Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadDovnload 1.54 Mb.
Pagina15/16
Datum22.07.2016
Grootte1.54 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
J / Evenmin als in '64 schreef ik een Journaal in '65. Waartoe, zo

dacht ik toen,zou het gediend hebben? Vroeger schreef ik het voor Lore, en die had ik nu by my.

Op 23 Maart kreeg Tante Craeyvanger een hevige beroerte,zodat zy aan de benen verlamd raakte,maar dit bracht haar tot inkeer.

Tpt de eerste dagen van April bleef het zeer koud,maar de 8ste werd de bloemententoonstelling in het Paleis v.Volksvlijt geopend en was het een zomersche dag,en werd het zó warm,dat iedereen verkouden werd. Er kwamen in 't geheel 40.000 bezoekers.

Daar Marietje achterlijk was vroegen wy aan myn zuster Saar Hartsen,die met haar kinderen naar Creuznach ging,om haar mee te nemen en op 13 Mei bracht ik haar in de trein,waar Willem en Marie Hartsen haar terstond grote stukken chocolaad gaven,wat ik verzocht niet te doen. Ik herinner my over het vertrek der kleine Miek zó bit- J / *8 V ter bedroefd geweest te zyn dat ik de volgende dag onder de preek van ten Kate in de Oosterkerk in tranen uitbarstte. Saar schreef ons dat Miek geen heimwee had,zeer en train was,geen water mocht drinken,maar wel baden en dat zy gevoerd wilde worden.

Op 22 Mei vertrok Lore met Mina,Juffr.Wellensiek en de kinderen naar S.en B. Tot myn groot leedwezen heb ik Lore's brieven van 1865 niet kunnen terugvinden en dit betreur ik meer dan ik zeggen kan,ook omdat zich daarby die uit Pyrmont bevinden,waar zy de maand Augustus doorbracht. Ik bewaarde haar brieven altyd zo zorgvuldig en kan dus niet verklaren hoe het mogelijk is dat deze verloren zyn. Zy heeft beter gezorgd voor de myne want die zyn byna alle in myn bezit gekomen.

Ik schreef haar op 23 Mei:" Ik was gisteren woedend teleurgesteld

"toen ik even over 2\ thuis komende het huis verlaten vond. Ploos en

"Feith hadden my opgehouden en toen ik zeide dat ik weg moest,hebben

er

was

"zy my thuis.gebracht. Maar, van verre zag ik reeds.dat.het rytuig "niet meer stönd en kreeg ik hartkloppingen van agitatie. En^het6— '"maar al te waar. Saartje zeide:"Mevrouw is al te

3/ïr

"2t vertrokken." Ik veronderstel dat Willem bang geweest is voor het "onweer en jij hebt dus geen schuld,maar ik vind het niets pleizierig "als je weggaat,zonder dat ik afscheid van je genomen heb. Als enig "souvenir de pet van Jan Willem en je sleutels! Ik vrees dat je toch "onweer gehad hebt,maar elke druppel was een zegen. Hier ontlastte het zich tussen 4^ en 5 uur. Ik at by Agnes ter ere van Beels' ver- eJUn* "jaardagmet Maria.Nenveu.Herman en Betsy Beels. Daar Herman te gierig r&tA "was geweest om een rytuig te nemen was Betsy zo doornat geworden

duA.. "dat Agnes haar van schone rokken,een crinoline,een japon,kousen en

"schoenen had moeten voorzien. Nepveu was immens druk. Mama had Zondag "Har&sen ten eten gehad,die weer zeer ill-tempered was en nog steeds "klaagde over het geld dat Saar's verblijf in Kreuznach kostte. Geluk- "kig was Papa in Brussel."

Zodra Henk buiten was,maakte hy zelf een hengel met een haak, bestaande uit de koperen ketting van zyn horloge en viste hy daarmede zonder natuurlijk iets te vangen.

Op 20 Mei was Henriette Labouchere te Zuylestein van Louis be- fc’ M. \foJUc en, tegen de voorspelling van Lore in, die een meisje verwacht had.

Henriette Six beviel van Rudolf.

Zondag 28 Mei wipte ik per diligence op een dag heen en weer naar S.en B. en was Jan Willem zo eenkennig dat hy niets van my wilde 3 /Sé weten, Dit was al te erg en ik kocht dus een cadeau voor zyn tweede

verjaardag om weer by hem in de gunst te komen,terwijl ik dat aan Lore zond met een brief,waarin ik haar schreef dat ik God voor hem bad, dat hy zich vroeg bekere en de Heer lere liefhebben en Zyn geboden beware. (En myn gebed is verhoord.)

J/S'J.

Papa had van Brussel een Abstecher naar Kreuznach gemaakt en my goede tijding van Mieky gegeven. Terwijl Jan Willem my negeerde, was hy voortdurend met zyn zusje bezig en zocht hy haar overal. Saar schreef my dat alles goed ging en dat Miek's vrees voor het baden geweken was,zodat zy er 20 minuten in bleef en dan met haar porcelei- nen popje speelde. Zy dronk nu 2 oneen water 's ochtends en had goede eetlust. Saar schreef:" Zij is een slaapkopje,en vindt het heerlijk "om naar haar bedje te gaan,maat 't is vreemd dat zy in deze hitte "zo weinig transpiteert, 't Is touchant dat Jan Willem zoveel om "haar denkt,ik geloof niet dat dit met haar het geval is,maar men "weet niet wat in haar omgaat. Ik spreek dikwijls over u allen en "vertelde haar dat gy op S.en B. waart geweest,en toen wist zy heel 'Agoed dat Oma daar woont. Haar grootvader herkende zy terstond ofschoon hy onverwacht kwam. Zy heeft nu haar 12de bad genomen. Willem "moet er 40 nemen,het gezwel aan zyn hals breidt zich uit."

Verder klaagt Saar over de hitte,de weinige schaduw welke de acacia's geven en de zonnige tuin van Oranienhof. Het was er dus sedert 1846,toen ik er was,niet op verbeterd,en de zonnige weg naar de Salines zal ik nooit vergeten. Vreemd dat ik toen reeds de zonneschijn niet kon verdragen.

De twee Pinksterdagen bracht ik by Lore door,daar Bijleveld en Backer in stad bleven. Nu vernam ik van Lore dat Mina ons met Novem^ev wilde verlaten,omdat zy tegen een 5de kind opzag. Dit maakte ons geheel van streek en niet minder de tiranny van Hartsen,die eischte dat Saar de kuur te Kreuznach zóu afbreken en zy hem te Boppard zou rejoigneren. Ongelukkigerwijze had Dr van Bylandt hem in zyn vooroordeel tegen Kreuznach gestijfd,door hem te vertellen dat de Kreuzn. baden altyd en sous tous les rapports voor kinderen verkeerd is.

Saar die het my schreef,was er meer dan verdrietig onder en haar brief was zeer melankoliek. Met zulk een individu tot man was het niet gemakkelijk om opgeruimd te blijven.

J/8?

Vrijdag 9 Juni was Lore met de jongens naar Stenia vertrokkenj en de vice-president Antonie Backer (me lieve man) gestorven. Na zyn dood bleek dat hy een maitresse en onechte kinderen had. Dit had ik van hem nooit gedacht. Zyn begrafenis moest ik bywonen.

Saar schreef dat Miek gevallen was,veel bloed verloren had en de koorts had gekregen en dat zy niet wist hoe te handelen daar Willem ook ziek geworden was. Ongelukkig bezat Saar niet genoeg fermeteit en was zy niet tegen haar man opgewassen. Piet Hartsen zeide my dat het egoïsme van zyn broeder hem misselijk maakte.

Op 19 Juni was er een optocht en illuminatie ter ere van de Wa- terloodag,gevolgd door vuurwerk.
Daar Saar Kreuznach verlaten had en naar Boppard verhuisdwas, vond Lore het wenselijk Marietje te gaan halen. Ik stond er echter op dat zy Mina medenam omdat ik vreesde dat het Lore in haar positie anders te veel vermoeien zou. Zy vertrok 23 Juni en schreef my dat het touchant was de blijdschap van Miek te zien,die met uitgesteekte armen op haar toerende. Lore maakte uitstapjes naar KEeuznach en naar Ems en kwam de 27ste terug,na de nacht te Keulen te hebben doorge-^ bracht. Miek zag er heerlijk uit,dik,vet,mollig en vrolijk,en had enige Franse woorden geleerd als capeau voor chapeau,manteau enz.

?/Toen zy te Zeist terugkwam had zy terstond gevraagd: "En Papa?". Jan / Willem was niet lief met haar en trok haar het speelgoed uit de handen. 29 Juni kwam Lore met de kipjes terug.

Terwijl Lore te Zeist was,zakte Saartje op een avond plotseling door de benedengang heen. Een der vierkante platen was losgeraakt en toen ik de metselaar liet komen,bleek het dat de heipalen,waarop het huis steunde,van onderen geheel vergaan waren. De timmerman maakte er toen nieuwe verlengstukken aan,maar de ondergang moest geheel opgebroken worden. Dat het huis niet was ingezakf- was hieraan te danken dat het tegen de naastgelegen huizen bleef hangen.

In de nacht van Zondag 2 op Maandag 3 Juli kwam Maria Nepveu te 2 uur in barensnood van S.en B.te Amsterdam aanrijden,waar zy de 3de te 8^ ’s avonds van een meisje beviel. Het eerste wa^T Maria vroeg was:"Loopt zy mank?" daar zy vreesde hierdoor gestraft te worden voor het namaken der manke Mevrouw Betje Dedel-Willink,de moeder van Anna, Hansje,Piet en Willem.

Diezelfde dag engageerde Oom Hendrik Röell zich met zyn schoonzuster Mevrouw Hartsen-van de Poll,(bygenaamd Augustus) met wie hy in Sepfc.trouwde. TantevAntje had het hem aangeraden.

Jl C}/

3! cjh

Op 1 Juli kwam Juffr.E.Musquetier by ons,omtrent wie Mevr.van Vredenburch,die voor een gelovige vrouw doorging,ons uitmuntende ren- seignementen gegeven had,zodat wy haar Henk en Max uit volle overtuiging toevertrouwden.

Tante Voomberghs toestand werd zeer treurig. Haar melankolie sloeg in krankzinnigheid over.

Op 25 Juli bevielen Agnes Beels,Anna Pauw en Hesje s'Jacob ieder van een meisje. Agnes mocht zich slechts 20 maanden én het bezit van haar Henrietje^verheugen,want het stierf reeds 25 Maart '67. üet was een byzonder,misschien te vroeg ontwikkeld kind.

Lore vertrok 31 Juli met de kinderen naar S.en B.;ik volgde op 1 Augustus,na een druk jaar strafzaken. Ik opende de jacht met Willem van Loon,maar er was weinig vogel en wy schoten er slechts 18.

Op Schaep en Burgh trof ik Louise Elout met Lou,Augusta,Adèle en Melle Malot. Daar Louise Elout en Jettie een kuur te Pyrmont moesten doen en Anna van Loon haar zou vergezellen,engageerde ik Lore om mee te gaan en zo gingen zy op 4 Aug.onder donder en regen op reis. Mama van Loon keek pitemx,nu onze principalen vertrokken waren.

Ik zeide reeds dat ik Lore's brieven uit Pyrmont kwijt ben en dus van haar verblijf aldaar niets weet te vertellen. Toen ik er in '99 met Dora was,logeerden wy by Hemmerich,waar ook Lore was afgestapt, en zagen wy het huis van Dr Giesecke van buiten,waar zy een paar dagen later haar intrek nam.

De dag na Lore's vertrek kwam Willem Elout op S.en B. en de volgende dag schreef ik haar dat wy het meest getoucheerd waren door Miek,die gedurig riep:"Mama op jeis,Tijs,Tet," met wie zy Willem en Jet Hartsen bedoelde,daar zy het denkbeeld van reizen met die twee associeerde. Terwijl ik my te 4^ kleedde,hoorde ik iemand in de kinderkamer komen en tegelijk Miek en Jan Willem uitbarsten in een angstig gillen en schreeuwen, &et was Willem Elout,die hun zo'n schrik h$d aangejaagd,wat niet te verwonderen was daar de arme jongen er afzichtelijk uitzag. Toen Miek 's middags aan 't dessert kwam,werd zy by het terugzien van Willem opnieuw rood van angst. Ik liet haar naast my zitten en toen klemde zy zich aan my vast met de armpjes om myn hals,al blozende van verlegenheid; dit was al te lekker en iedereen was er van getoucheerd. Gedurende het dessert gaf zy my zoentjes en handjes en pakte zy my,en toen men opstond hield zy my vast en piept i!{4iln$uit! ", hiermede Willem Elout bedoelende. Na het eten kwam er een troep muzikanten en bleef ik met de kinderen ronddansen au chant de Miek,terwijl Malot en Musquetier als zoutzakken op de banken in ae hall


bleven zitten.

Ik schreef aan Lore:" Miek en JW.zyn deze nacht weer afscjjuwelyk "door de muggen gestoken. Dit is een revers van S.en B. ha het ontbijt had ik my met de twee kleintjes boven ge'ëtablisseerd en hun tot IO-5- prentjes gewezen, toen Mina ze is komen halen. Ik hoor daar Miek "zingen op de wijs van " Vol van pracht",al te lief."

Het kind van Maria Nepveu werd Zondagavond 6 Aug in de Oude Kerk door Ten Kate gedoopt en daarna vertrok zy naar Beerschoten.

Op 8 Aug.schreef ik opnieuw,o.a.que Mina redoublait de soins, dat de jongens niet genegerd werden en Henk niet klaagde,dat er Zondag geen dienst geweest was en dat Miek de enige was die culte gehouden had door de ganse ochtend "Vol van pracht" te zingen. Lore had het heimwee en ik vond het jammer dat zy niet te Driburg was,dat nu aan een trein lag en waar het water krachtiger was,' Miek zeide nu heel duidelijk Maus voor Maurits (EloutJ. Deze was een favoriet omdat hy huizen bouwde van blokken. Agnes vond,toen zy voor het eerst weer beneden kwam,het portret van Carel door Schwartze.

Op 13 Aug schreef ik aan Lore dat ik vier rapporten op requesten om gratie had moeten stellen, Saar had gefeliciteerd met haar 40ste ver jaardag, dat ^artsen tot Sept.met Willem te Boppard bleef#zodat zy het rustig had,dat Max Lore het meest miste,hetgeen hieruit bleek dat hy veel over haar sprak en my gevraagd had of zy niet al 14 dagen was weggeweest en hoe lang het nog moest duren eer zy terugkwam,en bovenal hieruit dat hy my,zo dikwijls hy niet by de Juffrouw was, niet verliet,my steeds vasthield,gedurig omhelsde,na het ontbijt en naohet eten het eerst naar my toeliep en 's avonds by het naar bed gaan steeds vroeg of ik nog eens by hem kwam enz.enz.

Ik schreef:" 't Is al te nice om te ondervinden dat een kind zich "aan je vastklemt,en ik heb dit sedert de affectueuse dagen van Miekie "niet ondervonden. Willem Elout is niet van myn zijde te slaan en ik "zal eerst tot rust komen als hy weg is. Het heet dat hy en Maurits "onder myn toezicht staan,maar je begrijpt dat zy zich om hetgeen ik "zeg,volstrekt niet bekreunen evenmin om hetgeen een ander hun verbiedt. Ik heb nimmer zulke ongedisciplineerde kinderen gezien,die "nooit op hun tijd passen en zich zeer verbazen als zy niet precies "hetzelfde mogen doen als grote mensen. Hun voorbeeld is dus slecht "en je kunt nagaan hoe Juffr.Musquetier zich ergert. Lou Elout is lief "maar die is dan ook al 17 en Augusta volgt haar als een hondje. De "kleintjes zyn delicieux en Marietje wordt het Prinsesje genoemd, "omdat zy door allen gevierd wordt."

3^16)3 Uit myn brief van 16 Aug.:" 't Is heerlijk dat het water de

"wind uit je keel verdrijft,maar ik begrijp dat het pakje je zwaar "valt om te dragen. Ik mis je enorm ofschoon je niet kunt geloven "hoe goed alles loopt en hoe delicieus het voor my is te ondervinden "dat de kinderen affectmeux met my zyn en altyd het eerst op my toelopen en steeds het eerst myn hulp inroepen. Ook van de kleintjes "geniet ik enorm,en evenals het jou vermoeit om ze 's morgens te "hebben,wat ik in jou positie best begrijp,zo is het voor my een "iractatie. Zondagmiddag heeft Juffr.Musquetier met de jongens ende "kinderen Elout in het schuitje gevaren,en toen van Maurits een zo "hevige slag met een roeispaan tegen het rechteroog gekregen dat zy "half blind was. Het was een ongeluk maar de kinderen Elout zyn zri' "ruw en wild,dat men met hen dubbel voorzichtig moet zyn. Miek is ql "met Adfele gebrouilleerd omdat deze haar te ruw is. Maandag zyn Willem "en Maurits Elout gelukkig vertrokken met Willem,die de nieuwe lijn "naar 11 Nieuwediep ging inspecteren. In de nieuwe sociable is de ge- "hele familie op my na (12 personen) naar \4lkeveen gereden,Henk op "de bok. Mina vindt dat JW's vlees slapper wordt en vraagt of zy "niet weer met de levertraan moet beginnen? Henk is nog niet aan de "put begonnen. Er valt dan ook genoeg regenwater. Hy gaat nooit uit "zonder iets mee te brengen,een steen uit de Zuiderzee,een lelie uit "de vijver enz. "

" Max is opgetogen over je brief en leest die aan iedereen voor. "Op de vraag van Henk of die ook voor hem was,antwoordde Max:"Neen "Henk! maar jij hebt Zondag ook niet aan A/arna geschreven zoals ::ik." HHenk was echter de eerste aan wie hy je brtbef voorlas."Diezelfde dag schreef ik aan Hendrik van Loon,die te Parijs etens-in plaats van buitenlucht inademde. Ik vervolgde:" Mijn séjour "alhier is delicieus en ik geniet onbeschrijflijk van het gevoel van "rust en van bevrijd te zyn van de strafzaken,(de Hemel geve voor goed, "hoezeer de kans om rechter te worden twijfelachtig zy). Het enige 3 i"wat myn vacantie verbittert is de afwezigheid van Caroline,hoezeer "ik dankbaar ben dat zy in de gelegenheid is om zich nog vd56r haar "bevalling te versterken. Overigens was ik wel dankbaar dat Caroline "juist vertrok toen Willem Elout kwam,want de jongen ziet er erbarme- "lijk degoutant uit,en Elout moest meer consideratie hebben voor zwangere vrouwen. Sedert hun vertrek ben ik een ander mens geworden,want "iä was geen ogenblik vrij,zelfs niet op myn kamer. Lou en Augusta "zyn lief,maar Adèle is een wilde jongen,met wie Henk en Max volstrekt "niet harmonieren. Marietje ziet er tengevolge van haar Kreuxnacher "kuur goed uit en ontwikkelt zich iets meer in het spreken,vooral "nu Jan Willem ook van stapel loopt. Zyn rug is superber genezen,maar "zyn rechter schouder steekt hoger uit dan de linker,zodat hy vroeg . . p "aan de gymnastiek zal noeten geloven. Henk en Max leren goed,maar of / "zy spoedig Erans zullen spreken betwijfel ik,daar Juffr.Musquetier "gedurig in haar gemeen Brabantsch overslaat,wat zy gemakkelijker "spreekt dan Frans. Verleden avond is Piet Six hier 's avonds gekomen,- "ongeschoren en zonder overhemd,bewerende eerst daags tevoren gehoord "te hebben dat ik er was. Myn rekwest om rechter te worden heb ik "eindelijk in zee gezonden en myn brief aan de Rechtbank zal eerstdaags volgen. Weet je dat Schwartze Kareis portret ten voeten uit "geschilderd heeft! Beels treedt nu als Maecenas der Kunst op !"....Ik schreef aan Lore dat Saar met Maria en Jetje op S.en B. geweest was,en Warna van Loon daarop Mina met Miek en Jan Willem beneden had laten komen. Miek was toen z<5 touchant geweest,dat Mama er door aangedaan geworden was. Op smartelijke toon had zy uitgeroepen:" Mimi "op jeis nee!" en de tranen waren haar in de ogen gesprongen,zo bang was zy van ons weer te moeten verlaten. Overig was zy heel lief met allen geweest,en toen ik thuis kwam had zy het druk met my alles te vertellen.

Op 29 Aug ging ik Lore afhalen. De reis viel my niet mee. De trein reed niet verder dan Höxter,en toen moest ik nog ettelijke uren in een postwagen zitten met ons drieën op een bank. Te 2 uur 's nachts kwam ik te Pyrmont aan,waar de meid van Dr Giesecke my afwachtte en naar diens huis bracht en my myn kamer wees. De volgende

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina