Ontworpen door Marijke De SmetDovnload 61.86 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte61.86 Kb.
Leerkrachten.

Gent verkend

Een Internetproject voor de zesde klas

Ontworpen door Marijke De Smetmail to:marijkedesmet@yahoo.com

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Inleiding


Deze Internetactiviteit is ontworpen om spelenderwijs het gevarieerde aanbod van een grootstad als Gent te leren kennen.

De leerlingen nemen via het Internet een duik in de Gentse historiek, aardrijkskunde, bezienswaardigheden, industrie, sport, kunst en cultuur. De onderdompeling verloopt in de eerste plaats vanuit het actuele aanbod aan activiteiten.De leerlingen moeten in groepjes van vier zelfstandig een tweedaagse toeristische uitstap samenstellen. Dit ter voorbereiding van de schoolreis naar Gent in juni 2000. De uitstap begint en eindigt in ons voorbeeld in Deinze. De dagindelingen beslaan een selectie uit de hele waaier aan activiteiten en voorzieningen.


Klas


Deze les is geschikt voor de zesde klas en valt in de enge zin te kaderen binnen de lessen aardrijkskunde en geschiedenis. In de ruime zin draagt de les bij tot algemene ontwikkeling, zin voor initiatief en samenwerkend leren. Enige voorkennis van de leerlingen is vereist.
De leerlingen moeten Gent kunnen situeren als hoofdstad van Oost-Vlaanderen en ze moeten zich een beeld kunnen vormen van de grote historische tijdsperiodes (van oertijd tot nieuwste tijd). Ze dienen op de hoogte te zijn van het historisch belang van de Belgische grootsteden als economische draaischijf. Interesse en inzicht in bewuste en leerrijke vrijetijdsbesteding is ook vereist. Tevens moeten de leerlingen actief kunnen omgaan met uurtabellen (trein, tram, bus). Misschien oefenen ze dit het best met voorbeeldtabellen uit de praktijk.


Leerdoelen


De leerdoelen gaan verder dan alleen feitenkennis, ze beogen ook praktische vaardigheden, attitudes, metacognitieve kennis en sociale competentie bij de leerlingen.
In de taxonomie van Bloom zijn een gedrags – en inhoudsdimensie met elkaar verweven. (Valcke M., 1999, p. 199-200)
De zes gedragsdimensies die nodig zijn om operationele leerdoelen te formuleren, zijn respectievelijk kennen, verstaan, toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren. Ze handelen telkens zowel over de concrete inhoud als over de aanpak van de taak.


Gedragsdimensie


Relatie met inhoudsdimensie


Kennen

 • Noodzakelijke voorkennis toelichten in theoretische inleidingles (terminologie, feiten, principes).

 • Uiteenzetting van het Internetproject. De leerlingen moeten zich een beeld kunnen vormen van het verwachte eindproduct.

 • Groepsindeling bepalen.

Verstaan


 • De leerlingen moeten het praktische oefenkarakter en de vakoverschrijding van de taak inzien.

 • De leerlingen moeten het actuele aanbod in Gent historisch - geografisch kunnen linken. De geschiedenis van Gent en haar bezienswaardigheden in de tijdsgeest kunnen plaatsen en van daaruit kunnen verklaren.

 • Bijvoorbeeld het geografisch en historisch belang van Keizer Karel, het Gravensteen, de drie torens, enz. in de juiste tijdsperiode kunnen situeren.

Toepassen


 • Brainstorming in de kleine groepjes rond wat de groepsleden op voorhand al weten over Gent.

 • Rekening houden met hoe ze de toeristische uitstap voor zichzelf zouden invullen (qua interesse, tijdsschema, vrije momenten, …). Van daaruit bedenkingen en keuzes maken.

Analyseren


 • De leerlingen moeten samen stapsgewijs nadenken over een haalbare aanpak van de toeristische uitstap.

 • Leren discussiëren in groepjes : rekening houden met de meningen en interesses van de anderen in het groepje.

 • Door het sluiten van compromissen tot haalbare en logische (inhouds)keuzes komen.

 • Afspraken naleven en eventueel inhoudelijke taakverdeling toepassen.

Synthetiseren


 • Doelgericht en zelfstandig kunnen zoeken op het Internet en in de bibliotheek (facultatief). Kennisnemen van de actuele activiteiten in de grootstad : musea, theater, bioscoop, wandelingen, monumenten, sportcomplexen,…

 • Kennisnemen van de voorzieningen van de stad : openbaar vervoer, hotels, restaurants,…

 • Het actieve gebruik van uurtabellen beheersen.

 • Haalbare tijdsplanning kunnen opstellen.

 • Budgetbeheersing.

 • Logica en haalbaarheid van de afstanden tussen de verschillende activiteiten inschatten.

 • Een gezonde afwisseling tussen ontspanning en inspanning voorzien.

 • Suggesties en alternatieven in groep bespreekbaar maken.

Evalueren


 • De leerlingen moeten de aanpak en de inhoud tussentijds evalueren. Problemen moeten onmiddellijk opgelost worden.

 • Evaluatie door de leerkracht : zie Evaluatie


Proces 


Het Internetproject is opgesteld ter voorbereiding van de schoolreis naar Gent. Na een beknopte theoretische les over Gent wordt er overgegaan naar het groepswerk.
De theoretische les behandelt de vereiste voorkennis van de leerlingen over de stad en de groepstaak beslaat het ruime praktijkgedeelte. De groepjes tellen vier personen en ze worden op vrijwillige basis samengesteld.
De theorieles is voornamelijk bedoeld om de leerlingen historisch-geografisch op gang te zetten.
De taak bestaat erin op papier een toeristische uitstap uit te stippelen. De leerlingen moeten in de eerste plaats via het Internet op zoek gaan naar de transportmogelijkheden en praktische regelingen hieromtrent, vervolgens naar de actuele activiteiten en voorzieningen in Gent. Daar het opzoekingswerk vakoverschrijdend is, wordt de taak ook multidisciplinair opgevat. De leerlingen zullen geconfronteerd worden met een overvloed aan activiteiten. De oefening impliceert dus ook dat de leerlingen samen keuzes kunnen maken. Eenmaal de keuzes gemaakt zijn moeten ze er een theoretische achtergrond bij afleveren. Een voorbeeld. Kiezen de leerlingen ervoor het Gravensteen te bezoeken dan moeten zij de ontstaansgeschiedenis kort samenvatten. Kiezen ze ervoor om de Keizer Karel-wandeling te doen, dan moeten zij deze inhoudelijk toelichten. Ook samenvattingen van gekozen films of theaterstukken zijn vereist. Voor de gekozen slaapplaats en de restaurants is enkel de precieze lokatie belangrijk om te vermelden. De leerlingen moeten wel zorgen voor een gezonde en logische afwisseling tussen kunst, sport, geschiedenis en vrije tijd.
Het eindproduct omvat twee dagindelingen (weekend of weekdagen) met erbijgevoegd de theoretische achtergrondinformatie over de geselecteerde activiteiten, een motivering voor de gemaakte keuzes en de verwachte totale kostprijs.
Dat het praktijkgedeelte meer tijd zal innemen dan de theoretische inleiding is evident. Op school worden er zeven Interneturen en drie inhoudelijke verwerkingsuren voorzien per groepje. Bijkomend opzoekingswerk na schooltijd in de bibliotheek mag maar moet niet. Het eindresultaat moet voor minstens 75 % gevuld zijn met Internetgegevens.
Tijdens het praktijkgedeelte heeft de leerkracht een begeleidende en suggererende functie. Na inlevering van de taak doet de leerkracht met elk groepje een sterkte-zwakte analyse van de globale aanpak en het eindresultaat. De leerlingen zullen met een grotere kennis en voeling op schoolreis naar Gent vertrekken.
Misschien valt het zelfs te bespreken met de leerkracht dat de klas zelf een suggestie doet voor de bezoeken op schoolreis. Met andere woorden dat ze zelf het reisje samenstellen met de opgedane kennis en informatie.


Bronnen


Voor het theoretisch gedeelte is het misschien interessant dat de leerkracht enkele verzamelboeken over Gent gaat halen in de bibliotheek. Dit ten voordele van het aanschouwelijke karakter van de les. Er moeten ook uurtabellen aanwezig zijn om voldoende te oefenen. Bovendien is het aan te raden een stadsplan vooraan te hangen samen met een landkaart met erop een duidelijke situering van Gent en Deinze.
De theorie en de praktijk zijn een inleiding op de schoolreis naar Gent.
Aanbevolen websites voor de verwezenlijking van de taak:
Over de geschiedenis van Gent:

Volgende websites illustreren uitgebreid de geschiedenis van Gent, Gentse monumenten, Keizer Karel, enz.Gent Historisch
Keizer Karel 1500-2000
Orde van de belleman

Over vrije tijd en toerisme:

Deze sites leiden naar de Gentse Toeristische Dienst, horeca, sportgelegenheden, evenementen en de Gentse Feesten


Vrije tijd in Gent
Toerisme in Gent
Decascoop
Het Caféplan
Restaurants in Gent
Hotelgids
KAA Gent
Racing Gent Atletiek

Over culturele activiteiten:

Volgende sites vertellen meer over het Gentse cultuuraanbod in de zin van musea, muziek, theater, film en tentoonstellingen


Cultuur en bibiliotheek
SMAK
Vlaamse opera
Arca theater
NTG
Vooruit

Cultureel weekaanbod:

Weekup

Over transport naar en in de stad:

Trein, tram, bus ? Surf naar:


Verkeer
NMBS
De Lijn

Media:

Het Volk
Radio Urgent

Gent algemeen:

Website Stad Gent

Evaluatie 


Het eindproduct omvat twee dagindelingen (weekend of weekdagen) met erbijgevoegd de theoretische achtergrondinformatie over de geselecteerde activiteiten, een motivering voor de gemaakte keuzes en de verwachte totale kostprijs in relatie tot het vooropgestelde budget.
Criteria voor evaluatie gelinkt aan de leerdoelen :

 • Zijn de activiteiten haalbaar en interessant voor de doelgroep ?

 • Is het tijdsschema logisch en realistisch ?

 • Is de achtergrondinformatie bij de activiteiten voldoende diepgaand en overzichtelijk ?

 • Is de achtergrondinformatie inhoudelijk correct ?

 • Verzorgde eindredactie van het rapport ?

 • Zelfstandige en groepsgerichte aanpak van de taak ?

De evaluatie verloopt volgens een vijfpuntenschaal per criterium. Zo krijgt elk groepje een score op 30. Na de quotering volgt er een groepsfeedback met de leerkracht. Jullie kunnen dan samen de sterkten en zwakten van het eindresultaat en de aanpak bespreken.Conclusie


Het leerproces is volledig in handen van de lerende. De groepjes maken zelf keuzes en ze banen zich spontaan een weg door de wereldwijde informatiesnelweg. De eindresultaten van de verschillende groepjes kunnen totaal verschillend zijn, toch is er nauwelijks een slecht voorstel mogelijk.
Het project is drieledig : de theoretische inleiding, de taak en tot slot de schoolreis. De leerlingen worden uitgebreid voorbereid op de uitstap. Niet door theoretische hoorcolleges, wel door interactieve exploratie van de materie. En het leerproces gaat verder dan de leerstof, ook communicatieve vaardigheden en samenwerkend leren komen aan bod.

Referenties

Valcke M., Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, Gent, Academia Press, 1999, 272 p.
Websites :

http://www.gent.be/gent/historis/me_hist.asp
http://www.keizerkarel1500-2000.gent.be/
http://www.towncriers.be/belle.htm
http://www.gent.be/gent/vrijetij/me_vrije.asp
http://www.gent.be/gent/vrijetij/toerisme/index.htm
http://www.kinepolis.com/kinepolis.nsf/page/ghentdecascooptheatre
http://www.cafeplan.com/
http://www.gent.be/gent/vrijetij/restaura/showlist.asp
http://www.gent.be/gent/vrijetij/hotels/showlist.asp?ID=ANY,
http://www.kaagent.be/
http://www.ping.be/racing_gent_atletiek/
http://www.gent.be/gent/cultuur/me_cul.asp
http://www.smak.be/
http://www.vlaamseopera.be/ned/
http://www.arca.be/
http://www.ntg.be/
http://www.vooruit.be/
http://www.weekup.be/
http://www.gent.be/gent/verkeer/me_verke.asp
http://www.nmbs.be/
http://www.hetvolk.be/
http://urgent.rug.ac.be/
http://www.gent.be/

Leerlingen.

Gent verkend

Een Internetproject voor de zesde klas

Ontworpen door Marijke De Smetmail to:marijkedesmet@yahoo.com

Inleiding | Taak | Proces | Evaluatie | Conclusie | Referenties

Inleiding


Deze Internetactiviteit is ontworpen om jullie spelenderwijs het gevarieerde aanbod van een grootstad als Gent te leren kennen. Jullie nemen via het Internet een duik in de Gentse historiek, aardrijkskunde, bezienswaardigheden, industrie, sport, kunst en cultuur. De onderdompeling verloopt in de eerste plaats vanuit het actuele aanbod aan activiteiten en voorzieningen.

De taak bestaat erin dat jullie zelfstandig in groepjes van vier een tweedaagse toeristische uitstap samenstellen. Via het Internet vinden jullie de nodige informatie. Dit ter voorbereiding van de schoolreis naar Gent in juni 2000. Jullie zullen geconfronteerd worden met een hele waaier aan activiteiten, waaruit jullie moeten selecteren. Dit afhankelijk van jullie persoonlijke interesses, het beoogde budget, de tijdsplanning, de actuele waarde, enz .

Taak

De opdracht is dat jullie een voorstel doen voor een tweedaagse toeristische uitstap in Gent. Deze begint bij het vertrek in Deinze en eindigt met de aankomst daar terug. Het vertrek is voorzien rond acht uur ‘s morgens de ene dag en de thuiskomst rond 21 uur de volgende dag. Of jullie de uitstap in de week of in het weekend plannen, mogen jullie zelf kiezen.


Belangrijk bij het uitvoeren van de opdracht is dat jullie de actuele activiteiten en voorzieningen in Gent voldoende afspeuren en hieruit keuzes maken. Staaf de keuzes steeds met theoretische achtergrondinformatie. Zorg voor een gevarieerde, logische en niet al te belastende (tijds)planning. Dat jullie in groepjes werken mag geen belemmering zijn. Zorg voor een goede groepssfeer en hou rekening met de suggesties van alle groepsleden. Probeer op een aangename manier samen tot beslissingen en afspraken te komen.

Proces


De taak gebeurt in groepjes van vier leerlingen, op vrijwillige basis samengesteld.

Jullie krijgen maximum zeven Interneturen en drie uren voor rapportage op school ter beschikking. 


Stapsgewijze aanpak van de taak :


1. Nadenken over wanneer jullie de uitstap zullen plannen plus brainstorming rond wat jullie al weten over de stad en haar mogelijkheden (voorkennis).

2. Precieze vertrekuren opzoeken in uurtabellen op Internet of in NMBS-tabellenboekjes. (trein Deinze-Gent / Gent-Deinze)

3. Activiteiten en voorzieningen in Gent opzoeken op Internet.

4. Selecteren door groepskeuzes te maken (rekening houdend met planning, interesses, afwisseling in – en ontspanning, enz).

5. Per activiteit theoretische achtergrondinformatie of samenvatting opzoeken en toevoegen.

6. Per activiteit motivering toevoegen : waarom moet deze activiteit zeker deel uitmaken van de toeristische uitstap ?

7. Per activiteit of voorziening de verwachte kostprijs vermelden en op het einde de totale kostprijs van de tweedaagse uitstap.

8. Dagindeling, achtergrondinfo en motiveringen samenbundelen tot een overzichtelijk rapport.9. Feedback door de leerkracht over aanpak en eindresultaat.

10. Klassikale uitstippeling van de schoolreis naar Gent (mits goedkeuring van leerkracht en naargelang de mogelijkheden).

Evaluatie

De evaluatie zal verlopen volgens een vijfpuntenschaal (1 is zwak en 5 is zeer goed) met volgende criteria :


 • Zijn de activiteiten haalbaar en interessant voor de doelgroep ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5
 • Is het tijdsschema logisch en realistisch ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5
 • Is de achtergrondinformatie bij de activiteiten voldoende diepgaand en overzichtelijk ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5
 • Is de achtergrondinformatie inhoudelijk correct ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5
 • Verzorgde eindredactie van het rapport ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5
 • Zelfstandige en groepsgerichte aanpak van de taak ?
  1-------------2-------------3-------------4-------------5

Zo krijgt elk groepje een score op 30. Na de quotering volgt er een groepsfeedback met de leerkracht. Jullie kunnen dan samen de sterktes en zwaktes van het eindresultaat en de aanpak bespreken.

Conclusie

De bedoelingen van dit Internetproject zijn veelzijdig. In de eerste plaats maakt het jullie een beetje vertrouwd met het gericht zoeken op Internet. Voorts leren jullie spelenderwijs het gevarieerde aanbod van een grootstad als Gent kennen. Jullie verkennen actief de mogelijkheden en maken van daaruit keuzes. Het leerproces is volledig in jullie handen. Ten derde gaat het om ervaringsgericht leren, zowel wat de materie betreft als het zelfstandig werken in kleine groepjes. Wellicht zal de verplichte samenwerking soms voor dilemma’s zorgen, maar mits een open groepsgeest komen jullie ongetwijfeld tot de juiste beslissingen. Tot slot is het Internetproject een praktische voorbereiding op de schoolreis naar Gent. De terreinverkenning is op deze manier ruim, gevarieerd en leerlinggericht.


Facultatief : Met de ervaring van deze opdracht kunnen jullie creatief zijn en in de toekomst eens hetzelfde proberen voor andere nationale of internationale grootsteden.

ReferentiesDit zijn enkele interessante sites die jullie bij de taak kunnen helpen:
Geschiedenis van Gent
Gent Historisch
Keizer Karel 1500-2000
Orde van de bellemanVrije tijd en toerisme
Vrije tijd in Gent
Toerisme in Gent
Decascoop
Het Caféplan
Restaurants in Gent
Hotelgids
KAA Gent
Racing Gent AtletiekKunst en Cultuur
Cultuur en bibiliotheek
SMAK
Vlaamse opera
Arca theater
NTG
Vooruit
WeekupTransport
Verkeer
NMBS
De LijnMedia
Het Volk
Radio UrgentGent algemeen
Website Stad Gent

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina