Ontwikkeling en samenstellingDovnload 67.98 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte67.98 Kb.
Lesbrief Respect@School III

primair onderwijs


Respect@Schoolprimair onderwijs

Colofon

Ontwikkeling en samenstelling

Vormgeving en lay-out

Désirée Papare


EDU-ART

Zeelandsingel 40

6845 BH Arnhem

Postbus 30100

6803 AC Arnhem

telefoon 026 400 19 00

fax 026 400 19 99

e-mail info@edu-art.eu

website www.edu-art.eu

© 2007 EDU-ART


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voorwoord


Respect@School is in 2006 door EDU-ART ontwikkeld en uitgevoerd op basis van een idee van 7 meiden uit het voortgezet onderwijs. Deze 7 meiden deden mee aan de Gelderse voorrondes van het Nationale Jeugddebat. Provinciale Statenleden waren zo onder de indruk van hun betoog dat zij besloten dit idee uit te laten voeren. EDU-ART heeft dit vol enthousiasme opgepakt en het project succesvol uitgevoerd op circa 130 scholen voor primair onderwijs in Gelderland.
Op grond van de positieve reacties van de betrokken scholen biedt EDU-ART het project in het kader van de landelijke dag voor respect, opnieuw aan.
Wij wensen u veel plezier met Respect@School!Inhoud


Voorwoord 1
Inleiding 5
Respectdag 7
Voorbereidende les 9
Afsluitende les 11

Bijlage 1 Materialenlijst 13

2 De respect-quiz en antwoorden 15Inleiding


Respect =

Het open staan voor en de acceptatie van diversiteit.

De verschillen in mensen waarderen.

Uit: Klas zoekt naar nieuw respect, een uitgave van de Stichting Respect2All in samenwerking met het Oranje Fonds.
Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis van het project Respect@School.

Door samen met uw leerlingen in de voorbereidende activiteit over het thema te brainstormen, situaties te spelen en ze een respectquiz te laten doen, ervaren ze wat respect voor hen en de ander kan betekenen. Dat er in andere culturen verschillend gedacht wordt over het begrip respect maar ook dat deze verschillen in de eigen klas en school bestaan. Dat je ondanks die verschillen met elkaar kunt samenleven en misschien juist wel dankzij die verschillen. Als het thema respect verkend is, kunnen de leerlingen dit gaan vormgeven.


Samen met een beeldend kunstenaar, geïnspireerd door de voorbereidende lesactiviteit gaan de leerlingen in groepjes een ontwerp maken voor de centrale ruimte in de school. Er is gekozen voor deze ruimte omdat leerlingen, leerkrachten, conciërges, overblijfkrachten, ouders elkaar daar kunnen ontmoeten. Zowel jong als oud, sportievelingen, feestneuzen, boekenwurmen…. Kortom, het is een ruimte in de school waarbinnen men gedurende een korte tijd of langere tijd met elkaar omgaat. De uitdaging voor de leerlingen is te bedenken hoe deze centrale ruimte dit thema 'respect voor elkaar' kan uitdragen of hoe je iedereen die daar komt kunt stimuleren om respectvol met elkaar om te gaan.
Het ontwerp kan reëel zijn maar ook absoluut niet uitvoerbaar zijn. Essentieel is dat door samen met de kunstenaar werken aan het ontwerp en vormgeven van de ruimte in het klein, de leerlingen zich verdiepen in het thema 'respect'. Door samen te werken aan dit ontwerp wordt respect voor elkaar, voor ieders ideeën en manier van werken direct in de praktijk gebracht.
De diverse ontwerpen worden aan het eind van de dag aan elkaar gepresenteerd. Leerlingen tonen hun ontwerp en motiveren hun keuzes. De overige leerlingen kunt u bij de presentatie uitnodigen.

We verzoeken u vriendelijk van de ontwerpen + toelichting een foto te maken en die te plaatsen op www.respectopschool.nu Op deze website kunnen u en uw leerlingen resultaten en ervaringen met het project plaatsen maar ook reageren op die van andere deelnemende scholen.


In deze projectbrief vindt u de opdrachten voor de voorbereidende en afsluitende les die door u verzorgd worden. Er is een draaiboek met een taakverdeling voor de dag dat de beeldend kunstenaar bij u op school komt. Hierbij is ook een materialenlijst opgenomen. De kunstenaar neemt aanvullend materiaal mee, waarmee gewerkt kan worden.
Extra respectactiviteiten kunnen uw leerlingen vinden in het leerlingenboekje van Dag van Respect. Op www.respectopschool.nu kunt u de docentenhandleiding downloaden.
Tenslotte wensen wij u en uw groep veel plezier en veel nieuwe ontdekkingen toe met het project Respect@School.Respectdag

Draaiboek


Tijd

groep 1

tijd

groep 2

Voorafgaand aan bezoek kunstenaar in de klas

Leerkracht voert opdrachten van de voorbereidende les uit in de groep (zie beschrijving activiteit) + pauze

Voorafgaand aan bezoek kunstenaar in de klas

Leerkracht voert opdrachten van de voorbereidende les uit in de groep (zie beschrijving activiteit) + pauze

10.00-10.30 uur

Kunstenaar introduceert project in de klas.

10.30-11.00 uur

Kunstenaar introduceert project in de klas.

10.30-12.00 uur

Leerlingen werken in groepjes van max. 4 aan ontwerp. Kunstenaar stimuleert, adviseert, helpt. Leerkracht en eventueel 2 ouders begeleiden de leerlingen bij uitvoeren van ontwerp.

11.00-12.00 uur

Leerlingen werken in groepjes van max. 4 aan ontwerp. Kunstenaar stimuleert, adviseert, helpt. Leerkracht en eventueel 2 ouders begeleiden de leerlingen bij uitvoeren van ontwerp.

pauze
pauze
13.00-13.30 uur

Afronding ontwerp voorbereiden presentatie.

13.00-13.30 uur

Nog verder werken aan ontwerp door leerlingen.

13.30-14.00 uur

Alvast tentoonstellingsklaar maken van beschikbare ruimte.

13.30-14.00 uur

Afronding ontwerp en voorbereiden presentatie.

14.00-14.15 uur

Inrichten tentoonstelling

14.00-14.15 uur

Inrichten tentoonstelling

14.15-15.00 uur

Presentatie/tentoonstelling van ontwerpen leerlingen.

14.15-15.00 uur

Presentatie/tentoonstelling van ontwerpen leerlingen.

1 dag later

Leerkracht voert afsluitende les uit in de groep

1 dag later

Leerkracht voert afsluitende les uit in de groep.

N.B.:


 • Exacte tijdstip middagpauze en eindtijd school kan afwijken. De kunstenaar neemt vooraf contact op met de school om dit goed af te spreken.

 • Mocht er slechts één klas aan het project deelnemen dan worden de tijden aangepast en vindt het project 's ochtends plaats.

Taak leerkrachten


 • verzorgt voorbereidende opdrachten in de groep ter introductie van het thema Respect@School met behulp van projectbrief

 • ontvangt kunstenaar op school/in groep

 • richt lokaal in om te kunnen werken aan ontwerpen

 • zet materiaal klaar (zie bijlage 1)

 • regelt 1 à 2 hulpouders per klas, om de leerlingen te helpen bij het werken met de kunstenaar

 • maakt vooraf indeling van de leerlingen in groepjes van circa 4 leerlingen op basis van het criterium, dat de leerlingen in gesprek gaan met elkaar. We raden ten zeerste aan de leerlingen uit de verschillende groepen niet te mengen!

 • is aanwezig tijdens de beeldende activiteit en werkt samen met de kunstenaar aan sfeer, orde en ondersteuning leerlingen helpt mee de tentoonstelling in te richten en verzorgt de presentatie

 • verzorgt afsluitende les met behulp van projectbrief


Taak kunstenaar


 • introduceert het begrip 'ontwerpen' in relatie tot thema

 • laat eventueel eigen ontwerpen zien

 • brengt extra materialen mee voor het ontwerpen

 • enthousiasmeert, stimuleert en ondersteunt de leerlingen bij het maken van het ontwerp

 • richt tentoonstelling in, begeleidt de presentatie in overleg met de leerkracht/school

 • neemt de buttons mee voor de afsluitende les door de leerkracht en draagt deze over aan de leerkracht

 • bewaakt de tijdsplanning nauw


Voorbereidende les

Doel


De leerlingen maken kennis en delen met elkaar wat zij verstaan onder 'respect'.


Tijd


Circa 70 minuten.


Voorbereiding


Zoek één of meer berichten in krant of tijdschrift over recente gebeurtenissen waarin 'respect' in positieve of negatieve zin aan de orde komt. Eventueel kunt u deze kopiëren en er een collage van maken voor de leerlingen. U kunt uiteraard ook de leerlingen zelf vragen om een aantal berichten te verzamelen.


Opdracht 1: Introductie van het onderwerp 'respect' (10 minuten)


Vertel de leerlingen in het kort wat het project Respect@School behelst en benoem de verschillende activiteiten in het kader van het project.

Het onderwerp 'respect' is actueel. Vrijwel dagelijks zijn er incidenten die je in de krant leest, die te maken hebben met (het ontbreken van) respect voor elkaar.

Laat de leerlingen enkele krantenberichten lezen en praat er met hen over. U kunt ze bijvoorbeeld vragen wat deze berichten met elkaar gemeen hebben.

Of introduceer het onderwerp met een actueel incident in de klas of op school.
Opdracht 2: Respectquiz (totaal 20 minuten)


Voorbereiding

Indien er geen leerlingenboekje is kunt u dit downloaden van www.respectopschool.nu. In dit leerlingenboekje is de respectquiz opgenomen. Of maak een kopie van bijlage 2.De respectquiz

 • Deel aan iedere leerling de quiz uit en laat deze individueel invullen.

 • Laat de leerlingen hun score berekenen.

 • Deel de uitkomsten met elkaar en ga in op verschillen in antwoorden. Wat voor effect heeft het gekozen antwoord voor de ander. Wat zou jij zelf plezierig vinden? Ga uit van een neutrale houding zodat de leerlingen open durven te spreken over het onderwerp en niet alleen de gewenste antwoorden geven.

Opdracht 3. Gesprek (totaal 10 minuten)


Voer aan de hand van onderstaande vragen een gesprek met de leerlingen over het thema respect:

 • Wanneer (in welke situatie) voelde jij je (niet) gerespecteerd?

 • Wie respecteer je (niet)? Hoe uit zich dit (door wat te doen?)

 • Kan respect aangeleerd zijn?

 • Waardoor verdien je respect?

 • Kan je respect verdienen? (met andere woorden: heb je er récht op?)

 • Wanneer raak je respect voor iemand kwijt?

Opdracht 4: Situaties spelen (totaal 20 minuten)


 • Verdeel de klas in groepjes van circa vijf leerlingen.

 • Elk groepje bedenkt een situatie waarin iemand een ander niet respecteert. Geef aan dat de situatie zich af moet spelen in a. de school of b. op straat/wijk, c. thuis, d. club.

 • Presentatie: speel de situatie.

 • Nabespreking: hoe ervaart het 'slachtoffer' de situatie? En de 'dader'? Wat zou je kunnen veranderen in deze situatie zodat er meer respect ontstaat?Opdracht 5: Brainstorm (10 minuten)
Schrijf het woord 'respect' op het bord of op een flap. Maar dusdanig dat het voor iedereen zichtbaar is. Vraag aan de leerlingen waar ze aan denken als ze aan (het ontbreken van) 'respect' denken. Verwijs naar de activiteiten in opdracht 1 t/m 4.

Noteer de opmerkingen van de leerlingen in (steek)woorden rond het woord 'respect' zodat er een woordveld ontstaat.

Bekijk de woorden op bord of flap met de leerlingen.

Staan er woorden die vragen bij je oproepen? Laat deze toelichten.

Bespreek met de leerlingen


 • wat je zelf kan doen om een situatie respectvoller te laten verlopen.

 • of de inrichting van de ruimte, bijvoorbeeld klaslokaal, hal van de school, speelplein of de wijk van invloed kan zijn op het respectvoller met elkaar omgaan. Zo ja, hoe zou dat dan kunnen? Welke verbeteringen zijn er aan te brengen?

Laat de leerlingen de woorden uit de brainstorm waarderen, doordat zij één streepje zetten bij het woord dat voor hem of haar het belangrijkste is.

U zet cirkels om de woorden die vaak zijn gekozen.

Wat is het beeld van de klas, welke woorden geven aan wat 'respect' voor deze klas betekent?

Maak een foto van het woordweb en plaats die op www.respectopschool.nu
Tenslotte


De kunstenaar sluit in zijn introductie aan op het woordveld. Hang dit dus zichtbaar op in de klas.

Afsluitende les

Doel


De leerlingen:

 • geven op de bij het project geleverde buttons, vorm aan wat zij belangrijk vinden aan 'respect' en delen dit letterlijk met anderen

 • reflecteren op de activiteiten en geven aan wat het voor hen betekent


Tijd


Circa 45 minuten.


Voorbereiding


Hang de flap op met de woorden over respect uit de voorbereidende les op.

Zet tekenmaterialen klaar (papier, potloden, stiften, verf, kwasten en water).

Leg het materiaal om buttons te maken klaar.


Nodig


 • flap-over

 • papier, potloden, stiften, verf, kwasten, water

 • buttons


Opdracht 1: Buttons ontwerpen


De leerlingen kijken naar de woorden over respect op de flap en kiezen er een of meer uit die ze zelf het belangrijkste vinden.

Met deze woorden maken ze deze zin af: 'Respect is…'

Meer beeldend ingestelde leerlingen kunnen - in plaats van het gekozen woord - een tekening maken die uitdrukt wat zij belangrijk vinden aan respect.

Verdeel de papieren rondjes, die in de buttons terecht moeten komen (2 per leerling).

Vraag de leerlingen welke kleur zij ieder het beste vinden passen bij respect. Deze kleur gebruiken ze als achtergrondkleur voor de button.

De leerlingen tekenen/schilderen/beschrijven de button.

Als ze klaar zijn, doen ze het papieren rondje in de button en klikken ze de twee helften van de button op elkaar.

Ze spelden een van de buttons op en bedenken aan wie ze de andere button willen geven.

Uitwisseling in de hele groep: laten zien van de eigen button en vertellen aan wie je de andere button gaat geven en waarom.

Opdracht 2: Buttons uitdelen en evalueren


Spreek met de leerlingen af wanneer de buttons uitgedeeld worden en aan wie.

Evalueer hoe dit gegaan is en wat de reacties waren.

Laat de leerlingen in één woord opschrijven wat ze bijgebleven is van de respectdag en dit woord samen met een foto van de button plaatsen op www.repsectopschool.nu.

Opdracht 3: Een verslag voor de schoolkrant of…


Verdeel de leerlingen in tweetallen. Leerling 1 interviewt leerling 2 over het verloop van de respectdag en zijn ervaringen. Tijdens het interview maakt leerling 1 aantekeningen van het gesprek. Na circa 5 minuten worden de rollen omgedraaid.

In tweetallen wordt er nu op basis van de aantekeningen een verslag van de respectdag gemaakt voor de schoolkrant.

Laat tenslotte een aantal verslagen voorlezen, plaats ze op als muurkrant, zet ze op de website van de school of op www.respectopschool.nu.
Tip : Kies 1 à 2 verslagen van de respectdag uit en verstuur die naar de plaatselijke krant met

natuurlijk een button en een aantal mooie foto's!bijlage 1


Materialenlijst


De school zorgt dat in het kader van het project Respect@School het volgende materiaal klaar staat:

 • per 2 leerlingen 1 schaar

 • per 2 leerlingen lijm (multicoll) en kwast

 • papier in verschillende kleuren en diktes

 • crêpepapier in verschillende kleuren

 • sitspapier in verschillende kleuren

 • lapjes

 • wol

 • klosjes garen

 • verf

 • nietmachine

 • punaises


bijlage 2


De respectquiz


Spreekkoren, zwartrijden, voordringen: het getuigt allemaal van weinig respect. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw gedrag? Ben jij altijd beleefd en netjes? Houd jij je aan de regels? Test jezelf?
1 Jouw hond poept voor de deur van de buren. Wat doe je?

A Lekker laten liggen. ze weten toch niet van welke hond het is en zo aardig zijn die buren nou ook weer niet.

B Ik probeer de hondendrol met een stok tussen de bosjes of in de goot te duwen.

C Ik haal een schepje of plastic zakje uit mijn jaszak en ruim de drol netjes op.


2 Je staat in ene lang rij bij de supermarkt, achter een bejaarde vrouw. Er gaat een extra kassa open. Wat doe jij?

A Ik duw haar weg en ren naar de net geopende kassa. Zij heeft de rest van de dag toch niks te doen.

B Ik geef haar de kans om ook naar die kassa te gaan, maar als ze niet opschiet heeft ze pech.

C Ik blijf netjes achter die mevrouw want zij was eerst.


3 Het is zaterdagochtend en je fiets naar de voetbalclub. Er is bijna niemand op straat. Het verkeerslicht staat op rood. Rij je door?

A Ja, duh! Tuurlijk! Ik haat verkeerslichten.

B Ik kijk goed links en rechts en als er echt niks aankomt, steek ik snel over.

C Ik wacht tot het groen wordt. Verkeerslichten staan er niet voor niks.


4 Er rijdt en rouwstoet voorbij, maar jij was net op weg naar een vriend. Wacht je tot de stoet auto's voorbij is?

A Nee, ik sprint snel tussen twee auto's door. Ik ken die mensen toch niet.

B Ik loop de stoet tegemoet en ga er achterlangs.

C Ja, ik wacht tot de stoet voorbij is. Het is toch iemands laatste afscheid.


5 Je vindt een portemonnee op straat met geld en pasjes. Wat nu?

A Ik ben de eerlijke vinder, dus ik haal het geld eruit en gooi de portemonnee in d ebosjes.

B Ik haal het geld eruit en breng de portemonnee met de pasjes naar het politiebureau.

C Ik breng alles naar de politie.


6 Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking in Nederland. Om 8 uur wordt twee minuten stilte gehouden. Doe jij hier ook aan mee?

A Om 8 uur 's ochtends lig ik nog in bed, dus natuurlijk ben ik dan stil.

B Als ik eraan denk, ben ik wel stil. Maar ik vergeet het ook wel eens.

C Ik zorg dat ik thuis ben en voor de televisie zit. Ik sta dan stil bij alle slachtoffers van oorlogen en vredesmissies.


7 Je zapt langs een videoclip van een gangsta-rapper met half ontklede vrouwen, guns en bling bling. Wat doe je?

A Ik blijf kijken! Ik hou wel van lekkere bitches en coole gangsterse.

B Ik blijf kijken omdat ik het een goed nummer vind. Zo'n clip is niet echt en heeft geen invloed op mij.

C Ik zap snel door naar een natuurfilm. Dit soort videoclips moet verboden worden. Jongeren krijgen zo een verkeerd beeld over vrouwen en geweld.


8 De leraar legt iets uit en jij zit er doorheen te kletsen. De leraar spreekt jou daarop aan. Wat antwoord jij?

A Ik zit niet te praten! Hij zei wat! En je wijst naar je buurman.

B Sorry, maar ik legde mijn buurman even uit waar het over gaat.

C Dit zal nooit gebeuren want ik luister altijd als de leraar praat.


9 Je hebt per ongeluk een glas cola over het toetsenbord van je vaders laptop laten vallen. Hoe los je dit op?

A Je ontkent en geeft iemand anders de schuld.

B Je zegt dat je het niet gemerkt hebt, maar dat het best zou kunnen dat het jouw cola was.

C Je gaat meteen naar je vader toe om sorry te zeggen en je zakgeld aan te bieden.


10 Je bent op vakantie en de batterij van je zaklamp is leeg. Er zijn geen inzamelpunten voor batterijen op de camping. Wat doe je?

A Ik gooi de batterij vanuit mijn tent zo het meer van de camping in. Ziet toch niemand.

B Ik doe de batterij bij het gewone afval.

C Ik neem de batterij mee naar huis en lever hem in bij een inzamelpunt. Ik gebruik trouwens meestal oplaadbare batterijen.


11 Een Turks klasgenootje doet mee aan Ramadan (Islamitische vastenmaand), net nu jij jarig bent en zakjes chips trakteert. Hoe reageer je hierop?

A Je lacht hem uit om zijn middeleeuwse gewoonten.

B Je zegt dat hij het zelf maar moet weten en gaat door met uitdelen.

C Je zegt: sorry daar had ik geen rekening mee gehouden en vraagt of hij een zakje mee naar huis wil nemen. Dan kan hij dat 's avonds opeten.


12 Je hond staat bij de voordeur te janken. hij moet echt heel nodig! Maar jij zit net lekker te gamen en je zit in een level dat je nog nooit hebt bereikt. Wat doe je?

A Doorgaan! Mijn moeder komt vast zo thuis en het is haar hond.

B Ik laat de hond even snel in de tuin plassen.

C Ik zet de computer uit en ga de hond uitlaten.


13 Je wilt je kauwgum kwijt, maar bent net lekker buiten met je vrienden. Hoe los je dat op?

A Ik spuug hem gewoon uit.

B Ik zoek een prullenbak en gooi de kauwgom daarin.

C Ik eet nooit kauwgom op straat, dat vind ik ordinair.Heb je vaak A geantwoord?

Tja, dan is het jouw gedrag niet zo goed gesteld.


Heb je vaak B geantwoord?

Een beetje onverschillig ben je wel.


Heb je vaak C geantwoord?

Jeetje, dan gedraag jij je heel netjes, beleefd en volgens de regels. Heel goed hoor, maar je moet het niet overdrijven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina