Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking KandidatuurDovnload 96.38 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte96.38 Kb.
Project DATAmining

Projectnummer : Datamining
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking

Kandidatuur

27 september 2016

Opening der kandidatuurstellingen : 1 oktober 2012 om 11 u.


I.Voorwerp en context van de opdracht


De FOD Financiën wenst in de komende jaren het gebruik van dataminingtools verder te optimaliseren en te intensifiëren. Deze tools worden ter beschikking gesteld aan de interne administraties met als doel efficiëntie- en rendementsverhoging, en de verbetering de diensten in het kader van de uitoefening van de fiscale en niet-fiscale missies. Deze opdracht beoogt een uitbreiding van het intern personeelskader aan de hand van een mobiele pool dataminingexperten, die wordt ingevuld naargelang de behoeften, dus zowel op tijdelijke als permanente basis.


De rationalisatie en uniformisatie in het kader van datamining, ingezet in 2010 door de aanschaf van SAS-licenties op een gecentraliseerde infrastructuur, wordt verdergezet. Dit moet leiden tot verbeterde dienstverlening, zowel op fiscaal, als niet-fiscaal vlak:

 • Een efficiëntere en billijkere inning van belastingsinkomsten, gerichtere controles, modernisering van de interne (analyse)processen.

 • Een aanzienlijke verbetering van fraudedetectie en detectie van andere fiscale risico's, voor een verbeterde ‘dienstverlening – CRM’ van de FOD Financiën ten opzichte van zijn stakeholders én voor de aanmaak van statistieken, previsies en simulaties over alle fiscale inkomsten..

Binnen FOD Financiën zijn in zowat alle pijlers reeds dataminers actief voor de verschillende fiscale domeinen. Het spreekt voor zich dat elk analysetype eerst getoetst dient te worden aan de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op de technische haalbaarheid qua beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens. Binnen FOD Financiën zijn de nodige procedures opgesteld en technische bouwstenen ontwikkeld om hieraan tegemoet te komen: Dienst Privacy, Transversaal overlegforum datamining, RACI-matrix voor analyses risicobeheer, Codage/Decodage, het verbergen van identificatiegegevens op kolombasis, logging van de datamingomgeving,…
Deze opdracht is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag om de gegevens te analyseren, om nieuwe gegevenspatronen te ontdekken, om de risico’s in kaart te brengen teneinde de strategische en beleidsobjectieven terzake te kunnen vervullen.

Deze opdracht omvat geen datawarehouse-activiteiten. Wel zijn er verbanden tussen het datawarehouse risicobeheer en datamining. Het datawarehouse risicobeheer is een bron voor datamining. Tevens dienen de dataminingresultaten in het datawarehouse gehistoriseerd te worden, evenals de efficiëntieresultaten van de uitgevoerde acties. In het datawarehouse dienen de nodige bestanden hiervoor gedeclareerd te worden om zo de feedbackloop te organiseren. Technisch houdt dit in dat de dataminer nooit de datawarehousetools (momenteel Datastage) en de BI-standaarden (momenteel Microsoft Reporting Services) bezigt. Zijn werk blijft beperkt binnen de datamining-standaard, momenteel de SAS tools.

Organisatorisch berust datamining op het subsidiariteitsprincipe, wat inhoudt dat elke fiscale pijler autonoom verantwoordelijk is voor de analyses die ze uitvoert. Gegevensanalyses van transversale aard worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de Algemene Administratie Strijd tegen de fiscale fraude.

Daarnaast zijn er 3 transversale werkgroep actief:


 • Platform risicobeheer: strategische coördinatie en herstructureringen

 • Dienst Privacy: behandelt juridische materies, onder andere de evaluatie van Data Access Management-fiches (cfr III.2.1.3.6)

 • Werkgroep Datamining: behandelt standaarden, methodologie, vorming,…

Maandelijks wordt een geïntegreerd rapport aan het Directiecomité voorgelegd met een overzicht van al deze activiteiten inzake risicobeheer.

Deze organisatorische aspecten vormen geen deel uit van de werkzaamheden dataminer beschreven in dit bestek.


I.1Gebruikte definities en afkortingen


WOO 24/12/1993 Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

BAFO Best Final Offer


I.2Juridische context

Op deze opdracht is van toepassing: de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.


II.Verloop van de onderhandelingsprocedure

De onderhavige opdracht wordt gegund ingevolge een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (art. 17 §3, 2° wet van 24 december 1993).


De onderhandelingsprocedure voor de toewijzing van deze opdracht bestaat uit meerdere fasen:

II.1Uitnodiging tot kandidatuurstelling

De uitnodiging tot kandidatuurstelling gebeurt door publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en in de Publicatieblad van de Europese Unie met dit document als toelichting.II.2Indienen van de kandidatuur

Kandidaten dienen hun kandidatuur in te dienen adhv bijgevoegd formulier (bijlage 2), samen met de informatie en documenten die in dit document (toelichting) gevraagd worden.
II.3Beoordeling van de kandidaturen


De kandidaturen zullen door de FOD Financiën beoordeeld worden aan de hand van de selectiecriteria zoals beschreven in dit document.

II.4Uitnodiging tot het indienen van een offerte


De FOD Financiën beslist met welke kandidaten onderhandelingen woorden aangeknopt. Het initiatief tot onderhandelen ligt bij de FOD Financiën.
Met de schriftelijke en gelijktijdige uitnodiging van de geselecteerde kandidaten om een offerte in te dienen, worden de kandidaten in het bezit gesteld van het onderhavige bestek.
Vervolgens beschikken de kandidaten over een termijn van 40 dagen voor het indienen van een offerte.
Eenzelfde entiteit kan slechts éénmaal een offerte indienen, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium, hetzij als entiteit waarop een kandidaat zich, ter staving van zijn economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid beroept.

II.5Beoordeling van de offertes


De offertes zullen worden beoordeeld naar de volledigheid ervan. Er wordt geverifieerd of deze voldoen aan de formeel gestelde eisen (regelmatigheid), zoals tijdig ingediend, ondertekend door bevoegd persoon, aanwezigheid van de vereiste documenten, enz.
Onverminderd de mogelijkheid voor de FOD Financiën om aanvullende gegevens op te vragen, kan een onvolledige offerte of een offerte die niet aan de formeel gestelde eisen voldoet, worden geweerd.

Kort na de indiening van de offerte behoudt de FOD Financiën zich het recht voor om elke inschrijver uit te nodigen om hun offerte voor te stellen.


De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om, al naargelang het geval, aan één of meerdere van de inschrijvers schriftelijk verduidelijkingen te vragen bij hun offerte.

II.6Onderhandelingen


De inschrijvers kunnen suggesties doen voor de onderwerpen die het voorwerp kunnen uitmaken van onderhandelingen.
Tijdens de onderhandelingen kan de FOD Financiën de inschrijvers vragen bepaalde onderdelen van de aangehouden offerte nader uit te werken.
Het doel hiervan is te komen tot optimalisering van de oorspronkelijke offerte, die weliswaar steeds het uitgangspunt vormt voor de verdere onderhandelingen.
De FOD Financiën behoudt zich evenwel het recht voor om, met het oog op een globale verbetering van de offertes en de bijlagen, onderhavig bestek op een aantal punten waar nuttig of noodzakelijk aan te passen. De FOD Financiën zal daarbij handelen in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel en de wijzigingen zullen niet van die aard mogen zijn dat de vergelijking op grond waarvan de inschrijvers na de eerste fase werden aangehouden, niet meer geldig zou zijn.

II.7BAFO Bestek


Na het voeren van de hierboven beschreven onderhandelingen, kan de FOD Financiën één of meer kandidaten uitnodigen om een BAFO in te dienen, desgevallend op basis van een aangepast bestek. Het indienen van een BAFO gebeurt op vraag van de FOD Financiën.
Inschrijvers die geen BAFO indienen wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden, worden geacht onherroepelijk afstand gedaan te hebben van verdere deelname aan de procedure.

II.8Aanduiding voorkeursbieder


De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om met de inschrijver die (eventueel na een BAFO-fase) in het licht van de gunningcriteria de voordeligste offerte heeft ingediend nog finale contractbesprekingen aan te gaan, zonder hiertoe verplicht te zijn.
Indien de eventuele besprekingen om welke reden ook niet tot overeenstemming leiden, behoudt de FOD Financiën zich het recht voor de besprekingen stop te zetten en de eerstvolgende gerangschikte inschrijver voor de contractbesprekingen uit te nodigen.

II.9Contract

Het contract wordt slechts gesloten van zodra de definitieve contractdocumenten zijn ondertekend. Tot op dat ogenblik is de FOD Financiën op geen enkele wijze gebonden.


De FOD Financiën zal in dat verband ook rekening kunnen houden met de termijnen die gelden om administratieve en/of gerechtelijke procedures in te stellen, en, in voorkomend geval, het verloop van die procedures en de risico’s die eruit voortvloeien.
De FOD Financiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien aan de procedure geen gevolg wordt gegeven, bijvoorbeeld ten gevolge van beslissingen van andere overheden of instanties.

II.10Afbreken procedure

De FOD Financiën behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te beëindigen, bijvoorbeeld - doch zonder dit recht tot dat geval te beperken – indien er in redelijkheid geen kans bestaat dat door onderhandelingen tot overeenstemming kan worden gekomen. Het afbreken van de procedure geeft de kandidaten en de inschrijvers geen enkel recht op enige vergoeding of andere aanspraak.


III.Administratieve bepalingen

III.1Aanbestedende overheid


De opdrachten worden uitgevoerd voor rekening van de FOD Financiën met hoofdkantoor te :
FOD Financiën

Stafdienst ICT

Koning Albert II laan 33 bus 95

1030 Brussel


Alle briefwisseling is te richten aan de FOD Financiën en alle beslissingen worden aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt door de FOD Financiën.

III.2Indiening van de aanvraag om deelneming

In het kader van deze opdracht verplicht de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van de aanvraag om deelneming.


Indien blijkt dat bepaalde documenten niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, mogen deze documenten op papier worden bezorgd vóór de opening van de aanvragen om deelneming. Met het gebruik van documenten op papier moet de aanbestedende overheid zich voorafgaandelijk akkoord verklaren.
Dit akkoord moet op het volgende adres worden aangevraagd:
FOD Financiën

Stafdienst ICT – Cel Overheidsopdrachten

Koning Albert II-laan 33 bus 95

1030 Brussel

E-mail: nathalie.orban@minfin.fed.be
Om mogelijke problemen te voorkomen bij de indiening, ontvangst of de opening van elektronisch ingediende aanvragen geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om een kopie van de aanvraag in te dienen, hetzij elektronisch hetzij op papier, bij wijze van veiligheidskopie. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk “veiligheidskopie” wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend.
Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde aanvraag om deelneming of offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk.
Voor wat betreft de indiening zelf:
Vóór de opening worden elektronische aanvragen om deelneming ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996.
Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een aanvraag om deelneming per e-mail niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een aanvraag om deelneming in te dienen.
De aanvraag om deelneming moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen om deelneming.
Door zijn aanvraag om deelneming via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de kandidaat dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn aanvraag om deelneming worden geregistreerd. (Artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996).
Er wordt op gewezen dat een ondertekening dient te gebeuren via elektronische ondertekening, een gescande handgeschreven handtekening wordt niet aanzien als een aanvaardbare ondertekening.
Indien nodig worden de gevraagde attesten gescand om ze bij de aanvraag om deelneming te voegen.
Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: http://www.publicprocurement.be

Of via de e-procurement helpdesk:
 • Tel.: 02 790 52 00

 • Mail: e.proc@publicprocurement.be

III.3Volmachten

Voor de kandidaturen/offerten die door gemachtigden worden ingediend, dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, toegevoegd te worden aan de kandidatuur.


III.4Uiterlijke indieningdatum


De kandidaturen moeten ten laatste op 1 oktober 2012 om 11.00 uur in het bezit zijn van FOD Financiën. Kandidaturen later aangeboden worden niet meer aanvaard.

III.5Contact


Voor meer inlichtingen betreffende deze opdracht kan men terecht bij de projectleiders :
Dierk op ‘t Eynde – dierk.opteynde@minfin.fed.be
Kristof Nickmans – kristof.nickmans@minfin.fed.be

IV.Selectiecriteria

De kandidaten worden geselecteerd op basis van de hierna vermelde kwalitatieve selectiecriteria.


IV.1Technische capaciteitEerste criterium betreffende de technische capaciteit van de inschrijver.
De inschrijver moet de realisatie van ten minste twee gelijkaardig(e) project(en) aantonen, en dit voor een groep van een vergelijkbaar aantal interne gebruikers (projecten die zijn uitgevoerd binnen het bedrijf van de inschrijver of binnen het bedrijf/de bedrijven van de onderaannemer(s), zijn in dit verband uitgesloten).
Hiertoe voorziet hij in een lijst van de belangrijkste opdrachten, door de inschrijver uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren, alsook van de analoge projecten die hij in dezelfde periode heeft gerealiseerd, naast de openbare en privé-instanties voor wie ze waren bestemd. Indien het om diensten aan publieke overheden gaat, wordt het bewijs geleverd door certificaten die zijn uitgeschreven of ondertekend door de bevoegde overheid. Indien het om diensten aan privépersonen gaat, worden de prestaties door de betrokkenen gecertificeerd; bij gebrek daaraan kan de inschrijver zijn prestaties zelf voor uitgevoerd verklaren.
De inschrijver zal per referentie ook de datum, het totaalbedrag van de opdracht en de gegevens van een contactpersoon binnen de betrokken onderneming of organisatie vermelden. Het gebruik van het model “referentiemodel” (zie addenda aan het bestek: referentiemodel) is vereist voor de presentatie van de referenties.
Tweede criterium betreffende de technische capaciteit van de inschrijver.
De inschrijver zal melding maken van elk beroep op onderaanneming, met aanduiding van het gedeelte van de opdracht dat zal worden uitbesteed, naast de naam van de onderaannemers in kwestie.

IV.2 Financiële draagkracht

De inschrijver levert het bewijs van zijn economische en financiële draagkracht door middel van zijn omzet betreffende de activiteiten waarop de opdracht betrekking heeft en gerealiseerd in de laatste drie boekjaren.IV.3Uitsluitingcriteria
IV.3.1.1UitsluitingscriteriaEerste criterium van uitsluiting.
§.1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, moet vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket.
Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes:
1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en

2° voor de bedoelde aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan 2.500 euro is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt naleeft.


Maar ook al ligt het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger dan 2.500 euro, toch zal de inschrijver als zijnde in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §1 en § 2, 1° tot en met 8° en 10° van de wet, of tegenover een publieke onderneming in de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat, op 2.500 euro na, minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen.

§ 2. De buitenlandse inschrijver moet volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid overleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes:


1° een attest, afgegeven door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
Wanneer een dergelijk document niet wordt afgegeven in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring die door de geïnteresseerde partij is afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bewuste land;
2° een attest in overeenstemming met § 1, indien hij personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers.
§.3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en via alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de situatie van elke inschrijver inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid.
Tweede criterium van uitsluiting.
De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden:
1° zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt;
2° een faillissementsverklaring hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een soortgelijke procedure hebben lopen die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt.
Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronische loket.
Voor buitenlandse inschrijvers moet het attest afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling van het betrokken land; bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit.
Derde criterium van uitsluiting.
De inschrijver moet zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de BTW zijn nagekomen.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie der Directe Belastingen, en een recent attest (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie van de BTW, waaronder hij valt, dat hij in orde is inzake zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administraties.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (maximaal zes maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) die afkomstig zijn van de bevoegde administratie(s) van zijn land, betreffende de inning van de directe belastingen en de BTW (of van taksen die in zijn land de BTW vervangen), met de vermelding dat hij in orde is voor wat betreft zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten niet worden afgeleverd in zijn land, is het voldoende dat hij een verklaring op zijn woord van eer toevoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land.

De indiener voegt bij de kandidatuur een verklaring op erewoord waarin hij/zij verklaart dat hij/zij zich niet in één van de gevallen beschreven onder art. 69§1 of 69§2 bevindt.


BIJLAGE 1 : Achtergrondinformatie
 1. Technische context
  1. ICT standaarden

De FOD Financiën wil de licenties die ze in het verleden reeds heeft aangekocht optimaal benutten en geen twee keer betalen voor vergelijkbare functionaliteiten. Daarom vereist de FOD financiën conformiteit met de ICT-standaarden die al verscheidene jaren in gebruik zijn.


Indien bepaalde ontwikkelingen nodig zijn, wordt de inschrijver verzocht de bestaande standaardontwikkelingstools te gebruiken.
Hij dient zich tevens te houden aan de van kracht zijnde standaardmethodologieën voor analyse (FUP), ontwikkelingssupport en projectbeheer (PMFin, unieke projectmethodologie Financiën gebaseerd op de internationale standaard Prince2)
De inschrijver wordt er tevens op gewezen dat het aspecten IAM in deze bijlage binnen de context van de opdracht als zeer belangrijk wordt aanzien.
De volledige beschrijving van die standaarden en van FUP staat op http://minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm#B (rubriek ”I ICT fundamenten (FOD Financiën)”) en http://minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm#B (rubriek “‘Fondements ICT (SPF Finances)’”).

  1. Documentatie

Een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste documenten vindt u terug op de website. Documenten opgesteld in het kader van het project (20110330 Datamining standaarden_pub.doc) zijn evolutief.

 • 20110330 Datamining standaarden_pub.doc

Deze documenten bevinden zich op http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm#D onderdeel Datawarehouse Risicobeheer.


BIJLAGE 2 : Formulier aanvraag om deelnemingDe onderneming (volledige benaming)
adres (straat, postnr. en gemeente)

Met ondernemingsnummer


en waarvoor Mijnheer/Mevrouw

(naam en functie)


gedomicilieerd op het adres (straat , postnr. en gemeente, land)

als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent,
stelt zich kandidaat tot deelname aan de overheidsopdracht “datamining”
Alle briefwisseling betreffende de onderhavige opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat, postnr. en gemeente, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres)

Door eenvoudig deel te nemen aan de kandidatuurstelling voor de overheidsopdracht “Datamining” verklaart de kandidaat op eer zich niet in één van de uitsluitinggevallen te bevinden zoals opgesomd in punt II.1 van onderhavig document.
Gedaan te ………………..op …………………2012


De inschrijver of zijn gevolmachtigde (naam, functie, handtekening)

Bijlage 3 : Referentiemodel
1. Naam van het project 

…………………………………………………………………….

2. Naam van de onderneming

 ……………………………3. Bedrijfssector
…………………………………………………………………….

4. Naam van een contactpersoon

……………………………5. Contactgegevens
…………………………………………………………………….

6. Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project

……………………………7. Beoogde doelstellingen

…………………………………………………………………….8. Aanvangsdatum (fase per fase)

- ……………………………

- ……………………………


 

9. Einddatum 
……………………
10. Budget (EUR)

……………………………A. Hardware

……………………


B. Software

……………………


C. Services

……………………


11. Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers

A.Naam onderneming(en)

……………………


B. Aandeel in opdracht
……………………

C. Vakkennis
……………………

12. Complexiteit

Bijv. aantal gebruikers, aantal IT-systemen zonder pc’s (aantal mainframes, mini’s en servers) / …
…………………………………………………………………….

13. Lijst en korte beschrijving van de bronsystemen

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

14. Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

15. Projectbeheer

Tool / methode
…………………………………………………………………….

16. Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en mandagen voor integrale project

 Profiel 1
……………………

 Profiel 2
……………………

 Profiel 3
……………………


 Profiel 4
……………………

 Profiel 5
……………………

Profiel …
……………………
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina