Ontwikkeling Rotterdam Airport de mist in, overtreding in 2003: meer gevlogen dan is toegestaanDovnload 19.25 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte19.25 Kb.

Aan de wethouder Economische Zaken, Haven en Milieu

Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam
Ontwikkeling Rotterdam Airport
1. Rotterdam Airport de mist in, overtreding in 2003: meer gevlogen dan is toegestaan
Het rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium geeft in “De feitelijke geluidsbelasting rond luchtvaartterrein Rotterdam Airport voor het gebruiksplanjaar 2002 – 2003” voor de periode van november 2002 tot en met oktober 2003 de toetsing van feitelijke geluidsbelasting aan de geluidzone. Op pagina 6 staan de resultaten.
“Op basis van de feitelijke geluidbelasting is een zonecheck uitgevoerd. De feitelijke geluidsbelasting (FGB) is vergeleken met de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) in de 46 handhavingspunten behorend bij de 47 BKL-contour van de geluidszone. Uit deze toetsing blijkt dat de BKL-geluidszone is overschreden.
“Uit de verwerking van de vliegtuigregistraties blijkt verder dat het baangebruik per baanrichting (tabel 6) dit jaar sterk afwijkt van het baangebruik waarop de zone gebaseerd is. Het baangebruik valt hiermee zelfs buiten het baangebruik inclusief meteo-marge zoals die bij de zone is toegepast. Uit analyse blijkt dat indien het verkeersaanbod volgens het baangebruik van de zone zou hebben gevlogen er geen overschrijding zou zijn. In dat geval zou de geluidsruimte aan de westzijde van het veld meer zijn gebruikt.
3.2. Geluidscontouren
In figuur 2 is voor de berekening de 47 BKL contour gepresenteerd ten opzichte van de vigerende zone. Hieruit blijkt dat de 47 BKL contour van de FGB na 12 maanden van gebruiksplanjaar 2002 – 2003 niet binnen de zone is gebleven.


  1. Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van het gebruiksplan?

  2. Welke sancties en maatregelen kunnen genomen worden?

  3. Wat hebben de Handhavingsdienst Luchtvaart HDL, DCMR en Rotterdam Airport voor sancties en maatregelen genomen vanwege overschrijding van het gebruiksplan voor het jaar 2002 – 2003?

  4. Welke maatregelen zijn vorig jaar genomen om overschrijding voor het jaar 2003 – 2004 te voorkomen?


2. Rotterdam Airport weer de mist in, overtreding in 2004: meer gevlogen dan toegestaan
In de ‘Handhavingsrapportage Luchtvaartterrein Rotterdam, 3e kwartaal gebruiksplanjaar 2004 van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat Dienst Luchtvaart’ concludeert dat ‘zich in het derde kwartaal van het gebruiksplanjaar geen dreigende of feitelijke overschrijdingen van de Ke- en bkl-zone hebben voorgedaan’.In de Kwartaalrapportage 3e kwartaal gebruiksplan 2004 Rotterdam Airport BV staat dat de Zich Ontwikkelde Geluidscontour (ZOG) nog slechts 0.09 Ke ruimte heeft tot het meest kritische punt van de zone. Indien het aantal vluchten in het 4e kwartaal niet substantieel zou afwijken van de voorgaande kwartalen, zou de Ke-zone ruimschoots worden overschreden.

Op basis van de rapportages van de DCMR valt te constateren dat de Ke-zone het afgelopen jaar ruimschoots overschreden is. De zich ontwikkelende geluidscontour van het 4e kwartaal van het aanvullend gebruiksplan 2004 RA Handhaving 2003 – 2004 geeft aan dat er overschrijdingen van 1,39 en 1,99 Ke zijn.


Op punt 2 was de Maximale Toelaatbare Geluidsbelasting 33,8 Ke

De Feitelijke Geluidsbelasting was 35.19 Ke


Op punt 57 was de Maximale Toelaatbare Geluidsbelasting 34,6 Ke

De Feitelijke Geluidsbelasting was 36,59 Ke


a. Wat hebben de Handhavingsdienst Luchtvaart HDL, DCMR en Rotterdam Airport voor sancties en maatregelen genomen om overschrijding van de Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting uit het gebruiksplan 2004 te voorkomen, nadat de cijfers aan het einde van het derde kwartaal bekend waren geworden?
Uit de gemiddelde benutting blijkt dat de Feitelijke Geluidsbelasting slechts 69,5 procent van de Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting was.
b. Waarom wordt er niet slimmer gevlogen?
c. Welke maatregelen zijn vorig jaar genomen om overschrijding voor het jaar 2004 – 2005 te voorkomen?
3. Rotterdam is een zakenluchthaven?
In de wettelijke aanwijzing (2001) staat dat Rotterdam een zakenluchthaven is:
Dat wil zeggen:


  • RA vooral gericht zal zijn op zakelijk verkeer van en naar Europese bestemmingen

  • het overgrote deel van het aantal vluchten zal bestaan uit lijndiensten voor personen- vervoer en uit zakenvluchten ten behoeve van het in de Rotterdams-Haagse regio gevestigde bedrijfsleven

  • een beperkt aantal vliegtuigbewegingen door charters voor vakantievluchten en door vrachtvliegtuigen zal worden uitgevoerd


Hoe kan het dan dat….
Het aantal zakenvluchten is afgenomen van 6.651 in 2000 naar 5.364 in 2004?

Het aantal vakantievluchten is toegenomen van 1.011 naar 1.730 in 2004?
4. Verbod op lesvluchten in 2005

Het nieuwe beleid ten aanzien van trainingsvluchten van Rotterdam Airport past binnen de milieuafspraken die met betrekking tot de luchthaven met de DCMR en de Gemeente Rotterdam werden gemaakt.

“Vanaf 1 januari aanstaande zullen vanaf Rotterdam Airport, de luchthaven Rotterdam, in principe geen trainings- en andere oefeningsvluchten met verkeersvliegtuigen meer plaatsvinden. Dat is de uitkomst van onderhandelingen die de afgelopen maanden door de directie van de luchthaven werden gevoerd met verschillende luchtvaartmaatschappijen die zulke vluchten op Rotterdam Airport uitvoerden” (persbericht 29 december, Gemeente Rotterdam). ,,Sinds ik hier directeur ben, zijn er al 43 ingrijpende milieumaatregelen genomen” (Rotterdams Dagblad, 6 januari 2005).a. Betekent dit dat 25.997 lesvluchten die in 2004 plaatsvonden in 2005 niet meer plaats vinden en dit aantal naar nul gaat?

b. Van welke milieuafspraken is sprake tussen DCMR, gemeente Rotterdam en Rotterdam Airport?Welke 43 ingrijpende milieumaatregelen heeft Rotterdam Airport genomen?
5. Luchtverontreiniging door de luchthaven
Tot nu toe is er weinig aandacht voor de factor luchtverontreiniging door Rottedam Airport. Dat is minstens even ernstig en gevaarlijk als de geluidhinder, dus dubbele hinder en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Nog niet zo lang geleden is een snelheidsbeperking op de A13 ter hoogte van Overschie ingesteld om de allerergste luchtverontreiniging afkomstig van het verkeer voor de omwonenden daar wat te verminderen, terwijl er over de lu.verontr. van de luchthaven niet

wordt gerept.
  1. Welke gegevens zijn bekend over luchtverontreiniging door Rotterdam Airport?

  2. Welke schade levert dit op voor de gezondheid in combinatie met de overige luchtverontreiniging door de snelwegen?

  3. Welke maatregelen worden in 2005 hiertegen genomen?


5. Minder klachten in 2005?
DCMR, Milieuklachten in Rijnmond – januari 2005 (pagina 13)
Het aantal klachten is in vergelijking met vorig jaar bijna verdubbeld. De reden van deze stijging is dat er dit jaar veel meer vluchten zijn uitgevoerd met grotere verkeersvliegtuigen van bijvoorbeeld het type Boeing 737. Deze vluchten worden meestal uitgevoerd door Transavia/Basiq Air. Deze vliegtuigen vliegen binnen de aangewezen gebieden, maar door hun veelheid bemerken de mensen die onder de aan- en uitvliegroutes wonen de variaties binnen die gebieden en klagen zij erover dat de vliegtuigen dichter bij hun huizen vliegen. Het aantal vluchten van de grote luchtvaart op Rotterdam Airport is in 2004 met 4.500 toegenomen. 61 procent van de klachten over lawaai is afkomstig van lawaai door vliegtuigen. Totaal waren er 7.108 klachten over vliegtuigen (totaal 11.661 klachten over lawaai. Volgens de DCMR was vliegtuiglawaai ook in 2003 de belangrijkste bron van geluidsoverlast in de regio met meer dan 3739 klachten (van de 9217 in totaal over lawaai).
Welke maatregelen gaat Rotterdam Airport nemen om het aantal klachten fors te verminderen in 2005?
5. Toekomstperspectief: visie Economic Development Board
Voor het speerpunt bereikbare stad wordt als indicator het aantal passagiers vanaf Rotterdam Airport gezien. In 2003 was het aantal passagiers 726.287 en in 2004 waren er 1,2 miljoen. Bij de presentatie van Steven van Eijck op vrijdag 4 februari noemde hij “1 miljoen extra passagiers betekent ruim 8000 banen voor Rotterdam”.
a. Waarop zijn deze cijfers gebaseerd?

b. Als de trend zich doorzet komt Rotterdam Airport op 2,5 miljoen passagiers in 2007

Is dit een indicator van de EDBR?

c. Deelt het college deze doelstelling?
Matthijs van Muijen, PvdA fractie RotterdamDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina