Onderstaand document dient enkel als voorbeeld. Curia geeft geen enkele garantie dat onderstaand voorbeeld volledig is en geschikt voor het concrete gebruik dat ervan zal worden gemaaktDovnload 52.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte52.81 Kb.

Onderstaand document dient enkel als VOORBEELD. Curia geeft geen enkele garantie dat onderstaand voorbeeld volledig is en geschikt voor het concrete gebruik dat ervan zal worden gemaakt. Elke feitelijke context is verschillend en dit model dient dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt.
In het blauw aangeduide clausules zijn eerder in het voordeel van de onderaannemer.

In het groen aangeduide clausules zijn eerder in het voordeel van de hoofdaannemer.


AANNEMINGSOVEREENKOMST
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

1. [NAAM], [RECHTSVORM], met [adres te]/[maatschappelijke zetel te] [ADRES], ondernemingsnummer [NUMMER] en registratienummer [NUMMER], [vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE]].

Hierna “de hoofdaannemer” genoemd.

EN

2. [NAAM], [RECHTSVORM], met [adres te]/[maatschappelijke zetel te] [ADRES], ondernemingsnummer [NUMMER] en registratienummer [NUMMER], [vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE]].


Hierna “de onderaannemer” genoemd.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 – Voorwerp

[Optie 1: Hoofdaanneming is overheidsopdracht] [De hoofdaannemer verklaart vanwege [het gewest, de gemeente, …] [NAAM] een overheidsopdracht gegund te hebben gekregen betreffende [AAN TE VULLEN], waarvan het bestek en de kennisgeving van de gunning worden toegevoegd als bijlage bij onderhavige overeenkomst. De hoofdaannemer wenst beroep te doen op de onderaannemer voor het uitvoeren van een gedeelte van de werken.]

[Optie 2: Hoofdaanneming is private aanneming] [De hoofdaannemer verklaart in het kader van een hoofdaanneming [die werd gesloten][die wordt gepland] tussen de hoofdaannemer en [NAAM], als hoofdopdrachtgever, betreffende [AAN TE VULLEN], een beroep te doen op de onderaannemer voor het uitvoeren van een gedeelte van de werken. De plannen, het bestek, en de andere relevante documenten met betrekking tot de hoofdaanneming worden als bijlage gevoegd bij deze overeenkomst.]

De onderaannemer verbindt zich ertoe om de hierna beschreven werken uit te voeren overeenkomstig de plannen en het bestek van [Optie 1: de overheidsopdracht] [Optie 2: de hoofdaanneming].

Beschrijving der werken:
[VOORBEELD:


 1. Beheren van kruidgroei in [PLAATS VAN UITVOERING]:
 • Onderhoudswerken groenzones aan speeltoestellen volgens technische bepalingen vermeld in bijlage 1

 • Onderhoud verhardingen volgens technische bepalingen vermeld in bijlage 1

 • Wieden en hakken van de grond volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1

 • Afranden grasmatten

 • Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1

 • Onderhoud van bermen volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1
 1. De boomspiegels in de dorpskernen (280 bomen):
 • onkruidvrij maken en vrijgekomen materiaal afvoeren volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1
 1. Het plantsoen ter hoogte van de bushalte in [PLAATS VAN UITVOERING]:
 • onkruidvrij maken volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1
 1. De haag fietspad in straat [NAAM]:
 • onkruidvrij maken volgens de technische bepalingen vermeld in bijlage 1]


[EVENTUEEL: ARTIKEL 2 – Opschortende voorwaarde

Deze overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de hoofdaanneming aan de hoofdaannemer wordt gegund.] [Opmerking: Artikel 2 enkel op te nemen als de hoofdaanneming nog niet ondertekend is]Artikel 3 – RANGORDE documenten

De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en overeenkomstig de bepalingen van het bijgevoegde bestek en de plannen. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de bepalingen van dit onderaannemingscontract voorrang op de bepalingen van de plannen en het bestek. In geval van tegenstrijdigheid tussen de plannen en het bestek, dienen de plannen voorrang te krijgen [Opmerking: af te stemmen op rangorde documenten in hoofdaanneming].Artikel 4 – Prijs

[Optie 1: forfaitaire prijs

De in artikel 1 beschreven opdracht zal worden uitgevoerd tegen een vaste forfaitaire prijs van [BEDRAG] EUR.

De prijs omvat alle werkzaamheden en kosten, die nodig zijn voor het bekomen van het beoogde resultaat.]


[Optie 2: tegen eenheidprijzen van werkuren en materialen

De in artikel 1 beschreven opdracht zal worden uitgevoerd tegen de vaste eenheidsprijzen van werkuren en materialen die worden vermeld in bijlage bij deze overeenkomst. [De eenheidsprijzen blijven slechts gedurende [AANTAL] kalenderdagen geldig.]

[Optie 3: in vrije rekening

De in artikel 1 beschreven opdracht zal worden uitgevoerd in regie. De onderaannemer legt regelmatig en op het einde van de opdracht een rekening, die te goeder trouw en overeenkomstig de sectoriële gebruiken wordt opgesteld, aan de hoofdaannemer voor.]

Indien, gedurende de uitvoering, door één of andere omstandigheid meerwerken dienen uitgevoerd te worden, zullen de hoofdaannemer en de onderaannemer, vooraleer deze werken aan te vatten, hierover een schriftelijk akkoord sluiten met bijgaande prijsberekening. Slechts na schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer, mogen deze werken worden uitgevoerd en worden verrekend op basis van de overeengekomen prijs. [Opmerking: deze clausule stemt hoofdaanneming en onderaanneming op elkaar af: bij hoofdaanneming geldt artikel 1792 B.W. – hoofdaannemer kan zich ten aanzien van hoofdopdrachtgever ook niet beroepen op mondelinge bestelling.]

Artikel 5 – Betaling

[Indien in regie of tegen eenheidsprijzen: De werken zullen [maandelijks, trimestrieel, …] worden gefactureerd. [De facturen bevatten een gedetailleerde opgave van de uitgevoerde werken, bestemd tot controle van de hoofdaannemer. De hoofdaannemer beschikt over een termijn van 10 dagen om schriftelijk eventuele bemerkingen mee te delen, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt goedgekeurd te zijn.]]

[Indien vaste forfaitaire prijs:

[Optie 1: De werken zullen worden gefactureerd na de oplevering van de werken zoals bepaald in artikel [11]]

[Optie 2: De werken zullen worden gefactureerd in volgende schijven:

- […]% van de prijs [op datum van ]/[na voltooiing van] […]

- […]% van de prijs [op datum van ]/[na voltooiing van] […]

- […]% van de prijs [op datum van ]/[na voltooiing van] […]

- […]]


[De hoofdaannemer betaalt een voorschot ten bedrage van ….% van de prijs bij ondertekening van onderhavige overeenkomst]

[Optie 1: De hoofdaannemer zal de facturen van de onderaannemer betalen uiterlijk 8 dagen na betaling van de overeenkomstige facturen van de hoofdaannemer waarin dezelfde prestaties en leveringen zijn opgenomen door de hoofdopdrachtgever.] [Opmerking: in voordeel hoofdaannemer – zeer kritisch te bekijken door onderaannemer]

[Optie 2: De facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van [dertig]/[zestig] [Opmerking: zestig om de facto eerst te kunnen betaald worden door de opdrachtgever] kalenderdagen na factuurdatum.]

Als de betaling niet binnen de bovenvermelde termijn werd uitgevoerd, heeft de onderaannemer [van rechtswege en zonder ingebrekestelling] recht op betaling van een interest berekend naar rata van het aantal kalenderdagen vertraging, [tegen […]%][Opmerking: zelfde interestvoet als in


hoofdovereenkomst]/[berekend overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand][Opmerking: 8% voor eerste semester 2011.] [Daarnaast is de hoofdaannemer ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%].

[Wanneer de hoofdaannemer de betalingen niet doet binnen de hierboven vermelde termijn, behoudt de onderaannemer zich het recht voor om de werken te onderbreken de [….] werkdag nadat hij de aangetekende brief heeft verstuurd. De onderaannemer kan in dat geval aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn gelijk aan het aantal werkdagen begrepen tussen de aanvang van de onderbreking en 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de betaling wordt verricht.]

Betalingen vóór de oplevering gelden als voorschot op het totaal van de uitgevoerde werken en kunnen niet beschouwd worden als een aanvaarding van de werken.

[Het is partijen toegestaan om wederzijdse vorderingen te compenseren][Het is de hoofdaannemer toegestaan om vorderingen ten aanzien van de onderaannemer te compenseren met de te betalen facturen.]Artikel 6 – Aanvang van de werken en uitvoeringstermijn

[Optie 1: De onderaannemer verbindt er zich toe de werkzaamheden uiterlijk op [DATUM] aan te vatten en de opdracht uit te voeren volgens schema en planning van de hoofdaannemer. Deze planning maakt deel uit van de overeenkomst, en moet stipt nageleefd worden, doch kan eventueel wijzigen in de loop der uitvoering. De wijzigingen worden aan de onderaannemer stelselmatig en onmiddellijk overgemaakt. Wanneer de aanvangstermijn niet kan worden aangehouden, moet de hoofdaannemer de onderaannemer minstens [AANTAL] dagen op voorhand verwittigen van de nieuwe aanvangstermijn.

De uitvoeringstermijn is bindend voor de onderaannemer, behoudens in geval van overmacht. Als overmacht geldt elke gebeurtenis die tijdelijk een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de onderaannemer zoals brand, staking, oorlog. Geldt niet als overmacht: personeelstekorten, gemis aan of beschadigd materieel, lock out, of leveringsproblemen van te verwerken materialen. [De onderaannemer dient, teneinde zich op overmacht te kunnen beroepen, de hoofdaannemer per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de omstandigheid die aanleiding geeft tot overmacht binnen de 15 dagen na het optreden van deze omstandigheid.]

De onderaannemer verbindt er zich toe de planning te respecteren.]

[Optie 2: De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden, die loopt tot de oplevering, bedraagt [AANTAL] werkdagen.


De volgende dagen worden niet beschouwd als werkdagen:

 • de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

 • de dagen waarop de activiteit van de onderneming wordt stopgezet wegens de

 • wettelijke vakantie en de inhaalrust;

 • de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst of blijvende sneeuw) het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken, op voorwaarde dat die omstandigheden worden genoteerd in het werfboek, dat minstens wekelijks voor akkoord wordt ondertekend door de hoofdaannemer.

 • de dagen waarop het werk wordt stopgezet wegens overmacht. Als overmacht geldt elke gebeurtenis die tijdelijk een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de onderaannemer zoals brand, staking, oorlog e.a. [op voorwaarde dat de onderaannemer de hoofdaannemer hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt binnen de [15 dagen] na optreding] – geldt niet als overmacht: personeelstekorten, gemis aan of beschadigd materieel, lock-out, of leveringsproblemen van te verwerken materialen;

 • de dagen waarop de uitvoering van de overeenkomst op bevel of door toedoen van de hoofdaannemer wordt onderbroken;
 • de dagen uit de periode die begint op de datum van voltooiing van de werken zoals vermeld in de aanvraag tot oplevering en die eindigt op het ogenblik dat het proces-verbaal wordt opgemaakt van de goedkeuring of weigering van de werkzaamheden;

De onderaannemer verbindt er zich toe de werkzaamheden uiterlijk op [DATUM] aan te vatten.


[De onderaannemer kan aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn in geval van meerwerken.] OF [De onderaannemer kan zich slechts beroepen op een verlenging van de uitvoeringstermijn voor meerwerken ingeval hierover een schriftelijke akkoord is gesloten met de hoofdaannemer vóór de aanvang van de meerwerken.]

Artikel 7 – Vergoeding wegens termijnoverschrijding

Ingeval de werken niet volgens de tijdsplanning worden uitgevoerd door de schuld van de onderaannemer, dient de onderaannemer, [zonder voorafgaande ingebrekestelling,] het door de hoofdaannemer ondergane nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op [BEDRAG] EUR per kalenderdag vertraging[, evenwel met een maximum van [BEDRAG]].

[Voormelde schadevergoeding dekt alle schade en kosten in hoofde van de hoofdaannemer ten gevolge van de vertraging] OF [De betaling van voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van de hoofdaannemer om zijn werkelijke schade te bewijzen en te vorderen indien deze hoger is dan de forfaitaire schadevergoeding. Zo zal, indien de vertraging in de uitvoering de uitvoeringstermijn van de hoofdaanneming verlengt, de hoofdaannemer gerechtigd zijn aan de onderaannemer de boetes en schadeloosstelling aan te rekenen opgelegd door de hoofdopdrachtgever omwille van termijnsoverschrijding die aan de onderaannemer toerekenbaar is. [De overeenkomst met de hoofdopdrachtgever wordt bijgevoegd bij deze overeenkomst] OF [De overeenkomst met de hoofdopdrachtgever voorziet in volgende schadevergoedingsclausules: [AANVULLEN]. [Opmerking: verwijzing naar bijlage of herhaling van de schadevergoedingsclausules uit de hoofdovereenkomst teneinde deze schade “voorzienbaar” te maken]

[De hoofdaannemer is gerechtigd deze vergoedingen op de facturen van de onderaannemer in te houden.] [De vergoeding is pas verschuldigd zodra de hoofdaannemer de onderaannemer per aangetekende brief heeft aangemaand [Opmerking: in dat geval moet “zonder voorafgaande ingebrekestelling” hoger worden geschrapt], en nadat de fout van de onderaannemer is bewezen. Het is de hoofdaannemer niet toegestaan om deze vergoedingen te compenseren met de facturen van de onderaannemer.]

[Als de uitvoering van de werkzaamheden door de schuld of op verzoek van de hoofdaannemer vertraging heeft opgelopen (ongeacht of het verzoek van de hoofdaannemer is ingegeven vanuit het verzoek van hoofdopdrachtgever of niet), heeft de onderaannemer recht op een forfaitaire schadeloosstelling van [BEDRAG] EUR per kalenderdag. [De vergoeding is pas verschuldigd zodra de onderaannemer de hoofdaannemer per aangetekende brief heeft aangemaand.]]

Artikel 8 – UITvoering van de werken
De onderaanneming verbindt zich ertoe de opgedragen werken uit te voeren overeenkomstig wat bepaald is in artikel [1] en de regels van de kunst.
De hoofdaannemer verklaart de aannemer op de hoogte te hebben gebracht van alle gegevens die hij kent die de uitvoering van de aanneming zouden kunnen bemoeilijken of zouden verhinderen en verbindt zich ertoe tijdens de uitvoering van de werken de onderaannemer daar eveneens van op de hoogte te brengen.
De onderaannemer voert de werken uit op eigen verantwoordelijkheid en neemt alle voorzorgsmaatregelen teneinde schade te vermijden aan:


 • de op de werf werkzame personen

 • de werken van andere aannemers

 • derden, die zich op de werf of in de nabije omgeving ervan bevinden;

 • naburige eigendommen of voorwerpen.

De onderaannemer gedraagt zich naar de vigerende veiligheidsreglementeringen en neemt voor de aanvang van de werken alle nodige verzekeringen teneinde de risico’s te dekken die worden opgelopen door zijn personeel, materieel of uitgevoerde werken.


De onderaannemer is gehouden een verzekering bij een in België erkende en gevestigde verzekeringsmaatschappij af te sluiten voor onder meer:

 • burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden;

 • schade aan het onroerend goed waar wordt gewerkt;

 • diefstal en vandalisme van/aan materiaal en werktuigen;

 • brand- en stormschade;

 • arbeidsongevallen.

De onderaannemer is gehouden het meest recent betaalbewijs van bedoelde polis(sen) aan de hoofdaannemer te overleggen, telkens deze daarom verzoekt.
De onderaannemer is verantwoordelijk voor de toepassing van alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake tewerkstelling, de algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiëne, sociale zekerheid en fiscaliteit toepasselijk op al het personeel van de werkplaats, ongeacht of zij voortvloeien uit de wet dan wel uit paritaire overeenkomsten op nationaal, gewestelijk of plaatselijk niveau. Alleen de werknemers van de onderaannemer die in het bezit zijn van een sociale identiteitskaart of geldige aanvraag mogen zich op de werkplaats begeven. Niet naleving door de onderaannemer hiervan maakt een ernstige contractuele wanprestatie uit.
De onderaannemer verbindt er zich toe op zijn kosten alle door hem gemaakte afval en overschot van materialen weg te nemen en af te voeren. Alle verwerkingsplaatsen moeten zuiver achtergelaten worden. Indien hij nalaat dit te doen is de hoofdaannemer gerechtigd dit op te (laten) kuisen op kosten van de onderaannemer, [zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is][indien de onderaannemer in gebreke blijft [AANTAL] werkdagen na ingebrekestelling door de hoofdaannemer].
De hoofdaannemer verbindt er zich toe telkens de onderaannemer te verwittigen wanneer de werken, die deel uitmaken van deze onderaannemingsovereenkomst zullen worden besproken tijdens de werfvergaderingen. Wanneer de onderaannemer dit wenst of wanneer de hoofdaannemer het eist, zal de onderaannemer deelnemen aan de werfvergaderingen of zich laten vertegenwoordigen door een hiertoe gemachtigd afgevaardigde. Voor zover het o.a. handelt over werken uitgevoerd door de onderaannemer of over elementen die een invloed hebben op de werken van de onderaanneming, zal de onderaannemer een kopie van het verslag van de werfvergaderingen ontvangen.

Voor de hoofdaannemer worden de werken opgevolgd door de heer [AAN TE VULLEN]. Voor de onderaannemer worden de werken opgevolgd door de heer [AAN TE VULLEN].

[Er wordt voor de gemeenschappelijke kosten van de werkplaats een prorata rekening opgesteld voor volgende posten: [AAN TE VULLEN]. Het aandeel van de onderaannemer bedraagt [...]% gedurende de maanden vanaf de aanvang van de werken door de onderaannemer tot aan de oplevering. De maandelijkse staten van de prorata rekening worden zo vlug mogelijk overgemaakt aan de onderaannemer. De onderaannemer kan op elk ogenblik inzage hebben in de onderliggende bewijsstukken van de prorata rekening.]

Artikel 9 – VERBOD VAN OVERDRACHT EN VAN SUB-Onderaanneming

De onderaannemer verbindt er zich toe de werken zelf uit te voeren.


De onderaannemer mag derhalve diens rechten en/of verplichtingen niet overdragen aan een derde,

noch de hem toevertrouwde werken geheel of ten dele verder in onderaanneming geven, tenzij de hoofdaannemer hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijke toelating heeft verleend.
Indien de hoofdaannemer schriftelijk instemt met een voorgestelde sub-onderaannemer van de onderaannemer, zal de onderaannemer waken over diens vereiste registratie en zal hij ten aanzien van de hoofdaannemer hiervoor aansprakelijk zijn.


ARTIKEL 10 – BORGTOCHT

[De onderaannemer bevestigt een garantieovereenkomst te hebben afgesloten, inhoudende een beding ten gunste van de hoofdaannemer, waarbij een derde zich voor de goede uitvoering van de werken garant heeft gesteld ten belope van […]%[Opmerking: zelfde percentage als in hoofdaanneming (overheidsopdrachten 5%)] van [het totaal bedrag van de werken][BEREKENINGSBASIS INGEVAL GEEN FORFAITAIRE PRIJS], afgerond op het hogere duizendtal. De borgtocht wordt vrijgegeven bij de oplevering.Artikel 11 – NAZICHT EN GOEDKEURING VAN DE WERKEN (oplevering)

[Optie 1: Wanneer de werken voltooid zijn, vraagt de onderaannemer schriftelijk aan de hoofdaannemer om tot nazicht en goedkeuring van de werken (oplevering) over te gaan.

Binnen de 3 weken na ontvangst van deze aanvraag en na behoorlijke en tijdige verwittiging, gaat de hoofdaannemer in aanwezigheid van de onderaannemer over tot het onderzoeken van de werken en stelt hij hiervan een proces-verbaal op.

Indien er geen opmerkingen zijn, wordt een proces-verbaal van goedkeuring van de werken in tweevoud opgesteld en door partijen ondertekend.

Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van nazicht van de werken en wordt de datum vastgesteld, waarop deze werken moeten worden uitgevoerd en beëindigd.

Indien de hoofdaannemer van oordeel is dat er belangrijke tekortkomingen of gebreken bestaan, dan zal de goedkeuring van de werken geweigerd worden en vermeldt de hoofdaannemer de redenen van deze weigering in het proces-verbaal, waarvan de onderaannemer een exemplaar ontvangt. Dit proces-verbaal zal een nieuwe datum vaststellen voor de volledige beëindiging en de goede afwerking van de werken.]

[Optie 2: De oplevering van de werken van deze onderaannemingsovereenkomst zullen gebeuren volgens de voorwaarden en binnen de termijnen vastgesteld in de hoofdaanneming en in aanwezigheid van de onderaannemer wat zijn gedeelte van de werken betreft. Wanneer de werken volgens de hoofdaanneming zijn opgeleverd, betekent dit ook de oplevering voor de onderaanneming. De onderaannemer ontvangt een uittreksel van het PV van oplevering dat op zijn werken betrekking heeft en voldoet aan de opmerkingen of herstelt de opgesomde gebreken binnen de daarin vastgestelde termijn.]

De oplevering heeft tot gevolg dat de zichtbare gebreken worden gedekt. [De oplevering houdt tevens de overdracht in van eigendom en risico.] [De oplevering houdt de overdracht in van het risico. De eigendom gaat over [naar gelang het werk wordt ingepland, ingewerkt of ingebouwd][na betaling van de betreffende facturen van de onderaannemer door de hoofdaannemer].Artikel 12 – Aansprakelijkheid


Delictuele aansprakelijkheid
De partijen nemen persoonlijk de delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit hun eigen daden of die van hun personeel voor hun rekening. De partijen vrijwaren elkaar voor elk verhaal van derden of van hun verzekeringsmaatschappijen.
Contractuele aansprakelijkheid
De onderaannemer is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verbintenissen opgenomen in deze overeenkomst. [Hij zal de hoofdaannemer verwittigen zo er zich onregelmatigheden bij de uitvoering van de werken voordoen, of er zich bijzondere problemen stellen.]
[De onderaannemer blijft overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de verborgen gebreken die zich voordoen na de oplevering.] [De vordering tegen de onderaannemer voor verborgen gebreken kan niet langer worden uitgeoefend dan één jaar te rekenen vanaf de oplevering en één maand nadat de hoofdaannemer kennis heeft gekregen van het gebrek. Het niet tijdig instellen van de vordering doet het recht op aanspraken vervallen.]
[Opmerking: De onderaannemer kan zijn aansprakelijkheid beperken: naar tijd, soort schade, bedrag, etc. Grens op exoneratie: uitholling van de overeenkomst][De onderaannemer is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken na de oplevering van de werken.] [De onderaannemer is enkel aansprakelijk voor directe materiële schade en is niet aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade, bijvoorbeeld verlies van omzet, winstderving, reputatieschade in hoofde van hoofdaannemer of hoofdopdrachtgever.][De aansprakelijkheid van de onderaannemer voor zijn verbintenissen onder deze overeenkomst is in elk geval niet groter dan [100%/50%/…] van de prijs waarop de onderaannemer recht heeft overeenkomstig artikel [4].]

Artikel 13 –beëindiging

13.1 Eenzijdige beëindiging door één van de partijen

[Ingeval van forfaitaire vaste prijs – suppletief recht (indien niets afwijkend is bepaald): De hoofdaannemer heeft krachtens artikel 1794 B.W. het recht de aanneming, op gelijk welk ogenblik en door zijn loutere wil, te beëindigen, mits hij de onderaannemer vergoedt voor het geleverde werk en de geleverde materialen. De onderaannemer is niet gerechtigd op een bijkomende vergoeding voor winstderving.]

[Alternatief: De overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur en kan niet voortijdig worden beëindigd door één van de partijen behoudens in de gevallen hierna bepaald.]

[13.2 Beëindiging ingeval van beëindiging hoofdovereenkomst

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien de hoofdovereenkomst tussen de hoofdopdrachtgever en de hoofdaannemer eindigt. De onderaannemer kan in dat geval enkel aanspraak maken op een vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken [en [%] van de aan de hoofdaannemer toekomende contractuele (schade)vergoeding.] Indien de hoofdovereenkomst evenwel wordt beëindigd op grond van een tekortkoming van de hoofdaannemer, maakt de onderaannemer naast de hierboven vermelde vergoeding ook aanspraak op een vergoeding voor de schade die hij door de verbreking oploopt, forfaitair begroot op [%] van de totale prijs van de aanneming, tenzij de tekortkoming teruggaat op een tekortkoming van de onderaannemer.]


13.3 Ontbinding van de overeenkomst

Volgende omstandigheden geven het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding ten laste van de verbrekende partij, te beëindigen: • onbekwaamheid, vereffening, faillissement of aanvraag van een gerechtelijk akkoord van de andere contractspartij;

 • ernstige contractuele wanprestatie waaraan niet wordt verholpen binnen de 15 dagen na schriftelijke ingebrekestelling;

 • [vertraging in de uitvoeringstermijn van meer dan [AANTAL] werkdagen door de fout van de onderaannemer.]

Het recht om de overeenkomst te ontbinden doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen.


[Indien de onderaannemer ingevolge de beëindiging vergoed dient te worden voor reeds geleverde werken en materialen, zal, bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen, de vergoeding worden vastgesteld door een deskundige aangesteld door partijen of door de bevoegde rechtbank. Het oordeel van deze deskundige zal bindend zijn voor partijen.]

Artikel 14 – Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst gelden. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het dichts benadert.Artikel 15 - Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing.Artikel 16 – Bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting of geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement [PLAATS] bevoegd. [Opmerking: zie hoofdovereenkomst]

De onderaannemer verbindt er zich toe om eventuele sub-onderaannemers de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement [PLAATS], schriftelijk te doen aanvaarden.
Opgemaakt te [PLAATS] op [DATUM] in twee exemplaren, waarvan iedere partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.
[handtekening] [handtekening]

Namens Namens


De hoofdaannemer De onderaannemer
Bijlagen:


Ontwerp opgemaakt door in opdracht van met steun van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina