Onderwerp : Marap 2011 -1 Bijeenkomst : ab 11-1 op 21-6 te Klaaswaal Korte toelichtingDovnload 38.7 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte38.7 Kb.
Agendapunt : 4.3

Onderwerp : Marap 2011 -1

Bijeenkomst : AB 11-1 op 21-6 te Klaaswaal
Korte toelichting:

Het bestuur van Groenbeheer wordt via rapportages op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma. In deze marap wordt een overzicht gegeven van uitgevoerde en nog uit te voeren werken, alsmede een financieel overzicht in cijfers (zie tabel). Deze cijfers hebben een voorlopig karakter. In de jaarrekening 2011 worden de definitieve financiële cijfers vastgesteld.

De basis voor de marap is de begroting 2011 en het werkplan 2011.
BATEN LASTEN

Algemeen

€ 133.444

€ 133.444


Onder dit product vallen alle algemene kosten zoals de kosten van de projectleider en overige kosten van het waterschap zoals neergelegd in de “Afspraken kostentoedeling dienstverlening waterschap aan de GR Groenbeheer HW” en accountantskosten. De kosten hiervan worden in jaarrekening en begroting doorberekend aan de afzonderlijke projecten.

In het werkplan worden deze kosten losgekoppeld. Hierdoor is direct inzichtelijk hoe hoog het budget per onderdeel is zonder de overheadkosten, die een vaste last vormen. • Behandeling begroting 2012 in het DB 24 mei 2011

 • Behandeling jaarrekening 2010 in het DB 24 mei 2011

 • Besluitvorming in het AB 21 juni 2011

De vaste bijdragen van de deelnemers zijn in 2011 0% geïndexeerd:

Waterschap Hollandse Delta

Gemeenten Hoeksche Waard tezamen

Over de kosten van de projectleider wordt thans 19% BTW geheven (ca € 10.000).
-/-€ 72.100Boomonderhoud

€ 16.095Het werkprogramma 2011 zal voor een deel overeenkomen met dat van 2010.

Het budget is vastgesteld op € 181.076.-. (zie tabel)

Vanuit het bomenonderhoudsfonds HSL is € 16.095 aan het werkplan toegevoegd.

In 2011 wordt een jaarlijkse boomveiligheidsinspectie uitgevoerd.

Openbare aanbesteding van het Bomenonderhoud heeft plaats gevonden. Gijsbers Groenprojecten is het werk gegund voor ca € 106.000,- (incl BTW). De raming was € 120.000. Een meevaller van ca € 14.000.

De verschillende kostenposten zijn weergegeven in de tabel

Stormschade is niet opgenomen als aparte post.

(-/-€ 181.076)


-/- € 167.076

Geautomatiseerd boombeheerssysteem

Alle groene (boom) elementen zijn opgenomen in het digitale beheersysteem DgDialog van de Grontmij. De gegevens dienen ondermeer voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden, boomveiligheidsinspecties en begrotingen

In 2011 zullen aan het systeem alleen onderhoudswerkzaamheden worden verricht zoals mutatieverwerking.

Kapitaalslasten (beheerssysteem)

-/-€ 0


Boomsanering 2011

€ 22.500


In het Bomenbeheerplan 2009-2018 zijn geen grootschalige kap- en verjongingsplannen voorzien. Wel voorziet het plan in uitbreiding van aanplant van struweel.

In 2011 is voorgenomen om een kleinschalig project boomsanering uit te voeren. Het project is ingediend bij de provincie voor subsidie in het kader van het Nationaal Landschap (75%). De subsidie is onder voorwaarden toegekend.-/- € 25.000Aanleg droge natuur

Het Vlietproject voorziet in uitbreiding van het areaal natte en droge natuur en wordt in mei 2011 afgerond. Omdat het Vlietproject getrokken wordt door SOHW en waterschap, is het niet in het werkplan van Groenbeheer opgenomen.

Door de projectleider zal tijd worden besteed aan het Vlietproject.Onderhoud droge natuur


Groenbeheer heeft ca 21 ha droge natuur in eigendom (project Argusvlinder).

Hiervoor betaalt Groenbeheer waterschapsbelasting. (ca € 1000,-)

Voor het beheer is een beheersovereenkomst met het HWL afgesloten voor de periode 2011 – 2016 (6 jaar). Hiervoor is door HWL subsidie (SNL) aangevraagd bij de provincie. Op jaarbasis is dit ca € 15.000

Het geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan het HWL. Groenbeheer betaalt dus in principe geen onderhoudskosten aan HWL.

Zolang geen uitspraak op de toekenning bekend is, wordt een budget voor onderhoud gereserveerd.

-/-€ 17.500Onderhoud natte natuur

€ 27.500


€ 875

Voor de uitvoering van onderhoud natte natuur buiten de PEHS draagt het waterschap jaarlijks € 27.500 extra bij. Ten behoeve van het beheer van een drietal faunapassages (A29) ontvangt Groenbeheer van RWS € 875,-. Het werk is uitbesteed aan HWL.

Het werkplan 2011 voorziet in een uitgavenpost van € 41.450.

Ten behoeve van het opvangen van fluctuaties (baggerkosten) in de jaarlijkse kosten is in 2004 het egalisatiefonds ingesteld.

Het egalisatiefonds bedraagt per 31 dec 2010 € 148.728-/-€ 41.450
Vegetatie dijktaluds

Er is 6 ha in beheer bij het HWL. Volgens het Landschapsbeleidsplan is uitbreiding gewenst tot een areaal van 30 ha.

Door het bestuur is aangegeven dat voorlopig pas op de plaats wordt gehouden. Voor 2011 wordt 6 ha Schoutsdijk beheerd door het HWL op basis van eerder gemaakte afspraken en geïndexeerde bijdragen en wordt de Goidschalxoortse dijk onderhouden.
(-/-€ 6.600)

-/-€ 7.732
Erfbeplanting

€ 8.505


In 2009 is een projectsubsidieaanvraag ingediend bij de provincie in het kader van het Nationaal Landschap. De aanvraag is toegekend en liep tot juni 2010.

Omdat er weinig erven aangelegd werden is het project met een jaar verlengd tot juni 2011. Voorlopig zijn subsidieaanvragen bij de provincie stilgezet.

Dat betekent dat de regeling voor de rest van het jaar is stopgezet. De uitgaven tot nu zullen niet verder stijgen incl advisering en overhead.

-/-€ 7.470
rente

€ 2.500


Op het positieve banksaldo (oa egalisatiefondsen en algemene reserve) verwacht Groenbeheer rentebaten. Gezien de renteontwikkeling en het afnemend eigen vermogen zal die fors minder bedragen dan begroot.


-/-€ 1.000343.363


Saldototaal inkomsten en uitgaven

-/-€ 338.328

5.035

Overschot


-/-€ 0
Voorstel voor een wijziging van de begroting 2011 per 21-6-2011.
In de marap 2011-1 zijn de volgende ontwikkelingen vastgesteld:


  • De aanbesteding van het bomenonderhoud heeft voor een meevaller gezorgd (€ 14.000).

  • Het budget voor erfbeplantingsubsidie kan dit jaar slechts ten dele benut worden. Daarmee wordt minder subsidie op de kosten van de projectleider binnengehaald.

  • De geraamde te ontvangen rente is naar beneden bijgesteld met € 1.500

De voorgestelde begrotingswijziging: nadelig voordelig

 1. kosten Bomenonderhoud te verlagen met € 14.000

 2. kosten en baten erfbeplanting te wijzigen € 11.995 € 4.530

 3. minder te ontvangen rente € 1.500

Totaal voordelig saldo € 5.035


De huidige stand van de AR is € 28.128

Na verrekening is de nieuwe stand van de AR € 33.163


Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld
Het Algemeen Bestuur van Groenbeheer Hoeksche Waard,


De voorzitter, de secretaris,J.A. van Nieuwenhuyzen H.C. Ramler


Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina