Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadDovnload 1.54 Mb.
Pagina3/16
Datum22.07.2016
Grootte1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
0 "Dinsdag op zyn verjaardag vlaggen ; cela fait du bien de pouvoir de "nouveau et avec raison s'enthousiasmer pour un membre de la noble et "auguste Maison d'Orange."

"Hoe vind je dat kind,dat 7 dagen op een ijsschol gedreven heeft? "arm schaap,wat moet zy bang geweest zyn;vooral 's nachts en hoe bitter "koud en hongerig. Het is ongelooflijk dat zy niet is omgekomen."

"Tante Cateau zegt dat zy haar huis op de Prinsengracht mooi voor "jelui laat opknappen. Ik zeide maar dat het te ver is,want alles is beter dan Tante Cateau voor huisbazin te hebben. Op de gracht der van "Loons is een huis te huur voor ƒ 600-,een deur met 2 ramen,mais ne "vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué,dat komt altoos "slecht uit. Ik vónd het vreeslijk voor je om in Hymegen te blijven "zolang Maurits hier is,maar het zou het beste plan wezen tant pour "l'économie que pour la simplification; tu comprends que je te ferai "volontiers société alors,want heel alleen kan je niet blijven en ik "moet nog afscheid nemen van die heerlijke oude stad. Ik £eb het por- "tret van Henkie een hele tyd op myn kamer gehad om er telkens met "verrukking en liefde op te kunnen staren "

Is V/

Ik vergat te vertellen dat wy op 19 Jan.in de Sociëteit een pot billard hadden gespeeld ten bate van de slachtoffers van de Watersnood. Al de leden,ook zy,die nooit een queue in handen hadden gehad, speelden mee,en ieder had ƒ 2-ingezet. Hoeveel honderd leden er waren weet ik niet. Ik had het geluk of het ongeluk de pot te winnen en de prijs te krijgen,bestaande in een queue met een zilveren plaatje,waarop de woorden Watersnood 1861 gegraveerd waren. Ik zeg het ongeluk,want myn medespelers waren woedend jaloers. Zodra ik dit bemerkte,stelde ik hun voor opnieuw twee gulden te offeren en voor dezelfde queue nog eens te spelen,maar dit weigerden zy,hetgeen niet wegnam dat zy na myn vertrek tot 3 uur 's nachts bleven plakken en wijn drinken,zóveel dat het hun ƒ 9 - per hoofd kostte. Daarvoor hadden zy dus wel geld over.

Ik had destijds een lastige zaak onder handen tegen twee vrouwen die wegens clandestiene prostitutie moesten terecht staan. De Heldring had my daartoe het werk van Parent du Chatelet geleend,twee dikke delen,welke ik met ijver bestudeerde.

Van Papa kreeg ik de volgende brief: " Waarde Maurits! Mama heeft "het druk met het weder inpakken van het glaswerk en porcelein,dat "gisteren gediend heeft,en zy wacht Roulet op de koffie zodat zy geen "tijd heeft u te schrijven; ik heb daarom op my genomen u een paar "woorden te zenden. Het feest ter ere van Mama's verjaardag is goed "afgelopen. Wy hadden Hans en Aernout,Cato,Sylvia en Warner,Hartsen, "Saar en Tij)(in Zouaveuniform), Willem Röell en Jacoba. Davèd had laten "afzeggen omdat hy verkouden,alias hyp was en Maria was ook verkouden. "Verdere détails zal Mama u wel geven gelijk mede van de luisterrijke "soirée musicale by Hartsen 1.1.Woensdag,waar Tip vond dat die ene "Juffrouw met de mooie bruine ogen (Baldi) zo mooi gezongen had. Cela "promet!" (De uitkomst heeft Papa's voorgevoel bevestigd!)

"Dinsdag klampte Hartogh my op straat aan boord en vroeg my of "ik graag zou zien dat gy hier kwaamt. Ik zei natuurlijk geen Heen. "Toen zei hy:"Hoe is het met zyn gezondheid?".Hy had nl.nu twee substituten (Jolles en Termaat) achter elkaar verloren en had niets aan

"een sukkelende dito. Ik antwoordde dat wy u ook juist daarom hier "wensten te hebben omdat de Amst.lucht beter voor u was dan de Gelder- "sche,maar dat buitendien uw kwaal,hoe lastig ook,u nimmer verhinderd "had uw werk te doen en ik niet geloofde dat gy staande uw verblijf "te Nymegen ooit om ongesteldheid van het Parket waart weggebleven.

"Dit scheen hem veel pleizier te doen. Hy had de voordracht nog niet "opgezonden,maar zou u en Frits Schimmelp.speciaal aanbevelen en u nog "specialer als aan het Parket gewerkt en vier jaar in een verwijderd "gat gezeten hebbende. Godefroi zou u voordragen; hangt dus van "Sire af,tot wien Rutger Jan zich wel ten faveure zyns broeders wenden "zal,maar deze laatste zei eergisteren aan Mama dat hy nu te minder "kans had omdat er juist dezer dagen twee Schimmelp.geridderd werden, "en zeker maakt dit op het ogenblik voor Rutger Jan het solliciteren "moeilijk. Toen ik van de Gorkumsche Officier sprak begon Hartogh te "meesmuilen,ik denk dat hy er hartelijk voor bedanken zou een subst.te "krijgen,die zelf baas geweest is."

IS vy

ISHS' 8,38

10 Hi

" Gisteren heb ik Toon Clifford ontmoet,die my 't verbaal van "de overstroming in zyn huis gedaan heeft. Ik zal blij zyn als al dat "germjm over de Watersnood, zoals het Handelsblad schrijft,over is.

"Sire heeft zich patent gehouden. Aart Veder schreef my:"Nog één overstroming en 't kan der Natie niet schelen al worden beide Kamers er "door verzwolgen."

"Vaarwel! Het spijt my dat gy beiden zo lang op de pijnbank der "onzekerheid gehouden wordt,maar dat is nu niet anders. In de hoop dat "de tyd toch eens komen zal dat wy u met Henkie op de familiereünie "zullen hebben en veel liefs aan Caroline, uw liefh.Vader."

Deze brief zond Papa eerst de volgende dag Zaterdag 23 Febr weg en ontving ik 's avonds. Weinig vermoedde hy dat de Koning diezelfde dag het Besluit tekende,waarby Mr van Valkenburg tot Raadsheer en ik tot subst.Off.te Amst.benoemd werd. Thans zou ik dit nog de dag zelf vernomen hebben,hetzy door een telegram van een vriend in de*, Haag of rechtstreeks van de Minister,en het verwondert my nu nog dat Godefroi het blijde nieuws niet aan Papa seinde,maar neen! Destijds vernam men zyn benoeming 't eerst uit de Courant,en deze kon dit niet vermelden voor en aleer dit in de Staatscourant stond,waarop een gewoon particulier niet geabonneerd was. Raadselachtig zal het dus schijnen wanneer ik zeg dat wy eerst drie dagen later,op 26 Febr.'s ochtends te ff uur aan het ontbijt de tijding vernamen door een telegram,hetwelk Willem van Loon te 8,24 uit Amsterdam had verzonden,luidende:"Benoemd. "Feliciteren u en ons. Onderkomen onmogelijk. Voorlopig 402." (Het nummer van Mama van Loons huis).

Nadat Lore en ik elkander dansende hadden omhelsd,rende ik naar van Tricht om hem het telegram te wij zen,maar,zo ik ooit een koud bad heb ontvangen,dan was het toen. Brutaalweg weigerde hy het te geloven, om de eenvoudige reden dat hy het de vorige avond niet in de Courant gelezen had. " Ga zelf maar in de Sociëteit kijken,"zeide hy op koude onverschillige toon,"het staat er niet in.” Ik volgde zyn raad,keek Staatscourant,Haarl.Courant en ^andelsblad in,maar vond het niet.

Daarop telegrafeerde ik aan Willem van Loon:"Staatscourant vermeldt "niets,andere bladen evenmin.Van Tricht betwijfelt het. Vraag Hartogh "wat waar is." Eerst te 11.45 kwam zyn antwoord:" Amst.en Haarl.Cou- "rant." Weer wees ik dit aan van Tricht,die eenvoudig antwoordde:"Dan "zul je tot vanavond moeten wachten om het in de Courant te lezen."

Maar opeens kreeg ik het denkbeeld om naar het Postkantoor te lopen en den Directeur Des Tombes te vragen de laatst verschenen Staatscourant in te zien,die te 12 uur arriveerde,en jawel! daar stond het in. Nu moest van Tricht zich wel gewonnen geven,maar hy feliciteerde my niet. Later bleek my dat de benoeming eerst in de Staatscrt. die Maandag verschenen was,vermeld stond en daardoor eerst in de avond van dcev&lgcmdc dag de andere couranten bereikt had

Ik was die Dinsdag schier niet tot werken in staat,en moest toch nog de laatste hand leggen aan de toelichting van myn requisitoir in de zaak der twee vrouwen,die 's anderen daags t.z.van clandestiene prostitutie zouden terechtstaan,en een brief aan de Minister en aan Mr Hartogh schrijven om te bedanken.

De 1ste felicitatiebrief die ik ontving was van de Heer Willem van Lynden,vice-pres.der Rechtbank te Nymegen,doch als Lid der Staten Gen. toen in den Haag,die my het volgende schreef:
"Niet zonder leedwezen,waarde Heer en Vriend,las ik deze avond "in de Staatscourant uw benoeming tot subst.Off te Amst. Maar dat leedwezen gaat niet zo ver dat ik niet tevens van harte zou delen in de

IS v;

is h $

GPrx 2S j'3

IS j'v

"vreugde,die dat evenement U en vooral Uw vrouw geven zal. Ik heb u Sin uw betrekking by de Rechtbank leren waarderen en daarom betreur

"ik uw verlies. Maar ik wil niet al te egoïstisch zyn en ook wat goeds

"aan de Hoofdstad des Rijks gunnen. Naar ik een paar dagen geleden "nog vernam,stond het tussen u en uw ambtgenoot te Tiel,die als zoon "van de Kon.Commissaris de strijd lang onbeslist heeft gelaten. Nu, "Gods zegen vergezelde u ook te Amsterdam! Vergeet uw Nymeegsche vrien- "den niet. Met oprechte achting en toegenegenheid hoop ik steeds te "blijven uw Dw Br W.van Lyhdehn"

Dat van Limburg Stirum,subst.Uff te Tiel ook gesolliciteerd had was my nieuw. De Heer v.d.Brugghen vertelde my dat van Stirum onder zyn Ministerie tot subst.Off te Tiel benoemd was. Hy behoorde tot de sollicitanten,maar als Geldersman wist v.d.Br. dat hy een grote stoffel was en dacht hy er dus niet aan hem voor te dragen. De Koning drong er echter op aan omdat hy een zoon was van een der oudste dienaars zyns Huizes en toen durfde v.d.Brugghen hem niet passeren. Later werd hy subst.Off.te Leeuwarden en later rechter aldaar. Zyn zoon trouwde ip 1909 met Kitty Bijleveld.

Ook van Hartogh kreeg ik een brief,luidende:" Amice. Ik behoef "u wel niet te schrijven dat uw benoeming my recht,van harte aangenaam "is en toch geboel ik behoefte het u met een woord te zeggen. Gy weet "dat ik sedert lang wenste u by ons te zien. Hoe spoediger gy thans "uw plaats komt innemen des te beter; doch doe het s.v.p.geheel h. votre "aise,want ik begrijp dat het opbreken van het huis bezwaren heeft,

"dus festina,maar lente "

David schreef my:" Hartelijk geluk wens ik ons maar vooral u en "Caroline met uw benoeming,welke ik zo even in de Oprechte Haarlemmer "las.Gy zult er waarschijnlijk niet minder verbaasd over geweest zyn "dan Papa en Mama,die voorwaar na uw ontmoedigde brief van gisteren "aan niets minder dachten dan aan uw benoeming. Hartogh,die ik daar "juist ontmoette,feliciteerde Sich Selfen en was Foornemens u deze "foormiddag met uw befordering geluk te wensen. Dë ridderschap aan "Rutger Jan op Konings verjaardag gegeven,heeft u naar het schijnt "geen kwaad gedaan. Zodra ik hem onder het aanzienlijk riddrental zag, "kreeg ik meer hoop voor u. Wat zal de goede Caroline in haar nopjes "zyn! Uw liefh br.David."

Mama van Loons brief,waarin een briefje van Maria gesloten was, bevatte o.a.het volgende:" Ik hopp dat gy onze felicitatiën per telegram reeds gekregen hebt en ik verlang al naar de beschrijving van "uw verrassing en vreugde en te horen hoe gy dit goede nieuws 't eerst "hebt vernomen. Toen gisteravond het Handelsblad kwam,las ik de benoe- "ming van debHeer van Valkenburg,die er alleen instond,voor,maar toen "riep Tane my en wees my twee kaartjes van Hesje en van Mimi van Weede "met p.f.!! Wy begrepen hier niets van en maakten allerlei gissingen "en ik wilde juist een kaartje met Pourquoi? zenden toen de Amst.Cou- "rant kwam en ik daar de heugelijke tyding in las,welke wy ook deze "ochtend in de Oprechte herlazen.

"Daar brengt Willem my uw telegram,ik denk dat gy nu de Staatscourant wel zult bemachtigd hebben om er uw naam in te zien prijken "of heeft Nymegen dat officieele blad niet? Ik begrijp uw agitatie "na de ontvangst van ons telegram en ik hoop dat gy spoedig uit de onzekerheid zult geraakt zyn. Ik ben toch blij dat wy de eersten ge- "weest zyn,die u de tyding gezonden hebben,want al dacht de Heer van "Tricht dat wy voorbarig geweest waren,gy kent ons toch genoeg om te "weten dat wy het woord Benoemd niet zouden hebben gebezigd indien het "slechts een los gerucht geweest was. Ik krijg al kaartjes met p.f.

" Ik denk dat wy Maurits gauw voor ons zullen zien staan.Zyn ouders "zullen ook blij zyn; ik heb hun een kaartje gezonden. Ik heb de voor- "keur toch maar gevraagd van Tante Cateau's huis,want er zyn er haast "niet te krijgen,en als er een openkomt is het verhuurd voordat er "een bordje hoeft aangeslagen te worden. Ik denk dat de Heer en Mevr "v.Egmond u wel zouden willen volgen en heel naar vinden dat gy weg- "gaat. Toon uw blijdschap niet al te veel ! Ik wens u Gods zegen op "die verandering in uw lot met al myn hart toe. Uw liefh Moeder.

"»«

Id I

XXXVI

527

Allervriendelijkst vonden wy het van de President Jhr Mr C.Dedel dat ook hy my schreef:" Amice! Vergun my u met een enkel woord van "harte te komen gelukwensen met uw benoeming,en u voorlopig de verzekering te geven,dat gy by myn Rechtbank byzonder welkom zult zyn.

"Zeer verheug ik my ook voor uw lieve Echtgenote,die ik my verbeelde "dat recht gelukkig zal zyn niet alleen om de vererende onderscheiding "u te beurt gevallen,maar ook om het vooruitzicht van weldra terug te "keren in het midden van haar zo terecht beminde familie en betrekkin- "gen. Ook verheug ik my voor uw geachte ouders,die door uw terugkeer "enigermate het gemis zullen vergoed zien,hun door het vertrek van uw "broeder veroorzaakt.

"Voor 't ogenblik zal ik u niet langer lastig vallen met myn geschrijf ,maar het was my een behoefte u van myn deelneming te verzekeren, daar ik steeds veel belang gesteld heb in het wel slagen van "uw zo gelukkig aangevangen loopbaan. Mag ik u verzoeken myn hartelijke complimenten over te brengen aan uw hooggeachte Echtgenote,en haar "te verzekeren van myn oprechte deelneming in haar rechtmatige vreugde? "Geloof my steeds met hoogachting Uwed Dw Dr C.Dedel."

Met minder hartelijk was Jan van Loon's brief:

" Hartelijk geluk met het welslagen van uw pogingen en met uw terugkomst in ons midden. Verbeeld u dat ik de courant gisteren avond "meende gelezen te hebben en weer aan myn werk was zonder uw benoe- "ming te hebben bemerkt. Constance was evenwel handiger en toen zy "van een soiree terugkwam had zy haar ogen niet in de bijdragen laten "ronddwalen of zy viel op deze. Het was te laat geworden om by iemand "van onze familie viktorie te gaan kraaien,wy moesten dit dus tot heken uitstellen. Wy waren allen bang dat gy gisteravond zd hoog zoudt "opspringen dat u en uw kinderen de sla&p zou vergaan,en nog meer dat •op J'pL "gy aan de goede Nymegenaars te duidelijk zult tonen hoe verheugd gy

"zyt ze te verlaten. Eergisteren heb ik nog met de Minister van Justi- "tie een lang onderhoud gehad om hem te verzoeken my lid van het Hof "te maken,natuurlijk zonder enig idee van ogenblikkelijk succes,en "toen hebben wy ook over u gesproken dat u de oren wel mochten tinte- "len,maar schoon hy uw aanstelling misschien reeds in de zak droeg, "wilde hy zich over de waarschijnlijkheid uwer benoeming niet uitlaten.

"Nu zal het de kunst zyn hier een huis te vinden tegen Mei en er "is niet veel te krijgen,zó is onze stad gezocht,nu de schrik voor "het Aequivalent wat bedaard is. Nu,als gy niets vinden kunt zult gy "u stuksgewijze by uw vrienden moeten inkwartieren. Stuur Henkie dan "maar by ons !...."

Karakteristiek is Elouts brief,wien het leed deed dat ik myn bevordering niet aan hem verschuldigd was: " Waarde Vriend! De Staats

courant bracht my gisteren een goede tyding. Wel hadden wy ons altyd "gevleid met de mogelijkheid van u hier geplaatst te zien,wel had ik "gehoopt de eerste mededeling van uw bevordering te mogen doen,welke "en waar dan ook,maar die persoonlijke beschouwingen verhinderen niet "een hartelijke vreugde te gevoelen voor uw plaatsing in de Stad uwer "Vaderen,in de nabijheid van beider ouderlijk huis,vooral het uwe,on- "langs beroofd van de laatste inwonende zoon. Van harte dan geluk !..."

Jjd k'-J Niet weinig verbaasd was ik ook een brief te krijgen van de Genes-

tet. Ik had hem een groot jaar tevoren een brief van deelneming met het overlijden zyner vrouw geschreven doch geen antwoord bekomen, en nu zond hy my de volgende letteren:

"Oude Vriend! In het najaar van ’59 - het zal al spoedig weer "anderhalf jaar geleden zyn - ontving ik van u een trouwe brief,dien "ik toen wel zeer heb gewaardeerd maar niet beantwoord. Ongezocht biedt "zich thané een gelegenheid aan om u een bewijs te geven van myn - "schoon het leven ons scheidde - niet gestorven vriendschap voor u en "hartelijke belangstelling in uw geluk. Gisteren middag kwam ik in "de Kalverstraat Jaap Ploos tegen,die een eind met my meeliep. Wy "apraken ook -en veel -over u. Ploos vertelde my dat gy kans hadt uit "het welaangenaam Nymegen verlost en hier tot subst.Off.b/d Rechtbank


JjP (q "benoemd te worden. Gisteren avond las ik uw benoeming in het Handels- "blad^ien nu dringt my myn hart u even te feliciteren. Door uw vader "weet ik dat gy het te Nymegen "niet alles" vondt. Daarom meen ik ij "deze uwe benoeming wel een dubbele felicitatie waard. Ook voor uw ou-

"ders,wier huis zo eenzaam is geworden,vind ik het recht gelukkig dat "gy weer hier komt. En eindelijk,wat my zelf betreft,de gedachte ver- "heugt my u eens weder te ontmoeten in de Stad onzer jeugd. Als gy "hier zyt hoop ik niet tot de laatsten te behoren,die u en Mevrouw "van Lennep zullen komen bezoeken. Van myzelf zal ik nu maar niet veel "byzonders schrijven. Ik heb de twee laatste lange jaren van myn le- "ven myn deel van droefheid en verdriet gehad en ontken niet dat ik "wel eens verlang naar een zonnetje. Zy kwam wat vroeg de grote smart !

" Gy zyt immers juist even oud als ik ? Myn kinderen zyn wel. Ik ben "lang ongesteld geweest,doch nu weer beter en zodra ik 's avonds uit "mag zal ik ook de uwen eens gaan geluk wengen. Ontvang myn handdruk n "in de geest en weet my steeds uw zeer toegenegen vriend P.A.de Genestet*

Of ik hem heb terug gezien kan ik my niet herinneren. Hy stierf ruim 4 maanden later op 2 Juli 1861 aan een vliegende tering. Een ('2> zyner dochters,die met van Rees is getrouwd,zag ik op Schaep en Burg terug,toen zy dit voor enige jaren van Mr C.Dedel in huur hadden.

Lore kreeg natuurlijk ook tal van brieven van haar zusters en vriendinnen en wy schreven dus onze vingers kapot.

Li Toen ik nog pas een paar maanden subst.in hymegen was,kwam eens

» f de advocaat Jordens uit Arnhem pleiten. Ik maakte zyn kennis en al pratende voorspelde hy my dat ik niet langer dan vier jaar in Nymegen zou blijven. Zodra ik de tyding myner benoeming in Amsterdam ontving, zeide ik aan Lore:"Die Mr Jordens heeft het goed geraden." Hy werd later Burgemeester te Haarlem. (Jordensstraat !!)

Tane schreef aan Lore dat Mica van Loon een huis voor ons wist op de Prinsengracht tussen de Spiegelgracht en Weteringdwarsstraat, hetwelk met Mei openkwam en dat zy ons tevens hun oppasser Antoine Legras kon aanbevelen. Ik begreep dus dat het zaak was om zo spoedig mogelijk bedoeld huis te gaan opnemen en tevens met Hartogh af te spreken wanneer ik in functie zou moeten treden. Ik vertrok dus Dond. 28 Eebr. naar Amsterdam,trok naar myn schoonmoeder,die het door Mica genoemde huis zeer prees omdat het dicht by het Gerechtshof en by myn ouders stond, en ook omdat het slechts ƒ 750- huur deed, verder was het ook een fatsoenlijke bmurt. De volgende dag ging ik het zien en °6$ W het beviel my byzonder. De Heer en Mevrouw Korthals hadden er met 3 kinderen tien jaar in gewoond en verlieten het alleen omdat zy een groter huis hadden gehuurd. Er was een hoge stoep,zy-en achterkamer en een uitgebouwd kamertje au Ier,onder dat kamertje de keuken,terwijl het overige onderhuis afzonderlijk als turfloods was verhuurd; de trap was steil en de treden smal,boven waren ook drie kamers en voorts waren er twee zolders? op de le zolder was een slaapkamer voor devdienstboden. De kelder en het turfhok waren ruim,er waren twee regenbakken, maar geen kasten in de muur,doch tussen de zy-en binnenkamers waren er zulke diepe kasten in de muur dat Mevrouw Korthals er al haar provisiën,tonnetjes,potten,serviezen en glaswerk in borg.

Het huis was het eigendom van de oude toneelspeler Evers,die ik vroeger meermalen had zien spelen en wiens talent Papa prees. Hy had een zoon,die makelaar was en een kromme,lelijke dochter,die ik beide te spreken kreeg en verzocht enige verbeteringen aan het huis te willen doen aanbrengen. De dochter roerde vooral haar snavel;zy waren Rooms. Toen ik myn verwondering te kennen gaf dat zulk een huis niet reeds

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina