OntwerpadviesDovnload 354.76 Kb.
Pagina1/4
Datum14.08.2016
Grootte354.76 Kb.
  1   2   3   4


EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014


{IMCO}Commissie interne markt en consumentenbescherming

2012/0180(cod)

{26/03/2013}26.3.2013

ONTWERPADVIES

van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

voor de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Rapporteur: Toine Manders


PA_Legam

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In juli 2012 heeft de Commissie een richtlijn voorgesteld houdende algemene bepalingen betreffende collectief rechtenbeheer voor alle sectoren. Daarnaast bevat het voorstel specifieke bepalingen betreffende multiterritoriale licentieverlening inzake muziekwerken voor onlinegebruik. Dit voorstel moet worden bekeken tegen de achtergrond van de mededeling van de Commissie uit 2010 over de digitale agenda voor Europa en de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het is gericht op vereenvoudiging van de licentieverlening van rechten en, meer in het algemeen, van de toegang tot aantrekkelijke digitale content, met name in grensoverschrijdend verband, om ervoor te zorgen dat consumenten en ondernemingen de mogelijkheden van de digitale interne markt volledig kunnen benutten.

In de Single Market Act van april 2011 is intellectueel eigendom aangemerkt als een van de kerngebieden waarop de EU actie moet ondernemen om de crisis het hoofd te bieden, groei te stimuleren en het vertrouwen in de interne markt aan te wakkeren. Uit studies blijkt dat de creatieve industrie een aanzienlijke bijdrage levert aan het bbp en de werkgelegenheid in de lidstaten. Het beheer van collectieve rechten in de EU laat echter nog steeds aan helderheid te wensen over. Met name de systemen voor de inning van rechteninkomsten, de tariefberekening en de verdeling van de geïnde vergoedingen zijn al een aantal jaren onderwerp van discussie.

Rechthebbenden klagen vaak dat ze niet ontvangen waar ze recht op hebben. Door de lange, onduidelijke procedures voor de betaling en verdeling van de vergoedingen door de rechtenbeheerders bestaat het risico dat de rechthebbenden in verwarring raken en achterdochtig worden. Dit belemmert de creativiteit en leidt tot een minder transparante interne markt. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over het gebruik van de bedragen die niet verdeeld kunnen worden. Anderzijds weten de gebruikers vaak niet goed welke vergoedingen zij moeten betalen en welke rechtenbeheerder verantwoordelijk is voor welke vergoeding.

Ten slotte hebben de diensten van de rechtenbeheerders betrekking op een of meer rechtengroepen en rechthebbenden in een lidstaat, en is er in veel gevallen de jure of de facto sprake van een monopolie. Derhalve kan op dit gebied nog niet worden gesproken van een daadwerkelijk concurrerende interne markt.

Opmerkingen van de rapporteur

Het voorstel van de Commissie betekent een grote stap voorwaarts op het gebied van collectief rechtenbeheer en de rapporteur deelt de opvatting van de Commissie dat er op dit vlak een rechtskader moet worden opgericht.

Om de innovatie en de intellectuele creativiteit in de interne markt te bevorderen ten behoeve van de artiesten, de dienstverleners, de consumenten en de Europese economie als geheel, moeten we steviger te werk gaan. De rapporteur zou graag zien dat de richtlijn onder meer leidt tot meer transparantie voor de gebruikers en de rechthebbenden, lagere administratieve lasten en betere bescherming van de belangen van de rechthebbenden. Dit advies poogt bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen door in te gaan op de volgende belangrijke kwesties.

Ten eerste moeten rechtenbeheerders, om de transparantie voor de gebruikers te vergroten en dubbele facturering te voorkomen, zodanig samenwerken dat ze een centraal contactpunt voor de gebruikers vormen. Ze moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat een gebruiker één verzamelfactuur ontvangt. Een goed functionerend systeem voor gegevensuitwisseling tussen de rechtenbeheerders is hierbij een voorwaarde.

Ten tweede moeten de licentietarieven/vergoedingen transparanter worden. Op de verzamelfactuur moeten de betrokken rechtenbeheerders, de werken waarvoor een licentie wordt verleend en het feitelijke gebruik ervan duidelijk worden vermeld. Er moeten onafhankelijke, onpartijdige en afdoende deskundige organen bestaan om geschillen te beslechten. De transparantievereisten moeten voorts gelden voor alle rechtenbeheerders om versnippering te voorkomen. Deze richtlijn moet daarnaast de huidige technologische ontwikkelingen volledig benutten door gebruikers, rechthebbenden en rechtenbeheerders aan te moedigen om informatie te verkrijgen en te delen via persoonlijke onlineaccounts.

Ten derde moet voorzichtig gebruik van de inkomsten worden bevorderd, waardoor met deze inkomsten gedane risicovolle investeringen moeten worden beperkt. Rechtenbeheerders moeten afzien van investeringen die kunnen leiden tot verliezen op de inkomsten die toebehoren aan de rechthebbenden.

Ten vierde moeten de rechten en belangen van de rechthebbenden beter worden beschermd door in het kader van het beheer van hun rechten frequenter en regelmatiger over te gaan tot betaling en verdeling van de bedragen, en het gebruik van hun werken transparanter te maken.

Tot slot is de rapporteur ingenomen met titel III van het voorstel voor een richtlijn betreffende de multiterritoriale licentieverlening van onlinerechten inzake muziekwerken. De grensoverschrijdende vrijheid van vestiging en dienstverlening, met inbegrip van beheersdiensten voor collectieve rechten, is een hoeksteen van de interne markt zoals vastgelegd in het Verdrag en de Dienstenrichtlijn, en moet derhalve volledig ten uitvoer worden gelegd.AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) In de Unie gevestigde rechtenbeheerders moeten – als dienstverleners – voldoen aan de nationale regelgeving op grond van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, die bedoeld is als wettelijk kader voor het waarborgen van de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt in dat het rechtenbeheerders vrij moet staan hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden om in andere lidstaten verblijvende of gevestigde rechthebbenden te vertegenwoordigen of licenties te verlenen aan in andere lidstaten verblijvende of gevestigde gebruikers.

(3) In de Unie gevestigde rechtenbeheerders moeten – als dienstverleners – voldoen aan de nationale regelgeving op grond van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, die bedoeld is als wettelijk kader voor het waarborgen van de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten. Artikel 17, lid 11, van die richtlijn bevat een uitzondering volgens welke artikel 16 betreffende het vrij verrichten van diensten niet van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten als zodanig. De afwijking heeft echter geen betrekking op diensten die verband houden met het beheer van deze rechten. Dit houdt in dat het rechtenbeheerders vrij moet staan hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden om in andere lidstaten verblijvende of gevestigde rechthebbenden te vertegenwoordigen of licenties te verlenen aan in andere lidstaten verblijvende of gevestigde gebruikers.

Or. {EN}enAmendement 2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Het lidmaatschap van rechtenbeheerders moet gebaseerd zijn op objectieve en niet-discriminerende criteria, onder meer ten aanzien van uitgevers die op grond van een overeenkomst over de exploitatie van rechten recht hebben op een deel van de inkomsten uit de door rechtenbeheerders beheerde rechten en het recht hebben dergelijke inkomsten te innen van de rechtenbeheerder.

(10) Het lidmaatschap van rechtenbeheerders moet gebaseerd zijn op objectieve en niet-discriminerende criteria, onder meer ten aanzien van verenigingen van rechthebbenden, zoals andere collectieve belangenbehartigers of vakbonden, en uitgevers die op grond van een overeenkomst over de exploitatie van rechten recht hebben op een deel van de inkomsten uit de door rechtenbeheerders beheerde rechten en het recht hebben dergelijke inkomsten te innen van de rechtenbeheerder.

Or. {EN}enAmendement 3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Rechtenbeheerders worden geacht in het beste belang van hun leden te handelen. Het is daarom van belang te voorzien in systemen die de leden van rechtenbeheerders in staat stellen hun lidmaatschapsrechten uit te oefenen door deel te nemen aan het besluitvormingsproces van hun rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging van de verschillende categorieën leden in het besluitvormingsproces moet billijk en evenwichtig zijn. De doeltreffendheid van de regels voor algemene ledenvergaderingen van rechtenbeheerders zouden kunnen worden ondergraven als er geen bepalingen zouden zijn voor de wijze waarop de algemene vergadering moet worden geleid. Daarom is het noodzakelijk om erop toe te zien dat de algemene vergadering periodiek bijeen wordt geroepen, ten minste eenmaal per jaar, en dat de belangrijkste besluiten in de rechtenbeheerder door de algemene vergadering worden genomen.

(11) Rechtenbeheerders worden geacht in het beste belang van hun rechthebbenden en leden te handelen. Het is daarom van belang te voorzien in systemen die de leden van rechtenbeheerders, en bijgevolg rechthebbenden en instanties die hun belangen rechtstreeks vertegenwoordigen, in staat stellen hun lidmaatschapsrechten uit te oefenen door deel te nemen aan het besluitvormingsproces van hun rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging van de verschillende categorieën leden in het besluitvormingsproces moet billijk en evenwichtig zijn. De doeltreffendheid van de regels voor algemene ledenvergaderingen van rechtenbeheerders zouden kunnen worden ondergraven als er geen bepalingen zouden zijn voor de wijze waarop de algemene vergadering moet worden geleid. Daarom is het noodzakelijk om erop toe te zien dat de algemene vergadering periodiek bijeen wordt geroepen, ten minste eenmaal per jaar, en dat de belangrijkste besluiten in de rechtenbeheerder door de algemene vergadering worden genomen.

Or. {EN}enAmendement 4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Leden moet worden toegestaan deel te nemen aan het toezicht op de leiding van rechtenbeheerders. Met dat oogmerk moeten rechtenbeheerders een voor hun organisatiestructuur geëigende toezichtfunctie oprichten en de leden toestaan te worden vertegenwoordigd in het orgaan dat die functie uitoefent. Om te vermijden dat een buitensporige druk wordt gelegd op kleinere rechtenbeheerders en om de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen evenredig te maken, moeten de lidstaten, indien zij dat noodzakelijk achten, de kleinste rechtenbeheerders kunnen vrijstellen van de verplichting om een dergelijke toezichtfunctie in te richten.

(13) Leden moet worden toegestaan deel te nemen aan het toezicht op de leiding van rechtenbeheerders. Met dat oogmerk moeten rechtenbeheerders een voor hun organisatiestructuur geëigende toezichtfunctie oprichten en de leden, die verschillende categorieën rechthebbenden vertegenwoordigen, toestaan te worden vertegenwoordigd in het orgaan dat die functie uitoefent.

Or. {EN}enAmendement 5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Rechtenbeheerders innen, beheren en verdelen inkomsten uit de exploitatie van aan hen door rechthebbenden toevertrouwde rechten. Deze inkomsten zijn uiteindelijk verschuldigd aan de rechthebbenden, die lid van die rechtenbeheerder of van een andere rechtenbeheerder kunnen zijn. Het is daarom van belang dat rechtenbeheerders uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de inning, het beheer en de verdeling van de inkomsten. Een correcte verdeling is alleen mogelijk wanneer rechtenbeheerders een goede administratie bijhouden van leden, licenties en het gebruik van werken en andere materie. In voorkomende gevallen moeten ook gegevens door rechthebbenden en gebruikers worden verstrekt en door de rechtenbeheerders worden gecontroleerd. Geïnde bedragen die verschuldigd zijn aan rechthebbenden moeten afzonderlijk van de eigen vermogensbestanddelen van de rechtenbeheerder worden beheerd en indien ze worden belegd in afwachting van de verspreiding naar de rechthebbenden, moet dit gebeuren in overeenstemming met het beleggingsbeleid dat is overeengekomen door de algemene vergadering van de rechtenbeheerder. Om een hoge mate van bescherming voor de rechten van rechthebbenden te handhaven en te waarborgen dat alle inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van hun rechten, aangroeien ten gunste van rechthebbenden, moeten de door de rechtenbeheerder belegde en aangehouden bedragen worden beheerd volgens voorwaarden die de rechtenbeheerder verplichten tot prudent handelen maar ook toestaan te besluiten over het zekerste en doelmatigste beleggingsbeleid. Dit moet het voor de rechtenbeheerder mogelijk maken te kiezen voor een toewijzing van vermogensbestanddelen die precies aansluit bij de aard en duur van de risicoblootstelling van belegde rechteninkomsten en die de aan rechthebbenden verschuldigde rechteninkomsten niet overmatig in gevaar brengt. Teneinde te waarborgen dat de aan de rechthebbenden verschuldigde bedragen correct en doeltreffend worden verspreid, is het bovendien noodzakelijk om van de rechtenbeheerders te eisen dat zij toegewijd en in goed vertrouwen redelijke maatregelen treffen om de betreffende rechthebbenden te identificeren en te lokaliseren. Ook moet worden voorzien in goedkeuring door de leden van rechtenbeheerders van regels voor situaties waarin door het ontbreken van geïdentificeerde of gelokaliseerde rechthebbenden, geïnde bedragen niet kunnen worden verspreid.

(15) Rechtenbeheerders innen, beheren en verdelen inkomsten uit de exploitatie van aan hen door rechthebbenden toevertrouwde rechten. Deze inkomsten zijn uiteindelijk verschuldigd aan de rechthebbenden, die lid van die rechtenbeheerder of van een andere rechtenbeheerder kunnen zijn. Het is daarom van belang dat rechtenbeheerders uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de inning, het beheer en de verdeling van de inkomsten. Een correcte verdeling is alleen mogelijk wanneer rechtenbeheerders een goede administratie bijhouden van leden, licenties en het gebruik van werken en andere materie. In voorkomende gevallen moeten ook gegevens door rechthebbenden en gebruikers worden verstrekt en door de rechtenbeheerders worden gecontroleerd. Geïnde bedragen die verschuldigd zijn aan rechthebbenden moeten afzonderlijk van de eigen vermogensbestanddelen van de rechtenbeheerder worden beheerd en indien ze worden belegd in afwachting van de verspreiding naar de rechthebbenden, moet dit gebeuren in overeenstemming met het beleggingsbeleid dat is overeengekomen door de algemene vergadering van de rechtenbeheerder. Om een hoge mate van bescherming voor de rechten van rechthebbenden te handhaven en te waarborgen dat alle inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van hun rechten, aangroeien ten gunste van rechthebbenden, moeten de door de rechtenbeheerder belegde en aangehouden bedragen worden beheerd volgens voorwaarden die de rechtenbeheerder verplichten tot prudent handelen maar ook toestaan te besluiten over het zekerste en doelmatigste beleggingsbeleid. Dit moet het voor de rechtenbeheerder mogelijk maken te kiezen voor een veilige en winstgevende toewijzing van vermogensbestanddelen die de risicoblootstelling van belegde rechteninkomsten voorkomt en die de aan rechthebbenden verschuldigde rechteninkomsten niet in gevaar brengt. Teneinde te waarborgen dat de aan de rechthebbenden verschuldigde bedragen correct, tijdig en doeltreffend worden verspreid, is het bovendien noodzakelijk om van de rechtenbeheerders te eisen dat zij toegewijd en in goed vertrouwen redelijke maatregelen treffen om de betreffende rechthebbenden te identificeren en te lokaliseren. Ook moet worden voorzien in goedkeuring door de leden van rechtenbeheerders van regels voor situaties waarin door het ontbreken van geïdentificeerde of gelokaliseerde rechthebbenden, geïnde bedragen niet kunnen worden verspreid.

Or. {EN}enAmendement 6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij licentieverlening zijn met name van belang om gebruikers de zekerheid te bieden dat zij de werken en ander beschermd materiaal waarvan een rechtenbeheerder de rechten vertegenwoordigt, in licentie kunnen nemen en om de vergoeding voor de rechthebbenden te waarborgen. Rechtenbeheerders en gebruikers moeten daarom in goed vertrouwen licentieonderhandelingen voeren en tarieven toepassen die op basis van objectieve criteria zijn vastgesteld.

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij licentieverlening zijn met name van belang om gebruikers de zekerheid te bieden dat zij de werken en ander beschermd materiaal waarvan een rechtenbeheerder de rechten vertegenwoordigt, in licentie kunnen nemen en om de vergoeding voor de rechthebbenden te waarborgen. Rechtenbeheerders en gebruikers moeten daarom in goed vertrouwen licentieonderhandelingen voeren en tarieven toepassen die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria zijn vastgesteld.

Or. {EN}enAmendement 7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18 bis) Rechtenbeheerders en gebruikers moeten daarnaast communicatieprocedures vaststellen om gebruikers in staat te stellen de nodige informatie over het licentiegebruik te verstrekken en om accuraat verslag uit te brengen over het feitelijke gebruik van de werken waarvoor een licentie is verleend.

Or. {EN}en
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina