Onderwerp: Vaststelling eindrapport Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig SallandDovnload 15.27 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte15.27 Kb.NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Vaststelling eindrapport Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig Salland
Notanr: 2002.16683

RMW/RO


04-10-2002

Portefeuillehouder: Hiemstra


Agenda B&W

15-10-2002

Besluit:


  1. Het eindrapport Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig Salland vast te stellen;

  2. In overleg met de gemeente Raalte een definitief besluit te nemen over de inrichting en snelheidslimiet op de Spanjaardsdijk, nadat door de provincie en het Rijk de hoofdinfrastructuur is aangepast (N348 Deventer en Wesepe, N344 Heeten en spitsstroken A1) en nadat de overige wegen in het Voorbeeldgebied zijn ingericht en aangewezen als 60 km/h-gebied;

  3. Voor de planning en financiering uitvoering van de maatregelen uit te gaan van een gefaseerde aanpak, zoals besloten op 23 oktober 2001;

  4. De knelpunten en voorstellen voor maatregelen die in het eindrapport worden aangedragen, te gebruiken bij de nadere uitwerking van het maatregelenpakket;

  5. De stukken aan te bieden aan het raadspresidium met het voorstel ze ter kennis te brengen van de raadscommissie RFO;

  6. Dit besluit openbaar te maken vergezeld van een persbericht.

OPENBAARMAKING:

dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:

persbericht


FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:Nee


toelichting/overwegingen:
Zoals op 23 oktober 2001 door B&W besloten, heeft de gemeente Deventer in het kader van de Regionale Uitvoeringsprogramma’s (RUPS) deelgenomen aan de uitwerking van het Voorbeeldgebied Duurzaam Veilig Salland. Samen met de gemeenten Raalte, Olst- Wijhe, Bathmen en Rijssen, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland is een nadere uitwerking gemaakt voor verkeersveiligheidsmaatregelen in het buitengebied ten oosten van de toekomstige N348 en ten noorden van de A1 (omgeving Lettele en Okkenbroek). Daarbij zijn twee bijeenkomsten gehouden waar belangengroeperingen konden meedenken met de invulling van het gebied.
Inmiddels zijn de uitkomsten van dit RUPS-proces verwoord in het eindrapport ‘Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig Salland’. De aangedragen knelpunten en maatregelen komen grotendeels overeen met die in het rapport ‘Verkenning herinrichting wegen buitengebied’, op basis waarvan uw college op 23 oktober 2001 heeft besloten over te gaan tot een gefaseerde instelling van 60 km/h-zones voor de wegen buiten de bebouwde kom.
Voor de Spanjaardsdijk is in de wegencategorisering (Nota Hoofdwegenstructuur) en de Fasering (Verkenning herinrichting wegen buitengebied) opgenomen dat deze weg wordt aangewezen en ingericht als een erftoegangsweg van type 1 met een maximumsnelheid van 60 km/h. Ook voor het Raalter deel van de Spanjaardsdijk geldt het principebesluit deze weg 60 km/h te maken. Dit uitgangspunt was tijdens de bijeenkomsten met belangengroepen een belangrijk punt van discussie. De inwoners en ondernemers van Heeten (gemeente Raalte) vrezen voor de bereikbaarheid van Heeten vanuit de richting Deventer.
De argumentatie voor het instellen van de 60 km/h op de Spanjaardsdijk is als volgt. In de landelijke uitwerking van de vormgeving van wegen volgens de principes van Duurzaam Veilig is de keuze gemaakt, wegen zoals de Spanjaardsdijk, met een relatief smal profiel, uitwegen direct op de weg en landbouw verkeer op de rijbaan, uit oogpunt van veiligheid als erftoegangsweg van type I op te nemen binnen de 60 km/h-gebieden, maar wel te zorgen voor voldoende doorstroming te zorgen door:
- voorrang op de kruispunten
- fietsvoorzieningen
- snelheidsremming uitsluitend op conflictpunten
- geen snelheidsremmende maatregelen met een ontwerpsnelheid lager dan 60 km/h.
De eisen die aan een veilige inrichting als gebiedsontsluitingsweg met 80 km/h worden gesteld (obstakelafstand, kruispuntoplossingen, bochtstralen) zijn dusdanig ingrijpend dat voor wegen als de Spanjaardsdijk op afzienbare termijn, tegen aanvaardbare kosten en zonder aantasting van de bestaande inpassing van de weg een verbetering van de verkeersveiligheid zou kunnen worden gerealiseerd.
Voor de gemeente Deventer blijft het uitgangspunt daarom dat met de aanwijzing en herinrichting van de Spanjaarsdijk tot erftoegangsweg van type I een goede afweging is gemaakt tussen veiligheid, doorstroming en kosten en dat de Spanjaardsdijk op deze manier kan gaan functioneren als een vlotte én veilige verbinding tussen Heeten en Deventer, zonder dat dit leidt tot sluipverkeer op andere routes.
De geplande fasering maakt het echter mogelijk de resultaten van de realisatie van de omliggende wegenstructuur (N348 Deventer en Wesepe, N344 Heeten en spitsstroken A1) en de ervaringen met 60 km/h in het omliggende gebied op de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid af te wachten, alvorens een definitief besluit te nemen over de maximumsnelheid en de inrichting van de Spanjaardsdijk. Deze aanpak die in de RUPS-rapportage wordt aangedragen en ook door de gemeente Raalte wordt gevolgd, wordt ook voor de gemeente Deventer voorgesteld.
Deze aanpak is ook in het TVO besproken. TVO gaat akkoord met een kanttekening van de zijde van de politie voor onveilige situaties aldaar. Door uitstel van de maatregel blijven er veel ongelukken gebeuren. In het Actieplan Duurzaam Veilig 2003 zal hierop terug worden gekomen. Ook zullen aanvullende, fysieke maatregelen op de bestaande knelpunten op de Spanjaardsdijk worden overwogen, ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn en daarmee vooruitlopend op de instelling van een 60 km-zone.
Ook voor de overige wegen en gebieden biedt de RUPS-rapportage geen aanleiding om het globale maatregelenpakket of de fasering aan te passen. Wel zijn verschillende suggesties gedaan, die bij de uitwerking van de maatregelen, binnen deze gefaseerde aanpak, kunnen worden ingepast.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina