Onderwerp : Notulen van de vergadering van 23 november 2006Dovnload 51.57 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte51.57 Kb.
Nummer : 4

Onderwerp : Notulen van de vergadering van 23 november 2006.

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op donderdag 23 november 2006 in het gemeentehuis te Gendringen.

Aanwezig: J.P.M. Alberse, voorzitter


P.W. Bannink, griffier

P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA,


Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA

R.J.W.M. Bergevoet, CDA

M.A.J. Hettinga, CDA

J.B.M. Löverink, CDA

G.J. Snelting, CDA

B.W.J. Steentjes, CDA


M. Tekinerdogan, CDA
H.P.M. Teunissen, CDA

J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS


G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS
H.J.G.M. Hunting, Lokaal Belang GVS

Mw. W.M. Nijhof-Groen, Lokaal Belang GVS

Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS

G. Vossers, Lokaal Belang GVS

A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA
O. Delioglu, PvdA
Mw. A.L. Hedin-Penninx, PvdA
Mw. G.F.J. Jolink-Scheers, PvdA
J.B.H. Rutjes, PvdA
H.J.T. Schenning, PvdA
B.J. Siemes, PvdA
W.H. Wensink, PvdA
Mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, fractievoorzitter VVD

J.M.H.W. Sluiter,VVD

Voorts aanwezig: Wethouder A.P. den Butter, VVD

Wethouder J.F.M. Freriks, PvdA


Wethouder J.W. Haverdil, PvdA

Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS


Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS
Mw. J.G.M. Vos-Roes, notuliste
Afwezig: G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS (m.k.)

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Van de heer Wildenbeest is een bericht van verhindering ontvangen.

Spreker toont de nieuwe ambtsketen en neemt deze in gebruik. De voorzijde toont het gemeentewapen en de achterzijde het wapen van de Nederlandse leeuw. Dit wordt gebruikt bij de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen. Raadsleden ontvangen een afbeelding van het bij koninklijk besluit vastgestelde gemeentewapen en de beschrijving daarvan.


Tevens wordt aan de raadsleden de beantwoording van de vragen uit de commissie Bestuur en Middelen d.d. 8 november 2006 uitgereikt. Dit stuk behoort bij het agendapunt Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL).
2. Spreekrecht burgers.

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


3. Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Notulen van de openbare vergadering van 26 oktober 2006.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om de notulen van de vergadering van 26 oktober 2006 vast te stellen.


5. Verordening Wmo-raad.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om de Verordening op de Wmo-raad vast te stellen.
6. Planschadeverzoek van de heer H.A.M. Erinkveld.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om

 1. in te stemmen met verwerking van de ingekomen zienswijze conform bijgevoegde stukken;

 2. de heer H.A.M. Erinkveld, een schadevergoeding wegens waardedaling toe te kennen van
  € 5.008,50 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 april 2004.


7. Wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek/uitbreiding dagelijks bestuur.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met de 19e wijziging van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
De heer Colenbrander zegt dat Lokaal Belang GVS blij is dat alle gemeenten op een gelijkwaardige wijze vertegenwoordigd zijn. De fractie stelt voor om de definitieve afvaardiging van Oude IJsselstreek te bespreken met de overige fracties.
8. Tweede bestuursrapportage 2006.
De voorzitter zegt dat de raad in deze rapportage wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken en de voortgang van de doelstellingen en speerpunten, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting. Het stuk is uitgebreid in de commissies behandeld is.
De heer Van de Wardt zegt dat de 2e bestuursrapportage op tijd aan de raad wordt voorgelegd. Het CDA hecht grote waarde aan deze tussenrapportages. Ze geven naast tussentijdse informatie de mogelijkheid aan de raad om bij te sturen op financieel gebied of ten aanzien van het geformuleerde beleid.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage in het voorjaar constateert de fractie nog te vaak dat er geen nieuws is. Dit moet verbeteren. Spreker is blij dat de portefeuillehouder in de commissie Bestuur en Middelen door toezeggingen al tegemoet gekomen is aan enkele suggesties van het CDA.

De fractie denkt daarbij aan


 • het belang van een goede reservepositie in relatie tot de verschillende incidentele opbrengsten;

 • het opnemen van voortgangsinformatie over de reserve en de investeringen in de toekomstige bestuursrapportages;

 • het nadrukkelijker inzichtelijk maken van de structurele en de incidentele budgetaanpassingen.

In de commissie is tevens gesproken over de relatie met de begroting. In de laatste algemene beschouwing heeft het CDA die zaken nog weer eens aan de orde gesteld. Het gaat om de verwerking van onder andere het BTW-compensatiefonds en het ramen van winstnemingen uit het grondbedrijf. Hierover blijft het CDA van mening verschillen met het college.

Inhoudelijk hebben zich weinig ontwikkelingen voorgedaan ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. De voortgang in de leefbaarheid is en blijft volgens de fractie een slechte zaak. In de algemene beschouwing heeft de portefeuillehouder beloofd dat er voortgang gemaakt zal worden. Het CDA blijft dit nadrukkelijk volgen. Het valt de fractie verder op dat in de bestuursrapportage slechts beperkt wordt gerapporteerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de realisatie van de woningbouwplannen. Dit punt is ook uitvoerig aan de orde geweest. Het blijft het CDA storen dat in de berap 2006, noch in de begroting 2007 op geen enkele wijze inzicht wordt verschaft in de besteding of beoogde besteding van € 500.000,-.

Ten aanzien van de voorgestelde beslissingen plaatst de fractie de volgende kanttekeningen: het CDA stemt niet in met het ten gunste brengen van het dividend BNG en de verkoop Vitens aan de bestedingsreserves. Wat de fractie betreft moeten deze buitengewone baten ten gunste van de algemene reserve gebracht worden. Voorts is het CDA van mening dat de kapitaalslasten van de majeure projecten als onderdeel van een integrale afweging een plek hadden moeten krijgen in de begroting 2007 en latere jaren. Door dekking vanuit bestemmingsreserves ontstaat volgens het CDA een onduidelijk beeld. Bovendien ontstaan bij toekomstige vervangingen dekkingsproblemen.

Voor wat het resultaat betreft constateert het CDA dat het college er vooralsnog niet in is geslaagd de stelposten vanuit de kerntakendiscussie te realiseren. Dit betekent dat nog steeds een groot bedrag aan de algemene reserve onttrokken moet worden om de huishouding op orde te krijgen. De fractie hoopt dat dit in de jaarrekening verbeterd is. Het CDA maakt zich wel zorgen over wat dit betekent voor de realisatie van bijvoorbeeld de begroting 2007. Als daar achteraf vastgesteld wordt dat de begroting toch niet sluitend was, zal het college zich moeten gaan beraden op nadere wijzen van dekking van tekorten.

Het CDA stemt in met de voorliggende bestuursrapportage en de genoemde beslispunten met een voorbehoud voor de bovengenoemde punten.
De heer Colenbrander zegt dat de 2e berap positief is ontvangen. In financiële zin is het een positiever verhaal dan de 1e berap. Er is sprake van een aantal incidentele inkomsten. Lokaal Belang GVS hoopt dat die ook in de toekomst blijven komen. In de commissievergadering heeft de fractie een aantal suggesties gedaan ter verbetering van de rapportage. De fractie heeft de 2e berap tevens gebruikt voor het inrichten en bespreken van de begroting 2007. De berap is in die zin een behoorlijk handvat geweest.

Lokaal Belang GVS stemt positief met betrekking tot het raadsvoorstel.


De heer Rutjes zegt de berap een helder stuk is, dat uitvoerig is besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Het voorbehoud van het CDA is helder.

De PvdA stemt positief met betrekking tot het raadsvoorstel.


Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat de berap een overzichtelijk stuk is, waar de raad goed mee uit de voeten kan.

De VVD stemt positief met betrekking tot het raadsvoorstel.


De voorzitter zegt dat het CDA op 2 punten niet kan instemmen en vraagt de portefeuillehouder om een reactie.
Wethouder Den Butter zegt dat hij denkt dat het gaat om het feit dat bepaalde overschotten rechtstreeks naar de bestemmingsreserve dan wel via de algemene reserve naar de bestemmingsreserve gaan. Spreker is niet bij de commissievergadering aanwezig geweest en weet niet precies hoe de discussie is verlopen. Uiteindelijk wil het college de bedragen die ontvangen worden van in het bijzonder de BNG bestemmen voor een specifiek doel. Ze kunnen in 2006 ingebracht worden in de algemene middelen en dan overgeboekt worden naar de bestemmingsreserve. Spreker denkt dat dit een meer optisch verhaal is. De uiteindelijke bedoeling is dat het geld gebruikt gaat worden voor de investeringen die daarvoor aangewezen zijn, zoals de brede school. Dat dit op deze manier wordt gedaan, wil niet zeggen dat niet zichtbaar gemaakt zal worden wat de uitgaven van die investering zijn en wat de afschrijvingen daarop zijn. Dat wordt op dezelfde manier gedaan zoals dat op dit moment bij de Paasberghal gedaan wordt. Aan de ene kant staat de investering en aan de andere kant de bestemmingsreserve. Er wordt afgeschreven en er valt een stuk vrij uit de bestemmingsreserve. Per saldo is dit neutraal voor het budget.

Spreker begrijpt niet helemaal waarom het CDA hier moeite mee heeft. Het college doet er in elk geval niet geheimzinnig over.


De heer Van de Wardt antwoordt dat de wethouder zegt dat hij niet begrijpt waarom het CDA hier moeite mee heeft. Spreker zegt dat het CDA niet moeilijk doet, maar dat de fractie zich zorgen maakt. De algemene reserve is vrij minimaal en het is afwijkend van de systematiek. Bij de Paasberghal is een bestaande systematiek gehandhaafd. Er wordt nu weer een afwijkende manier gevolgd door het op deze wijze dekken van investeringen. Het CDA vindt dat er één systematiek aangehouden moet worden.
Wethouder Den Butter zegt dat dit niet correct is. Het college heeft altijd de mogelijkheid opengehouden om bepaalde reserves te gebruiken voor investeringen. Dat is ook in 2005 gezegd, toen het label van de reserves afgehaald is en de reserves naar de algemene reserve zijn gebracht. Toen heeft het college gezegd hier later eventueel op terug te komen Het is dus een vorm van aanwenden van een reserve. Het is ook een extra meevaller die het college op deze manier aan wil wenden. Spreker vindt dat er niet van de methodiek afgeweken wordt. Het geld wordt zichtbaar geïnvesteerd, maar in plaats van het rechtstreeks uit de exploitatie te halen, heeft het college voor (een deel van) de investering extra middelen. Dat is een meevaller, die het college graag op deze manier wil gebruiken. Het college doet daar niet geheimzinnig over en gooit de systematiek niet overhoop.
De heer Van de Wardt zegt dat het CDA hierover met het college van mening verschilt.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om


 1. de 2e bestuursrapportage vast te stellen:

 2. het voordelig resultaat ad € 279.042 ten gunste van de stelpost 1e berap te brengen;

 3. de mutaties in de reserves te verwerken conform voorstellen in hoofdstuk 5 van de 2e berap;

 4. de mutaties onvoorzien vast te stellen conform opgave in hoofdstuk 4 van de 2e berap;

 5. de begrotingswijziging vast te stellen conform bijlage 3;

 6. de investeringen met een maatschappelijk nut te activeren;

 7. de investeringen riolering 2006 vast te stellen voor een bedrag van € 2.815.475.

Het CDA maakt een voorbehoud voor wat betreft onderstaande punten.

De fractie stemt niet in met het ten gunste brengen van het dividend BNG en de verkoop Vitens aan de bestedingsreserves. Wat de fractie betreft moeten deze buitengewone baten ten gunste van de algemene reserve gebracht moeten worden.

Kapitaalslasten van de majeure projecten moeten wat het CDA betreft als onderdeel van een integrale afweging een plek krijgen in de begroting 2007 en latere jaren.


9. Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL).
De voorzitter zegt dat de wijziging verband houdt met de aanpassing van de rechtspositieregelingen van het personeel van het RAL. Tot dusver waren de regelingen van de gemeente Doetinchem zoveel mogelijk van toepassing verklaard. Omdat dit heeft geleid tot onduidelijkheid wordt geadviseerd om de landelijke regeling voor de sector gemeenten voor het Recreatieschap-personeel te laten gelden en de lokale regeling als Recreatieschap zelf vast te stellen.

In de commissie Bestuur en Middelen van 8 november 2006 is toegezegd dat een schriftelijke reactie verwacht mocht worden met betrekking tot een aantal vragen gesteld en kritiekpunten. Die reactie is, met de excuses van de voorzitter voor het late tijdstip, voorafgaande aan de raadsvergadering per mail aangeboden. De analoge versie wordt ter vergadering uitgereikt.


De heer Colenbrander dankt de voorzitter voor de verstrekte informatie. Lokaal Belang GVS vindt het een vreemde zaak dat een regeling met terugwerkende kracht van 6 jaar wordt aangepast. Het standpunt van Lokaal Belang GVS, zoals verwoord in de commissievergadering, blijft onveranderd. De fractie stemt niet in met het voorstel.
De heer Rutjes vindt het jammer dat de informatie zo laat verstrekt werd. Na lezing ervan blijkt dat er nog steeds onduidelijkheden bestaan. De PvdA is daar niet gerust op. Spreker refereert aan het gedeelte op pagina 2 onder het kopje ´Dekking van toekomstige overurenkosten´. Daarvoor wordt structurele ruimte gezocht binnen de begroting. Indien dit lukt, merkt de burger hier niets van in de zin van de gemeentelijke bijdragen. De fractie vraagt wat er gebeurt als dit niet lukt. De burger merkt weliswaar niets in de zin van de gemeentelijke bijdragen, maar als de RAL uitgaven verminderen, merkt de burger daar uiteindelijk wel wat van.

In het stuk staat voorts dat er op dit moment te veel onduidelijkheden bestaan om de gevolgen exact aan te geven. Dat is voor de PvdA geen sterk argument bij de beantwoording van de vragen. Aangegeven wordt dat kostenbeheersing nadrukkelijk de insteek is in plaats van een openeind-constructie. Het voorstel is volgens de PvdA niet dichtgetimmerd en het riekt naar een openeind-constructie. Er ligt geen advies onder. Voorts zijn er al toezeggingen gedaan om 6 jaar lang onregelmatigheidstoeslagen te betalen. De PvdA heeft gevraagd of de oude regeling zo slecht was. De nieuwe regeling kost meer en het is niet duidelijk wat de burger daarvan terugziet. Het enige dat hij terugziet is dat het RAL minder gaat doen.

De beantwoording van de vragen heeft de fractie niet overtuigd. De PvdA gaat niet akkoord met het voorstel.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat de VVD niet veel toe te voegen heeft aan het betoog van de heren Colenbrander en Rutjes. Er ligt een onduidelijk voorstel. Het RAL is zelf nog veel bezig. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de structuur van het RAL. Het lijkt de VVD beter om de huidige rechtspositieregeling in stand te houden en als pas als de onduidelijkheden weggenomen zijn, te beslissen over een nieuwe regeling.
De heer Van de Wardt zegt dat er sprake is van een rechtspositionele regeling en vraagt zich af in hoeverre de raad dit tegen kan houden. In het stuk staat dat het RAL heeft laten uitzoeken dat men hier in juridische zin niet aan ontkomt. Vanuit het Dagelijks Bestuur van het RAL wordt een uitspraak van de raad gevraagd. Het CDA vraagt zich af of de raad moet bepalen of mensen die recht op hebben een stukje betaling van loon, dat in principe binnen de wetgeving vastligt, dit betaald moeten krijgen. Spreker vraagt om een reactie van de overige fracties.
De voorzitter zegt dat het RAL een gemeenschappelijke regeling is. Dat betekent dat de gemeenten het bestuur vormen en daarmee werkgever zijn. Dit is gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur en een directeur. Die directeur doet het voorstel als lid van de gemeenschappelijke regeling. De bestaande regeling was gekoppeld aan de regeling van de gemeente Doetinchem. Thans wordt geadviseerd om die los te laten en aan te sluiten bij de regeling van de CAR UWO. Dat heeft als consequentie dat een aantal mensen in de afgelopen 6 jaar te weinig betaald heeft gehad. Dat tekort, 6 x € 10.000,-, wordt gecorrigeerd op basis van de voorgestelde regeling. Als die wordt aanvaard, betekent dit dat betrokkenen recht hebben op dat geld. Het houdt tevens in dat dit in de toekomst jaarlijks € 10.000,- extra gaat kosten, omdat de mensen recht hebben op een onregelmatigheidstoeslag in verband met weekendwerk. Het betekent ook dat de begroting van de gemeenschappelijke regeling met € 10.000,- moet worden opgehoogd.

De discussie over de toekomstige structuur van het RAL staat hier geheel buiten.


De heer Colenbrander vindt het vreemd dat een nieuwe regeling met terugwerkende kracht ingevoerd wordt. De fractie zou zich wel kunnen vinden in een nieuwe regeling voor de toekomst. Lokaal Belang GVS vindt het goed om een signaal naar het RAL af te geven dat de kwestie gevoelig ligt en dat dit niet zonder meer kan.
De heer Rutjes refereert aan de zinsnede uit de tweede alinea van de beantwoording van de vragen: ‘Het gevraagde besluit betreft dus een principevraag of de gemeente Oude IJsselstreek instemt met de beoogde wijziging van de rechtspositieregeling’. Spreker zegt dat de raad die vraag kan beantwoorden met ja of nee. De commissieleden Bestuur en Middelen hebben gezegd in principe niet tegen het voorstel in te gaan, maar wel aanvullende informatie nodig te hebben, mede om de keuze aan de burgers uit te kunnen leggen.

Spreker vraagt in hoeverre bij een principebesluit ja of nee gezegd kan worden. Kan de raad niet anders dan instemmen, omdat het de rechtspositie betreft of kan de raad er ook voor kiezen om niet in te stemmen omdat zij dit wat de financiële consequenties betreft niet verantwoord acht.


De heer Van de Wardt is van mening dat de raad te veel op de stoel van de uitvoerder gaat zitten. Spreker stelt voor om uit te gaan van besturen op hoofdlijnen. Het betreft in principe een vraag die voorgelegd wordt aan de raad, omdat het op die manier moet. Het CDA vindt dat de raad zich daar niet mee moet bemoeien. De raad bemoeit zich ook niet met de salarisstructuur van het gemeentehuis en de ambtelijke organisatie.

Het CDA stemt in met het voorstel. Betrokkenen hebben recht op het geld als dit hen volgens de CAR UWO en de regelgeving toekomt.


Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat binnen de begroting van het RAL ruimte gezocht wordt voor het bedrag van € 10.000,- in verband met de overwerkvergoeding. De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg daarvan niet. Het is spreekster niet duidelijk of de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk wel of niet meer gaat kosten.
De voorzitter antwoordt dat het aan het RAL-bestuur is om een oplossing te zoeken binnen de eigen begroting voor het bedrag van € 10.000,-. Of dat ook lukt, zal blijken bij de volgende begroting van het RAL.

Met betrekking tot het principebesluit zegt spreker dat die in feite al een beslissing door het RAL genomen is. De gemeenschappelijke regeling heeft daarmee al besloten deze regeling toe te passen en vraagt nu in feite aan gemeenten om akkoord te gaan met de gevolgen van dat besluit. Indien de raad niet akkoord gaat, kan spreker dat verwoorden in het bestuur van het RAL. Een negatief advies zal niet veel veranderen aan de feiten. Door niet in te stemmen geeft de raad wel een signaal af.


De fracties van PvdA, Lokaal Belang GVS en VVD zijn tegen het voorstel; CDA gaat akkoord.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers.
10. Vaststelling leidraad voor bestuurlijke informatievoorziening.
De heer Colenbrander zegt dat het goed is dat de leidraad op papier is gezet. Het is een stuk waarmee gewerkt kan worden. De digitale ontwikkelingen gaan snel en de manier van informatieverstrekking naar de burger kan op verschillende manieren geregeld worden.

Lokaal Belang GVS gaat akkoord met het voorstel. De fractie zal aangeven waar verbeteringen nodig zijn.


De voorzitter zegt dat vanuit deze leidraad gewerkt gaat worden. Spreker stelt voor dat de raadsleden op momenten dat informatie niet of niet tijdig beschikbaar komt dat aangeven. Spreker pleit ook voor een actieve houding van de raad. Het college rekent er op dat raadsleden actief vragen stellen en daarbij aangeven wat er verwacht wordt van het college.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om


 1. de notitie d.d. 15 augustus 2006 vast te stellen als leidraad voor bestuurlijke actieve informatievoorziening;

 2. de toepassing van en de ervaringen met de leidraad te evalueren.

11. Opheffing van de financiële werkgroep van de raad.
De voorzitter zegt dat de raad vorig jaar een financiële werkgroep heeft ingesteld. Aangezien de primaire opdrachten die de werkgroep heeft meegekregen zijn afgerond en de leden van de werkgroep zijn overgegaan naar de Rekenkamercommissie, zal de werkgroep worden opgeheven. De raad wordt gevraagd om daarmee in te stemmen.
Mevrouw Nijhof-Groen zegt dat de structuur van het lokale openbaar bestuur ingrijpend is gewijzigd door de Wet dualisering gemeentebestuur. De kern van dualiseren is de ontvlechting van de raad en het college. Het direct besturen van de gemeente is daarmee veel meer een zaak geworden van het college dan van de raad. Beschikt de raad nog wel over voldoende middelen en informatie om het college voldoende partij te bieden in het politieke debat? Kan de raad de gemeente besturen als als de bestuursbevoegdheden zijn overgedragen? Het antwoord luidt volmondig ja. Dit komt doordat de positie van de raad door tal van maatregelen op diverse punten is verstevigd. De maatregelen zijn er vooral op gericht om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Een belangrijk onderdeel van de versterking van de kaderstellende rol betreft de versterking van de financiële functie. De begroting, de jaarrekening en het jaarverslag moeten echte sturingselementen worden. De raad kan via de programmabegroting en rekening sturen op hoofdlijnen en maatschappelijke effecten. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten en doeleinden vast volgens financieel beleid en beheer en maakt voor het onderwerp beleidsmatige keuzes. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten en doeleinden vast voor het financieel beleid en beheer en maakt voor dit onderwerp beleidsmatige keuzes. Ter versterking van de controlerende taak van de raad zijn de eisen vastgelegd waaraan de accountantscontrole moet voldoen. Een nieuwe rolverdeling voor de accountant evenals nieuwe communicatie. Dat was zelfs even wennen voor de accountant. Daarnaast is de rekenkamer ingesteld. Ook dit is een versterking van de controlerende taak van de raad en een invulling van het begrip transparante overheid.

Het overdragen van bestuursbevoegdheden van de raad aan het college is op zich ook te zien als een versterking van de controlerende rol van de raad. Niet meebeslissen betekent immers handen vrijhouden bij verantwoording en controle. Achteroverleunen is er niet meer bij. Dualisering is een werkwoord geworden. Er is een ontwikkelingsproces gaande in onze gemeente. Alle partijen moeten gaandeweg invulling geven aan hun nieuwe rol. Daar moet een goed evenwicht in gevonden worden, zodat het naar een optimale samenwerking tussen alle partijen zal leiden.

Lokaal Belang gaat akkoord met het voorstel en wenst de raad veel succes. Spreekster bedankt de raad voor het in de werkgroep gestelde vertrouwen.
De heer Bergevoet heeft het gevoel dat dit voorstel fungeert als agendavulling. Het kan naar zijn mening over 2 tot 3 maanden opnieuw op de agenda gezet worden. Spreker heeft in de laatste commissievergadering Bestuur en Middelen gevraagd om in een van de eerstvolgende commissies te agenderen hoe moet worden omgegaan met de rol die de raad zou moeten spelen in de voorbereiding van de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag in relatie tot de accountant. Spreker had het gevoel dat het betoog van mevrouw Nijhof er toe zou leiden dat zij met het voorstel zou komen om de financiële werkgroep te handhaven. Dat bleek niet het geval.

Spreker zegt voorts dat vorig jaar in de commissie Bestuur en Middelen gediscussieerd is over het late moment waarop de rekening beschikbaar was en dat er geen gelegenheid was om de behandeling van de rekening op een goede manier voor te bereiden. In de raadsvergadering hebben de coalitiepartijen voorgesteld om de rekening dan maar inhoudelijk na te bespreken na de zomervakantie. Dat was achteraf gezien niet zinvol. Spreker is van mening dat de financiële werkgroep of een andere werkgroep van die strekking gehandhaafd had moeten worden.


Het CDA gaat akkoord met het voorstel en wacht af of er op enig moment een nieuw voorstel zal worden aangeboden.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat ze denkt een oplossing voor de heer Bergevoet te hebben. Spreekster meent te weten dat er commissie komt die de jaarrekening gaat controleren. Dat kan de Rekenkamercommissie niet doen in verband met de zuiverheid. Deze commissie spreekt 3 x per jaar met de accountant. Van elke fractie zou 1 persoon zitting kunnen nemen in die commissie. Op die wijze kan de rekening bijtijds besproken worden.
De heer Menke zegt dat de discussie al gevoerd is en dat er een waarschijnlijk een andere commissie terugkomt. Spreker bedankt de leden van de financiële werkgroep voor de bewezen diensten.
De voorzitter constateert dat de heer Bergevoet zegt dat het wellicht in de toekomst nodig om een nieuwe commissie op te richten. Spreker zegt dat het goed is om de zaak scherp te houden. In juni 2005 is de oude commissie opgericht. Op het moment dat aan de doelstellingen is beantwoord is het goed om de commissie op te heffen. Daarna kan bezien worden of het nodig is om een nieuwe op te richten en zo ja wat de doelstelling is en hoe de bemensing moet zijn.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om de financiële werkgroep van de raad per direct op te heffen.
12. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen.
Er zijn geen mededelingen.
13. Ingekomen stukken.
De heer Sluiter zegt naar aanleiding van

 • stuk B5 Brief van de Stichting Achterhoek Spektakeltoer met betrekking tot een terugblik op de Spektakeltoer 2006 en het verzoek om financiële ondersteuning in 2007 en

 • stuk C3 Afschrift van een brief aan het college van de Stichting Huntenkunst met betrekking tot een standpunt van het college over het terughalen van Huntenkunst naar de gemeente Oude IJsselstreek

dat het gaat om verzoeken met betrekking tot incidentele activiteiten in de gemeente. Spreker vraagt of het zinvol is om in de commissie te bespreken hoe de gemeente met dergelijke verzoeken omgaat en op welke wijze dit meegenomen kan worden in de gehele culturele planning.
De heer Finkenflügel vindt dit geen goed plan. De brieven moeten betrokken worden bij de discussie die gevoerd wordt met betrekking tot de totale cultuur- en welzijnsvoorzieningen en de subsidiëring daarvan.
De heer Sluiter antwoordt dat dit mogelijk is, maar het betekent voor de Stichting Achterhoek Spektakeltoer waarschijnlijk dat de organisatie volgend jaar niet op subsidie van Oude IJsselstreek hoeft te rekenen.
De voorzitter zegt dat op basis van bestaand beleid wel subsidie toegekend kan worden. Behandeling van bovengenoemde brieven hoeft het toekennen van subsidies aan bepaalde projecten niet te blokkeren. De kwestie komt niet terug in de commissie, maar in combinatie met de totale discussie over de cultuur- en welzijnsvoorzieningen.
14. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen ingediend.
15. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 20.50 uur.
Aldus opgemaakt en vastgesteld op 21 december 2006.
De griffier, De voorzitter,

Drs P.W. Bannink J.P.M. AlberseNotulen raad 23 november 2006De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina