Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenDovnload 150.14 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte150.14 Kb.
Ontmoetingskerkbrief

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

4e jaargang nr. 42: zondag 5 oktober 2014

kopij volgende brief: uiterlijk 29 oktober 2014

redactie: j.vervark@ziggo.nlDatum

Predikant

Bijzonderheden

Collectes

5 okt. 2014 9.30

18.30


Ds. J. v.’t Kruis

Doorn
Sing-inIsraëlzondag

koffiedrinken


o.l.v. Dita Bos

1.Israëlzondag

2.predikantsplaats

3.alg.kerk.werk

alg.kerk.werk12 okt. 2014 9.30

Ds. T.C. Wielsma

Uithoorn

1.diaconie (GZB)

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen


19 okt.2014 9.30

Ds. J. Ouwendijk

Alphen a/d Rijnvoorbereiding HA

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten


26 okt.2014 9.30

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d RijnHeilig Avondmaal

1.avondmaal (Kika kinderkanker)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds


2 nov. 2014 9.30

18.30


Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn


Sing-in

dienst n.a.v. discussie-avond mmv Sarina Brouwer koffiedrinken

o.l.v.Anke Bos1.diaconie (Zambia)

2.predikantsplaats

3.algemeen kerkelijk werk

algemeen kerkelijk werk5 nov. 2014 19.30

Ds. T.C. Wielsma

Uithoorn


dankstond

1.diaconie

2.dankstond
Meditatie.

Lied 513 van het Nieuwe Liedboek luidt:God heeft het eerste woord. God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne Voor wij ter wereld kwamen,

Het licht doen overwinnen. Riep Hij ons reeds bij name,

Hij spreekt nog altijd voort. Zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord. God staat aan het begin

Wat Hij van oudsher zeide, En Hij komt aan het einde.

Wordt aan het eind der tijden Zijn woord is van het zijnde

In heel zijn rijk gehoord. Oorsprong en doel en zin.

In het ‘dagboek bij het liedboek’ wordt over dit lied geschreven:

Wij kunnen nog geen dag overzien. Wie kan ’s morgens zeggen hoe hij er ’s avonds aan toe zal zijn? Daarom zeggen wij dan ook: je moet de dag niet prijzen, voordat het avond is.

Wij kunnen nog veel minder een jaar overzien. Wat er allemaal zal gebeuren – wie zal het zeggen?

En de geschiedenis vóór ons is helemaal een onoverzichtelijk en ondoorzichtig geheel.

De enige die alle dingen, alles wat zich in tijd en ruimte afspeelt, overziet en beheerst is de Here God.

Voordat ik er was, was Hij er. Hij staat aan het begin van mijn leven.

Voordat de wereld er was, was Hij er. Hij is de Eerste. Hij heeft het eerste woord.

Achter mij, achter de wereld is niet het donker, de leegte, het niets. Achter ons is het licht. En als ik aan het einde van mijn latijn ben, als ik ben uitgesproken, dan is Hij er nog. Hij is er aan het einde van mijn leven en aan het einde van de geschiedenis. Hij is de Laatste. Hij heeft het laatste woord.

Wij komen uit het licht en gaan het licht tegemoet. Van God is alles uitgegaan en door Hem wordt alles opgevangen. Tussen dat begin en dat einde spreekt Hij tot ons, maar hij mengt zich niet overal in. En Hij grijpt niet altijd in. Veel laat Hij op zijn beloop. Hij is niet voor alles wat in de wereld gebeurt van a tot z verantwoordelijk. Hij heeft niet alles in de hand, maar houdt alle dingen, heel de wereld, ook mijn leven in zijn hand. Zó is Hij onze God. Wat zich voordoet aan noodlot en tragiek, aan toeval of zinloosheid, het wordt alles door Hem omvat. Niets loopt Hem uit de hand. Hij is van al het zijnde oorsprong en doel en zin.


Wel en wee.

In het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp lag Peter Rietveld. Zijn toestand is nog altijd erg breekbaar. Inmiddels revalideert hij in Oudshoorn in Alphen a/d Rijn. Zijn adres: Verpleeghuis Oudshoorn, afd. de Brug, kamer 15, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn. Hij zal een kaartje van meeleven erg waarderen!!

Jan Karens, Blokland 34, heeft gelukkig een goede uitslag gekregen. Naast hen zijn er nog anderen die met ziekte te maken hebben gehad. God zij met allen.
In Memoriam.

Op 29 augustus kwam er een einde aan het lange leven van Melania Zemel-Koetscherenko, gewoond hebbend in de Aarhoeve te Langeraar.

Zij heeft in haar lange leven zoveel meegemaakt, dat daarover gemakkelijk een boek te schrijven zou zijn. Zij werd geboren in een dorp in Oekraïne. Haar jonge jaren werden beheerst door de komst van het communisme. Ze was gedoopt in de Grieks-orthodoxe Kerk en heeft voor haar geloof, dat zij niet wilde opgeven, veel vernedering moeten verdragen. Maar haar geloof heeft haar altijd gedragen. Niet voor niets heeft zij ooit een orthodox kruis laten maken, dat voor haar van levensbelang bleef.

In de oorlog is zij van Kiev naar huis gelopen (1500 km!), waar zij niet echt welkom was. Voor een zus is zij voor dwangarbeid naar Duitsland gevoerd. De Duitse administratie maakte haar twee jaar jonger dan zij was. In onze gegevens staat dat zij geboren is op 13 januari 1922 maar in werkelijkheid was dat 1920.

In de oorlog heeft zij in Duitsland Arie Zemel leren kennen. Ze zijn aan het eind van de oorlog door een Duitse dominee getrouwd en naar Nederland gegaan.

In Nieuwveen gingen ze wonen en kwamen hun kinderen. In haar hart is zij altijd Oekraïense gebleven. Door haar verleden was zij zeer getraumatiseerd en dat heeft een zware wissel op haar gezin getrokken. Zij was moeilijk voor anderen en moeilijk voor zichzelf.

Graag wilde ze altijd thuis avondmaal vieren. Dat waren kostbare momenten.

Uiteindelijk kwam aan het lange leven een eind en is zij begraven naast de Ontmoetingskerk, waar de dienst geleid is, op verzoek van de famili, door ds. Rik Mager, vanwege mijn studieverlof.

Moge God haar gezin en anderen nabij zijn. Zij dragen heel veel mee.
Zorg over het thema van de gemeenteavond.

U heeft allemaal een formulier gehad over de gemeente-avond aan het eind van deze maand over het thema: ‘Ik geloof niet meer zoals vroeger’. Uit reacties blijkt dat er bij u zorgen zijn rond deze avond en de dienst, die erop volgt.

Dat is echter niet nodig. Het is natuurlijk niet de bedoeling van de kerkenraad om u in verwarring en onzekerheid te brengen. Het boek van ds. ter Linden is een kapstok om met elkaar in gesprek te zijn over wat we zelf geloven. Vragen daarbij gaan we niet uit de weg. Maar we willen absoluut niet de oplossing promoten van ds. ter Linden.

De bedoeling van de avond is om met elkaar in gesprek te zijn en toegerust te worden bij de vragen die mensen tegenwoordig stellen. Wij als kerkenraad hopen, dat we óns geloof en onze vragen met elkaar durven te delen.


Nieuwe kandelaar voor de Paaskaars.

Op de kerkenraad van 15 september liet diaken Ben van Heusden de nieuwe kandelaar zien die hij

voor de Paaskaars heeft gemaakt. Het is een prachtig gedreven eikenhouten kandelaar geworden.

We zijn Ben hiervoor erg dankbaar.


Uit de kerkenraad van 15 september.

We hebben afscheid genomen van Riet Karens als ambtsdrager en haar bedankt voor het vele werk dat zij

heeft verricht. Zij blijft gelukkig het College van Kerkrentmeesters versterken als penningmeester.

Jan Vervark hebben we welkom geheten. Hij volgt Riet op.

Er is een verzoek van Ineke Könst binnen gekomen of zij op 15 november in ´t Anker een kleine bazaar mag houden ten bate van hulp aan mensen op Sri Lanka. De kerkenraad ging hiermee akkoord.

Fijn is dat er op ziekenzondag veel bloemen zijn meegenomen en weggebracht.

We hebben aandacht voor het regelmatig zingen of laten voorlezen van de Geloofsbelijdenis.

We waren blij met de berichten over een geslaagd orgelconcert op Open monumentendag.

De kerkenraad is akkoord met de tekst van een welkomstfolder voor nieuwingekomenen in de nieuwbouw (toekomstig en huidig) in Nieuwveen.

Ook de tekst voor het praatpapier t.b.v. de Groothuisbezoeken is rond.

We hebben een tweetal afspraken met de RK parochie en de Ipse de Bruggen: een samenzingen in de kersttijd en een openluchtviering augustus volgend jaar op het terrein van de Bruggen.

In het kader van ons jaarthema komt er een muzikale gemeenteavond rond het nieuwe Liedboek. Dit moet natuurlijk nog worden uitgewerkt.

Allerlei pastoraal nieuws namen we door.

Fijn is dat de inloopochtenden van ondermeer onze diaconie in een behoefte voorzien.

Ook spraken we over ongeruste reactie t.a.v. de bijzondere gespreksavond. Afgesproken is hierover iets in het kerkblad/de kerkbrief te schrijven (zie hierboven).

We hebben een vruchtbare en opbouwende avond gehad.


Na het startweekend.

Het was weer geweldig. We hebben het over vieren en verbinden. Dat is allebei gebeurd en hoe!

We hebben op zaterdag in een goed gevuld Anker allerlei heerlijkheden, door meerderen meegenomen, gegeten en gedronken. Het was een mooi begin. En wat een inzet!

Fijn voor de wereldwinkel was dat er voor bijna € 200,-- is verkocht.

Op zondag was er de mooie liturgie, het prachtige orgelspel en het prachtige koor United met Rob van Dijk.

Daarna was er weer een uitgezette fietstocht, die gelukkig bij mooi weer gemaakt is en het slot in de garage van v.d.Boon op Bilderdam.

Met hart en ziel vieren en verbinden: het is er allemaal geweest en we hebben in veel liederen Gods lof gezongen.

Ik miste wel een aantal gemeenteleden maar het blijkt nog een tijd te zijn van uitgaan, vakanties en familieweekenden. Graag wil ik iedereen die dit heeft voorbereid, die heeft gekookt, de tafels klaar gemaakt, voor de kerkdienst van alles heeft geregeld,enz. heel hartelijk bedanken. Het was een prachtig begin van een nieuw seizoen.


Start gesprekskringen.

Rond deze tijd zullen we beginnen met de gesprekskringen aan de hand van het boekje: twaalf artikelen over de Heilige Geest ( kosten: € 8,90 per boekje). Wat wij geloven wordt vanuit het geloof in de Geest van God belicht en besproken. Onze ouderengroep is dinsdag 23 september om 14 uur voor het eerst in dit seizoen bijeen gekomen bij de fam. Bos op de Oude Nieuwveenseweg.

U, ook als u nieuw bent, bent hartelijk welkom. Veel goede gesprekken toegewenst.
Catechese.

Binnekort start de huiscatechese weer o.l.v. Hans Spelt. Ben je hierover nog niet benaderd, maar wil je graag meedoen, bel Hans dan, tel. 537638.

Ook zal er weer een groep zijn die catechese via de email volgt. Wil je meedoen, meld je dan bij mij (ds.Piet Wilschut): p.wilschut@xs4all.nl.
Protestantse Kerk in Nederland: 10 jaar!

Twaalf december 2003 was voor mij (ds.Wilschut) en veel anderen een bijzondere dag. Samen met veel andere afgevaardigden gingen we naar Utrecht, om daar naar drie kerken te gaan:de Jacobikerk,de Nicolaikerk en de Lutherse kerk. Op die dag zou beslist worden over een fusie van de ned. hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de ev.lutherse kerk.

Wat is er veel aan vooraf gegaan. We hebben ongelofelijk veel vergaderd. We hebben ook pijn geleden toen een deel van de kerk aangaf niet mee te willen en een nieuwe kerk vormde. Het is sinds 1961 een lang, moeilijk, soms ook vrolijk proces geweest,dat door interne afspraken in een stroomversnelling kwam. Maar het wás ook heel wat: die tradities, zo lang los van elkaar.

En toen liepen we Utrecht in. ´s Morgens zagen we elkaar uitwaaieren naar de verschillende kerkgebouwen. Ik was aanwezig bij de Gereformeerde Synode. Daar werd met de meeste stemmen vóór besloten tot fusie. Ondertussen werd gebeld met de andere kerken. Als tweede kerk ging ook de lutherse synode akkoord. Maar bij de hervormde synode was het spannend. Naarmate de tijd verstreek,werd het steeds spannender. Zou het gebeuren, zou het toch niet doorgaan? Ik zal nooit de enorme opluchting vergeten toen het bericht kwam dat ook de hervormde kerk met meerderheid van stemmen ja had gezegd.

Het hoogtepunt van die dag was de dienst in de Domkerk. De koningin, minister Donner en wij allen waren erbij. Een nieuwe kerk was geboren. En sindsdien blijkt de kerk nieuwe energie uit te stralen. Er valt wat te vieren. Natuurlijk, zorgen zijn er over krimp. Maar dankbaar mogen we zijn voor het vele vieren en verbinden, waarvan we de afgelopen jaren getuige zijn geweest en dat ook in Nieuwveen vorm kreeg. Moge de Heer van de kerk ons voor Zijn toekomst voeden met vertrouwen.
ds.Piet Wilschut.
Bericht van overlijden.

De kerkenraad werd er van op de hoogte gesteld dat op 25 september j.l. is overleden mevrouw P.A. Gebraad-Beversluis, sinds 1993 weduwe van ds. J. Gebraad.  Ds. Gebraad is predikant geweest in Nieuwveen in de Hervormde kerk van 1967 t/m 1971.

De dank- en afscheidsdienst is gehouden op donderdag 2 oktober in de Bethelkerk in Scheveningen. Mocht u de familie iets willen laten horen: het correspondentieadres is King Olivereiland 143, 2551 JR Den Haag.
Opbrengst Wereldwinkel-kraam in ’t Anker.

Wat was het weer fijn dat zovelen van u in het startweekend even kwamen kijken bij de kraam

van de Wereldwinkel en dat er ook heel wat mensen waren die iets bij ons kochten.

Ans Hardsteen en ik hadden er weer een goed gevoel over. We staan tenslotte niet met een

commercieel doel: we hebben hart voor de producenten in ontwikkelingslanden. Door samen te

werken met de Wereldwinkels zijn zij verzekerd van een regelmatige afname en zij ontvangen

een goede prijs voor hun produkten. De producenten verdienen een geregeld inkomen en krijgen

ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Met het inkomen dat zij verdienen, kunnen zij

een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Zij kunnen hun kinderen naar school sturen. Onderwijs is tenslotte de toekomst!

De opbrengst van de kraam kwam op het prachtige bedrag van bijna €190,00!

Namens de producenten in de ontwikkelingslanden én namens het bestuur van Wereldwinkel de Toren in Nieuwkoop heel hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.
Preekbespreking 28 september.

 Na de preek uit Filemon over de gevluchte en door Paulus teruggestuurde slaaf Onesimus met de brief aan “geliefde medearbeider” Filemon, spraken wij vooral over het slot van de preek, waar de dominee sprak over zijn ervaringen als visitator bij problemen in kerkelijke gemeenten. De partijen zijn vaak uit op hun eigen gelijk en recht en de ander zit fout en moet toegeven.

Filemon had het recht op genoegdoening en mocht straffen, maar Paulus pleit op een liefdevolle en gelijkwaardige behandeling zoals ook Filemon in feite zijn leven aan Paulus schuldig is.

Hoe moet dit binnen onze gemeente en hoe moeten we zelf liefde tonen en vergeving geven aan de teleurstellende dingen en geschade vertrouwen uit ons verleden om zo uitzicht op een toekomst te hebben.

Bij een afscheid hoort een zegen/groet en geen trap na ook al zijn we teleurgesteld, zodat we vrij aan de toekomst kunnen bouwen en niet worden beperkt door pijn en daardoor opnieuw teleurgesteld worden.

De brief eindigt net als ons gesprek: open, met vertrouwen dat Filemon meer zal doen dan Paulus vraagt!!

We bespraken nog veel meer en we zien uit naar de volgende keer op 9 november. Alvast uitgenodigd om mee te praten, uw stem wordt (nog) gemist!

Hans Spelt.


Inloopochtenden.

Wij willen u, ook als u nog niet geweest bent, van harte uitnodigen voor de inloopochtenden. Voor koffie, thee, een praatje, een spelletje of een boek of puzzel lenen. Op de oneven weken op maandagmorgen van 9.30 tot 11 uur in het Anker,

In deze maand dus de maandagen 6 oktober en 20 oktober.

De commissie van de inloop ochtenden.
Oecumenia 8 oktober.

Herfst! De blaadjes beginnen weer te vallen, het wordt steeds vroeger donker; echt dé tijd om gezellig met elkaar weer wat te knutselen.


Om deze sfeer in huis te halen gaan we dit keer aan de slag met “herfstballen”. Met kleine elsenproppen, hederablaadjes, spelden en ander materiaal gaan we dit keer “piepschuim” ballen versieren.
Natuurlijk is er zoals altijd een kopje koffie met koekje en aan het eind van de middag een drankje met een hartig hapje.
U komt toch ook 8 oktober in ‘t Anker? We beginnen om 14:30 uur. Neem gerust een gast mee.
Een nieuw huis voor uw Bijbel.

Op veler verzoek gaat het Bijbels Museum ‘gewone’ Bijbels verzamelen. Niet om tentoon te stellen, maar om door te geven. Op 15 oktober is er een inzameling van uw Bijbels (of die van uw ouders of grootouders).

Vanaf 1 november zal het Bijbel-doorgeefhuis functioneren en mogen geïnteresseerde bezoekers gratis een Bijbel-met-geschiedenis meenemen. Prachtig toch wanneer de Bijbel(s) die bij u ongebruikt in de kast staan of op zolder liggen een nieuwe eigenaar krijgen, die anders geen Bijbel zou hebben.

Het is dus kort dag maar zondag 5 oktober en zondag 12 oktober kunt u uw Bijbel(s) meenemen naar de kerk en achter op de leestafel in de dozen doen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u ondergetekende mailen of bellen en wordt de Bijbel bij u opgehaald.

Belangrijk: het gaat alleen om Bijbels. Dus geen liedbundels of dagboekjes!

Bij voorbaat dank, Annet Hoogerwerf-Teitsma, email: a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102
Pennenactie voor St. Elim gaat nog door.

De bakjes achterin de kerk waarin u oude pennen en viltstiften kunt deponeren, worden telkens weer een beetje voller.

Onder de toonbank van de Wereldwinkel vind ik ook met regelmaat wat pennen voor de St. Elim. Heel goed: alle beetjes helpen!

Maar onlangs was er wel een zeer mooie ‘oogst’: een gemeentelid uit Ter Aar had in het Kerkblad gelezen dat wij deze actie hebben. Ik kon daar een verzameling van maar liefst (ongeveer) 1000 pennen ophalen. Twee fietstassen vol!

We gaan dus gewoon nog een tijdje door met sparen; zolang de St Elim spaart, sparen wij mee!

Wilt u nog iets meer weten over de stichting Elim? www.stichting-elim.nl

Annet Hoogerwerf–Teitsma.
12 oktober, GZB-najaarscollecte: Geloven gaat verder, ook in gemeenten zonder predikanten

Liefst 1600 gemeenten, maar slechts 170 predikanten. In Malawi groeit de kerk; geloven gaat verder! Toch heeft de groei van de kerk in Malawi ook een keerzijde. Er zijn namelijk niet genoeg predikanten om het grote aantal gemeenten te leiden. Wie legt de jonggelovigen dan de Bijbel uit? Gelukkig worden gemeenteleden getraind om Bijbelstudies te geven. Bijvoorbeeld Grace die deze training heeft gehad. Samen met andere gemeenteleden ontdekt ze welke lessen de Bijbel voor hun dagelijks leven heeft. “We leren veel en ontdekken hoe waardevol de Bijbel voor ons leven is. Mensen gaan aan de slag met wat ze lezen. Ze komen weer graag naar de kerk. Ik zie dat hun leven en dat van de mensen om hen heen verandert. Met elkaar zijn we nu een gemeente zoals God het bedoelt.”

Met de najaarscollecte vragen we uw aandacht voor de groeiende kerk in Malawi. Wilt u voor deze kerk bidden? Met een financiële bijdrage kunnen mensen als Grace een training krijgen en samen met gemeenteleden de Bijbel lezen. Deze driedaagse training kost circa € 20,-. Uw gift in de collectezak of op bankrekening NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen is van harte welkom. Bij een overboeking graag vermelden: ‘Gift najaarscollecte’. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
26 oktober, de avondmaalscollecte: voor Kika kinderkanker

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.

Meer specifiek streeft KiKa naar:

1.Verhoging van de genezingskans.

2.Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).

3.Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt aan deze ziekte. Ruim 75% geneest,

maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie vervelende bijwerkingen ontstaan. De huidige chemo’s zijn dusdanig agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaanbeschadigingen kunnen krijgen.

Dankzij de informatie uit genenonderzoek weten we bijna zeker dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om kinderkanker vaker te kunnen genezen en ‘vriendelijker’ te kunnen behandelen. Elk kind dat kanker heeft of krijgt, kan door het onderzoek tijdens én na de behandeling veel meer kwaliteit van leven hebben. Wat is er nodig om dat te laten gebeuren?

Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is tegelijkertijd een probleem want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. Vernieuwend onderzoek voor kinderkanker vereist een aanpak die gericht is op specifieke genetische eigenschappen voor kinderkanker. KiKa vraagt voor dit onderzoek extra steun.

Rekening nr. KiKa kinderkanker, NL89INGB0000008118.
2 november: collecte voor Zambia

Het aantal actieve gelovigen in Zambia neemt snel toe en er zijn predikanten nodig om hen te begeleiden. Het Justo Mwale Theological University College (JMTUC) leidt studenten daarvoor op.

Negentig procent van de Zambianen noemt zich christen. Maar de kerken groeien. Hoe dat kan? De meeste Zambianen zijn niet betrokken bij een kerk. Het Justo Mwale Theological University College (JMTUC) staat aan de rand van de Zambiaanse hoofdstad Lusaka en is vernoemd naar de eerste zwarte dominee van de Reformed Church of Zambia. De tachtig studenten die op de campus wonen, worden opgeleid tot predikant in de Reformed Church of Zambia of een van de andere kerken. Zij zijn niet alleen afkomstig uit Zambia, maar ook uit Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Kenia, Botswana en Zuid-Afrika. Op de campus wonen en werken bovendien tien docenten. De meesten komen uit Zambia, maar er zijn ook Amerikanen bij. En ook een echtpaar uit Nederland.

Vanaf december 2011 werken Hermen en Johanneke Kroesbergen als docenten theologie in Zambia. Kerk in Actie heeft hen uitgezonden naar het Justo Mwale Theological University College (JMTUC). Hermen is systematisch theoloog en Johanneke studeerde godsdienstwetenschappen. “We hopen dat studenten op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud geven.”

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht. Hartelijk dank!
Alle drie collectes worden van harte bij u aanbevolen namens de diaconie.
Opbrengst collecten augustus 2014.

Diaconie “Zomerzending” € 70.70 - diaconie ”Irak” €87.20 - kerk € 212.40 - predikantsplaats € 253.05 - onderhoud gebouwen € 50.85 - orgelfonds € 81.65 - restauratiefonds € 106.90. Zendingsbussen € 52.70.


Opbrengst collecten september 2014.
Diaconie Hooveraid:  € 81,50  -  orgelfonds:  € 184,04  -  onderhoud gebouwen: € 60,35  - restauratiefonds:  € 89,95  -  alg. kerkelijke werk:  € 295,35  -  predikantsplaats:  € 325,38.

Iedereen die bijgedragen heeft hartelijk dank namens diaconie en kerkrentmeesters.


Verjaardagen.

In oktober zijn de volgende ouderen in onze gemeente jarig:

3 oktober mevr. C. Stichter – Lok Dorpsstraat 82

19 oktober mevr. M. van Leeuwen – Thomas Oude Nieuwveenseweg 38

27 oktober dhr. J. Zwaan Schoterpark 17

31 oktober dhr. A. van Leeuwen Schout Clantstraat 42

Mevr. Stichter hoopt de mooie leeftijd van 87 jaar te bereiken.
U allen een heel gezellige verjaardag toegewenst. Voor uw nieuwe levensjaar wensen we u vooral gezondheid en Gods zegen toe!
Aan het woord……Lenie Zwaan – van Herp.
Op 9 juni 1938 werd Lenie geboren in Djogjakarta, in het toenmalige Nederlands-Indië.

Sinds 1932 waren haar ouders daar werkzaam in het onderwijs op de Hollands

Javaanse school, waar haar vader hoofd van was. Lenie was de 3e dochter en na haar

kwam er nog een meisje bij. Het waren de gelukkigste jaren van haar moeder.

In 1942 brak de oorlog uit. Lenies vader werd geacht aan de Birma spoorlijn te werken.

Hij kreeg echter dysenterie en is al snel overleden. Moeder en de 4 dochtertjes kwamen,

geheel berooid, in een Jappenkamp terecht. Het enige wat moeder had meegesmokkeld

waren leerboeken. Hun hondje liep achter hen aan maar werd bij de poort direct

doodgeschoten. In het kamp kwam een verpleegster van het Rode Kruis de tijding over

Lenies vader brengen. Lenie was op dat moment te jong om te beseffen wat er allemaal

gebeurde. De kinderen speelden gewoon in het kamp. Dat ze maar één jurk hadden en

geen schoenen….ze wisten niet beter. Wel herinnert Lenie zich het eten: het leek op

behangersplaksel en varkensvoer. Maar Lenies moeder heeft vreselijke dingen meegemaakt.

Daar wil Lenie niet over uitweiden. Later zei haar moeder altijd: “het geloof heeft me behouden”. Ondanks alles heeft ze kans gezien haar dochters in het kamp onderwijs te geven. Lenie vindt het heel moeilijk dat ze haar vader nooit heeft gekend. De familie zegt dat Lenies zoon op zijn opa lijkt; dezelfde humor. En Lenie koestert de briefjes die haar vader haar heeft geschreven, versierd met tekeningetjes. Op onverklaarbare wijze heeft ze deze pas later, toen ze terug waren in Holland, ontvangen.

In 1945 kwam de bevrijding maar kwam ook de opstand van de Indonesiërs tegen de Hollanders. Daarmee vergeleken was het kamp veilig. Toen ze in 1946 dan ook per boot in 6 weken naar Holland terugvoeren was dat alsof ze in het paradijs waren beland. Er was eten in overvloed! Onderweg werden ze van de boot gehaald om in een tent van het Rode Kruis kleding en schoenen te krijgen. Groot was Lenies verdriet toen zij op de reling zat en haar ene schoen verloor! Gelukkig viel deze op een reddingsboot en zorgde een matroos dat ze hem weer terug kreeg.

In Holland kwamen ze bij opa en oma van Herp in Amstelveen te wonen. Opa was een heel lieve man; hij heeft het gemis van Lenies vader enigszins vergoed. Lenies moeder ging terug in het onderwijs; er moest brood op de plank komen. Het kamp heeft haar haar hele leven achtervolgd; ze moest het allemaal alleen verwerken. In Holland hadden de mensen geen oor voor wat er in Nederlands-Indië was gebeurd; ze hadden zelf de hongerwinter meegemaakt….. Toch heeft moeder kans gezien haar dochtertjes een geweldige jeugd te geven. Lenie herinnert zich vooral dat ze op de fiets naar Texel gingen voor vakantie.

Op 82 jarige leeftijd is Lenies moeder overleden, in eerste instantie begraven, maar later gecremeerd zodat haar as bij het Indisch Monument in Den Haag uitgestrooid kon worden. Lenie is in 1981 op uitnodiging van de Oorlogsgravenstichting naar Thailand geweest om o.a. het graf van haar vader te bezoeken. Dat was nodig om het verleden te kunnen verwerken. Haar moeder durfde niet mee, maar een tante heeft Lenie vergezeld.

In 1955 kwam er een bakkerszoon aan de deur, waar Lenie op slag verliefd op was: Jaak Zwaan. M.b.v. een pepermuntje heeft ze hem ‘verleid’. Moeder zou haar nog veel te jong vinden en een bakker vond ze ook geen goed idee, dus Lenie zei dat ze de dominee van de Handwegkerk zo graag eens wilde horen en ontmoette daar

Jaak. Gelukkig was Jaak wel, net als zij, Gereformeerd. Lenie maakte de mulo af, volgde een jaar een kleuteropleiding maar ging toch liever in een boekwinkel werken.

In 1959 trouwde ze met Jaak en kwam boven een bakkersfiliaal te wonen. Haar schoonmoeder was erg punctueel en wilde dat Lenie in de winkel stond, ook toen haar dochtertje werd geboren. Lenie ging er tegenin: ze deed de winkel even dicht als ze haar baby moest voeden. Grote ruzie met schoonmoeder, maar dezelfde dag werd er nog een winkelhulpje geregeld! Na een dochter werd er ook een zoon geboren.

Jaak leerde in zijn vrije uren ondertussen voor accountant. Hij kwam bij Jantje de Goede in Mijdrecht terecht, die halffabrikaten voor bakkers produceerde, waar hij uiteindelijk onderdirecteur was.

In 1968 verhuisden ze naar Nieuwveen. Daar heeft Lenie in de bakkerswinkel van Hoogendoorn in de Dorpsstraat gewerkt. Na het overlijden van mevr. Hoogendoorn is ze bij gezinshulp gaan werken en daarna werd ze hulp bij particulieren, o.a. bij mevr. Baas (de moeder van Jan, die bij ons in de kerk zit). Nog later ging ze bezoekwerk voor de Zonnebloem doen, o.a. bij mevr. Visser (de moeder van Leendert, die ook bij ons in de kerk zit). Toen Jaak thuis kwam met ernstige rugklachten en verzorgd moest worden, is ze daarmee gestopt.

Later ging ze bezoekwerk voor de kerk doen en verzorgde altijd de koffie na de dienst.

Het afscheid van het Gereformeerde kerkgebouw heeft haar veel verdriet gedaan. Daar voelde ze zich erg thuis en daar heeft ze zoveel troost gevonden. Ze is heel blij dat het gebouw niet is afgebroken en gaat er regelmatig even kijken. En toen Jaak 75 werd heeft ze ervoor gezorgd dat er daar voor hem een orgelconcert werd gegeven! Tegenwoordig komt Lenie nog weinig in de kerk; ze heeft veel pijn bij het zitten. Gelukkig kan ze zich thuis goed vermaken.

Annet Hoogerwerf-Teitsma

Ledenmutaties.

Verhuisd: wederom zijn er twee jongeren die uitvliegen. Esmee Zuidam, Meeuwenveld 20, is verhuisd naar Leimuiden en Sander Spelt, Blauwe Reigerpad 10, is naar Ede verhuisd. Beide een goede tijd toegewenst in jullie nieuwe woonplaats!

Ingekomen: mevr. H. Hegeman is verhuisd vanuit Alphen aan de Rijn naar Nieuwveens Jaagpad 14. Wie aanwezig was bij de maaltijd in het startweekend heeft al kennis met haar kunnen maken. Mevr. Hegeman is zelf predikant en zal dus weinig zondagse diensten kunnen meemaken maar wellicht wel andere gemeentelijke activiteiten. Van harte welkom in onze gemeente! We hopen u af en toe te mogen ontmoeten.

Uitgeschreven: mevr. M. de Rooy en K. en M. Turkenburg, Bruningstraat 16, hebben te kennen gegeven dat zij zich willen laten uitschrijven.


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!


Spreekt dit je aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken een


coördinator voor het jongerenwerk (m/v)
Wat vragen we van jou?

  • Dat je het leuk vindt om met jongeren om te gaan

vanuit een Christelijke achtergrond

Wat bieden we jou?  • Een groep jongeren die ergens voor te porren is

  • Een groep medewerkers (zowel bij kindernevendienst,

als jongerendienst) die met jou de schouders er onder zetten

  • Een kerkenraad waar je altijd kunt aankloppen.

Lijkt dit je iets voor jou? Wil je weten wat het precies inhoudt?

Reageer: Annet Hoogerwerf-Teitsma (a.n.hoogerwerf@gmail.com

Tel. 538102)
Denkt u bij de volgende woorden: dit spreekt mij aan?!
omzien naar elkaar goede doelen collecteren

opnemen diensten extra hulp gemeenteleden inloopochtenden

kerstviering ouderen paasontbijt bestemming bloemen

Dan bent u geschikt als diaken!


Neem contact op met Coby Jansen (tel. 538715) of Kees Spek (tel. 539232).Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar 5 oktober t/m 2 november 2014.


Zo 5 okt t/m

16 nov


9.30

40 dagentijd ‘Doel-gericht samen leven’

Woerdense Verlaat

Gereformeerde kerk

Korte Meentweg 17Zo 5 okt


10.00

Israëlzondag

Zwammerdam

Protestantse kerk

Molenstraat 64Zo 5 okt

18.30

Praise / zangdienst

Nieuwkoop

Hervormde kerk

ReghthuyspleinZo 5 okt

18.30

Sing-in

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 5 okt

19.00

Sing-in

Rijnsaterwoude

Woudse Dom


Do 9 okt


20.00

Lezing ‘Benedictijnse spiritualiteit’

Leimuiden

De Ontmoeting

Dorpsstraat 51Zo 12 okt

9.30

Oecumenische dienst

Nieuwkoop

Gereformeerde kerk

AchterwegZo 12 okt

10.00

Kerk en schooldienst


Zwammerdam

Dorpskerk

Kerkplein 5Zo 12 okt


19.30-20.30

Zwammerdam Zingt

Zwammerdam

Dorpskerk

Woe 15 okt


20.00

Start ‘7+1’ geloofscursus

Leimuiden

De Ontmoeting

Dorpsstraat 51Do 16 okt


20.00

Workshop ‘Spiritualiteit en praktijk’

Leimuiden

De Ontmoeting

Dorpsstraat 51Zo 26 okt

11.00

Informatiebijeenkomst groepsreis: ‘Paulus in Griekenland’

Leimuiden

De Ontmoeting

Dorpsstraat 51Zo 26 okt


18.30

Sing-in

Woubrugge

Gebouw

Immanuël


Do 30 okt


19.45

Filmavond

‘Short term 12’Leimuiden

De Ontmoeting

Dorpsstraat 51Zo 2 nov

9.30

Najaarszendingsdienst

Nieuwkoop

Hervormde kerk

ReghthuyspleinZo 2 nov

18.30

Sing-in

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 2 nov


19.00

Taizé-dienst

Ter Aar

Gereformeerde kerk

Oostkanaalkade 2
Iedere woensdag Open Huis met Boekspot Leimuiden: Het gehele jaar van 10.00 – 11.30 uur.Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting.

April j.l. bezocht burgemeester Van der Velde onverwachts het Open Huis: “Ik was blij verrast te zien dat er zo veel mensen waren die gebruik maken van de gelegenheid om elkaar te spreken in een gezellige omgeving. De ontmoeting doet zo recht aan haar naam!Het is een prachtig initiatief dat naar ik hoop ook in andere kernen overgenomen zal worden.”
In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit een christelijke boekwinkel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

Zie ook http://pgleimuiden.nl/activiteiten/een-greep-uit-de-activiteiten-seizoen-2014-2015/


Iedere oneven week op maandag Inloopochtend Nieuwveen: voor een praatje, het lenen van een boek, een puzzel of een spelletje, of zomaar een ontmoeting met elkaar met een kopje koffie of thee.
5 okt Israëlzondag Zwammerdam: o.l.v. ds. G.H. Abma, Gouda.
5 okt Praise / zangdienst Nieuwkoop: voorganger dr. W.M. de Bruin, Stolwijk.

5 okt en 2 nov Sing-in Nieuwveen: zingen staat centraal! Er is wel ruimte voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie maar het gaat vooral om het zingen. Sinds de invoering van het Nieuwe Liedboek wordt hieruit veel gezongen. Maar ook uit de eigen bundel van de Ontmoetingskerk mogen de aanwezigen liederen kiezen. In okt. o.l.v. Dita Bos en organist Hanno Hommel en in nov. o.l.v. Anke Bos met organist Anton den Boer.
5 okt Sing-in Rijnsaterwoude: Voor de pauze worden er liederen met thema gezongen, na de pauze liederen op verzoek.
9 en 16 okt Lezing Benedictijnse Spiritualiteit Leimuiden: door ds. David van Veen (predikant in Reeuwijk).

David van Veen is een bevlogen verteller. Hij vertelt op een informele wijze met humor en diepgang ennodigt uit tot reacties”, aldus Joost van het organiserend missionair team.

En workshop ‘Spiritualiteit en praktijk’ o.l.v. Joost Siereveld.

Ik ben verrast over de openheid van mensen en wat er allemaal boven water komt”, aldus een deelnemer van vorig jaar.

Aanvang: beide avonden beginnen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Entree: 5 euro.

Voor info en/of opgave: Joost Siereveld, 06-54974529


12 okt Kerk en schooldienst Zwammerdam : o.l.v. ds. P. Wilschut.
15 okt Start ‘7+1’ geloofscursus Leimuiden: de basiscursus 7+1 Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof.  De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God.  Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is thematisch van opzet. Bijbelse verhalen krijgen een centrale plaats. Elke avond start met een aansprekend filmpje.

7 +1 is zo opgezet, dat iedereen er wat mee kan, met of zonder kerkelijke achtergrond.

Het cursusboek van ds. Peter Hendriks, ‘Ontmoetingen met God, een basiscursus geloven’ is te bestellen à 13,90 via de Boekspot.

Data 2014: 15-10; 29-10; 12-11; 26-11; 10-12 en data 2015: 14-01; 28-01; 11-02. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Info en/of opgave: Jelis Verschoof, 0172-70108126 okt Informatiebijeenkomst groepsreis Leimuiden: vanuit de Protestantse gemeente Leimuiden wordt er sinds 2012 jaarlijks een groepsreis georganiseerd met een aan de bijbel gerelateerde bestemming. Israël, Rome en Jordanië zijn in de voorgaande jaren bezocht. Eind september 2015 staat er een ‘Paulusreis in Griekenland’ op de agenda. Iedereen die geïnteresseerd is in een verdiepende en verbindende groepsreis is van harte welkom!

26 okt Sing-in Woubrugge: hierbij is er geen predikant.
30 okt Filmavond Leimuiden: ‘Short term 12’ van Destin Cretton.

Aanvang 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur. Vrij entree.

Contactpersoon: Petra Verschoof, 0172 701081.

Reactie van een bezoekster: “Hallo, ik heet Francia Urbaez. Elke film die ik in de Ontmoeting gezien heb heeft een verhaal dat je aanmoedigt om diep te reflecteren en je visie op sommige dingen te verbeteren. Het helpt je de positieve dingen in het leven te versterken. Als buitenlandse vrouw helpen de films mij bovendien om te integreren met de mensen in het dorp en om de taal te verbeteren. Tot de volgende filmavond!”
2 nov Najaarszendingsdienst Nieuwkoop: voorganger dr. A.J. Plaisier, Amersfoort. M.m.v. 'Con Amore'.
2 nov Taizé-dienst Ter Aar: samen met het orkest worden liederen gezongen zoals in Taizé, afgewisseld met teksten en stilte momenten en kaarsjes aansteken belooft het een mooie dienst te worden.
Leerhuis Kerk en Israël in Alphen aan den Rijn seizoen 2014/2015.

De Werkgroep Kerk en Israël van de classis Alphen aan den Rijn heeft voor het komende seizoen

weer een programma voor een 4-tal leerhuisavonden samengesteld.

Het befaamde boek “The Prophets” van de Joodse schrijver Abraham Joshua Heschel is kortgeleden in Nederlandse vertaling uitgekomen.Het grote belang van dit boek is dat wij hierin ontdekken hoe fundamenteel de boodschap van de profeten is voor alle tijden. Heschel helpt ons de Heilige Schrift te verstaan van binnenuit als hij de profeten de heftige betrokkenheid van de ENE met de mensheid doet verwoorden.

De ENE is niet iemand die onbewogen toeziet hoe de mens zich aan zijn roeping onttrekt om zijn medewerker te zijn. Hij doet een hartstochtelijk appèl op de mens om zijn onverschilligheid achter zich te laten en aan de kant van de ENE te gaan staan in ijver voor een wereld waarin gerechtigheid geschiedt.

Het boek zal besproken worden door respectievelijk Ds. Sjirk van der Zee en Rabbijn Menno ten Brink.

De bijeenkomsten worden als gebruikelijk gehouden in de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16.

te Alphen aan den Rijn.

Aanvang: 20.00 uur

Op de maandagen 20 oktober en 3 november 2014 met Ds. S. van der Zee.

Op 9 en 16 februari 2015 met Rabbijn M. ten Brink.

Kosten: € 5,00 per avond.

Wij hopen weer velen te mogen verwelkomen in dit nieuwe seizoen.
Namens de Classicale Werkgroep kerk en Israël,

Arie Rijnsburger, tel. 0172603090, rijnsburgera@casema.nlNajaarsconcertarrangement zaterdag 8 november 2014.


Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Bezoek aan Kasteel Doorwerth en wandeling

Ontvangst met koffie op de Herberg om 10.30 uur; hierna vertrekken we naar Kasteel Doorwerth voor een bezoek en een wandeling.

Kasteel Doorwerth is fraai gelegen in de uiterwaarden van de Rijn, aan de rand van de Veluwe. Het ontwikkelde zich sinds 1280 tot een imposant gebouwencomplex met een hoofdburcht en een voorburcht. In de hoofdburcht treffen we niet minder dan drie musea, namelijk het Kasteelmuseum, het Museum Veluwezoom en het Museum voor Natuur- en wildbeheer.

Na het bezoek maken we in de omgeving nog een korte stevige wandeling op en rond de hoge stuwwallen met mooie vergezichten over de Rijn.Concert
Het middagconcert in het Koetshuis wordt aangeboden door André van Vliet aan de vleugel. Met een programma van muziek uit verschillende tijden in een altijd weer mooie verscheidenheid aan vorm en kleur. Zoals gebruikelijk speelt hij met meewerkende collega-musici op andere instrumenten. Samen altijd goed voor ongedachte arrangementen en fascinerende vertolkingen van de met veel zorg geselecteerde werken. Het concert begint om 14.30 uur. U bent vanaf 14.00 uur welkom in de foyer van het Koetshuis voor een kop koffie of thee.

Kosten

Volledig arrangement: € 30,00 (inclusief lunchpakket en de toegangsprijs voor het kasteel- en museumbezoek).

Concert: € 15,00 (inclusief een kop koffie of thee bij aankomst en een consumptie in de pauze van het concert).

Aanmelden

Voor beide arrangementen kunt u zich nu aanmelden.

Dat kan bij voorkeur via e-mail naar: concerten@pdcdeherberg.nl

of telefonisch 026-33 42 225 (op werkdagen 9.00 - 12.00 uur).Opbrengsten

De opbrengst is bestemd voor het werk van Pastoraal

Diaconaal Centrum de Herberg. Om deze reden zijn

de musici bereid geheel belangeloos hun medewerking te verlenen.Landelijke mannenconferentie 21-23 november 2014 – geef je nu op!

Het thema van de mannenconferentie 2014 is ‘Hart voor de Koning’


(sprekers; Arie de Rover, Gert Hutten en Evert Jan Ouweneel)

Als mannen heb je een hart voor iets, voor je werk, voor je hobby, voor je vrouw, kinderen wanneer je die hebt. Maar heb je ook een hart voor de Koning en Zijn rijk? Ben je je bewust van het feit dat de Koning is gekomen en dat Zijn Koninkrijk realiteit is?

Wellicht roept dit de gedachte bij je op dat je daar vandaag niet veel van ziet. Als je om je heen kijkt dan is daar strijd, onrecht, verdraaiing en achter een (gemaakte) lach gaat vaak somberheid schuil.
Toch is Jezus gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden en als we om ons heen kijken en onze ogen open gaan dan zien we niet alleen dood en verderf, maar zien we ook de tekenen van het Koninkrijk dat is en dat komt.

Dit weekend willen we ons hart openen voor Hem, want Hij is het die ons hart wil vullen met Gerechtigheid, vrede en vreugde (Rom 14:17) Dat verandert onze kijk op onze wereld en maakt dat we als burgers van het komende Rijk nu al iets kunnen laten zien van onze Koning, die mensen verlost, die barmhartig is, vol ontferming en die het recht lief heeft.

Hij nodigt ons uit met: “Kom maar bij Mij, ook al ben je vermoeid en belast, en Ik geef je rust voor je ziel. We bidden je toe dat het weekend je zal bemoedigen en sterken om vanuit die innerlijke rust te leven door Zijn Geest als burgers van het komende Koninkrijk.

Van harte welkom. Geef je gauw op, want de plaatsen zijn beperkt! Praktische informatie: zie www.mannenconferentie.nlKleurplaat Jacob steelt de zegen.

Bij het Bijbelverhaal in de kindernevendienst van 5 oktober.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina