Ontwerp Verslag statutaire Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, gehouden in Mechelen op 22 oktober 2005Dovnload 18.51 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.51 Kb.
Ontwerp Verslag statutaire Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, gehouden in Mechelen op 22 oktober 2005Aanwezige effectieve leden en gevolmachtigden:

Smilde Kees( BTTB vzw), Baita Dolores (De Milieuboot vzw en Grenzeloze Schelde vzw), Langen Martine (De Torenvalk vzw en Natuur- en Landschap Meetjesland vzw), Ingrid Pauwels (Dialoog vzw en Ecolife vzw), Nicolas De Baere (Gents Milieufront vzw en Comité Jean-Pain vzw), Jo Van Cauwenberghe en Peter Hulpian (Green Belgium en Memo vzw), De Smet Peter (Greenpeace Belgium vzw, Trage Wegen vzw), Thomas De Maeseneer en Bram Moescorps (Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Nationale Boomgaardenstichting vzw), Filip Lenders (Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra), Gust Feyen (Nal en Maaslandse Milieuaktie), Ibens Willy en Jos Ghysels (Natuurpunt vzw en Natuurpunt Antwerpen Noord), Marileen Vandenberghe (Natuurpunt Oost-Brabant en Vrienden van het Heverleebos en Meerdaalwoud), Quetin Jean (Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever-WAL, VMPA), Geldof Jef (Plattelandsontwikkeling vzw), Friedel Pas (Preventie Lichthinder vzw en CVN), Reynaert Philippe (Stichting Omer Wattez en ALR), Relinde Baeten (Velt vzw en WWF Vlaanderen), Jasse Cnudde (Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en Durme vzw), Peter Thoelen (Vlaamse Instituut voor Bio Ecologisch Bouwen en Wonen en Arbeid en Milieu vzw), Erik Vandorpe ( West-Vlaamse Milieufederatie en Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel)


Aanwezige toegetreden leden:

Monsecour Frank (Aktiekomitee Milieubescherming Merelbeke), Boiten Maurits (Koninklijke Vereniging Natura-Limburg), Dewit W. (Leefmilieu Mechelen-Zuid vzw), Van Craenenberg Ronny (Natura Zoniën), De Witte Eric (Natuurwerkgroep De Vlasbek vzw), Lamberts Dirk (Steendorp Leefruimte vzw), Elke Bossaert (Mobiel 21)Aanwezige personen


Secretariaat: Set Van Houdt, Chris Ceustermans, Nicolas De Baere, Lode Conings, Jan Turf, Danny Jacobs.

Bestuurders: Hans Bruyninckx, Piet Coussens, Jean Awouters.Verontschuldigd


Hugo Lejon (ALR), Vanhoutte Valerie (Arbeid en Milieu vzw), Van Dale Gerrit (Comité Jean-Pain), Stryckers Paul (CVN), Aerts Ivo (Dialoog vzw), Verstraeten André (Durme vzw), Fizgal Ingrid ( Educatie Limburgs Landschap en Stichting Limburgs Landschap), Thewissen René (Maaslandse Milieu-aktie-MAMA), Ceuppens Luc (Memo), Bellen An (Nationale Boomgaardenstichting vzw), Gaea Rysselaere (Natuur en Landschap Meetjesland), Vandenbroucke Guido (Natuurfonds Westland vzw), Janssen Sil (Natuurhulpcentrum vzw), Masson Barbara (Natuurpunt Gent), Gerené Paul (Natuurpunt Wase Linkeroeverschelde-WAL), Velter Claude (Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren), Van Kesteren David (Taxistop), Verdonckt Freek (Trage Wegen vzw), Oyen Rudi (Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw), Jan Rodts (Vogelbescherming Vlaanderen), D’huyvetter Pol (Voor Moeder Aarde vzw), De Smet Louis (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud), De Wilde Katty (West-Vlaamse Milieufederatie vzw), Geert Lejeune (WWF-Vlaanderen), Defranc Willy (Zenne en Zoniën), Kristina Nayaerts (Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel), Van Houtte Anne (Mbuji Mayi vzw), Willy Van Everbroeck (Milieu-Organisatie-Lennik), Deconinck Claire (Natuurwerkgroep De Gavers), Devylder A. (Werkgroep voor Milieu en Verkeer), Maris Wim (ZonneWinDT vzw)
Verslag: Lode Conings


 1. Goedkeuring agenda
 • De voorzitter Hans Bruyninckx opent de vergadering om 12u.

 • De voorgestelde agenda wordt door de leden van de Algemene Vergadering goedgekeurd. De volgorde wordt om praktische redenen enigszins gewijzigd.


2. Praktische regelingen.


 • Het aantal stemmen van werkende leden zowel aanwezig als verstrekt bij volmacht aan een derde bedraagt 38 (24 stemgerechtigde aanwezigen, 14 volmachten).

 • Daarnaast zijn er 7 toegetreden leden aanwezig.

 • De stemcommissie wordt aangeduid: Eric Vandorpe (voorzitter), Lode Conings en Nicolas De Baere.


3. Verslag algemene vergadering van maart 2005


 • Het verslag werd einde maart 2004 naar de leden van de algemene vergadering verzonden.

 • Er werden geen opmerkingen overgemaakt aan het secretariaat.

 • Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering .

 • Er wordt informatie gegeven dat er, in opvolging van mevrouw Dossche, een eerste uitnodiging is gegaan naar Greenpeace om het mandaat te voleindigen. Tot op heden kon hier nog niet op worden ingegaan.


4. Werkingsprogramma 2006-2007


 • In het voorafgaand gedeelte van de vergadering werd het werkingsprogramma 2005-2006 uitvoerig toegelicht. Een samenvattend document werd aan de leden van de algemene vergadering uitgedeeld. Het wordt tevens in bijlage aan het verslag gehecht.

 • Het programma wordt unaniem goedgekeurd.

 • De vergadering vraagt de raad van Bestuur aandacht te blijven houden voor de strategie van aanwezigheid in de pers, buiten de perscommuniqués om.


5. Begroting 2006


 • De begroting die voorligt is een eerste ontwerpbegroting. Ze is gebaseerd op de gegevens zoals bekend in augustus 2005. De voorliggende begroting heeft 2.202.756 euro inkomsten en 2.352.355 euro uitgaven en geeft dus momenteel een tekort van 149.599 euro.

 • Dit tekort valt te verklaren omwille van volgende redenen. Niet voor alle tewerkstelling op het secretariaat kon op dit ogenblik reeds financiële dekking gevonden worden. De Maribel 5- financiering stopt in 2005 en er is momenteel geen vervangende financiering. Er zijn onvoldoende projectinkomsten voor de tewerkstelling van alle projectmedewerkers. Er is het structureel gegeven van de jaarlijkse grotere loonkost door de stijgende anciënniteit: in 2006 krijgen 12 personeelsleden een loonsverhoging voor een volume van 24.000 euro. Tenslotte is er vermoedelijk een indexverhoging in juli: deze kost op jaarbasis circa 11.000 euro.

 • De algemene vergadering merkt aan het ingediende volume van projecten dat er met volle kracht wordt gewerkt aan het wegwerken van de, op dit ogenblik vaststelbare, tekort. Er zijn momenteel immers heel wat projecten in aanvraag of in opbouw. De algemene vergadering neemt kennis van een overzichtslijst. Op te merken daarbij valt dat, ingaande op een aanbeveling twee jaren geleden, de projecten meer gediversifieerd zijn: het aandeel Europese en federale projecten is verhoogd, er worden ook projecten opgebouwd naar Intercommunales en tenslotte wordt er zachtjes aan gedacht aan ‘vermarkting’ van projecten.

 • De raad van bestuur heeft het bestuurscomité gevraagd om einde november 2005 de situatie te evalueren en gepaste maatregelen voor te stellen.

 • Deze eerste (werk)begroting wordt unaniem goedgekeurd.

 • De voorzitter dankt Lode Conings, Jean Awouters en Gerda de Laat voor de zorgen en opvolging en dankt uitdrukkelijk de hele projectenploeg niet enkel voor de uitwerking maar ook voor de nauwgezette opbouw van de projecten.


6. Leden (categoriewijzigingen, ontslag en aanvaarding verenigingen)

Bij de aanvaarding als nieuw lid, krijgen de kandidaat-organisaties de gelegenheid uitvoerig in te gaan op vragen van leden uit de Algemene Vergadering over de aard en doelstelling, alsook over de motivatie van hun aanvraag tot lidmaatschap.


De vergadering neemt volgende beslissingen in het kader van de lidmaatschappen. Alle beslissingen worden unaniem genomen:

 • Volgende vereniging dienden de afgelopen zes maanden hun kandidatuur in als lid van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. Hun kandidatuur moet worden aanvaard door de Algemene Vergadering op voordracht van de raad van bestuur van BBL:

 • Volgende verenigingen hebben de afgelopen zes maanden te kennen gegeven niet langer lid te willen blijven van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. Haar ontslag moet worden bevestigd door de Algemene Vergadering:

  • Natura Pajottenland (Ontslag wegens minder actieve werking en afbouw van activiteiten)

  • Kruin vzw (Groenhart vzw) (Ontslag wegens associatie met Natuurpunt WAL)7. Varia en mededelingen
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng op de vergadering en sluit de bijeenkomst om 13u.
De volgende algemene vergadering van Bond Beter Leefmilieu vindt plaats in maart 2006 te Brussel

e-mail hostmaster@bblv.be internet http://www. bondbeterleefmilieu.be



btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina