Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenDovnload 162.87 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte162.87 Kb.
Ontmoetingskerkbrief

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

3’ jaargang nr. 31: zondag 6 oktober 2013

kopij volgende brief: uiterlijk 30 oktober 2013

redactie: j.vervark@ziggo.nlDatum

Predikant

Bijzonderheden

collectes

6 okt. 9.30
18.30

Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Singin


bevestiging ambtsdrager

koffiedrinken na de dienst

o.l.v. Annet Hoogerwerf


1. kerk en Israël

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen


13 okt. 9.30


ds. A. v.d. Wal

Hoofddorp


1. werelddiaconaat

2. predikantsplaats

3. Open Doors


20 okt. 9.30

Ds. Dennis Verboom

Leiden


Voorbereiding Heilig Avondmaal

1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten


27 okt. 9.30

Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn
Heilig Avondmaal

1. “Oost Europa”

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk


3 nov. 9.30
18.30

?
Singin

jeugddienst

koffiedrinken na de dienst

o.l.v. Anke Bos


1. Najaarszendingsweek

2. predikantsplaats

3. jeugdwerk
Jeruzalem: bergen rondom haar, en zo de Ene rondom zijn gemeente,van nu af en tot in eeuwigheid (ps.125.2, Naardense Bijbel)


Meditatie over: Geloven in een God,die bestaat!

Al de nodige tijd is in de kerk er een debat over: het boek van ds.Klaas Hendrikse, predikant in Middelburg. Hij heeft een boek geschreven met de titel: Geloven in een God die niet bestaat. In dat boek kun je lezen, dat volgens Hendrikse God geen Schepper is,maar een ervaring,die gebeurt. God gebeurt in ervaringen van inspiratie. Zoiets. God is:wat met mensen meetrekt,die onderweg zijn. Zonder mensen is God nergens. Het is een theologie van het ietsisme: er is wat, maar wat dat is,is niet te zeggen.

Het lijkt me een onhoudbare stelling,trouwens, dat God niet bestaat, maar gebeurt. Want als God niet bestaat,maar gebeurt, bestaat Hij toch in het gebeuren. Maar dat is filosofie. En daarvan wordt je in je geloof meestal niet erg warm.

Wat er over Gods bestaan te zeggen is, hebben wij via de Bijbel heel anders meegekregen.

God,zegt de Bijbel, bestaat niet, zoals de wereld om ons heen bestaat. God woont in een ontoegankelijk licht. Je kunt daarom niet zomaar in de krant lezen, waar God aan het werk is.

Dat doet Hij op Zijn wijze. Gods bestaan bewijzen door Hem te vinden zoals je een verloren gewaand document vind,zal nooit lukken. Wij zullen die greep op God niet krijgen.

Maar het is wel de boodschap van de Bijbel, dat Hij op Zijn wijze bestaat, realiteit is en zich met ons bezighoudt. Zo zeggen we als kerk, dat we in Jezus de Zoon zien,die sprekend op Zijn Vader lijkt. En vertelt ons het Evangelie, dat Hij ons op onze wegen ontmoet.

Het opvallende van de Paasboodschap zijn de verschijningen van de Heer. Hij gebeurt niet. Hij ís er. Hij spreekt je aan. Hij roept mensen bij hun naam. Hij verandert alles:het perspectief van de dood wordt bij Hem leven met de Levende.

Daar komt het beeld van psalm 125 bij. Wat betekent Gods aandacht voor ons? Mensen onderweg hebben ook dit lied, een pelgrimslied gezongen.

Wie hun toevlucht zoeken bij de Ene, zijn als de berg Sion:hij wankelt niet,voor eeuwig heeft hij een zetel. De Ene, zoals in de Naardense Bijbel vertaald, is in de oudere vertaling:de Here. Dat is de God van Mozes, Aäron,van Abraham en Sara. Hij,de God van bevrijding,die ook onze Schepper is. Zijn grote project is Zijn schepping te herscheppen in een wereld,waarin alles goed zal zijn. Wie op Hem vertrouwen,zijn zo vast als een rots. Met andere woorden: Godsvertrouwen maakt sterk.

Want God staat onder en in hun bestaan. Dat wordt in de psalm met een prachtig beeld weergegeven. Degene,die dit dichtte, heeft Jeruzalem gezien met heuvels om zich heen als een veilige bescherming. Hij ziet ze als een gordel van veiligheid,als veilige armen van je vader en je moeder om je heen. Zo is God, zingt hij. Als de bergen rondom Jeruzalem, zo is de Here rondom Zijn volk..

Dat zijn levendige beelden. Maar wel beelden,die iets zeggen over de realiteit van God.. De dichter heeft God in ons leven mogen verbeelden met dat beeld van bergen om een stad heen.

Dat kon hij alleen maar zo zeggen,omdat hij God kende als heilige liefde in eigen persoon. Ons ten goede. God,die Zijn volk in het oog houdt, die het doet koersen,corrigeert,straft,vergeeft. Niet bij wijze van spreken. Maar zo is Hij.

De kern van het christelijk geloof is, dat God Zijn Zoon gezonden heeft, om zo dicht bij ons te komen als Hij maar kan. En die weet raad met:de geschiedenis. Als een Lam staat Hij midden in ons leven, maar met ogen die alles zien. Zo blijft Hij als de bergen rondom Jeruzalem om ons heen.

Als iemand vandaag zegt:God is zonder mensen nergens, zegt het getuigenis van de Bijbel: mensen zijn zonder God nergens. We zijn in goede handen.

ds.Piet Wilschut.


Wel en wee.

Voor zover mij bekend, zijn er momenteel geen gemeenteleden in een ziekenhuis. Dat wil niet zeggen, dat iedereen gezond is. Leeft u vooral mee met allen in uw omgeving, die te maken hebben met ziekte, achteruitgang of eenzaamheid. God zij met allen.


Vervulling vacature.

Met grote vreugde deelt de kerkenraad u mee dat zij bereid gevonden heeft het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen: dhr. Jan de Vries, Oude Nieuwveenseweg 63. Dhr. de Vries heeft jaren ervaring als kerkrentmeester opgedaan in zijn vorige woonplaats Maarssen.


6 oktober: Israëlzondag en bevestiging ambtsdrager.

De eerste zondag van oktober staat in het teken van de band met Israël. We lezen deze zondag uit Genesis 8 over het einde van de zondvloed. Dit week-end is dat ook de lezing in de synagoge. Het is een lezing die ons verbindt. Het verbond van God met Noach is van wereldwijde betekenis. God belooft de aarde niet weer te vernietigen. En in Genesis 9 staat dan waaraan wij ons moeten houden. Door rabbijnen is dat later uitgewerkt in de zogeheten noachitische geboden voor alle mensen, waaraan wij als mensen van de volken ons moeten houden, als we naar Gods wil willen leven. Het zijn er zeven. Het is een hoopvol verhaal. Er is toekomst. Er is hoop voor Gods schepping. Later in de Bijbel zullen we tegenkomen dat het kwaad in de wereld zo hardnekkig is dat God zijn schepping zal herscheppen. Maar Hij laat het niet los. De regenboog is een teken van Gods verbond met de aarde: met alle levende wezens op aarde heeft Hij dat verbond gesloten (Genesis 9.17) In deze dienst zal dhr. Jan de Vries worden bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Na de dienst kunt u hem de hand schudden en koffie drinken.


Avondmaalscollecte 27 oktober

Deze keer is de collecte bestemd voor de Stichting “Nieuwkoop helpt Oost-Europa”. Dat is een christelijke organisatie. De missie deze stichting is kinderen in Oost-Europa een betere toekomst te geven, ongeacht hun afkomst of geloof. Er wordt financiële en materiële hulp aan kinderen en

gezinnen verleend. De slogan is: “Samen sterk voor Oost-Europa”. Ruim 200 schoolkinderen helpen ook hard mee geld in te zamelen. Iedereen, ook niet christenen, zijn als vrijwilligers welkom

bij deze organisatie.

Armoede is één van de oorzaken dat er in Oost-Europa duizenden gezinnen uit elkaar vallen.

Kinderen worden achtergelaten in ziekenhuizen of tehuizen, omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. De ouders vluchten vaak naar het buitenland of zitten in de gevangenis ; zijn alcohol- of drugsverslaafd en / of werkzaam in de prostitutie; in het ergste geval plegen zij zelfmoord.

Deze drama’s kunnen mede door uw hulp worden voorkomen!

Voor eventuele giften kunt u gebruik maken van rekeningnummer 43.49.838 t.n.v. St “Nieuwkoop helpt Oost Europa”. De stichting is aangesloten als ANBI organisatie waardoor uw gift op uw belastingaangifte in mindering gebracht kan worden.


Collecte Najaarszendingsweek 3 november 2013: Geroepen om te delen

Vijf broden en twee vissen. Het was niet veel. Maar toch had een kleine jongen de moed om het te

delen. Dit verhaal is het uitgangspunt voor de nieuwe richting die de diaconie van de Christelijke kerk

van Zuidelijk Sumatra wil inslaan. Ze willen niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen om

vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken. Henriëtte Nieuwenhuis is vanuit Kerk in Actie

uitgezonden om de diaconie te ondersteunen in dit proces. Ze geeft trainingen aan diakenen en

zoekt met jongeren naar manieren om ook hun kracht en mogelijkheden te ontdekken. De opbrengst

van de collecte is vandaag bestemd voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid- Sumatra

en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Deze collectes wil de diaconie van harte aan bevelen
Vacatures.

Op de kerkenraad hebben we gekeken naar vacatures in de nabije toekomst. Per 1 januari betreft dat twee vacatures voor diaken en één voor ouderling-kerkrentmeester. Ook is er nog altijd een vacature voor jeugdouderling en wijkouderling. Wie de kerkenraad wil komen versterken kan dat natuurlijk kenbaar maken. Het zou geweldig zijn wanneer we weer eens vacaturevrij zouden zijn.

Er is een wervende folder gemaakt die bij iedereen thuis wordt bezorgd. Er staan goede verhalen in van gemeenteleden die uit eigen ervaring over hun tijd in de kerkenraad iets vertellen. Lees die folder vooral. We hebben een pastoraal ouderling, een jeugdouderling en in de toekomst twee diakenen en ook weer een ouderling kerkrentmeester nodig. We hopen zeer op uw/jouw meedoen.
De catechese is weer begonnen !!

Het is fijn,dat we in Hans Spelt een warme pleitbezorger hebben van de catechese aan jongeren van 12-15 jaar. De catechese is inmiddels weer begonnen. Op 2 en 9 oktober is er om 18.30 uur Catechese bij de fam. v.d.Vis, Dorpsstraat 55. Uit de stof hebben de jongeren zelf aangegeven het over het werk van de Heilige Geest en het bidden te hebben. We hebben mooi materiaal.

Wil jij meedoen,maar heb je je nog niet opgegeven? Je bent van harte welkom! Je kunt natuurlijk ook Hans even bellen: tel. 537638.
Emailcatechese.

Ben je 16 jaar of ouder en wil jij graag meedoen aan het nadenken over God, geloof, kerk en wereld, over het lezen van de Bijbel, allerlei vraagstukken uit het dagelijks leven, enz, maar ben je niet in de gelegenheid naar een groep te komen, dan kun je ook meedoen via de mail, zoals sommigen al enige tijd gedaan hebben. Mail naar: p.wilschut@xs4all.nl. en je krijgt dan info en het verzoek daarop te reageren. Ik reageer dan weer op wat jij schrijft.

ds.Piet Wilschut.
Belijdenis doen?

Denk je er over belijdenis te doen? Neem dan contact met mij op (ds.P.Wilschut, email: p.wilschut@xs4all.nl). Belijdenis doen is antwoord geven op je doop. Jij mag als mondig gelovige zeggen: ik geloof. Over de wereld van geloof kunnen we dan nader praten. Als je dat laatste wel wilt, maar nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, mail dan ook gerust.


De geloofsbelijdenis.

De kerkenraad kreeg het verzoek van een gemeentelid om wat vaker de geloofsbelijdenis in de diensten te laten horen. Besloten is nu dat dat elke eerste zondag van de maand gebeurt, hetzij gelezen, hetzij gezongen. De gastpredikanten worden gevraagd hieraan mee te werken.


Tienerdiensten / kindernevendienst.

Helaas moeten we u/jou meedelen dat de tienerdiensten voorlopig niet kunnen plaatsvinden bij gebrek aan leiding. We moeten één en ander nog op de kerkenraad bespreken. Eric Hardsteen en Jolanda Korver hebben allebei te kennen gegeven dat zij er mee willen stoppen. Eric en Jolanda, heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet! Jullie hebben er aan meegewerkt dat veel jongeren fijne en zinvolle diensten hebben gehad en daar goede herinneringen aan hebben. Joke van Vliet heeft aangegeven dat afgelopen zondag haar laatste kindernevendienst was. Ook Joke hartelijk bedankt voor je inzet voor de kinderen!


Start gespreksgroepen.

Een nieuw seizoen staat voor de deur, met heel veel onderwerpen die te bespreken zullen zijn. We hebben ook voor dit seizoen nieuw materiaal. De dinsdagmiddaggroep bij de fam. Bos begint weer op 24 sept. om 14 uur. De start van de andere groepen: op maandagavond 23 sept. of op woensdagavond 25 sept. De groep die bij Jan Vervark thuis samenkomt, begint op maandag 7 oktober. Natuurlijk zijn nieuwe leden hartelijk welkom.


Ideeënbus.

In de kerk gebeurt heel veel. Soms kom je op een idee bij een ander. Je denkt: zou dat voor ons wellicht ook een idee zijn? We hebben daarom als kerkenraad besloten de ideeënbus in te voeren. Die staat in de kerk in de vorm van een melkbus. Daarin kunt u uw ideeën gooien. We zijn benieuwd.


Gift.

Van iemand ontving ik € 16,--, bestemd voor de kerk. Heel hartelijk dank voor uw gift.


Pennenactie St. Elim

Denkt u nog aan de inzameling van lege pennen en viltstiften voor de St. Elim? 30 oktober

ga ik een lezing van deze stichting bijwonen en het zou leuk zijn als ik dan al een heleboel pennen en viltstiften kan meegeven. De inzamelboxen staan achter in de kerk. B.v.d., Annet Hoogerwerf-Teitsma.
Collecte diaconie 15 september

In de Ontmoetingskerkbrief heeft u een verslagje van Pieter Hoogerwerf kunnen lezen over zijn vrijwilligerswerk in Kenia. Naar aanleiding hiervan heeft de diaconie de opbrengst van de collecte van 15 sept. aan dit doel gegeven. Heeft u de collecte gemist of wilt u hier meer van weten? Bekijk dan eens de website www.macheo.nl.Ziekenzondag 15 september

Veel mensen konden na afloop van de dienst weer wat opgebeurd worden met een bloemetje of plantje dat door de kerkgangers was meegenomen. Hartelijk dank aan allen die daaraan, in wat voor vorm dan ook, een bijdrage hebben geleverd.

De diaconie.
Verantwoording collecten augustus 2013.

Diaconie “Hoover Aid” € 238.35; Diaconie zomerzending € 60.00; Kerk € 167.89; Predikantsplaats € 267.18; Onderhoud gebouwen € 59.10; Orgelfonds € 56.74; Restauratie fonds € 49.30. Zendingsbussen €19.30. Gift kerk: via dhr. v Heusden 1x €10,00. Iedereen die bijgedragen heeft hartelijk dank namens diaconie en kerkrentmeesters.


Herinnering Solidariteitskas

Enige tijd geleden heeft u een acceptgiro in de brievenbus ontvangen voor de solidariteitskas. Velen hebben hier meteen gehoor aan gegeven en 10 euro over gemaakt. Hartelijk dank daarvoor natuurlijk. Een aantal gemeenteleden heeft dit nog niet gedaan. Wilt u s.v.p. dit voor uzelf nagaan en z.s.m. dit kleine bedrag overmaken als u dat nog niet gedaan heeft? De solidariteitskas is bedoeld voor solidariteit met andere gemeenten op financieel of geestelijk gebied. Meer hierover kunt u lezen op www.pkn.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Uw kerkrentmeesters.
Oecumene.

Zoals bekend hebben we vele jaren op verschillende momenten avondgebeden gehad samen met de RK parochie. Op verzoek van de parochie hebben we overleg gehad. Daar bleek dat men van deze avondgebeden af wilde vanwege de steeds geringere belangstelling. Na de laatste Oec. dienst op 4 mei hadden wij dezelfde gedachte. Daar waren slechts 6 aanwezigen. We hebben tijdens het overleg geconstateerd dat met ingang van dat moment alle oude avondgebeden komen te vervallen. In plaats daarvan willen we samen graag een nieuwe activiteit organiseren. We hebben het voornemen om in de Adventstijd een ‘samen zingen op weg naar Kerst’ te gaan houden, samen met onze koren in het RK kerkgebouw. Als alle betrokkenen akkoord zijn zou dat op 8 december, aanvang 18.30 uur kunnen plaatsvinden.


Weeksluitingen Aar en Amstel.

We zijn door Wijdezorg op de hoogte gesteld dat het verzorgingshuis uiterlijk 31 december 2014 dicht gaat. Op een gegeven moment zullen de weeksluitingen daar komen te vervallen. We bedanken alvast ds. Wielsma van harte dat hij dit tot op heden namens onze gemeente heeft willen doen.

Ds. Piet Wilschut.
Het startweekend

Wat hebben we geboft met het weer tijdens het startweekend. Zaterdag net voor de barbecue een klein beetje regen, zondag voor we naar de kerk gingen regende het flink, maar na de dienst op weg naar ’t Anker was het al weer droog en bij de start van de fietstocht hadden we prachtig fietsweer! Zaterdag waren we met velen gezellig bijeen voor de barbecue. Heerlijk gegeten. Enkele heren hebben buiten het vlees verzorgd en binnen waren er salades, rauwkost en drinken. Het was een heel fijn en gezellig samenzijn. Zondagmorgen zijn we, na een mooie dienst, met z’n allen naar ’t Anker gegaan om koffie te drinken. Om + 12 uur vertrokken de fietsers via Korteraar-Alphen a/d Rijn-Langeraar naar Bilderdam (route uitgezet door Lenie en Dick Romeijn) waar we in de garage van Fa.vd.Boon een gezamenlijke lunch hadden. Degene die niet konden fietsen zijn met de auto gekomen. Er was heerlijke soep, broodjes en een slaatje, voor elk wat wils. Om half twee zijn we weer huiswaarts gegaan. Zat.avond stond er een giftenpot en daar zat €240.00 in. Dit gaan we gebruiken om de barbecue te bekostigen. Allen hartelijk dank. Zondag, halverwege de fietstoch, werden er pakjes drinken, een appel en snoepjes uitgedeeld wat werd gesponsord door de COOP. Ook fa. Rehorst hartelijk bedankt. Al met al volgens mij een geslaagd weekend!

Een lid van de activiteitencommissie.
Dank

Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg iedereen bedanken die heeft meegeleefd gedurende mijn ziek zijn. Het was hartverwarmend: zoveel e-mails, brieven, kaarten, telefoontjes en de bloemen uit de kerk te krijgen. Op 8 juli jl. ben ik geopereerd aan mijn blaas: er zijn nogal wat (goedaardige) poliepen weggebrand maar tijdens de operatie is een gaatje in mijn blaas ontstaan. Vanmorgen (18 sept.) vertelde de uroloog mij dat dit nog niet dicht is en dat er weer een periode van twee weken wordt aangehouden om de blaas de kans te geven zichzelf te genezen. Gelukkig voel ik wel dat mijn gezondheid weer wat aantrekt, maar de oude ben ik nog lang niet. Nogmaals onze erkentelijkheid dn het allerbeste gewenst.

Ds.T.C.Wielsma
Ledenmutatie

Pieter de Rooi woont weer bij z’n ouders, Nieuwveens Jaagpad 63.


Preekbespreking 29 september 2013

Voor ons kleine groepje werden er aan het bekende verhaal van Filippus en de kamerling (Handelingen 8:26-40) toch heel wat details toegevoegd door de preek.

Maar het ging over gehoorzamen door soms heel ongebruikelijke en ogenschijnlijk nutteloze opdrachten te volgen, zodat je onverwacht toch op de juiste plaats bent.

Met de dominee hadden we het nog kort over evangeliseren of preken, dat dit misschien niet zonder reacties van de hoorder zou kunnen zoals hij bij “Hooge Burch” gewend is. En bleven met de vraag zitten:  Wat zijn de blokkades dat de blijde boodschap niet overkomt

Verder hadden wij wel een bijzondere bespreking met betrekking tot een heel persoonlijk verhaal over betrokkenheid op grote afstand en frustratie hierover en wat we daar aan kunnen doen

Conclusie: bidden hiervoor heeft effect; contact leggen met iemand die dichter bij in deze situatie invloed zou kunnen uitoefenen; werp je last op de Heer  en Hij zal voor je zorgen (Psalm 55:23).

Juist omdat het zo persoonlijk was, is het goed dat we met zo weinig waren, maar ik zie uit naar de volgende keer om met een grote groep het gesprek aan te gaan voor meer interactie over de preek. Dus welkom bij de volgende preekbespreking !

Hans SpeltJarigen uit onze gemeente

3-okt

Mevr. C. Stichter - Lok

Dorpsstraat

82


4-okt

Mevr. E. van Middelkoop

Roggeveldweg

14


19-okt

Mevr. M. van Leeuwen - Thomas

Oude Nieuwveenseweg

38


23-okt

Dhr. A. Wijers

Rijngaarde 8

Bodegraven2411 EV
27-okt

Dhr. J. Zwaan

Schoterpark

17


31-okt

Dhr. A. van Leeuwen

Schout Clantstraat

42


7-nov

Dhr. A.M. van Dongen

Oude Nieuwveenseweg

21

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag gewenst en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.


Uw woord omvat mijn leven

en tilt mij aan het licht.

Hebt Gij zo door uw spreken

niet alles opgericht?

Uw woord zet mij op vaste grond

en vult met louter leven

de woorden in mijn mond.
God, laat mij nooit verliezen

de vreugde om uw woord,

de moed mijn weg te kiezen,

waar ik uw voetstap hoor.

En overtuig mij dag aan dag

dat gij mij hebt geroepen,

ja, dat ik leven mag!

Sytze de Vries; Tegen het donker
Leerhuis seizoen werkgroep kerk & Israël

Het programma voor de eerste 2 van 4 leerhuisavonden is als volgt: maandag 21 oktober en 18 november 2013 mogen wij Ds. M.J. van den Beld uit Vught welkom heten. Op de eerste avond zal het onderwerp zijn: Lezen Joden en Christenen wel dezelfde bijbel? We delen kernbegrippen als verzoening, messias, sabbat, maar verstaan we daar ook hetzelfde onder?  Jezus leefde en leerde vanuit zijn Joodse traditie. In hoeverre kunnen wij eigenlijk begrijpen wat hij bedoeld heeft? Dit onderwerp kan een uitloop hebben naar de tweede avond en van daaruit, als de tijd het toelaat,  komen we bij de bredere vraag naar de betekenis van Israël voor de kerk en de houding van de kerk daarin, vroeger en nu. De aanvangstijd is 19.30 uur. Locatie: de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen aan den Rijn, tel: 0172- 475789. De 3de en 4de avond zijn in 2014.


Zangers gezocht

Ons koor 'De Rovenians' is een gemengd interkerkelijk gospelkoor, en heeft als doelstelling om door middel van zang en muziek het evangelie te verkondigen. Dit doen wij door medewerking te verlenen aan kerkdiensten, concerten te geven, etc.

Dit jaar hebben we al 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, toch is dit niet voldoende om het eerder teruggelopen ledental te compenseren. Willen wij onze doelstelling om het evangelie te verkondigen over enige jaren ook nog blijven realiseren, dan hebben wij nog meer nieuwe leden nodig.

Daarom aan allen die tussen de 16 en 50 jaar oud zijn en van zingen houden de oproep om lid te te worden van ons koor om samen met ons het evangelie verder uit te dragen.

Je kunt vanaf 14 oktober geheel gratis en vrijblijvend 2 tot 3 repetitie avonden bezoeken om met ons kennis te maken. Geoefend wordt er iedere maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur in de Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.

We zingen 4 stemmig, dus er is altijd wel een partij waar jouw stem goed bij zal passen, en weet je zelf niet precies bij welke partij jouw stem het beste tot zijn recht komt, dan zoeken we dat gewoon samen even uit.

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact met ons op via onze site www.rovenians.nl

We zien je komst met vreugde tegemoet,

De Rovenians.

Het nieuwe Liedboek.

We hebben op 2 sept. als kerkenraad een goed overleg gehad met onze organisten over ondermeer het nieuwe liedboek. De organisten zijn enthousiast over dit liedboek. De kerkenraadsleden hebben zelf ook al een exemplaar. Besloten is dat het nieuwe liedboek wordt ingevoerd per 1 januari 2014. We willen u vragen om zelf een liedboek aan te schaffen. We gaan hiervoor lijsten in de kerk leggen, waarop u kunt intekenen. Voor gasten willen we ook een aantal liedboeken in de kerk hebben. Voor gewone liedboeken is de prijs € 25,-- en voor luxe exemplaren € 39,50. Bij aanschaf van een grotere hoeveelheid liedboeken door de kerk kunnen we korting krijgen, vandaar dat we u vragen om in te tekenen. U kunt voor uzelf een liedboek kopen maar het natuurlijk ook als (verjaardags)cadeau voor een ander aanschaffen. Om wat te wennen aan nieuwe en andere liederen, willen we op de Sing-ins ook telkens een lied uit het liedboek laten zingen.


INTEKENLIJST VOOR TE BESTELLEN LIEDBOEKEN
Wanneer u gebruik maakt van deze mogelijkheid om gezamenlijk in te kopen,

kunnen we voor de kerk extra Liedboeken aanschaffen.

Korting bij gezamenlijke inkoop mag niet worden doorgegeven aan de gemeenteleden, maar mag wel in ‘natura’ aan de kerk worden verleend in de vorm van extra exemplaren van het Liedboek. Daar willen we graag gebruik van maken.
A. Liedboek 2013 Standaard – rood/geel, € 25,--

B. Liedboek 2013 Standaard – blauw/groen € 25,--

C. Liedboek 2013 Luxe - rood kunstleer € 39,90

D. Liedboek 2013 Luxe - blauw kunstleer € 39,90

E. Liedboek 2013 Kinderen - veelkleurig € 25,--

F. Liedboek 2013 Kinderen - blauw met tekening € 25,--
* Zichtexemplaren van het nieuwe Liedboek zijn te zien op de boekentafel achter in de

kerk; raadpleeg eventueel ook www.liedboek.nl/uitgaven


* Op de boekentafel achter in de kerk kunt u het intekenformulier invullen

t/m zondag 27 oktober.

U kunt ook bijgaand intekenformulier afknippen en achter in de kerk in de ideeënbus

stoppen, uiterlijk zondag 27 oktober.


* Tenslotte kunt u uw opgave mailen naar de scriba: m.hoogerwerf@worldonline.nl

onder vermelding van naam, adres, letter(s) en aantal(len)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Intekenformulier nieuwe liedboek
keuze Liedboek en aantallen

Naam

Adres

A

B

C

D

E

F

totaal

voorbeeld

  

 

 

 

 

dhr. en mevr. Zanger

Muzieklaan 12 Nootdorp

1
 

 

 1

 

2

 

 
 


Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september t/m november 2013.


Zo 6 okt

9.30

Tienerdienst de Brugclub

Woubrugge

Blokhut kerkplein Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1Zo 6 okt

10.00

Kerk en Israëldienst

Zwammerdam

Hervormde kerk

Kerkplein 5Zo 6 okt

18.30

Zangdienst

Nieuwkoop

Hervormde kerk

ReghthuyspleinZo 6 okt

18.30

Singin

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Ma 7 okt

20.00

Thema-avond nieuwe liedboek

Woubrugge

Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1Do 10 okt

19.15- 20.00

Info-avond

cursus 7 + 1Ter Aar

Geref. kerk

Oostkanaalkade 2Zo 13 okt

9.30

Regionale Sage jeugddienst

Ter Aar

Geref. kerk

Oostkanaalkade 2Zo 13 okt

10.00

Kerk en schooldienst

Zwammerdam

Herv.kerk

Kerkplein 5Zo 13 okt

19.30

Samenzangavond

Zwammerdam

Herv.kerk

Kerkplein 5Zo 20 okt

18.30

Sing-in dienst

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeDi 22 okt en

woe 23 okt10.00-

12.15


Vakantiebijbelwerk

Ter Aar

Gebouw Wapata

WestkanaalwegZo 27 okt

18.30

Taize-viering

Nieuwkoop

Hervormde kerk

ReghthuyspleinDi 29 okt

20.00

Sage vergadering

Ter Aar

Geref. kerk

Oostkanaalkade 2Zo 3 nov

9.30

Schoolkerkdienst

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeZo 3 nov

9.30

Jeugddienst?

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 3 nov

18.30

Jeugddienst

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeZo 3 nov

18.30

Singin

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 3 nov

19.00

Taizédienst

Ter Aar

Geref. kerk

Oostkanaalkade 2Ma 4 nov

20.00

Sage vergadering jeugd

Nog onbekend
Woe 6 nov

19.30

Dankdag

Zwammerdam

Protestantse kerk

Molenstraat 64Woe 6 nov

19.30

Dankstond

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 10 nov

9.30

Dienst met koor

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 10 nov

18.30

Jeugddienst

Ter Aar

Hervormde kerk

Aardamseweg 3Vrij 15 nov –

Zat 16 nov?

Conferentie van de Global Leadership Summit

Ede

De Schuilplaats

Otterloseweg 18 aZo 17 nov

18.30

Welkom thuisdienst

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeZo 24 nov

9.30

Herdenking overledenen

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 24 nov

10.00

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zwammerdam

Hervormde kerk

Kerkplein 5Toelichting:
Tienerdiensten Woubrugge: in de Blokhut: elke eerste zondag van de maand wordt een tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. De jongeren starten in de reguliere dienst en gaan na de schriftlezingen op hun eigen plek en op hun eigen manier verder met hun dienst.
Singin Nieuwveen: Er is veel ruimte om zelfgekozen liederen te zingen uit het liedboek en de eigen bundel van de Ontmoetingskerk. In oktober o.l.v. Annet Hoogerwerf en de organist Hanno Hommel. In november o.l.v. Anke Bos met Anton den Boer op het orgel.
Project ‘Doelgericht leven’ Zevenhoven:

De zondagen van 6 oktober tot en met 17 november staan allen in het teken van: “Doelgericht leven. Ook zullen er in die tijd wekelijks kleine groepen worden gehouden over het onderwerp dat die week aan de orde is. Zie ook de bijlage.


Kerk en Israel dienst Zwammerdam: geleid door Ds. K.F.W. Borsje uit Katwijk aan Zee.
Zangdienst Nieuwkoop: thema: 'Het nieuwe lied'.
Thema-avond nieuwe liedboek Woubrugge: Door Arco Mandemaker (zang) en Frank Pijnaken (orgel) wordt de avond gevuld met de liederen die in het nieuwe liedboek zijn opgenomen. Tekst en muziek wordt via de beamer gepresenteerd door Leo Roubos. Natuurlijk is het de bedoeling dat u zelf meezingt en zich een aantal (nieuwe) liederen eigen kunt maken. Het belooft een bijzondere avond te worden, die u gewoon niet màg missen. Zelfs als uw kerk het nieuwe liedboek (nog) niet in gebruik neemt, is de avond een aanrader. Voelt u zich van harte welkom!! Bij aanvang van de gratis avond staat de koffie voor u klaar.
Informatie-avond cursus 7 + 1 Ter Aar: die vanaf november gehouden wordt. We komen 8 avonden bij elkaar rondom vragen over geloof, God, Jezus, de Heilige Geest, bidden, het dagelijks leven en de toekomst. Zie ook: www.7plus1.nl. Voor informatie: ds. Marina van der Zwaag-de Haan, tel: 0172-607329.
Regionale SAGE jeugddienst Ter Aar: voorganger ds.Marina v.d.Zwaag-de Haan. Een nieuw initiatief: een jeugddienst voor en door jongeren van SAGE over “Heb jij al onderdak?”. Dat is het vervolg van “Nacht zonder dak”, die we tijdens ons startweekend hebben gehouden (zie ook: www.nachtzonderdak.nl).
Kerk en schooldienst Zwammerdam: geleid door ds. P. Wilschut.
Samenzangavond Zwammerdam: waar in het NH kerkkoor Vivit haar 25 jarig jubileum viert. Marc Koning zal het orgel bespelen en er zullen blazers van Muziekvereniging van Wilhelmina aan meewerken.

Zaal open om 19.00 uur en entree is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden.


Vakantiebijbelwerk Ter Aar: ook dit jaar willen we weer twee ochtenden de kinderen laten kennismaken met de Bijbel en de liefde van de Here Jezus.

Thema dit jaar is Té Gek!! En dat er soms te gekke dingen gebeuren in de Bijbel gaan we samen horen. Wie gaat er nou op reis zonder koffer en zonder te weten waarheen en wie gaat er ineens weer lopen als je al jaren niet meer hebt kunnen staan? Deze mensen doen het omdat zij wisten dat God het goede met hen voorhad. Hij is dé Redder; gewoon weg TE GEK!

We gaan hier met z’n allen over luisteren, praten, zingen en knutselen met tussendoor allerlei lekkere dingen te eten. Kom ook gewoon eens kijken en neem gerust je vriendje en/of je vriendinnetje mee.

Vragen zijn welkom bij ds. Van Boeijen 0172-602296 of Tonetta Meijer 0172-602919.


Taize-viering Nieuwkoop: m.m.v. cantorij en muziekgroep. Muzikale leiding Sjaak Warnaar.
Schoolkerkdienst Woubrugge: Gezamenlijke kerkdienst van Herv. en Geref. gemeente en de Christelijke basisschool De Kinderkring. De dienst sluit de themaweek op school af.

Jeugddienst Nieuwveen: wel gepland maar nog onzeker of deze door kan gaan i.v.m. ziekte van de voorganger.
Taizédienst Ter Aar: voorganger ds.Marina v.d.Zwaag-de Haan
Dankdag Zwammerdam: geleid door Ds. T. Wegman uit Den Haag.
Dankstond Nieuwveen: om ons eraan te herinneren dat we in alles afhankelijk zijn van Hem, die het leven is en leven geeft, die alles in stand houdt en verzorgt. Voorganger: ds. P.Wilschut, Alphen a/d Rijn.
Dienst met koor Nieuwveen: aan deze dienst werkt het Christelijk koor ‘Inspiratie’ uit Ter Aar mee. Zij zingen een breed repertoire en veelal in het Nederlands.  Ze worden door de dirigent op de piano begeleidt. Door het zingen willen ze Gods liefde uitdragen. De voorganger is deze morgen mevr. C. Romeijn uit Ter Aar.
Conferentie van : The Global Leadership Summit Ede: dit gaat over leiding geven aan een kerk. Zie www. glswillowcreek.nl. Vanuit de gemeente Zevenhoven gaan er enkele mensen heen. Mogelijk is er vanuit andere kerken ook belangstelling. Bij meer inschrijvingen is er korting en met elkaar rijden is ook een optie.
Herdenking overledenen: in deze dienst wordt stilgestaan bij wie onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Er zal voor hen o.a. een kaars worden ontstoken en de nabestaanden krijgen het herdenkingskruisje wat in de kerk hangt mee naar huis. Voorganger: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.
Laatste zondag Kerkelijk jaar Zwammerdam: geleid door Ds. T. Wegman uit Den Haag.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!


Spreekt dit je aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken een


coördinator voor het jongerenwerk (m/v)
Wat vragen we van jou?

  • Dat je het leuk vindt om met jongeren om te gaan vanuit een Christelijke achtergrond

  • Dat je op een creatieve manier om wilt gaan met het geloof

  • Dat je je medewerkers kunt enthousiasmeren

Wat bieden we jou?  • Een groep jongeren die ergens voor te porren is

  • Een groep medewerkers (zowel bij kindernevendienst, tienerdienst als jongerendienst) die met jou de schouders er onder zetten

  • Een kerkenraad waar je altijd kunt aankloppen.

Lijkt dit je iets voor jou? Wil je weten wat het precies inhoudt? Reageer!

Perfecte functie voor een “thuiswerker”:

Wie wil zich inzetten voor de preekvoorziening?

In de eerste maanden van het jaar is het druk:

dan belt u de predikanten

of zij een aantal preekbeurten willen invullen.

De rest van het jaar heeft u alleen een taak wanneer een predikant een dienst afzegt. Dan zorgt u voor vervanging.

Wie heeft hier zin in?

Reageer bij de scriba, tel. 538102.


Leerhuis seizoen 2013
Het programma voor 4 leerhuisavonden is als volgt:

maandag 21 oktober en 18 november 2013 mogen wij

Ds. M.J. van den Beld uit Vught welkom heten.

Op de eerste avond zal het onderwerp zijn:

Lezen Joden en Christenen wel dezelfde bijbel? We delen kernbegrippen als verzoening, messias, sabbat, maar verstaan we daar ook hetzelfde onder? 

Jezus leefde en leerde vanuit zijn Joodse traditie. In hoeverre kunnen wij eigenlijk begrijpen wat hij bedoeld heeft?

 

Dit onderwerp kan een uitloop hebben naar de tweede avond en van daaruit, als de tijd het toelaat,  komen we bij de bredere vraag naar de betekenis van Israël voor de kerk en de houding van de kerk daarin, vroeger en nu.De aanvangstijd is 19.30 uur

Locatie:  de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16

2406 TV Alphen aan den Rijn.

tel: 0172-475789

Leerhuis seizoen 2014

de 3e en 4e leerhuisavond is dhr. Boosman bereid bij ons te komen spreken op

20 januari en 10 februari 2014.
eerste avond; wat is de betekenis van geloven in de Joodse traditie.
tweede avond: Pesach, feest van slavernij en verlossing.
De kosten per avond zijn vijf euro.
De aanvangstijd is 20.00 uur

Locatie:  de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16

2406 TV Alphen aan den Rijn.

tel: 0172-475789


Hartelijk welkom aan een ieder, ook wie niet op alle avonden kan komen.
P.a. Arie Rijnsburger tel: 0172603090

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina