Onderwerp: Behandeling zienswijze inzake artikel 19 lid 2 wro realiseren kleine supermarkt in Deventer stationDovnload 11.09 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.09 Kb.NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Behandeling zienswijze inzake artikel 19 lid 2 WRO realiseren kleine supermarkt in Deventer station
Notanr: 2005.11160

Datum: 02-06-2005

Sector: RMW/RO

Portefeuillehouder: Adema


Agenda B&W

14-06-2005


Besluit:

1. het ‘Commentaar zienswijze procedure voor het oprichten van een kleine supermarkt in het Deventer station’ vast te stellen;

2. de zienswijze van de heer A.A.J.M. Raaymakers namens DC Vastgoedontwikkeling niet over te nemen;

3. het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht te mandateren de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO te verlenen ten behoeve van het realiseren van een kleine supermarkt in het Deventer station;

4. de indieners van de zienswijze schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit;

5. dit besluit openbaar te maken nadat de indieners van de zienswijze hiervan op de hoogte zijn gesteld.


OPENBAARMAKING:

Dit besluit openbaar te maken nadat de indieners van de zienswijze hiervan op de hoogte zijn gesteld.


COMMUNICATIE:

Extern
ADVIESRADEN:

Nee
FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:

Nee
toelichting/overwegingen:

Inleiding

Op 1 september 2004 heeft NS project Consult een bouwaanvraag ingediend voor de verbouw van een deel van de stationshal van het Deventer station ten behoeve van de vestiging van een kleine supermarkt. Bij de planologische toetsing bleek echter dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan ‘Leeuwenbrug/Pikeursbaan’. Er mogen geen winkels worden gesitueerd in het bouwdeel grenzend aan de aanduiding ‘ruimtelijke geleiding’.
Beoogd resultaat

Vrijstelling verlenen en hiermee de realisatie van een kleine supermarkt in een deel van het Deventer station mogelijk maken.


Kader

Voor het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft het plan van NS Project Consult vier weken ter inzage gelegen van 14 april tot en met 11 mei 2005. Tijdens deze periode is 1 zienswijze ontvangen, van DC Vastgoedontwikkeling bij brief van 10 mei 2005.


Argumenten
‘Commentaar zienswijze procedure voor het realiseren van een kleine supermarkt in het Deventer station’
Zienswijze dhr. Ir. A.A.J.M Raaymakers
Samenvatting
DC Vastgoedontwikkeling is momenteel bezig met de ontwikkeling van het Boreelkazerneterrein. Het hiervoor benodigde bestemmingsplan is onlangs op het punt van supermarktruimte door Gedeputeerde Staten van Overijssel ingeperkt. In de brief geeft DC Vastgoedontwikkeling aan dat zij zich moeilijk kunnen verenigen met het verlenen van planologische medewerking aan supermarktruimte die de distributieplanologische ruimte voor het Boreelkazerneterrein nadelig beïnvloedt.
Wel geven zij aan in te zien dat de supermarkt in het station een bijzonder karakter heeft en dat zij er vanuit gaan dat een planologische medewerking daaraan de distributieplanologische ruimte voor het Boreelkazerneterrein niet nadelig beïnvloedt. Wanneer de distributieplanologische ruimte nadelig wordt beïnvloedt kan DC Vastgoedontwikkeling zich met het verlenen van planologische medewerking niet verenigen.
Commentaar

De ontwikkelingen binnen de NS leiden steeds meer tot verdergaande automatiseringen. De loketfunctie op het station wordt hierdoor verder naar de achtergrond gedrongen. Hierdoor dreigt de stationshal haar functie gaandeweg te verliezen. Het invullen van de hal met andere functies is dan ook een welkome ontwikkeling.


De AH to go- formule is een nieuwe winkelformule die zich langzaam over het land verspreid. In tegenstelling tot een traditionele supermarkt heeft de AH to go winkel geen schappen, maar is een inloopwinkel waar klanten gemiddeld maar 3 minuten verblijven. De supermarktformule waarin het bouwplan voor de stationshal voorziet richt zich op de reiziger die nog even snel wat wil/ moet kopen; de vergeten boodschap. Door vestiging van de supermarkt in het station wordt verloedering van de hal tegengegaan en het monumentale gebouw in ere gehouden.
Met een oppervlakte van maximaal 100 m2, een afwijkend aanbod en een specifieke doelgroep zijn wij van mening dat de realisatie van het bouwplan geen bedreiging vormt voor de overige supermarkten in Deventer.

Reeds in de “structuurvisie Detailhandel 2004” wordt gesproken over het mogelijk willen maken van een kleine supermarkt in het stationsgebouw.Met het Boreelkazerneterrein dient een (boven)regionale uitstraling nagestreefd te worden, die een aanvulling vormt op het bestaande winkelapparaat. De AH to go richt zich door haar producten en prijsstelling op een in Deventer nog niet bestaand marktsegment. Wij zijn van mening dat de distributieplanologische ruimte voor het Boreelkazerneterrein door de ontwikkeling van de AH to go niet nadelig wordt beïnvloed, omdat ze twee verschillende supermarktsegmenten bedienen. Gelezen de zienswijze van DC Vastgoedontwikkeling gaan wij er dan ook vanuit dat zij zich kunnen verenigen met het besluit planologisch medewerking te verlenen aan de vestiging van de AH to go in het Deventer station.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina