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,

groeit de liefde uit boven de haat.
Preek
Lied NLB 750: 1-8

1

Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, ach, was ik daar jouw gast!Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, niets houdt het hier nog vast.

Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,

is het uit deze wereld, mij al vooruitgesneld.

2

Wordt mijn gebed tenslotte toch verhoord dat nu het uur zal slaan,waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, en recht voor God zal staan

als een van zijn beminden, als uitverkoren pand.

Dan zal ik in jou vinden mijn ware vaderland.

3

Dit visioen geeft vleugels aan mijn geest, voltrekt zich voor mijn oog.En hij verlaat voor even wat hem bindt, verheft zich hemelhoog.

Van vlammen is de wagen, die hem ten hemel vaart,

door engelen gedragen en voor een val bewaard.

4

O stad, die ik nu al van harte groet, laat mij jou binnengaan!Duurt het nog lang, voordat ik jou ontmoet en in je poort zal staan,

de leegte mag verlaten waarin ik nu nog leef,

en God ook mij van harte mijn eeuwig erfdeel geeft.

5

Wie komen daar? Een Koninklijke stoet trekt aan mijn oog voorbij.Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet, gaan zij verheugd en blij.

Het is zijn lieve schare die Jezus mij hier toont,

zo lang ik op de aarde nog als een balling woon.

6

Aartsvaders gaan, profeten, heel het volk dat meedroeg aan het kruis,door de woestijn, onder de lichte wolk. Die bracht hen veilig thuis.

Nu dragen zij met ere de gouden gloriekroon.

Hun zon is God, de Here, die in hun midden woont.

7

Ook ik sluit mij bij deze feeststoet aan en vind het paradijs.Vreugdevol zal ik dicht bij gaan staan, zing dan Gods lof en prijs.

Daar klinkt het halleluja in volle zuiverheid,

en wordt met een hosanna God alle eer gewijd.

8

Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord, klinkt daar dan overal!Bazuingeschal en zoet gezongen toon door zangers zonder tal.

Ik hoor de vele stemmen: een hemel vol gezang

klinkt al sinds den beginne, en zingt een wereld lang.
OM TE DOEN
Aanreiken voorbedenboek

Voorbeden met gezongen acclamatie,

Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons!Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.


Collecte 1:Diaconie 2: Kerk
Muziek: R. Glover, Hymn Prelude
De allerkleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald
Allen gaan staan
Slotlied NLB 905: 1, 2, 3 en 4

1

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht,weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht.

Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2

Wat is de winst als ik vol zorgen mijn lot met ach en wee beklaag?Vind ik er baat bij elke morgen de dag te zien als nieuwe plaag?

Want ons verdriet en onze nood worden door klagen maar vergroot.

3

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt.Laat Gods genade u genoeg zijn, Die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet; Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4

Zing maar en bid en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen.Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat.


ZEGEN, door allen beaamd.
Muziek J.S. Bach, Fuga in dis
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar rond een kop koffie of thee in De Rank te ontmoeten.
Agenda

wo 28 aug. 10.00–11.30 Bijbelkring

bij Tjitske van Winzum, Eikenlaan 26
do 29 aug. 20.00–21.30 Psalm van de maand; ‘de Sleutel’,

begeleiding door pastor Wies Sarot


ma 2 sep. 20.00-22.00 Groeikring

bij Joosje Kooijman, Soesterbergsestr. 33/01


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina