Onderwerp: Vaststelling voorbereidingsbesluit 'Kieftenbeltskolk'Dovnload 15.04 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.04 Kb.
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Vaststelling voorbereidingsbesluit 'Kieftenbeltskolk'
Notanr: 2004-134

RMW/RO


14-01-2004

Portefeuillehouder: Adema


Akkoordstukken:

27-01-2004


Besluit:

BESLUIT :

1. de raad voor te stellen in zijn vergadering van 1 maart 2004 het voorbereidingsbesluit ‘Kieftenbeltskolk 2004’ vast te stellen;

2. het raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit vast te stellen;

3. de stukken aan te bieden aan het raadspresidium met het verzoek ze te doen behandelen in de commissie RFO;

4. dit besluit openbaar te maken.

OPENBAARMAKING:

dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:


FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente


toelichting/overwegingen:


Voor de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit wordt verwezen naar het raadsvoorstel.


Jaar :

2004

Deventer,

Agendapunt :
Voorstelnr. :

2004.00134

Sector :

RMW/ROOnderwerp

Vaststelling voorbereidingsbesluit ‘Kieftenbeltskolk’.


Voorstel

Een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied dat is gelegen op het perceel Kieftenbeltskolk, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer 04.00134 met een gele kleur aangegeven.


Overwegingen

Door het projectteam ‘revitalisering Bergweide’ is een aanvraag ingediend voor het bouwrijp maken inclusief de aanleg van een weg en dergelijke van het gedempte gedeelte van de Kieftenbeltskolk aan de Teugseweg. Bij de aanleg van de weg behoren eveneens het aanleggen van een wegcunet, het leggen van kabels en leidingen, de aanleg van een rioolstelsel en het verharden door middel van asfalt.


Het bouwrijp maken inclusief de aanleg van een weg in strijd is met het vigerende bestemmingsplan ‘Veenoord 1989’. De locatie heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen ‘water’ en ‘openbaar groen, plantsoen of berm’. Door middel van de zelfstandige projectprocedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan ‘Veenoord 1989’ waardoor de bestemming ‘verkeersdoeleinden’ gerealiseerd kan worden. Om dit te realiseren zal eveneens een voorbereidingsbesluit genomen moeten worden, aangezien het vigerende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar.
In 1999 is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan is in vooroverleg gebracht maar is niet afgerond. Begin 2004 zal voor het bestemmingsplan de vaststellingsprocedure gestart worden.

Burgemeester en wethouders van Deventer,


de secretaris, de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude


Jaar :

2004

Agendapunt :
Voorstelnr. :

2004.00134

Sector :

RMW
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2004, voorstelnummer 2004.00134, sector Ruimte, Milieu en Wonen;
Gelet op artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
BESLUIT  1. Te bepalen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel ‘Kieftenbeltskolk’ zoals op tekeningnummer 04.00134 met een gele kleur is aangegeven (voorbereidingsbesluit Kieftenbeltskolk)

  2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 11 maart 2004 en geldig is voor een periode van één jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 maart 2004.


De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

drs. A.G.M. Dashorst drs. J. van Lidth de Jeude

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina