Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadDovnload 1.54 Mb.
Pagina12/16
Datum22.07.2016
Grootte1.54 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
h mon avis and nothing "else is the matter with her. De kipjes zyn wel en lief; Max is weer "door de wurmen geplaagd en dus contrary. J.W.is wat rustiger (s nachts, "doet niets dan kraaien,lachen en praten en wordt dagelijks dikker en "Mieky wijst iedereen haar mooie schoentjes. Ik slaap in de gele kamer "met Henk,Jansje en Jan Willem; Mieky,Max en Betjevzyn in het rode ka- "binetje en jy zult in de donkere kamer logeren."

Insinger en Henriette waren van de Prinsengracht verhuisd naar de Heerengracht b/h Koningsplein in het hoogste huis van Amsterdam, waar de Russische consul Stoffregen gewoond had. Zy hadden zich 10 jaar lang met de Prinsengracht vergenoegd. Het nieuwe huis miste een tuin en naast het achterhuis dat in de Reguliersdwarsstraat stond,stond een publiek huis.

7 „ „ — Op 15 Oct.droeg ik myn conclusie in het proces van Wurtz voor;

ik had er drie maanden over gewerkt en de voorlezing duurde een uur, zodat men zich kan voorstellen welk een boekdeel het was.)S Li

XXXIX 582

M

joq y-

Diezelfde dag kreeg ik een lange brief van Stedman,aan wie ik het overlijden van de Heer v.d.Brugghen bericht had. Hy schreef o.a.:

" Aan Nymegen terug denkende komt my die Stad moreel vervallende

"voor. My dunkjï de gentry, het patriciaat verdwijnt, en er blijft meestal "de winkel over. Dat zyn treurige steden. De winkeliers hebben er "zelve niets aan. De moderne mengelmoes brengt noodzakelijk tot het "noodlottige Americanisme. Ik hoop gy blijft in Amsterdam. Daar of by "het Hoge Gerechtshof is uw plaats. Gy moet helpen dat oude patriciaat "weer op de been brengen,daar Amsterdam zo groot by geworden is."

" Dat uw heer Vader zich zo wel best bevindt hoor ik met het "grootste genoegen. Heb de goedheid my in het geheugen van dien uitne- "menden man terug te roepen,op wiens naam en faam gy trots kunt zyn.

"Wat de faam betreft,zo spijt het my dat hy op zulk een klein toneel "werkzaam is, te meer daar de Hoogduitschen meer en meer het begrip,

"(de comprehensie) van de Nederduitsche inborst verliezen. Ik moet hier- "by echter ook het spit omdraaien,en kan nauwelijks begrijpen hoe een "man als uw vader Fransch kent zonder Hoogduitsch te kennen. De West- "faalsche wijnkoper Weinstube is wel een goed portrait,maar het zou "toch wenschelijk zyn dat de geestige schilder ook b.v.Goethe mogt lezen "en onze gezelschappen ook mogt kennen."

" " P.S.Vraag als het U b.Dedel uwe pres.of hy niet voor 3 of 4

"jaren een paar brieven van my gekregen en nooit beantwoord heeft.

"Dat zou niet mooi zyn. Ik had de goede intentie hem de stamboom en "oorsprong der Dedels te zenden. Ik wedde 100 tegen 1 dat ik heb wat "hy niet heeft,maar kan my natuurlijk niet verder aan ZHEDgeb.te voete "werpen?"

"Ad vocem politica - zyn er 3 volken,die men geheel meiden moet, "(vitare et quousque fieri potest extirpare) Polen,Grieken en Joden.

"Gy moet het mogelijke doen om de Joden te verdrijven,vooreerst Godefroy "en dan de rest."

Ik liet de spelling en de stijl onveranderd,maar voor iemand, die sedert zyn 18de jaar in Duitsland gewoond had en byna nooit gelegenheid had om zyn moedertaal te spreken,sprak en schreef hy nog uitnemend Hollandsch. Dubbel curieus was het dat hy,die zo zeer aan zyn adelijke Schotsche afkomst hechtte,die veel in genealogieën,ook van anderen studeerde,met een heel gewoon burgermeisje Roth getrouwd was, terwijl het hem later geweldig hinderde dat een zyner zoons zich mesal- lieerde.

Op 23 Juli '74 zag ik hem voor het laatst. Ik kwam toen met Lore J / c) van Soden terug en wy reden op onze terugreis van Coblenz naar Besse- lieh,waar wy alleen Mevr.Stedman met Anna vonden,daar Stedman zelf met Carl en Franz by de Keizerin dineerde. Te 7 uur kwamen deze drie terug en bracht Carl,who was sweet upon Lore,ons naar Coblenz terug, zo,dat ik op de vraag van de ouders of wy nog eens terug kwamen,lachende ten antwoord gaf:"Ja,wenn Carl nicht da ist."

Jj c*/ Lore werd maandag 19 0ct.'63 30 jaar en daar ik dit jaar de 2e

kamer en de Donderdag zaken had,was ik altyd van Vrijdagavond of Zaterdagochtend tot Dinsdagavond of Woensdagochtend vrij en zo kon ik ook nu Lore's verjaardag buiten met haar vieren.Gelijk ik reeds zeide had zy Dr van Hasselt uit Naarden verzocht om eens naar Jansje te komen kijken. Ware van Praag toen reeds dokter geweest dan zouden wy haar misschien naar Haarlem gezonden hebben,want wy waren evenals Dr Gobbee vast overtuigd dat zy een leverziekte had, hama had my reeds geraden de zogenaamde leverpleister te appliceren. Toevallig kwam van Hasselt juist op Lore's verjaardag; wy ontvingen hem boven in onze slaapkamer en Lore vertelde hem in myn byzyn uitvoerig wat Jansje deerde,waar zy pijn had,hoe zy gedurig rendez-vpus speelde,welke middelen Gobbee haar had voorgeschreven enz.enz. Toen zeide hy:"Nu "wil ik haar zelve wel eens spreken,maar liefst alleen." Jansje was 3 / c ST in het aangrenzend vertrek en Lore verzocht hem daar binnen te gaan.

Dit deed hy en ik geloof niet dat het 5 minuten duurde eer hy terug kwam,de tussendeur sloot en op zyn gewone enigszins ruwe manier zeide: '"t Is doodeenvoudig Mevrouw,de meid wacht een kind!".

Lore was als van de donder getroffen en ontstelde hevig. Zy riep uit:"Ónmogelijk Dokter! er is uiterlijk niets aan haar te bespeuren, '"t Is de lever die haar plaagt!" - " Geen kwestie van, "hernam van H.
/<^3

XXXIX 583

"die is volmaakt gezond,de meid moet in de kraam en wel spoedig ook. "Zy heeft het my trouwens erkend toen ik het haar zeide." Nadat de dokter vertrokken was,begaf Lore zich naar dansje,die bitter huilde en geen raad wist,daar zy terstond gevoelde dat zy niet by ons kon blijven. Uit schaamte had zy indertijd,toen de baker zwangerschap by haar vermoedde,steeds ontkend. Op de vraag van Lore of zy de vader van het te verwachten kind niet kon trouwen,antwoordde zy dat zy hem niet eens kende,zelfs zyn naam niet wist. Of dit waar was weet ik niet.

Ik nam haar mede naar Amsterdam,daar zy ons zeide dat zy een getrouwde vriendin had,die met haar toestand bekend was en haar hulp beloofd had. Enige nachten sliep zy in ons huis en toen het scheen dat de geboorte van het kind niet lang meer kon uitblijven,verhuisde zy naar de woning harer vriendin,en aldaar beviel zy in November van een vol- J i O é> maakt gezond kindje. Wy hadden de onkosten voor onze rekening genomen want wy hadden diep medelijden met de meid. Het geluk wilde dat zy kort daarop door een weduwnaar,die in den Haag woonde,werd ten huwelijk gevraagd. De Elouts kenden hem en gaven omtrent hem de meest gunstige informatie en de man was bereid Jansje's kindje by zyn huwelijk te wettigen als ware het het zyne,ofschoon zy elkander te voren niet gekend hadden. De man was wel 20 jaar ouder dan zy,maar Jansje nam met dankbaarheidozyn huwelijksaanvraag aan en haar huwelijk is gelukkig geweest. Misschien leeft zy na-g.

Toen ik 21 Oct in Amst.terugkeerde vond ik er de brief van Emile Janssens uit Petersburg,die my schreef dat zyn zwager my het in '53,dus 10 jaar geleden geleende geld zou komen afbetalen. Ik heb dit reeds vroeger verteld en my misschien in de dag der terugbetaling en in het cijfer vergist. Uit een brief van Lore blijkt my nu dat er van de geleende duizend gulden reeds ƒ 333- door de oude Heer Janssens was afgelost,zodat de schuld nog slechts ƒ 667- bedroeg en met de renten sedert de laatste afbetaling voor 8 jaren ƒ 933- welk bedrag de Heer van Frankenberg my 27 Oct.kwam voldoen. Ik zond Emile Janssens brief terstond aan Lore als troost in het verdriet over Jansje.

Wy waren door haar vertrek zeer onthand. Wel nam Betje de zorg 3 1 ° J' voor de kinderen tijdelijk over,maar die was er niet op gehuurd en

ook nog zeer onervaren en toen Lore haar vroeg of zy kindermeid wilde worden,weigerde zy aanvankelijk,doch na de vuurproef te hebben doorstaan,bleef zy die lastpost toch behouden. Myn moeder zeide my dat een der vele dochters van Tante Hodshon's koetsier een dienst zocht en na enige pourparlers kwam deze by ons. Zy heette Mina Overberg en was uit een góed nest,want zy en haar Geschwister waren uitmuntend opgevoed en hadden zulk een reverentie voor de moeder,dat toen deze weduwe geworden was,en een der zoons zyn vader als koetsier had vervangen, terwijl een ander palfrenier by Tante Hodshon geworden was,zy lang ongetrouwd bleven omdat de moeder dit verkoos. Zy was dus een baasje,een tante van Loon in haar stand ! Ik geloof niet dat Mina lang by ons gebleben is. Zy vond onze dienst geloof ik te shabby,zy droeg kanten mouwen en kleedde zich te elegant. Later werd zy kamenier by J;- Agnes,wier garderobe haar meer aanstond dan die van Lore. Toen Lore haar een aanmerking over haar toilet maakte antwoordde zy dat zy daarin geen wijziging dacht te brengen en dus liever vertrok.

Lore kwam een dagje over in Amst. maar bleef verder nog tot 2 Nov.op S.en B. Beels en Agnes waren naar Pau vertrokken om er de win- / O <5? ter door te brengen, daar men vreesde dat hy de tering zou krijgen.

In November vierden wy de 50ste gedenkdag van de afwerping van het Fransche juk. Amsterdam werd geïllumineerd,er waren volksfeesten en een optocht op 13 Nov en de 15de werd de verlossing in de kerken herdacht. Ik liep met een oranje das en hetzelfde lint dat Mama in 1813 gedragen en trouw bewaard had. Met schaamte moet ik bekennen dat ik het heb verloren. Mama,die in Nov 1813 al 21 was en Napoleon in 1810 in een schuitje door Amst.grachten had zien roeien,vertelde o.a. dat het amusant was om te zien hoe de Joden,zodra Molitor met zyn 5000 man Amst.verlaten en naar Utrecht geweken was,terstond met kruiwagens vol oranje linten en strikken te koop liepen, hoe heerlijk het was toen op 24 Nov.de eerste kozakken binne/, Amst.kwamen, en met hoeveel geestdrift zy ontvangen en met verbazing bekeken werden. Zulke vreemde tronies had men hier nooit gezien. Zy bereden kleine paarden en warenop de zonderlingste wijze gekleed,sommigen in het uniform van een Frao'-ns officier,op wie zy het veroverd hadden,anderen met een Grena- diersmuts op het hoofd,en allen met pistolen en lange pieken gewapend.

Zy legerden zich langs de grachten,honden hun paardjes aan de bomen vast,aten smeerkaarsen,dronken glazen vol brandewijn en verslonden jj Q rauw vlees,na het onder het zadel als zy te paard zaten, te hebben week / gemaakt.

De drukkerij van Enschedé gaf een herdruk uit de Haarl.Courant van 17 Nov 1813. Papa,die in 1813 slechts 11 jaar was,herinnerde zich in de Prinsengracht de lessenaar te hebben zien drijven van de Ontvanger der personele belasting,wiens kantoor geplunderd was. Ik ontmoette Pallen liep met hem een eind rond. Zodra hem een oud burgerman te ge- moet kwam,vroeg hy hem wat hy zich van 1813 herinnerde,en de een antwoordde dan dat hy meegeholpen had aan het verbranden der gehate douane- huisjes,de ander dat hy "de grote vogel",(de Franse adelaar) had helpen afrukken enz.enz. De Franse kappers Etienne en Duhamel en de overige Franse winkeliers vlagden en illumineerden even druk als de Amsterdammers en hadden evenveel pret in de herdenking van de afzwering van Napoleon als de Hollanders. Het waren nooit te vergeten dagen en het merkwaardigst is dat er in Nov '13 geen enkele Fransman in Amst.gedood is en geen bloed is gestort,terwijl zy daarentegen te Woerden allerschandelijkst huisgehouden en zelfs vrouwen en kinderen vermoord hebben.

Van 1863 herinner ik my overigens niets meer. Miek was twee jaar geworden,maar sprak nog niet, Jan Willem was in de derde maand gespeend omdat Lore niets meer had,maar hy groeide goed,was enorm dik en lang,zodat hy de grootste van alle kinderen beloofde ÿe worden.

J ! /0 Hy was zeldzaam blank van vel en zyn haar was byna wit van kleur. Hy
was haast nog lastiger dan Henkie en schreeuwde onbarmhartig.


Van Christiaan kregen wy de tijding dat zyn jongste kindje in Juli gestorven was.

Nadat Lore weer in stad was vonden wy het wenselijk dat Henk geregelder werd bezig gehouden en daartoe engageerden wy Juffr.Peters.

Of Max ook by de les kwam,herinner ik my niet. Hyzelf zal dit het beste weten.

Nu wy door het geld van Janssens in weelde baadden,zonden wy 50 Thaler aan Juffr. Thumm te Wilhelmsdorf.

JV/2, Eer ik van het jaar 1863 afscheid neem moet ik nog het een en

ander ontlenen aan een brief van Maria,op 8 Nov.uit S.en B.geschreven:

" Cette bonne Paan (Anna) ne vit en pensée qu'à Duinoord,à la

"Haye,en un mot chez tout ce qui s'appelle Bylandt. Elle en parle con- "stamment et l'on voit que son coeur en déborde. J'espère qu'elle ne "se fait pas d'illusion ni sur la réalité ni sur l'agrément de la cho- "se,la bonne vieille a eu déjà tant de désappointements dans sa vie;

"ik zou haar al te gaarne een waarlijk pleizierig einde gunnen,indien J1 "het maar niet een wassen neus is."

(Anna van Loon hoopte destijds dat Dr van Bylandt,die weduwnaar was,met haar zou hertrouwen,maar hy heeft haar niet gevraagd en is zyn allerliefste Linda Nasse blijven betreuren.)

Maria vervolgt: " Je pensai aujourd'hui que c'est bien vraiment "gelukkig pour toi que tes enfants sont si sages pour un jour comme "celui-ci a été,si sombre et pluvieux,qu'ils doivent être occupés et "amusés indoors du matin au soir,nourris,habillés avec la moitié du "hulp ordinaire. Tu y perdrais la tête s'ils étaient turbulents ou "capricieux."

Voorts schrijft zy dat Beels en Agnes goed te Pau zyn aangekomen, maar dat hun goed,per boot vervoerd,wel nat zal geworden zyn; dat Mama van Loon er nog niet aan denkt om naar Amsterdam te verhuizen tot groot verdriet van Anna en de dienstboden,en dat zy weer een allervervelendst diner van de Corvers in het zicht hebben.

Einde

18 6 318 6 4

jnH Ook omtrent dit jaar geldt hetzelfde als wat ik ten aanzien van

1863 schreef. Ik hield wel een journaal maar zó ongeregeld dat er soms maanden verliepen zonder dat ik er iets in schreef. Op 1 Januari begon het hard te vriezen met Oostenwind gevolgd door schoon weder. Ook in het Zuiden vroor het,o.a.te Cannes en te Pau. Frederik Hartsen trouwde met de Juffrouw,wier bevalling hy reeds vroeger in de Courant had vermeld. Op myn verjaardag zeiden Henk en Max het volgende door Lore vervaardigde gedicht op:

Hankie: I've been told by Mamma

That your birthday,Papa,

Is the happiest day of the year;

I declare it is true,

For I do assure you That to us you are preciously dear !

Max: I will try to be good,

To have no naughty mood,

Kever troublesome neither contrary,

A nice boy I will be,

Thus you will fondle me And spoil me like dear little Mary.

J ) /ƒ* Henk was hier 6 jaar en Max 4- Mama van Loon,Jan en Constance,

Willem,Hendrik en Louky kwamen eten,de tafel werd voor het eerst uitgehaald, Lore had een dienstknecht besteld en tracteerde op champagne en koffie.

Op 16 Maart zat Maria by Tante Cateay van Lennep-van Loon,toen deze Carel Kepveu zag voorbylopen. Hy groette haar en daarop wehkte zy hem binnen te komen. Dit deed hy en toen was hy niet weinig verbaasd van Maria in de kamer te vinden,die hy van de straat niet had kunnen zien. Ka een praatje over het weer stond Tante opeens op,voorgevende iets te moeten halen en verliet zy het vertrek. Daar zaten Kepveu en Maria tegenover elkaar met een mond vol tanden. Pijnlijker ogenblik,zeide Maria later,had zy nooit doorleefd. Eindelijk opende Kepveu zyn mond en declareerde hy zich,waarop Maria stotterend ant- . woordde dat hy er met haar moeder over moest gaan spreken. Dit deed hy

3 / /b en een paar dagen later werden wy met de andere broers en zusters ver

zocht 's avonds ten huize van myn schoonmoeder te komen opdat Kepveu ons allen als aanstaande schoonbroeder zou worden voorgesteld. Wy waren dan ook allen present op Beels en Agnes na,die te Pau waren,dus Jan en Constance,Henriette en Insinger,Louise Elout,Anna,Constance, Willem en wy,en wachtten te 8 uur de komst van Kepveu af. Het werd 8y>

9 uur,maar de man verscheen niet. Ik had het land daar ik myn tijd

beter kon gebruiken. Het werd 9l en men delibereerde over de vraag of het ook zaak was de koude vrijer te laten halen,maar daarvan zag men toch gelukkig af. Men had hem dan ook al genoeg avances gedaan.

De arme Maria had onbeschrijflijk het land,en werd onbarmhartig geplaagd. Willem vooral was wreed en duwde haar toe dat zy het vast niet begrepen had en zich kennelijk had verbeeld dat hy haar ten huwelijk vroeg enz. Willem was dan ook kwaad dat hy niet op het gewone uur naar zyn meid had kunnen gaan. Wy trokken dus allen tegen half elf huiswaarts en hadden medelijden met Maria,die zo'n mal figuur gemaakt had,maar wy wisten niet wat wy er van denken moesten,want al ware er met Kepveu geen afspraak gemaakt,zo hadden wy toch allen gedacht dat hy elke avond uit eigen beweging komen en liever by Maria zitten zou dan elders.

J / / De volgende dag ontmoette Willem hem op straat en vroeg hy hem

' waarom hy ons had voor de gek gehouden. Of hy tóen reeds berouw had van zyn démarche weet ik niet,maar dit is zeer waarschijnlijk,daar hy later in de bruidsdagen aan Henriette Insinger kwam zeggen dat hy zo tegen het huwelijk opzag en er niet toe besluiten kon. Henriette sprak hem toen moed in,maar wy vonden het jammer dat Maria niet een andere man kreeg,die haar meerdere was. Kepveu maakte er zich by Willem van af door te zeggen dat hy de afspraak niet begrepen had en beloofde nu die avond te komen. Andermaal werd de familie bijeengeroepen en Lore ging er weer heen,maar ik bleef thuis daar ik te werken had.31/8

3/

3 / Z o

J/2/

/9HTer ere van Nepveu moet ik hier bijvoegen dat hy my na Maria's dood M in Jan. '91 zeide berouw te hebben van haar niet tien jaar vroeger te hebben gevraagd. Toen zy trouwden was hy 32 en zy al byna 28.

In Febr.'64 was de Raadsheer W.J.C.van Hasselt overleden,een lelijk klein knap gebrild mannetje,van wien ik my alleen herinner,dat hy als rapporteur in appëlzaken de moeite niet nam de stukken vooraf te lezen en te memoriseren,zodat hy een kort en bondig verslag kon uitbrengen,maar één voor één al de verbalen en verhoren en het gehele vonnis der Rechtbank voorlas en dan het schrift nitt kon ontcijferen; en voorts dat hy my de raad gaf flink jenever te drinken als geneesmiddel tegen de hemorrhoïden.

Op 1 Maart '64 kwam Juffr.Wellensiek by de oudste kinderen tot 1 Juli '65,toen zy door Juffr.Musquetier vervangen werd. Juffr.Wellens, was een dochter van de Luth.godsdienstonderwijzer en een lief bescheiden persoontje.

Op 26 April kwam Mimi v.d.Brugghen drie weken by ons logeren en op 5 Mei,Hemelvaartsdag stierf Samuel Labouchere,die op dezelfde dag als onze Henkie geboren en de zesde zoon van Oom Henri en Tante Cee- jet was. Op 22 Aug van datzelfde jaar verloren zy hun oudste jongen David Jacob, die toen byna 20 jaar was.

In April '64 preekte de moderne predikant Réville op uitnodiging van Mounier of Chavannes in de Wale Kerk te Amsterdam,en daar hy de opstanding van de Heer Jezus lochende,protesteerden daartegen in hun qualiteit van ouderling Oom Henri Labouchere,de Heer de Neufville,secretaris der gemeente,en de Heer van Bevervoorde,die nog leeft.

Daarop verscheen een geschrift van de hand van de Rott.predikant Allard Pierson,getiteld "Onverdraagzaamheid" en dit werd weerlegd door de predikant der Schotsche Kerk Schwartz in een geschrift dat tot titel voerde "Onverschilligheid" en door de la Saussaye. Ik las die allen met belangstelling,maar het meest voldeed my een boekje van Ds J.de Liefde,pred.by de Vrije Gemeente te Amst. getiteld Leven en Richting en gericht tegen Allard Piersons Richting en Leven. De Liefde's geschrift strekt hoofdzakelijk ten betoge dat de Heer is opgestaan.

Al geloven de Modernen de Evangeliën niet,zo erkennen zy toch dat Pau- lus de opstanding van de Heiland geloofd heeft. En nu is het de vraag hoe Paulus daartoe kwam. Paulus was een verstandig man,een helder denker, een scherpzinnig geleerde en alles behalve een dweper,wien men iets kon wijs maken. Mensen behagen was hem even vreemd als mensenvrees. Het was hem om waarheid te doen. Welnu! zo iemand van de werkelijkheid der lichamelijke verrijzenis van de Heer Jezus uit het graf overtuigd was,, dan voorzeker Paulus. Daarvoor offerde hy gedurende 25 jaar een leven vol aanzien,eer en macht op en had hy smaad,gebrek, ellende,vervolging,geestelijke en lichamelijke smart en foltering over.

Had hy slechts herroepen wat hy gepredikt had,alle vroegere eer ware hem teruggegeven. Maar neen! liever stierf hy alle dagen. Hoe is hy van de waarheid der opstanding overtuigd geworden? De Heer is hem verschenen,maar kan hy zich dat niet verbeeld hebben? Heeft hy zich geen minder bovennatuurlijke en meer tastbare bewijzen kunnen verschaffen? Uit zyn brieven weten wy dat hy na zyn bekering meermalen te Jeruzalem geweest is,en de eerste keer by Petrus ingewoond en Jaco- bus,de broeder des Heren ontmoet heeft. (Gal.1:18-19).Veertien jaar later heeft hy er onderscheidene mensen leren kennen,die de Heiland na diens opstanding hadden aanschouwd.(Gal.2:9) Hier had hy alzo alle gelegenheid om te onderzoeken of de Heer werkelijk ten derden dage was opgewekt. Is het nu denkbaar dat Paulus de opstanding zé zou verkondigd hebben als geen ander apostel,wanneer hy in de verhalen van Petrus, van de Twaalven,van Lukas en van allen,die de Verrezene gezien hadden,de geringste zweem van overdrijving,van zelfbedrog of van verdichting bespeurd had? Is het denkbaar dat een getal van 12,20,50 mensen,hetzy bedriegers of bedrogenen,op verschillende tijden zouden ondervraagd zyn zonder dat een man als Paulus het bedrog ontdekt had?

Is het denkbaar dat de man,die zulke dingen schreef en verkondigde, door de ganse Christenheid van die dagen als een Apostel des Heren zou erkend zyn,indien men hem had kunnen bewijzen dat de Heer niet was opgewekt? Maar dit alles overtuig^t de ongelovige niet. De Heilige Geest alleen is daartoe by machte./ $ éy

J/22

Jan Willem leed aan een zwak beendergestel,en kreeg eerst toen hy al 11 maanden was,zyn eerste tand. Reeds in Maart waren wy op raad van Dr Rive begonnen hem kalkpoeders,levertraan en baden van Mutterlang te geven en voortdurend moest hy op zyn rug liggen. Henk en Max leden veel aan koorts en vooral Henk moest veel chinine slikken. Beiden waren erg huilerig en Henk verbeeldde zich gedurig dat hy vergiftigd werd,b.v.door het groene randje van zyn bord. Dit doet my denken aan het:"Die boon is oneetbaar!" van zyn petekind !

Aan Lore werd ter versterking voorgeschreven vlees,bouillon,bier en fer de Quevennes.

Myn broer David ging achtereevolgens tweemaal naar Parijs omdat hy zyn beide voeten had verstuikt. Die waren dan ook te klein in verhouding tot zyn lichaam,zó klein dat hy myn schoenen kon dragen.

Papa ging ook naar Frankrijk,waar hy de Marquis de Chabannes de la Pa- lière te //evers in Tourraine bezocht; deze was een afstammeling van de Markies Chabannes Courton la Palice,die in 1785 trouwde met Anna van Lennep,dochter van David Ceorge,Hoofd der Holl.Factorij te Smyrna, en van Anna Maria Leidstar,een Holl.beauté die in de Levant woonde. Later ging Papa nog naar Londen,waar hy kennis maakte met de Hertog van Albemarle,afstammeling van Keppel,die met Willem III in Engeland was.

Op 21 Mei werd P.R.Feith tot rechter benoemd. Als subst.griffier was hy uitmuntend,als rechter in civiele zaken ook,als Rechter van instructie een prul. Thans is hy Lid van de Hooge Raad en lam aan de benen.

Op 26 Mei kreeg Willem Elout de kinderziekte (pokken),en men weet hoe gedefigureerd hy er na zyn herstel uitzag en hoeveel gelukkiger het geweest zou zyn indien hy gestorven ware. Hy troptwde in 1900 met Hellie Loudon en stierf na lang lijden in 1905 te Velp.

Daar Elout te bekrpmpen was geweest om zyn kinderen te laten vaccineren, werden zy uit huis gestuurd.

De kiezers van Gorkum vroegen Jan van Loon om zich voor de Tweede ^amer verkiesbaar te stellen. Hy had enige bezwareh,gegrond op onkunde op politiek terrein,onbespraaktheid,nabijheid en kritiek van Elout enz. en Mama van Loon had er tegen uit vrees van hem in de bladen verguisd:te zien,maar Jan begreep dat het Christenplicht is om het land te dienen en niet uit traagheid en gemakzucht met slappe handen te blijven zitten. Hy dacht er dus wijzer over dan Cappadoce,

die b.v.nooit stemde,omdat hy beweerde dat dit van de wereld was.

»

Ter gelegenheid van JW's verjaardag aten Jan en Constance by ons en vereerde hy zyn petekind met een zilveren rammelaar en de belofte van een wagentje voor buiten, 's Avonds vertelde Jan my het een en ander over de opschriften en figuren,die op de rotsen in de woestijn van Sinaï dikwijlsmop een hoogte van 20,50,ja 200 voet gegraveerd zyn, en welke de Eng.Oriëntalist Forster aanneemt dat die aan de Joden gedurende hun 40-jarige omzwerving moeten toegeschreven worden.

Op Zondag 12 Juni kreeg David per telegram bericht van Thorbecke dat hy evenals de Heren Cramerus,Schaeken en Stevens tot Ridder in de Orde v/d Ned.Leeuw benoemd was uit erkenning van hun ijverige be- j / 2. U moeiingen ter zake van de Centraal Spoor,die te Zwolle geopend was.

Dit telegram kwam 2 dagen vóée de verkiezingen en dus behoorde er vastheid van karakter by David toe om op de antiministerieele can- didaten te stemmen.

Jan en Constance van Loon werden ter wille van Aggy naar St.Mo- ritz gezonden,en daarom boden zy ons Stenia ter bewoning aan.

Voor Maria,die in Augustus zou trouwen,kochten wy een stoel. Op 24 Juni ging ik naar Elswout om er met de zegen te vissen,maar het was slecht weer en wy vingen weinig. Maurice Bethmann,wiens moeder een zuster was van Mevr.Borski,logeerde er. Daar de Heer van Wessem,Lid der Eerste Kamer,overleden was,stelde ik de oude Heer Borski voor om als lid der Prov.Staten Hendrik als van Wessem's opvolger aan te éeve- len. Belvedere was voor de van Loons door Borski nieuw opgetuigd en beeldig,maar Louky bedankte om er te zitten en was naar Trouville vertrokken./ d érV

Op 14 Juni was er in 't gehele land verkiezing van leden der Tweede Kamer. In Amsterdam "bleef de keus onbeslist en moest er de 28ste herstemd worden tussen de Thorbeckiaansche van Heukelom en van Swieten en de conservatieve J.Heemskerk Azn en Santhagens. Hierop doelt lore in een briefje dat zy my naar Elswout zond: " ....

J / 2 5” Ce qui m'amuse le plus c'est que ta table est couverte de petits

"traités pour recommander soit Heemskerk ou Santhagens,soit les deux "autres candidats. Ces deux derniers sont recommandés par une longue "liste de personnes,parmi lesquelles je distingue Biben,Henri Luden, "A.Wertheim etc,et ces gens ont ajouté a leur léste un petit livret, "dans lequel ils débitent des injures a Mr Groen en lui prêtant des "intentions les plus fausses et les plus mensongères. Ils font en "même temps la revue de tous les autres kiesdistricten,et arrivés h. "Gorkum,ils se mettent a injurier Simons et a recommander Jean,ce qui "est curèeux a lire: " iemand van uitstekende bekwaamheden,werkzaam, "ijverig,van gunstige antecedenten etc,altyd het verkeerde betreurens- "waardige antirevolutionnaire beginsel uitgenomen!". Je compte appor- "ter ce livret a Constance,cela 1'amusera,mais a présent je suppose "que Jean a plus de chance d’être nommé que la première fois."

(Dit was toch niet het geval; Simons werd gekozen met 989 stemmen,

Jan had er 881).

Lore vervolgt: " Hier j'am eu Mr Rive. Jan Willem fit mille évo- "lutions devant lui et il approuve tres fort het kruipen en voorover "liggen. Hy vond dat het kin# er heerlijk uitzag,maar vond de rug "zowat hetzelfde,ofschoon toch volstrekt niet erger. Baden,poeders "en levertraan moeten voortgezet worden en hy verwacht veel goeds van 3 I 2 (o "de Zeisterlucht. Miek moet ook Mutterlang taaiden nemen om de beentjes "te versterken. Dag liefste,hoe jammer dat je hier niet een minuut "geleden waart,toen ik Miek moest knorren omdat zy haantje de voorste "was,nu miste zy jou,haar protecteur,die arme verongelijkte Miek!.."

Ten einde de kiezers gunstig te stemmen had de sluwe Thorbecke ter gelegenheid van de viering van de 50ste Gedenkdag van Neerlands onafhankelijkheid een Wetsontwerp ingediend tot stichting van een Paleis voor de Staten Generaal. Bespottelijk ! In plaats van een Paleis aan Oranje te schenken,schonken de St.Gen.er een aan zichzelven, want de Kamers namen het Wetsontwerp aan en de belastingschuldigen zouden dus de kosten moeten dragen,welke op een millioen zouden te staan komen. Veertig jaar zyn sedert de aanneming verlopen,maar het ialeis is gelukkig nooit verrezen.

Op 28 Juni vertrok Lore met Juffr.Wellensiek en de vier kinderen naar Stenia en verhuisde ik naar "Gelderland,"m.a.w. naar het huis van Beels en Agnes op de Prinsengracht over het Gerechtshof,daar zy my gebraagd hadden om de maand Juli,gedurende welke ik met de strafzaken belast was,by hen te komen inwonen.

3 iz7 De verkiezingen liepen overal,gelijk te verwachten was,in Thor-

becke's zin uit,want de Roomsen waren als één man opgekomen,de papen hadden hun dit zelfs van de kansels bevolen,en toen ik myn oude huisheer van Maasland,die anders nooit zyn huis verliet,in een kletter van de stembus zag terugkomen,begreep ik dat wy het verloren hadden. Cees van Heukelom had de advokaat Haas in de arm genomen om de Joden op te zwepen en hen met een Ministerie Groen en sektescholen te bedreigen. Aan de beurs ging een kreet van smart op en vele abonnés besloten voor het Handelsblad of gelijk het destijds gescholden werd^ Schandeblad,te bedanken.

Daar Papa en Mama aan de Steeg waren en Willem evenals in de zomer van '63 te Homburg,was het saai in stad,en trof ik het dus van by Beels en Agnes myn intrek te kunnen nemen.

Te Zeist had Henkie terstond weer de koorts gekregen,zodat hy opnieuw chinine moest nemen. Marietje was ook mager en moest knoppen van aalst op een \ fles witte wijn slikken. Tante Voombergh was heel lief voor Lore en zeide haar dat zy haar maar als haar moeder moest beschouwen en in alles raadplegen. Lore reed op 6 Juli van Zeist naar S.en 3.om haar moeders verjaardag te vieren. Daar niet Hartogh maar Bijleveld het Parket waarnam,kon ik drie van de vier Zondagen by Lore doorbrengen. Agnes en Beels brachten een groot gedeelte van de paand in Schaep en Burgh door,en dikwijls was ik dus alleen,maar ik had het weer ongepermitteerd druk en leed nogal aan hoofdpijn. Lore had veel/n-y3/2 ?

3 /x>

3 ! 3 j

keel-en kiespijn,want die zekere kies,waarvoor wy in 1860 by Christ te Frankfort waren geweest begon nu al meer en meer te hinderen. Juffrouw Wellensiek was natuurlijk in stomme bewondering voor al wat zy zag," et je croiw,"schreef Lore," qu'elle a beaucoup plus l'im- "pression de rêver que de vivre. A table elle n'osait presque pas "bouger et imitait tous mes gestes. Aujourd'hui je vais diner chez "Tante Voombergh et je pense qu'elle redoute de diner seule. Hier soir "j'allai chez Tante Cateau avec mon ferblanc de moppen et le livre "de Cremer." (Lore had een byzpnder talent van het Gelders van Cre- mer voor te lezen en van niets genoot Tante Cateau meer.)

"Betje aimerait suivre l'exemple de Bertha et changer sa cornette "pour un bonnet. As-tu lu dans le Journal la mort de Hachette? Cela "fera de la peine à ton père. Imagine-toi que les enfants sont arrivés "au déjeuner si singulièrement accoutrés et qu'en m'informant de la "cause,j'appris que Wellensiek les avait habillés tandis que Mina "jouait avec Mieky. 't Is een schande om van haar gedienstigheid mis- "bruik te maken. I will tell Mina a bit of mÿ mind atëout it."

In een volgende brief van 13 Juli schreef Lore o.a.:" Les enfants "sont à. l'air du matin jusqu'au soir 7y,les moments de repas exceptés. Jan Willem s'est tout bonnement assis à terre hier et a crié "ha ha d'un air de triomphe de ce bel exploit. Als hy dat meer wil "doen waÿ zullen wy dan beginnen? "

"Le diner chez Tante Voombergh était très agréable; les Hasebroek "étaient très en train. Nous parlâmes de la vie à venir et de voyages "et la conversation ne tarit pas. Aujourd'hui nous fimes une course "avec les ânes à Bunnik chez Madame van Ewijck,pour voir Keetje.

"Arrivés à la barrière je vis de loin quelqu'un trainer un char d'entant. Je criai "Keetje!" et d'un bond elle était à nos côtés,rayonnant de bonheur. Elle prit aussitôt Henk et Max par la main pour les "montrer à sa dame. Keetje accepta avec joie mon invitation et viendra "passer un dimanche chez nous. Tante Voombergh m'avait de nçuveau in- "vitée à diner,mais je n'aime pas laisser Wellensiek seule a Stenia,

"qui naturellement n'oserait pas sonner Ko et aimerait mille fois "mieux le servir lui. Les enfants s'amusent avec le jardinier,qui les "traine dans sa brouette,leur donne de l'occupation et tout cela de "la manière la plus aimable."

"Dis à Charles (Beels) que Henk est occupé à filocher un grand "filet pour le cerisier d'Ag et de Lou als een verrassing omdat de "vogel5 dit jaar al de kersjes hadden opgepikt "

Maandag 18 Juli schreef zy:"....Ik at by Anna Pauw en nam muziek "mee wat niet weinig effect deed. Nu ben ik ingespannen. Vrijdag komem "Iman Pauw en de muziekmeester Wagner und dann geht's los,want ik moet "meedoen,orgel,piano,wat ik wil,maar spelen moet ik. Nu zal ik my "'s ochtends wat oefenen,omdat myn vingers zo stijf zyn. Vraag Agnes "om eens een dagje by my te komen. Ik kan haar met de ezelwagen af- "halen en zy behoeft 's avonds niet voor 8 uur te vertrekken."

De volgende dag antwoordde ik dat Agnes een de&. dagen van de volgende week zou komen,misschien Maandag,voorts dat ik de vorige avond in de Schotsche Kerk Matamoros had horen spreken en bidden,en Schwartz de toespraak had vertaald. Het was er stampvol en geweldig!® benauwd.

Daar er beneden geen plaats was,stond ik op de galerij achter de zitbanken tegen de muur. De deur was dicht en daar het zweet my uitbrak, vroeg ik myn buurman om de deur te openen. "Waarom?" was zyn wedervraag. "Omdat ik stik," hernam ik.- "Welnu,wat zou dat?" gaf hy met zyn plat Amst.accent ten antwoord. Zo iets komt alleen in Holland voor. Matamoros zag er magnifiek uit,byzonder gedistingeerd. Er werd voor zyn moeder gecollecteerd.

Verder schreef ik:" Verbeeld je dat Lintelo de Geer my gevraagd "heeft waarom Jan Willem zo plat moet liggen in zyn wagentje. Hy had "Betje een paar maal ontmoet terwijl JW.schreeuwde à fendre les pierres, "zodat hy meende dat Betje hem mishandelde en in het voorbygaan hardop "gezegd had dat het een schande was om een kind zé te laten schreeuwen. "Hy had Betje horen zeggen:" Ik wilde dat men op het wagentje schreef: "Dit kind moet liggen."- Ik heb Lintelo de zaak geëxpliceerd,maar 't is "jammer dat Betje de trant niet heeft om JW. te stillen en altyd op "de publieke weg met hem rijdt. "
Lore schreef my 21 Juli dat Jan van Loon te Zurich,waar het snikheet was,de onvoorzichtigheid gehad had een koud bad te nemen,eensklaps benauwd geworden was en slechts guist de tijd gehad had om uit het bad te stappen,maar niet de kracht om te schellen of zich af te drogen,daar hy bewusteloos was neergevallen. Toen hy weer bygekomen was had hy zich steenkoud op de grond uitgestrekt gevonden.

J/ 32.

JJ3J

3/39

3 13 ƒ

31 1}

(Lore beging dezelfde onvoorzichtigheid toen wy in '71 van onze Zwits.reis terugkwamen. Toen nam zy een ogenblik voor ons vertrek uit Coblenz een bad in de Rijn,en kwam zy meer dood dan levend in het Hotel terug.)

Voorts schreef Lore dat/Matamoros te Zgist wel gesproken had maar niet had horen spreken; dat zy by Tante Voombergh met Jan van Lennep gegeten had,die Janniger was dan ooit en de indruk gaf van te licht in het hoofd te zyn. " Morgen avond," schreef Lore, "doet "Carry haar eerste kerkgang,en dan durf ik niet wegblijven."

(Carry was op 14 Juni van John Charles bevallen.)

Aan Lore schreef ik dat Agnes haar belofte van te Zeist te kome^n had ingetrokken. Maandag kon zy wel gaan,maar de volgende dag zouden de Rodakowski's komen,en düs vond zy het te vermoeiend om twee dagen achtereen in touw te wezen, en Woensdag dacht zy naar S.en B.te trekken om er tot Aug.te blijven,tot groot verdriet van Beels,die echter niet te klagen had,daar hy 3 dagen van de 7 vrij was. Ik schreef voorts aan Lore dat ik de volgende Zondag niet durfde buiten komen, omdat ik nu al drie Zondagen achtereen de stad verlaten had. De vorige Zondag was er 's avonds brand op de Botermarkt geweest en had de politie Bijleveld gehaald omdat ik er niet was.

Lore antwoordde my dat zy het niet lief van Agnes vond haar belofte niet na te komen en vroeg zy my of Henriette Insinger,die ook in stad was,niet komen kon. "Quant a toi,chéri,tu comprends que je ne "veux pas t'avoir,dès que tu juges mieux de rester en ville. Je sais "tres bien que tu n'es pas a Amst.pour ton plaisir et que tu préfères "venir a Zeist chez ta petite femme et tous tes bambins; donc chéri "tu n'as pas besoin d'avoir peur que je t'accuserai de trop peu d'em- "pressement.Wy zullen dan in Augustus onze schade wel inhalen."

" Jan Willem heeft zyn vierde tand gekregen en Mie (Lore schreef destijds altyd Mie,nooit Miek) is welvaar dom. Arme,zoete,domme Mie! "Jan is weer heel wel en naar Ragaz vertrokken,van waar zy de volgende "dag St Moritz hoopten te bereiken. Hy heeft later aan Constance ver- "teld dat hy vlak by het meer is flauw gevallen. Ik heb aan Tante Voom- "bergh verteld dat Agnes het te vermoeiend vindt om hier te komen,

"daar zy de volgende dag de Rodakowskis wachtte. "Heen kind," ant- "woordoe Tante,"dat maakt zy my niet wijs,dat zy dat te vermoeiend "vindt,één dag te Zeist en de volgende een paar mensen te ontvangen. "Dis lui de ma part que ce sont de fières bêtises."- Oh! je trouve si "triste qu'elle ne veuille pas venir. Serait-ce par économie qu'elle "ne vient pas? Maar zy behoeft toch niet op een paar gulden te zien!".

Ik antwoordde Lore op Zaterdag avond:" Hier zit ik waarlijk in "myn kamer in plaats van by jou te Zeist. Toen ik je brief laS werd "ik zé weemoedig dat ik vast en zeker besloot te gaan,maar op het "Parket komende,vernam ik dat er drie gevangenen waren aangehouden en "om dezen nu enkel en alleen voor myn pleizier tot Dinsdag te laten "zitten in plaats van reeds Maandag de Rechtbank over hen te laten "beslissen,vond ik wreed,vooral omdat er twee vrouwen by zyn,die waar- "sc pijnlijk in vrijheid zullen gesteld worden."

" Tane vertelde my dat je Papa iets dergelijks als Jan aan het "Meer van Genève heeft gehad; en Hendrik heeft verleden jaar ook zulk "een benauwdheid na het eten gehad. Tane is in deqHaag geweest om "van Maibamoros te genieten en heeft een diner by Elout ter ere van M. "bijgewoond,dat zeer afgewonden was,en een bidstond voor Spanje,die "geanimeerder was. Wat de reden is van Agnes7-weigering weet ik niet, "maar ik geloof wel dat het de duiten zyn."

De Rodakowskis kwamen Disndag. Hy was één dag voor my geboren en reeds Majoor. Hy had de oorlog van '59 met Italië en Hapoleon als ordonnans in Oostenrijksche dienst meegemaakt.

Vrijdag 29 Juli kreeg ik een briefje van Willem van Loon om my te vragen op 1 Aug.de eendejavht te komen openen. Wat was er namelijk gebeurd?Maandag tevoren had hy na het ontbijt naar gewoonte zyn rijpaard een klontje suiker gegeven,echter niet met de hand maar,gelijk hy meermalen placht te doen,met de mond,en ofschoon het paard het tevoren steeds met de lippen had aangenomen,deed hy het deze keer met de tanden en beet hy Willem op gevoelige wijze in de onderlip. Willem had terstond laten inspannen en was naar Hilversum gereden,waar eerst de J 13 o Henri quatre onder zyn lip weggeschoren en daarna de wond dichtgenaaid werd. Hu had hy zyn vriend Twiss verzocht om met hem te komen jagen, en daar hy hem niet wilde afschrijven verzocht hy my hem te vervangen. Ik kon niet voor Maandagochtend 1 Aug.met de diligence van 7 uur naar S.en B. rijden,kwam dus te 9t aan en reed toen met Twiss naar het Sluisje,waar van Dijk ons met zyn schuitje wachtte. Ik had gehoord dat Twiss een uitmuntend schutter was en verheugde er my dus ih hem zyn kunsten te zien vertonen. Dit viel my dan ook niet tegen en toch ook weer wel tegen. Hy had die jacht nooit meegemaakt en was dus niet gewend in een min of meer schommelend,althans niet stil liggend schuitje staande te schieten. Daarenboven kon hy de afstand niet berekenen en schoot hy dikwijls niet als hy zich verbeeldde dat de eenden te ver opvlogen. Voorts stond hy niet stil en maakte hy te veel leven door te gaan verstaan. Gemakkelijke schoten gelukten hem dus,maar andere niet. Desniettemin hadden wy een goede jacht,want wy schoten 30 vogels.

Twiss vertelde my dat hy eens op de heide op de jacht zijnde,zyn twee honden voor een vrij grote liguster of bremstruik zag staan. Denkende dat er een patrijs of een haas onder liggen zou,hield hy zich klaar en wachtte,maar er kwam geen beest voor den dag. Het baatte niet of hy de honden al aanzette van de struik in te gaan,zy bleven J l 3 Cf onbewegelijk staan,hy liet zyn jongen met zyn stok op de struik slaan / maar niets verroerde zich,hy trachtte er in te zien,maar de struik was zó dicht dat hy niets kon onderscheiden; eindelijk verwijderde hy de takjes,boog zich voorover en stak zyn geweer in de opening, toen plotseling een groot hert met een groot gewei opsprong en met zoveel kracht tegen zyn geweer en zyn arm stootte dat hy met de benen in de lucht achterover viel.

Twiss had de bijnaam van Blikkie omdat hy geen tien woorden kon zeggen zonder een vloek uit te stoten en het woord bliksems in zyn mond bestorven was. Aan tafel kostte het hem dan ook veel moeite om zich te bedwingen.

Willem zag er ontoonbaar uit,de wond deed hem veel pijn,hy kon niet dan met moeite eten en de onderlip bleef min of meer scheef. Arie de koetsier kwam aan het dessert vragen hoe laat Twiss zyn ry- tuig wilde hebben. Deze antwoordde dat hy geen haast had,maar Willem zeide dat hij niet later dan 8 uur moest wegrijden,daar hy anders niet voor donker zou thuiskomen. En zó gebeurde het. Willem scheen er dus niet op gesteld te zyn om zyn vriend langer te houden dan hoog nodig was. Een andere keer woonde ik het op S.en B. by dat hy Twiss andermaal gevraagd had om hem op de eendenjacht te vergezellen. Het j/Vö regende echter en toen Twiss het plein opreed, gaf Willem zich de

moeite niet om naar beneden te gaan,maar schoof hy het raam van zyn slaap-en zitkamer op en riep hy hem toe:"Draai maar weer om,'t is geen "weer om te jagen,compliment aan Malvina,adieu!", zodat Twiss niets beter te doen had dan naar Beukenburg tussen de Maartensdijk en Utrecht terug te rijden. Die Malvina was een geboren Suermondt en had de naam van met andere heren te coquetteren en na de dood van Twiss geraakte zy op zeer intieme voet met zekere de Jong.

Het verwondert my dat ik in myn brieven aan Lore met geen woord melding maak van een grote strafzaak,welke ik toen te behandelen had.

Op het Stadhuis was ontdekt dat de mindere beambten ziih aldaar aan allerlei diefstallen schuldig gemaakt hadden,vooral van turf.

Ik kwam dus niet voor Dinsdag 2 Aug.te Zeist,waar ik in de kast van Jan een brochure vond van Prof Dozy te leiden,die de onzin verkocht dat Abraham en Sara nooit bestaan hadden,maar volgens Jesaja een rots en een spelonk geweest waren en dat Mozes Jehova onder de vorm van een bok had aangebeden,en dat de Simeonieten Mekka hadden gesticht.
Daar Tante Voombergh op 18 Aug.ter ere van Maria en Charles Nepveu een diner zou geven,bedacht Lore door Henk en Max een versje te laten opzeggen en riep zy daartoe de hulp van Papa in,die met Mama aan de Steeg was. Op 8 Aug zond Papa de verlangde coupletten met het volgende briefje:" Lieve Caroline! Wel zeker heb ik een scheef "gezicht getrokken! zelfs zó dat Mama zei:"0 wee! wat is dat? Zeker ""dat Caroline weer in de kraam moet!" (alsof je dit N.B.'t eerst "aan my zoudt vertellen) "nu,'t verwondert my niet enz enz... ik liet "haar maar lamenteren en gaf haar toen uw brief te lezen. Toen was het: "" 0!dat valt my mee; is 't anders niet?"- "Ja,je hebt mooi praten," "zei ik,"jy hebt geen verzen te maken. Enfin,ik was maar blij dat je "my de text gezonden had,die ik maar had te volgen; ik had anders "nie^fs nieuws kunnen zeggen over een onderwerp,dat zo oud is als de "wereld,en dat ik zo dikwijls heb bezongen...."

3m


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina