Ombuigen met meer Maslow in WestlandDovnload 21.01 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte21.01 Kb.


Ombuigen met meer Maslow in Westland

De fractie van LEO 2.0 probeert lessen te trekken uit de geschiedenis. We gaan daarvoor terug naar een tijd dat de meesten van ons nog geboren moesten worden. Ook een crisistijd, erger oorlogstijd. We gaan terug naar 1943, kort voor de Hongerwinter, toen Abraham Harold Maslow zijn wereldberoemd geworden ‘Hiërarchie van behoeften’, ofwel de behoeftepiramide poneerde.


Hij onderscheidde een vijftal niveaus van menselijke behoefte. 

1. Overleven, dan gaat het om de primaire lichamelijke behoeften, zoals eten, drinken en onderdak

2. Bestaanszekerheid, dan gaat om individuele veiligheid, orde, rust, stabiliteit. Deze behoeften zijn afhankelijk van levenssituatie van iemand en of de veiligheid en bescherming voldoende zijn geregeld.

3. Sociale interactie. Dan gaat het om liefde, genegenheid, persoonlijke warmte, gezamenlijke waarden. Het gevoel ergens toe te behoren.

4. Respect en zelfwaardering. Dan gaat het om de plaats, erkenning, succes, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, vrijheidsverlangen. De persoon wordt dan een gerespecteerd lid van de gemeenschap en opereert volledig zelfstandig daarbinnen.

5. Zelfontplooiing. Dan gaat het om individuele ontplooiing, - zelfvervulling, vooruitgang en richtingbepaling. Dit niveau legt de basis van wat wij menselijke vooruitgang noemen. Individuen worden belangrijker geacht dan het collectief en dit leidt onherroepelijk tot een vrijere gemeenschap.

De veronderstelling van Maslow was dat je de hogere behoeften niet kunt verwezenlijken voordat in de lagere noden is voorzien. Los van of je de theorie van Maslow ondersteunt iedereen herkent er wel iets in.

Als we Maslows theorie nou eens loslaten op de Westlander, de Westlandse gemeenschap en de rol van de gemeente Westland. Zeg maar Maslow politiek vertaald naar het Westland van 2012 en deze voortgangsrapportage van het college van B&W.

1. Wat Maslow doet is de behoeften van elk individu centraal stellen. De eerste associatie die bij LEO 2.0 opkomt na lezing van de stukken is dat in de hiërarchie van behoeften de belangen van de individuele collegeleden als eerste aan de beurt komen. Er wordt keurig langs de lijnen van de portefeuilles van het college gesneden, weliswaar geen kaasschaaf, maar elk collegelid levert zijn bijdragen en elk collegelid voelt de financiële pijn. Een bottom up snijproces dat optelt tot het benodigde bedrag. Gewoon klinische chirurgie. Snijpolitiek. In de visie ontbreekt het centraal stellen van de behoeften van de Westlander en Westlandse gemeenschap.

2. Zouden we Maslow politiek-inhoudelijk naar ’t Westland vertalen dan is een dak boven het hoofd van elke Westlander en bv. ook de voedselbank een eerste behoefte en die zijn belangrijker dan openbare orde en veiligheid en een goede fysieke en veilige openbare ruimte (2de behoefte). Dat is weer belangrijker dan subsidies aan verenigingen en zeker belangrijker dan subsidies aan een Centrum voor de Kunsten of de voorlopers daarvan, want dan zit je op niveau 5.

3. Binnen de ruimte die de wettelijke taken ons bieden zou de rolopvatting van deze gemeente in tijden van financiële krapte dus ook langs de lijnen van de behoeftepiramide van Maslow kunnen lopen. Het gaat om prioriteiten stellen en keuzes maken.


a. In plaats van heel veel geld pompen in integraal jeugdbeleid door dit college en in dat kader vragen stellen aan de Westlanders in glossy enquêtebrochures over voorzieningen die je gelijktijdig hebt weggesneden, zoals het jeugdwerk, of aan het wegsnijden bent, zoals het jongerenwerk en combinatiefunctionarissen is naar het gevoelen van de fractie van LEO 2.0 een heel slechte zaak.
b. Dat zelfde geldt voor de onderzoeken naar een Centrum voor de Kunsten en tegelijkertijd de subsidies voor heel veel cultuurverenigingen helemaal wegsnijden.
c. Ook het jarenlange onderzoeken naar centrale huisvesting en nog steeds de gedachte aan een nieuw gemeentehuis en het tegelijkertijd laten verpieteren van de bestaande gemeentekantoren, met het leegstaande ex-Rabokantoor als slechtste voorbeeld, is natuurlijk gewoon te betitelen als slecht bestuur.

Als Maslow dat allemaal zou horen zou hij zich omdraaien in zijn graf en heel veel Westlanders hebben hierbij, met ons, ook een heel slecht gevoel over.


De goed nieuws show die het college van B&W denkt te moeten bieden met hun mid term review maakt dat alleen maar erger. Westland holt qua voorzieningen met het gevoerde beleid achter uit. Financieel zijn we aan het interen, dat hebben we vorige week gezien met de behandeling van de jaarstukken. De financiële buffers van de verkoop van Caiway en WES houden ons overeind.

Als we het toch over financiën hebben. Wat is het perspectief?

Half juni jl. heeft de studiegroep begrotingsruimte haar 14de adviesrapport uitgebracht aan de Tweede en Eerste Kamer. Deze studiegroep brengt vooruitlopend op elke tweede Kamerverkiezing een adviesrapport uit. De vorige rapportage in 2010 gaf 18 mld. structurele bezuinigingsopdracht te zien. Die opdracht is ook door het kabinet Rutte opgevolgd. Nu adviseert de studiegroep om 20 mld. tot en met 2017 aan maatregelen te treffen.

Dit advies van 20 mld. lag er al voordat de Europese top van vorige week was geweest. Inmiddels is bekend dat het eurocommunicerende vat nog wel euro’s zal blijven laten stromen via EU-instituties van Noord-West naar Zuid-Europa. Met die opdracht van 20 miljard gaan we het deze keer dan ook niet redden en zal de schuldpositie verder toenemen. Het einde is dus voorlopig nog niet in zicht. En we weten allemaal dat een groot aantal van de landelijke politieke partijen slappe euroknieën heeft en via Europa de banken blijft financieren.


Het eerlijke verhaal over Europa van Marike Stellinga in het NRC Handelsblad van zaterdag jl. in haar column is wat dat aangaat sprekend als het gaat om de slechte bankleningen. Haar slotconclusie: "Europa moet nou de banken eindelijk gaan schoonvegen. Keihard, pats boem. Zonder omhaal. Dit probleem aanpakken is geen kwestie van kunnen maar van willen. Europa wil al drie jaar niet. Dat is het eerlijke verhaal over Europa. Al die andere verhalen leiden louter af." Aldus het slotcitaat van Stellinga.

Wat betekent dit allemaal voor onze gemeente? Niet veel goeds. Daar bovenop komt nog de te optimistische planinsteek die het college gekozen heeft bij zowel het grondbeleid, als bij het weerstandsvermogen.Wat LEO 2.0 betreft mogen we daarom drastischer ombuigen met meer Maslow.. Dat wil zeggen de noden van Westlanders centraal stellen met de behoeftepiramide in het achterhoofd. En de collegeleden mogen wat ons betreft hun eigen collegeportefeuilles daaraan ondergeschikt maken. Wij willen meer en ook anders ombuigen dan het college voorstelt.
Wat betekent dat concreet als het aan LEO 2.0 ligt? Wat willen wij wel en wat niet?

We pakken 10 punten uit ons keuzepakket, niet meer vanwege de tijd.
1. Volkshuisvesting. Zeker met het Vestia debacle zal de heer Bogaard een tandje bij moeten schakelen en nou eens echt meters moeten maken. Wij steunen het inzetten en doorzetten van creatieve middelen, zoals starterleningen, gericht op de Westlandse woonbehoefte. Wij zouden graag zien dat planontwikkeling en grondbeleid kleinschalige initiatieven op dit terrein mogelijk maakt en ondersteunt en meer denkt in termen van maatschappelijk rendement: “van gemeentelijke grondbedrijf naar gemeentelijk woningbedrijf”.

2. Sociaal beleid. Mensen die het echt nodig hebben en hulpbehoevend zijn moeten wat ons betreft geholpen blijven worden. Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en ook sociale werkplaatsen en WMO-beleid doorzetten: niet-bureaucratisch, maar praktisch en doelmatig.

3. Openbare ruimte. Stop met het doorschieten in het grondsnipperbeleid, blijf zorgen voor een doelmatige kwaliteit in de openbare ruimte met nadruk op veiligheid. Prioriteit voor de centra van de dorpskernen en de poorten van het Westland. Wij zijn ook blij dat de fietsbrug over de Middelbroekweg dichterbij lijkt te komen.
De forse bezuinigingen van 3 miljoen steunen wij niet in die omvang. College, stuur wel op behoud van kwaliteit met minder geld. Hier en daar valt zonder kwaliteitsverlies nog wel wat te verdienen. Zorg ook voor voldoende prullenbakken in de openbare ruimte. Denk ook aan eigen dorpskern- of wijkbudgetten. Laat inwoners daarom zelf meebeslissen en merken dat er dus keuzes binnen budgetten moeten worden gemaakt.

4. Veiligheid en openbare orde. Wij steunen de gedeeltelijke bezuiniging op boa’s en willen dat de boa’s die overblijven probleem- en vraaggestuurd hun werk doen in het hele Westland. Buurtpreventie blijven we ondersteunen. College zet ook in op samenwerken met burgers en bedrijven als het gaat om de veiligheid. Werk aan voldoende toezicht, menselijk of digitaal. Hulp op tijd blijft een speerpunt.

5. Jeugd en jongeren. Wij willen een gebundeld arrangement voor jeugd en jongeren samen met jongerenwerk en scholen. Verleg alle bestaande subsidiestromen die te maken hebben met jeugd- en jongerenwerk, educatie voor cultuur, beweging, milieu en natuur naar twee instanties: E25 en alle Westlandse scholen. Bouw tegelijkertijd subsidies af voor SMW, KK, zwembaden, CvK i.o. en andere stichtingen in het bewegings- en cultuurdomein. Daarvoor dus in de plaats een subsidiebedrag per leerling voor de scholen in basis- en voortgezet onderwijs met prestatieafspraken. Zij doen de inkoop bij aanbieders. Het gaat ons primair om de ontwikkeling van de kinderen in behoeftepiramide niveaus 3 t/m 5 en het gaat niet om de aanbieders. Meer maatschappelijk rendement voor minder geld.

Wat de bibliotheek betreft geven we in overweging om naar 1 grote bibliotheekvestiging in WL te gaan. Op alle scholen en zorginstellingen kunnen door ouders of andere vrijwilligers kleinere collecties beheerd en uitgewisseld worden i.s.m. met die ene centrale vestiging en andere locaties. Hiermee worden naast die ene centrale bibliotheekvoorziening ook voorzieningen dichtbij in stand. Ook hier meer toegevoegde waarde in piramideniveaus 4 en 5 voor minder geld.

6 Beleidsdiarree. Stop met meerjarige beleidstrajecten, zoals we zien met Toerisme en Recreatie, integraal jeugdbeleid, centrale huisvesting, CVK, accommodatiebeleid, regiefunctie en noem maar op. Als je het niet weet als college, ga dan het veld in en ga gewoon samen meer DOEN in plaats van geldverslindende beleidstrajecten van enkele jaren. Ondertussen worden bestaande voorzieningen afgebroken en worden kansen die er ontstaan onvoldoende opgepikt in afwachting van het beleid. Wij willen praktisch beleid dat echt tot iets leidt en in de praktijk toegevoegde waarde heeft. Beleid is wat je als gemeente doet en waar de gemeenschap iets van merkt en niet wat je opschrijft en waar je vervolgens geen geld meer voor hebt omdat je het hebt uitgegeven aan beleidsrapporten, die vervolgens in de la verdwijnen.
Stop ook met beleidsinitiatieven waarom de gemeenteraad niet gevraagd heeft, zoals greenportinnovaties, laat dat over aan het greenport bedrijfsleven. Schep hooguit voorwaarden voor innovatie door ze simpel niet in de weg te staan. Stop ook met de vierde minicontainer aan huis en schiet niet te ver door in het scheiden van afvalstromen aan de bron. Wij willen als Westlanders plastic best blijven wegbrengen, maar we gaan echt niet op de loop met het restafval. Dus die grijze mini-container willen we aan huis houden voor het restafval.

8. Gemeentelijke huisvesting. Een dramatisch traject en we zijn nog steeds bezorgd over de gekozen aanpak en mogelijke uitkomst. Wij pleiten nogmaals voor een sobere aanpak die voldoende is om de komende 10-15 jaren deze organisatie en vooral de organisatie van de toekomst te huisvesten. Het is LEO 2.0 duidelijk geworden dat wat het college ‘eigentijds werken’ noemt, nog niet meer is dan enkele kreten op 1 A4tje en dat het denken over de organisatieontwikkeling nog moet beginnen. Hoe weet men dan nu al zo zeker welke huisvesting daarbij past? Ook hier kan de schijn niet worden weggenomen dat het hemd nader is dan de rok en men vast zit in een eigen oplossing voor een niet-bestaand probleem, die straks wel in lengte van jaren veel te veel beslag gaat leggen op de krapper wordende financiële middelen. Bezint voor ge begint.
Communiceren zoals u beoogt te gaan doen de komende maanden zal u bij gebrek aan visie niet gaan lukken. Uw verhaal deugt niet. De Westlander laat zich niet voor de gek houden.

9.Belastingen. Wij willen geen belastingverhogingen zonder dat daar tegenover echt hoogstnoodzakelijke nieuwe economische impulsen of maatschappelijke voorzieningen worden geboden. Wij willen een terugtrekkende overheid die alleen doet waarom gevraagd wordt en er is voor de echte noden van Westlanders op vooral de eerste 2 behoefteniveaus, overleven en bestaanszekerheid. Westlandse ondernemers of burgers zijn meestal goed in staat om de hogere behoefteniveaus van Maslow zelf in te vullen, zeker als ze daar nog geld voor over hebben en niet de overheid het allemaal inpikt. De gemeentelijke rol kan in de behoefteniveaus 3-5 beperkt worden tot faciliteren en voorwaarden scheppen. En waar het nodig is, risicogericht dus, controleren en handhaven.

Dus eerder minder in plaats van meer belastingen, maar bevriezen is nu op zijn plaats. Geen inflatiecorrectie.


Er is misschien 1 uitzondering. Daarmee kom ik meteen op het laatste punt.

10. De economie. Stop met geld stoppen in Westland marketing en internationalisering. Dat gaat het college ook eindelijk doen. De financiële bijdrage aan marketing mag eerder dan in 2015 worden teruggeschroefd.
In crisistijden is het nodig om de concurrentiepositie te versterken. Investeren in bereikbaarheid, aantrekkelijke centra, herstructurering van het glastuinbouwgebied en bedrijventerreinen en ook kansen bieden aan marktinitiatieven in bijvoorbeeld recreatie en toerisme of wat dan ook. Begin met door niet in de weg te lopen.
Hoe de publieke rol te financieren?
Wij doen nogmaals een oproep aan het college om samen met het bedrijfsleven het Westland Investeringsfonds van de grond te tillen. Waar een wil is, is een WEG. Gemeente en Westlandse bedrijfsleven werken samen en betalen samen en zorgen voor een multiplier aan geld door op die manier van andere overheden cofinancieringen te verkrijgen gericht op projecten die onze greenport in de volle breedte helpen versterken. Andere regio’s zoals Noord-Brabant met de BOM en de Bollenstreek met het RIF zijn ons voorgegaan. Wat LEO 2.0 betreft: samen met het bedrijfsleven of niet. Begin nu voordat het te laat is.

Tenslotte.
LEO 2.0 is kritisch, maar ook constructief. Wij hebben met de metafoor van Maslow’s behoeftepiramide duidelijk proberen te maken dat het ons menens is en dat we als gemeenteraad echte keuzes moeten maken. We hebben ons eigen verhaal. Wij kiezen. College doe er uw voordeel mee. Wat u aan ons heeft voorgelegd bevat zeker goede elementen maar is onvoldoende als het gaat om de echte, noodzakelijke keuzes. Wij willen meer Maslow-denken.

De transparantie van uw zijde was in het proces naar deze vergadering toe wel heel beperkt ingevuld, zo is ons gebleken. Wij houden er een hogere transparantienorm op na dan u. Het zei zo. Dat geeft weinig vertrouwen dat het goed gaat komen. Niettemin wensen wij u veel wijsheid toe bij het opstellen van de begroting. Bij die begroting in het najaar gaan we zien wat u voor het laatste jaar van deze raadsperiode in petto heeft voor Westland.De fractie van LEO 2.0 hoopt dat het zichzelf overbodig kan maken, maar mocht dat niet zo zijn dan gaan we gewoon, een nieuwe fase in en opschalen. Dat gaan we dan gewoon doen. Ik dank u wel.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina