Onderwerp: Inspraakreactie met betrekking tot het Ontwikkelingsplan KazerneterreinenDovnload 10.5 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte10.5 Kb.
Ede, … april 2011

Aan:


Het college van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ede

Projectleider Veluwse Poort


Onderwerp: Inspraakreactie met betrekking tot het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen
Geacht college,
Hierbij ontvangt u mijn inspraakreactie met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. • Er wordt gesproken over “Bebouwingsaccenten” van maximaal 30 meter hoog. Ongewenst is dat de bebouwing (welke dan ook) zichtbaar is/wordt vanaf de Veluwe/ Ginkelse- en Edeseheide. Dat zou het aanzicht van Ede en de Veluwe blijvend en in ernstige mate aantasten.

 • Een woontoren van 12 bouwlagen, een “Landmark”, op het voormalige sportveld van de Elias Beekman is door de hoge ligging van dit terrein buiten proportie. Voorkomen dient te worden dat deze vanaf de Veluwe/Ginkelse- en Edeseheide zichtbaar is.

 • Genoemd wordt een bebouwing van de terreinen o.a. als in Kernhem en Ede-Oost. Twee totaal verschillende gebieden. Grijp hier de kans om in een schitterende omgeving een prachtwijk te creëren met een zeer gevarieerde bebouwing, ook in kleur en materiaaltoepassing. Kijk voor bv. de invulling van het terrein achter de Maurits en Friso kazernes naar de nieuwbouw die in Oosterbeek zuidwest is gerealiseerd.

 • Het terrein van de Simon Stevin kazerne leent zich bij uitstek voor een woonwijk met hoofdzakelijk vrijstaande individuele bebouwing zonder projectontwikkelaar! Hier kan wat moois ontstaan als er op de juiste wijze mee wordt omgegaan. Vrije kavels zijn gewild en schaars.

 • De groene laanstructuur achter de Friso en Mauritskazerne leent zich door de terrassen uitstekend voor een waterloop met watervallen.

 • De samengang van scholen en de culturele bestemming van een aantal historische gebouwen naast maatschappelijke voorzieningen als dak- en thuislozenopvang en verslavingszorg op Maurits-Noord is zacht gezegd niet de meest gelukkige.

 • De Sijsseltselaan aan de noordkant van de Elias Beekman kazerne wordt betiteld als een “Groenelement van grote betekenis”. Waarom dan zoveel bomen kappen en daarmee ook het voortbestaan van de andere beuken (zonnebrand) in de waagschaal zetten?

 • Gesteld wordt dat het beheer tijdens de gebiedsontwikkeling uitgaat van een mogelijk gebruik van o.a. de voormalige atletiekbaan voor sport en evenementen. Hierop s.v.p. géén (geluids) overlast gevende evenementen a la Enka Experience.

 • Het zou wellicht mooi zijn als de voormalige toegangen van de kazernes in moderne gestileerde vorm terug zouden komen bij de ingangen van de enclaves.

 • Bij de Simon Stevin kazerne/ Veluwe Park wordt gesuggereerd als invulling; kantoren, woon/werkcomplexen, klinieken, onderzoeksbureaus. Waarom dit niet concentreren in de Maurits en Beekman enclaves en het Stevin terrein perfect laten aansluiten op de bestaande wijk Ede-Oost?

 • Bij het punt “archeologie” wordt botweg heengewalst over locaties die ooit bebouwd zijn geweest of bebouwd zijn als zijnde zonder twijfel archeologisch niet interessant. Echter de terreinen zijn geëgaliseerd en kunnen dus ook opgehoogd en bebouwd zijn. Er kunnen in de ondergrond dus wel degelijk archeologische resten aanwezig zijn.

 • In de gebouwen van de Maurits Noord nestelen gierzwaluwen. Indien sloop van het betreffende gebouw plaatsvindt dient bij de nieuwbouw vervangende nestgelegenheid te worden gecreëerd die het verlies aan nestplaatsen tenminste compenseert.

 • Als sterk punt in de ontwikkeling wordt (te) vele malen genoemd het verbinden van de stad met/ en het binnenhalen van de Veluwe in de nieuwe woon- werkgebieden. Vergeten wordt gemakshalve dat deze verbondenheid voor Ede-Oost al jaren geldt en het voor deze wijk eerder slechter dan beter wordt door de aanleg van de nieuwe wijk en de rondweg. Ook wordt ten onrechte gesteld dat e.e.a. beter zou zijn voor de uitwisseling van soorten en populaties.

 • Ten aanzien van Maurits Zuid wordt over waardevolle en monumentale boomgroepen gesteld dat deze “zo mogelijk” ingepast kunnen worden in de nieuwe situatie. Omdat de situatie nieuw is kan deze beter aangepast worden en de “groenstructuren” en “waardevolle en monumentale boomgroepen” met rust gelaten worden.

 • De bouw van betaalbare koop- en huurwoningen tussen € 170.000,- en € 200.000,-- is wellicht sociaal noodzakelijk maar levert geen kwalitatief fraaie wijk op. Voor dergelijke bedragen kan nauwelijks iets gebouwd worden.

 • Terwijl een aantal van 1850 woningen als doel wordt genoemd staat op pag. 84 voor Maurits een aantal van 1.100 en voor Beekman en Stevin 900 stuks. Totaal dus 2000 woningen. Wordt de bebouwingsdichtheid toch groter?

 • Geluid; een voorkeursgrenswaarde voor gevelbelasting 48 dB met een max. van 63 dB wordt genoemd. Het streven is 48 dB , dit kan echter door B&W omhoog worden bijgesteld. Wat voor garanties worden er gegeven dat er geen overschrijding van

48 dB plaats vindt.

 • Luchtkwaliteit; gesteld wordt dat de locaties niet dicht tegen Rijkswegen of provinciale wegen liggen. Het terrein van de Simon Stevin grenst aan de noordzijde echter aan de N 224 die in de toekomst wellicht drukker zal worden door de nieuwe Parklaan.

 • De Edese- en Ginkelseheide blijven oefenterrein van defensie. In hoeverre wordt rekening gehouden met de overlast van oefeningen voor toekomstige bewoners?

 • Voorkomen moet worden dat bouwverkeer voor het slopen en voor nieuwbouw over de Nieuwe Kazernelaan plaats gaat vinden.

 • In de nieuwe enclaves komen ruim voldoende speelplekken voor jonge en oudere kinderen, tenminste één per enclave door de geïsoleerde ligging. Waarom kan in Ede-Oost aan de Van Heutszlaan dan geen speelplek worden aangelegd en wordt het laatste speelveldje waarschijnlijk bebouwd met een project waar nagenoeg alle bewoners tegen zijn?

 • Onduidelijk is op welke gegevens (demografisch etc.) de plannen voor woningbouw, kantoren en bedrijven zijn gebaseerd. Gaat Ede groeien of krimpen, is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich hier te vestigen? Wat gebeurt er met bedrijfs en kantoorpanden die nu al leeg staan?

Ik hoop u met mijn opmerkingen en bezwaren wellicht tot aanpassingen te kunnen bewegen en zie uw reactie/bevestiging met belangstelling tegemoet

Hoogachtend,
Naam :

Adres :


Woonplaats :De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina