Omgaan met zieke kinderenDovnload 51.29 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte51.29 Kb.
Reglement

OMGAAN MET ZIEKE KINDEREN


kinderdagverblijf

De Morgenster

Tengnagelshoek 9

7201 NE Zutphen

Inhoudsopgave

Inleiding

1 handelwijze t.a.v. kinderen die gedurende een korte periode ziek zijn


  • criteria van verzuim door ziekte

  • overleg tussen ouders en het kinderdagverblijf

  • medicijngebruik en toediening

  • hygiënische maatregelen

2 kinderen met een medische indicatie

3 wetgeving

Bijlagen
1 handreiking voor ouders; brengen of thuishouden

Reglement omgaan met zieke kinderen, mei 2005, kinderdagverblijf de Morgenster
Inleiding
Kinderdagverblijf “De Morgenster” biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Tijdens de opvang kunnen wij op verschillende manieren te maken krijgen met ziek zijn:


1 Kinderen die gedurende de opvang voor een korte periode ziek zijn;

Meestal gaat het hierbij om klachten die vrij snel overgaan zoals verkoudheid, griep, waterpokken e.d. Afhankelijk van de situatie en aan de hand van een aantal criteria zal de leidster in overleg met de ouders beslissen of het zieke kind thuis wordt opgevangen of in het kinderdagverblijf.


2 Kinderen met een medische indicatie;

Deze kinderen hebben langdurige of blijvende klachten, waarbij ze vaak ook blijvend medicatie of extra zorg nodig hebben. Het is dan voor ons als kinderdagverblijf belangrijk om te beoordelen of wij deze extra zorg kunnen bieden zodat het kind gebruik kan maken van onze opvang.


3 Wet- en regelgeving met betrekking tot ziek zijn en/of ziekten;

Hierbij gaat het meestal om maatregelen die wij dienen te nemen om zieke kinderen te verzorgen en om verspreiding van ziekten te voorkomen/te verkleinen.


Dit reglement is bedoeld om ouders die gebruik maken van opvang bij kinderdagverblijf “De Morgenster” te informeren over onze handelwijze ten aanzien van de eerder genoemde items. Daarnaast dient het als handleiding voor medewerkers, werkzaam bij onze stichting.

Reglement omgaan met zieke kinderen, mei 2005, kinderdagverblijf de Morgenster


ad 1 Handelwijze t.a.v. kinderen die gedurende eenkorte periode ziek zijn

Wij gaan ervan uit dat een ziek kind zich thuis het prettigst voelt; uw zieke kind kan in de groep niet die aandacht krijgen die het op dat moment verlangt. Daarnaast zie je vaak dat ziekteperioden voor kinderen momenten zijn waarop ze innerlijke groei doormaken. Wij zijn van mening dat rust hiervoor een gewenste voorwaarde schept.


De keuze voor opvang thuis of bij “De Morgenster” zal door de leidsters samen met de ouders gemaakt worden. Om deze keuze goed te kunnen maken hanteren we een aantal criteria. Deze hebben niet alleen betrekking op de gezondheid en het welbevinden van het individuele kind maar ook op de gezondheid van andere kinderen.
Met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden om het zieke kind te verzorgen en/of verspreiding van de ziekte te voorkomen zullen de leidsters handelen conform de richtlijnen van de GGD ( en niet van de huisarts). Deze zijn vastgelegd in een handboek, de GGD wijzer genaamd. Dit handboek geeft informatie over een groot aantal ziektebeelden, de symptomen ervan en wat een leidster kan doen als een bepaalde ziekte bij het kinderdagverblijf heerst. De GGD wijzer ligt voor ouders ter inzage, u kunt ernaar vragen bij de groepsleidster.
Criteria verzuim door ziekte
Om te kunnen beoordelen of het zieke kind op het kinderdagverblijf mag blijven of thuis opgevangen moet worden, houdt de leidster rekening met de volgende aspecten:

* Symptomen: maakt het kind een zieke indruk ( bijvoorbeeld door hoge koorts, braken, pijn etc.) waardoor het extra aandacht nodig heeft en niet meer mee kan doen aan de activiteiten of medische hulp behoeft?

N.B. er is sprake van koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38.0 C
* Tijdstip: Wanneer het kind ‘s ochtends al ziek wordt en het nog geruime tijd in het kinderdagverblijf zal doorbrengen, kan dit reden zijn voor een leidster om de ouders te informeren en samen te bekijken of het kind opgehaald dient te worden. Wanneer het kind aan het einde van de opvang ziek wordt kan (mits het geen acute noodsituatie betreft) gewacht worden totdat de ouders het kind komen halen.
* De leeftijd van het kind: Een baby is kwetsbaarder dan een peuter of kleuter en heeft nog niet zoveel weerstand opgebouwd.

* De belasting voor de groep: Het zieke kind kan veel aandacht vragen. Daarnaast kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor andere kinderen in de groep. In dat geval heeft het kinderdagverblijf de mogelijkheid om het kind niet toe te laten tot het dagverblijf. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de Infectieziektewet, die verder zal worden uitgewerkt bij “ad 3”. Echter niet in alle gevallen van besmettingsgevaar dient het kind thuis te blijven. In de GGD-gezondheidsklapper/wijzer wordt bij elk ziektebeeld aangegeven of thuisblijven noodzakelijk /zinvol is. Tevens wordt de periode van verzuim aangegeven. De leidsters werkzaam bij de Morgenster zullen handelen conform de richtlijnen van de GGD.


* Belasting voor de leidsters: De leidsters zijn niet medisch geschoold. In sommige situaties hebben de leidsters onvoldoende deskundigheid om het zieke kind die verzorging te geven die het nodig heeft.
Bovengenoemde overwegingen worden dus gemaakt door de leidsters van “De Morgenster” om te kunnen beoordelen of het zieke kind thuis of in het kinderdagverblijf opgevangen dient te worden.

Daarnaast moeten ook ouders soms overwegen of zij het zieke kind al dan niet naar de opvang brengen. Om u daarin een helpende hand te bieden worden in bijlage 1 een aantal handreikingen gedaan.


Overleg tussen ouders en het kinderdagverblijf
Wanneer het kind ziek is, is overleg onontbeerlijk.
Tijdens uw intake-gesprek zal er gevraagd worden naar de lichamelijke gesteldheid van uw kind. Is het allergisch voor bepaalde stoffen of gebruikt het bepaalde medicijnen?

Ook gedurende de tijd dat uw kind de Morgenster bezoekt is informatie tussen ouders en leidsters belangrijk. Heeft het kind last van een inenting of doorkomende tandjes? Heerst er in het kinderdagverblijf een bepaalde ziekte. Kortom allemaal zaken waar leidsters en ouders elkaar over informeren. Dit kan via het schriftje dat u meebrengt wanneer uw kind naar de Morgenster komt. Ook kunt u het met een van de leidsters bespreken bij het brengen van uw kind.


Wordt het kind ziek tijdens het verblijf op de Morgenster, dan zal de leidster contact opnemen met u als ouder (of indien u niet bereikbaar bent met degene die u als contactpersoon heeft doorgegeven). De leidster informeert u dan over het welbevinden van het kind. Samen beoordeeld u of het kind opgehaald wordt of kan blijven.

Als het kind zich niet lekker voelt als het naar het dagverblijf gebracht wordt, zal er samen met de ouders ter plaatse bekeken worden wat er gedaan wordt;

of het kind kan blijven of dat het toch thuis opgevangen wordt. Ook hier spelen eerder genoemde criteria en de richtlijnen van de GGD een belangrijke rol.


Wanneer er in het kinderdagverblijf een ziekte heerst waarbij kinderen en/of volwassenen het risico lopen besmet te worden, dan zullen alle ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.

De wijze waarop kan per incident verschillend zijn:  • mondeling

  • de ouders krijgen een brief

  • er wordt een mededeling opgehangen op de toegangsdeur/prikbord


Medicijngebruik en –toediening
Het is voor een leidster van belang te weten of het kind medicijnen gebruikt.
Het kan voorkomen dat het kind incidenteel medicijnen moet innemen, bijvoorbeeld een antibioticakuur; hoestdrank; neus- oor- en oogdruppels etc.

Leidsters beschikken over een EHBO diploma, ze zijn echter niet medisch geschoold. Zij kunnen niet beoordelen hoeveel medicijn het kind toegediend moet krijgen en op welke tijdstippen dit moet gebeuren. Ook kunnen zij niet inschatten of het kind allergisch reageert op bepaalde medicijnen.


Vanuit dit oogpunt dienen ouders een verklaring te tekenen waarin ze toestemmen dat de leidsters medicijnen toedienen aan het kind. Deze verklaring vult u in op de dag dat uw kind naar de Morgenster komt en medicijnen toegediend moet krijgen. Tevens informeert u de leidster over de wijze van toediening, tijdstip van toediening en het bewaren van de medicijnen.

De verklaring is als voorbeeld toegevoegd aan de bijlagen van dit reglement.


De leidster controleert vóór toediening terdege de juistheid van het medicijn en hoe het medicijn toegediend moet worden. Als ze het toegediend heeft noteert de leidster dit in de dagrapportage. Voor dergelijke registratie kan ook de verklaring “toediening van medicijnen” gebruikt worden. Er wordt een notitie gemaakt van het tijdstip waarop het medicijn is toegediend, welk medicijn het betreft en de naam van de leidster die het heeft toegediend.
Medicijntoediening en –gebruik bij kinderen met een medische indicatie wordt verder uitgewerkt in “ad 2”.

Hygiënische maatregelen
Bij stichting “De Morgenster” is vastgelegd op welke wijze, hoe vaak en door wie het interieur van het kinderdagverblijf wordt schoongemaakt.

Wanneer kinderen echter ziek zijn worden er extra hygiënische maatregelen genomen. Zo zullen bijv. sanitair, kommode, speelgoed e.d. vaker schoongemaakt en indien nodig ontsmet worden.


Ook tijdens de verzorging van de kinderen zien de leidsters er op toe dat alles zo hygiënisch mogelijk gebeurd. Zo word er voor elke verschoning een schone onderlegger neergelegd. Er worden spatels gebruikt om zalf uit een potje te halen. Er worden wegwerphandschoenen gebruikt bij het uitwassen en schoonmaken van kleding en kommode etc.
Uiteraard speelt ook de persoonlijke verzorging van de leidsters een rol. Zij zullen voor en na de verschoning en het verzorgen van de kinderen en na het toiletgebruik hun handen wassen.

Zij geven het goede voorbeeld voor juist hoest- en niesgedrag. Er wordt gelet op de verzorging van o.a. kleding, nagels, haren.

Tijdens het werken met de kinderen besteden de leidsters aandacht aan de verzorging van de kinderen, door hen bijvoorbeeld aan te leren de hand voor de mond te houden bij hoesten of niezen, hun handen te wassen na toiletgebruik e.d.

Ad 2 Kinderen met een medische indicatie


Zoals reeds in de inleiding is aangegeven krijgen we als kinderdagverblijf niet alleen te maken met kinderen die gedurende een korte periode ziek zijn maar ook met kinderen die, vaak vanaf de geboorte, lijden aan een ziekte of voor een zeer lange periode ziek zijn. Meestal hebben deze kinderen extra zorg nodig.

In sommige situaties kunnen er met de ouders betrekkelijk eenvoudige afspraken gemaakt worden over deze zorg. Bij kinderen met een voedselallergie bijvoorbeeld kan volstaan worden met afspraken over voeding die het kind al dan niet mag hebben, de tijdstippen waarop de maaltijden en eventuele medicijnen gebruikt dienen te worden.


Als kinderen gedurende de opvang medicijnen moeten toegediend krijgen middels een injectie zijn aan deze handeling bepaalde risico’s verbonden en is deze handeling voorbehouden aan beroepsbeoefenaars zoals artsen en verpleegkundigen.

Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunnen bepaalde risicovolle medische handelingen (bijv. het geven van injecties of het aanbrengen van een sonde) ook uitgevoerd worden door medewerkers in het kindercentrum. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de wet BIG ( wet op de Beroepen van Individuele Gezondheidszorg), die vanaf 1998 in werking is getreden.

Wij hebben besloten om groepsleidsters dergelijke handelingen niet te laten verrichten. Dit betekent echter niet dat ouders van kinderen met een medische indicatie geen gebruik meer kunnen maken van de opvang bij ons kinderdagverblijf.

Als de medische en/of voorbehouden handelingen uitgevoerd worden door de ouders/verzorgers van het kind of door derden buiten het kindercentrum (zoals familie, buren of vrienden van de ouders) dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang bij De Morgenster.


Alvorens wordt overgegaan tot plaatsing van kinderen met een medische indicatie bekijken wij of wij als kinderdagverblijf alle zorg en aandacht kunnen bieden die het kind nodig heeft, zonder zichzelf en andere kinderen tekort te doen.
De volgleidster zal in een gesprek met de ouders de aard van de ziekte, medicijngebruik en de extra verzorging van het kind bespreken. Alle noodzakelijke informatie m.b.t. de verzorging van het kind wordt vastgelegd op een speciaal daarvoor bestemd formulier. De ouders dienen dit formulier te ondertekenen. Dit formulier is als bijlage opgenomen in dit reglement.
Alle veranderingen die betrekking hebben tot de verzorging, het medicijngebruik etc. worden door de ouders doorgegeven aan de groepsleiding.

Leidsters hebben een regelmatig terugkerend contact met de ouders over het welbevinden van het kind en ook zij geven veranderingen die optreden gedurende de opvang tijdig aan. Als blijkt dat de groepsleiding de benodigde aandacht en verzorging niet meer kan geven aan het kind dan zal dit met de ouders besproken worden. Samen met hen wordt dan gezocht naar een oplossing.


Ad 3 Wetgeving
Naast de reeds eerder genoemde Wet BIG is op 1 april 1999 ook de Infectieziektewet in werking getreden ( voorheen Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken).

In de nieuwe wet worden alle instellingen waar groepen samenkomen die kwetsbaar zijn voor infectieziekten, verplicht de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal zieken ( in ons geval zowel kinderen als volwassenen) met een infectieziekte.

De meldingsplicht is belangrijk omdat de GGD op die manier in een vroeg stadium kan onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie kan beoordelen. Er kunnen dan adequate maatregelen getroffen worden ( bijv. hygiëne maatregelen, brononderzoek of vaccinaties) waardoor de gevolgen van de infectie kunnen worden beperkt.
Wanneer zich bij ons een infectieziekte voordoet waarbij meerdere kinderen en/of volwassenen zijn aangedaan of wanneer het ziektebeeld dat is ontstaan niet nader te benoemen is, zal hiervan door ons melding gedaan worden aan de GGD. De GGD zal een advies geven over de te nemen maatregelen o.a. met betrekking tot de hygiëne, informatie verstrekking naar de ouders en medewerkers etc. Meestal kunnen de richtlijnen worden gehanteerd zoals die worden vermeld in de gezondheidsklapper van de GGD. Soms gaan deze adviezen verder dan de gezondheidsklapper.
Onze coördinator is contactpersoon naar de GGD. Dit betekent in de praktijk dat hij/zij de infectieziekten doorgeeft aan de GGD. Dit wordt gedaan op basis van informatie van het kindercentrum. Niet alleen wordt aan de GGD informatie verstrekt over de aard van de infectieziekte en het aantal personen dat ziek is, maar ook worden een aantal persoonlijke gegevens van de zieke doorgegeven, zoals de naam en de leeftijd van de zieke, naam van de huisarts van de zieke en de symptomen en/of klachten. Daarnaast wordt aangegeven welke maatregelen de medewerkers van De Morgenster reeds genomen hebben.

Om de informatieverstrekking naar de GGD te vergemakkelijken wordt er gebruik gemaakt van een formulier waarop bovenstaande gegevens geregistreerd kunnen worden.

Bijlage 1 Handreiking voor ouders: “brengen of thuishouden”

In het navolgende schema staan de overwegingen tot een beslissing “wel of niet brengen?” stap voor stap weergegeven. Duidelijk moet zijn dat stap 1 en 2 altijd doorlopen moeten worden.

Kunt u zowel vraag 1 als 2 beantwoorden met “nee”, dan kunt u in de vervolglijst opzoeken waar uw kind aan lijdt. Vervolgens wordt duidelijk aangegeven op welk moment tijdens de ziekte of na de behandeling daarvan uw kind naar de kinderopvang kan komen en wanneer een kind per definitie niet mag komen, ook al zijn stap 1 en 2 met “nee” beantwoord. Dit laatste is met name het geval bij ziekten met een groot besmettingsgevaar.
Deze helpende hand is dus bedoeld voor de thuissituatie. Dus voor de momenten dat u voor de keus staat “breng ik mijn kind wel of niet?” Aan deze helpende hand zijn uitdrukkelijk geen rechten te ontlenen. Juist omdat het al dan niet halen en brengen van zieke/”zieke” kinderen steeds in overleg tussen groepsleiding en ouders dient plaats te vinden en de verzuimcriteria worden toegepast.
Algemene vragen die altijd gesteld moeten worden
Stap 1: Voelt mijn kind zich ziek?

(o.a. hangerig, moe, algehele malaise, geen eetlust, koorts etc.)

Antoord Ja: Kind blijft thuis

Antwoord Nee: Ga naar stap 2


Stap 2: Heeft mijn kind koorts?

Koorts is indien de temperatuur hoger is dan 38 C. Let daarbij op het feit dat de temperatuur in de loop van de dag oploopt en dat Paracetamol de temperatuur slechts tijdelijk drukt. Daarnaast geeft het toedienen van paracetamol een risico op een koortsstuip op het moment dat de zetpil is uitgewerkt.

Antwoord Ja: Kind blijft thuis

Antwoord Nee: Ga naar stap 3 en eventueel door naar stap 4
Stap 3 : Heeft uw kind een van de hieronder genoemde ziekten/aandoeningen, dan mag het wel naar de kinderopvang komen, mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Ziekte/aandoening komen als voldaan aan:

Verkoudheid (neus/hoesten) -

Diarree (valse,chronische) -

Ontstoken oogjes antibioticakuur reeds 2 dgn. gaande

Wratten -

5e ziekte - (melden i.v.m. zwangere vrouwen)

6e ziekte -

Waterpokken -

Herpes Simplex -

Loopoor -

Rode Hond - (melden i.v.m. zwangere vrouwen)

Schimmelinfecties behandeling is gestart

Wormen behandeling is gestart

Aarsmaden behandeling is gestart

Kinkhoest -

Impetigo Antibioticakuur is reeds 2 dgn gaand

Of de blaasjes zijn ingedroogd
Stap 4 Heeft u kind een van de hieronder genoemde ziekten dan mag het niet komen totdat het voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden. In de meeste van onderstaande gevallen is een kind ook echt ziek. Als het kind hersteld is kan het dan weer naar de kinderopvang komen.
Ziekte/aandoening pas weer komen indien:

Koorts boven 38 graden Koorts weg is en geen koortspieken

meer voorkomen

Hoofdluis Als het kind (en de overige gezinsleden) volkomen luisvrij is

Griep Griep is over

Acute middenoorontsteking als kind voldoende hersteld

Acute diarree als kind voldoende hersteld

Roodvonk 2 dgn. Na start antibioticakuur of indien geheel hersteld

Mazelen als kind voldoende hersteld

Hersenvliesontsteking als kind voldoende hersteldRS-virus als kind voldoende hersteld

25-08-2016

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina