Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadDovnload 1.54 Mb.
Pagina8/16
Datum22.07.2016
Grootte1.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
PS

Maandag 14 Juli '62 "begaf ik my vroeg op weg naar Prof Langen- beck en vertelde ik hem wat my deerde. Ik stond nogal beschaamd toen hy,na my gehoord te hehben,my vroeg of ik niet lèever Frans sprak, daar ik my inbeeldde my vrij gemakkelijk in het Duits te kunnen uitdrukken en het in elk geval vlotter sprak dan thans. Hy zeide my dat ik waarschijnlijk een plaatselijke vernauwing van de endeldarm had en dat hy in de loop van de dag by my zou aanrijden om dit te onderzoeken. In het Hotel terug gekomen deelde ik de Oberkellner mede dat ik het bezoek van Prof L. wachtte,waarop hy my zeide dat ik hem niet

in myn lelijk kamertje kon ontvangen en hy daarom de Hoogleraar in

een der Salons zou laten,en my dan waarschuwen. Ik herinner my niet op welk uur hy gekomen is,maar wel dat hy een lange guttapercha bougie in myn darm stak en toen decreteerde dat die niet plaatselijk vernauwd maar overal te nauw was en dat hy daar niets aan kon doen.

(Dr van Praag was dit in 1904 niet met hem eens).

Ik vroeg hem wat hy van Kissingen dacht,maar hy antwoordde dat

hy als chirurg dit niet kon beoordelen en ik dit aan een medicus moest vragen. Daarop vroeg ik hoeveel ik hem schuldig was. " Das hängt "von Ihrem Belieben ab " gaf hy ten antwoord,waarop ik hernam dat ik als Hollander niet bekend was met de Berlijnsche gewoonten,en toen zeide hy:"Man gibt mir gewöhnlich ein Friedrich d'or." Ik kwam er dus beter af dan ik dacht.

Wat ik die dag verder heb uitgevoerd weet ik niet meer,maar 's avonds reed ik per trein van 11 uur naar Holland terug. Of Langen- becks sententie juist was betwijfeldêvik in hoge mate en de medici,die ik later sprak,lachten er om. Ik was bovendien zeer teleurgesteld dat de reis naar Berlijn geheel doelloos geweest was. Ik had nu een paar jaar lang de middelen van die Kiel uit de Anna Paulownapolder gebruikt zonder er enige baat by te vinden en toch hadden zy ons geld genoeg gekost. Nog altyd heb ik spijt van Lore's raad niet te hebben opgevolgd en niet naar Kissingen te zyn gegaan.

De laatste 14 dagen van Juli bracht ik met Lore en ons trio allerpleizierigst door op S.en B. Zy vlogen maar al te gauw om en Donderdag 31 Juli moest ik 's avonds naar Amsterdam terugkeren om in Aug.de strafzaken te behandelen. Het was saai in Amst. Papa en Mama waren in KleFn-Beekhuizen en David te Parijs om zyn knie door Dr de Navennes te laten masseren.

De verkiezingen waren in het algemeen Thorbeckiaansch afgelopen. Amsterdam koos Heemskerk Bzn,Godefroi en Jan van Reenen. Godefroi was doof geworden,van Reenen voerde als Voorzitter nooit het woord en Heemskerk Bzn had nooit meer dan één speech a^gestoken. Daarop maakte Papa het volgende aardige versje:

Twee zwegen steeds,de derde kan niet horen;

Gewis denkt Amsterdam:"Met nutteloos gesnap

"Gaat als voorheen een kostbre tijd verloren,"

En koos het op dien grond een doofstom driemanschap.

Ik trof het in Aug '62 dat Backer het Parket waarnam,en deze de stad niet verliet zodat ik nu en dan de Zaterdag en Zondag op S.en B. kon doorbrengen,en,daar ik een akte genomen had,een paar maal op de Meir kon jagen.

Ik denk wel dat ik in Aug.brieven aan Lore geschreven heb,ook al bezocht ik haar elke Zaterdag,maar ik vond ze niet in haar collectie terug. De hare bevatten mothing particular worth mentioning. Betje wilde ons verlaten maar ik bewoog haar te blijven en Lore bedankte my voor de genomen moeite. "Quant à Saartje," schreef Lore,"je la verrais "partir sans regret,car je prends des frissons quand je pense à sa "saleté. Op S.en B.was een groot diner geweest. Zus kwam vooraf bene- "den et gagna tous les coeurs ainsi que les garçons qui furent très "gentils et causants. Ce matin Henkie dit tout-à-coup en réponse à "une réflexion de Max:V Maar Graafland,droom je ?" - Je lui demandai "d'où lui venait cette phrase? Il ne voulut tout d'abord pas me le "dire,mais enfin il me dit qu'il l'avait entendu dire à Melle Dedel. "Have you ever! Waar letten kinderen niet al op !"

Daar Anna Dedel 7 Aug de Bruid werd van Ferd.Hooft Graafland kocht ik op Lore's raad karaffen voor hen.

Maandag 1 Sept '62 kwam ik aan de le of Civiele Kamer,welke elke week de eerste drie werkdagen zitting had. De substituut die aan die Kamer zat,moest ook de civiele requesten behandelen,en die requesten waren le^io. Voorts moest hy in het begin van het jaar met de Officier de akten van de Burg.Stand van Amst.nazien,terwijl de substituut,die aan de Handelskamer zat de akten der buitengemeenten nazag.

In 't eerst trof ik het nogal daar ik weinig conclusiën opliep, maar gedurende de drèe jaren heb ik in tal van zaken moeten concluderen en vellen vol geschreven; soms waren het verbazend lastige kwes- tiën of enorme dossiers,welke ik te bestuderen kreeg. De grootste zaken zyn wel die van de erfenis Würtz,van de Overtoomsche Sluis en van Amstelland geweest. Enkele myner conclusiën zyn in het Rechtsgeleerd Bijblad of in het Weekblad v/h Recht opgenomen,en enkele van die,welke ik aan de 2e Kamer in handelszaken moest nemen,in het Magazijn voor Handelsrecht,waarvan Mr A.de Vries een der Redacteuren was. Het jaar aan de Civiele Kamer was niet alleen het leerzaamste maar ook het aangenaamste. Het leerzaamste omdat men in het Burg.Recht thuis raakte en het aangenaamste omdat men zich met geen enkele strafzaak had te bemoeien.

J

Moeilijk was het nemen ener conclusie altyd. Weliswaar had men niet als de rechter te beslissen en dus minder verantwoordelijkheid, maar men moest de argumenten van beide partijen behandelen en uit den aard der zaak kon een conclusie dus nooit zo beknopt zyn als een vonnis.

Hartogh had my de wijze raad gegeven:" Zet de feiten uitvoerig "uiteen,dan springt het rechtspunt van zelf te voorschijn.7Ik bracht deze raad ook aan de substituten over toen ik Officier geworden was, en voegde er nog een tweede by,namelijk van niet terstond aan het stellen der conclusie te gaan,maar eerst desnoods op de wandeling de gronden pro en contra te overwegen,en Telders zeide my nog in 1901, dat hy myn raad had gevolgd en zyn meeste conclusiën in het Vondelpark gemaakt had.

Lore kwam op 1 Sept.met de kinderen by my in Amst. maar vertrok op 11 Sept.weer naar S.en B.met Marietjje en Bet je, terwijl Jansje met Henk en Max by my bleven. Betje had namelijk evenals Marietje wat frisse buitenlucht nodig. Hens at ik met de jongens by myn moeder, waar de kommen vol water,de vischjes,blokkedoos en prenteboekjes al gereed lagen en wy hadden een prachtig festijn,poeletsoep,kalfsvlees, hereboontjes,haas,patrijs,appelmoes en rijst met bessesap,en voor dessert appelen,peren,perziken en druiven. De jongens klapten dan ook van pleizier in de handen. Wy bleven tot 7 uur,toen Max uit eigeh beweging naar bed verlangde en by het ontkleden viel Henk staande in slaap.

Wy hadden destijds geweldig het land daar onze huisheer,de oud- acteur Evers,gestorven was en zyn kinderen het huis wilden verkopen.

Ik raadpleegde de makelaar Reysenbach,een vriend van Papa,die met de makelaar van Evers sprak,en van deze vernam dat de erfgenamen het huis liever niet ondershands wilden verkopen,doch dat in elk geval een bod van onze zijde moest komen. Ik antwoordde dat wy geen bod wilden doen,maar dat zy moesten zeggen hoeveel zy begeerden. Het huis werd daarop publiek verkocht en wy moesten het te voren twee dagen in de week voor de kijkers openstellen. Ik engageerde Mama van Loon om er een bod op te doen,maar zy weigerde en misschien had zy gelijk.

Lore was namelijk in Sept.weer zwanger geworden en nu er een vierde kind verwacht werd,zou het huis ons wel wat te klein zyn geworden, maar my speet het geweldig omdat ik de buurt en de nabijheid van het Paleis van Justitie en van het huis van myn ouders zo apprecieerde.

Er viel echter niets aan te doen en het huis werd in publieke veiling voor ƒ 10.500- verkocht aan myn vriend Dommissen,die terstond de eerste zolder in kamers herschiep en er wel 25 jaar in gewoond heeft.

<>

Zaterdag 15 Sept.bracht ik Henk en Max met Jansje weer by Lore en op 15 Sept.keerde ik alleen naar Amst.terug.

Op 25 Sgpt. schreef Lore my dat de tand van Zus nog niet was

doorgebroken maar dat zy voortdurend Papa en Mama riep. " Max is

"aardig. Gisteravond was hy in bed en zoog hy natuurlijk op zyn duim.

"Maria kwam by hem en zeide:"Dag Jantje Duim!" waarop de kleine guit ?!

terstond antwoordde:" Dag Pietje Piep!".XXXVIII

562

filJLj

8

dj jj

.1 y-Tr-Ci

Donderd.25 Sept.schreef David van der Vliet my of ik Zaterdag 27 by hem wilde komen jagen,echter onder deze voorwaarde dat ik hem op de Keizersgracht b/d Leidsestraat,waar hy toen woonde,en waar Anna de geboorte vanjjfBmma wachtende was,met een vigilante afhaalde ! ! Ik schaamde my dat zulk een rijke kerel my zó iets durfde vragen,maar ik had te veel lust in de partij om te weigeren,te meer daar ik voor 't laatst in '55,dus 7 jaar te voren,in het duin van Elswout gejaagd had. Ik trof het echter slecht,daar ik slechts 1 haas,2 konijnen en 2 hoenders schoot. De volgende dag ging ik op Leyduin eten,waar Papa en Mama logeerden. Het was drukkend heet als in Juli en het onweerde.

/Die Emma v.d.Vliet werd 25 Oct '62 geboren; zy trouwde Frits Egi- dius,kreeg kinderen,werd weduwe,woonde te Fremburg,later te Zeist,en hertrouwde in 1912,oud 49 jaar met Jhr P,J.Repelaer,die 32 was.)

Daar ik voor de volgende Zaterdag weer by van der Vliet te jagen gevraagd was,ging ik Donderdag naar S.en B.om Lore te zien. Zy had my op 29 Sept.o.a.geschreven:" Veux-tu dire à Betje que la petite est si "gentille dans ses habits courts,si facile et si smakelijk à tenir et "à manier. C'est un chou et tu ne te fais pas d'idée comme elle était "jolie à côté d'un horrible petit monstre que la femme d'Evert Jansen est venue nous montrer hier. C'est un petit gardon de dix mois et demi, "tout maigre et fluet,sans cheveux et avec des pieds de gôtéatoi,mais "par contre il marchait déjà; il avait l'air d^un petit orapaud et "Micky ressemblait à une petite reine à côté dé lui. " (Ik vermoed dat dit Zacharias Jansen is,die de weilanden in het Sticht in huur heeft.)

"Nous ne savons encore rien de l'arrivée des Elout,mais je crains "que nous ne resterons pas longtemps dans ce blessed ignorance. Anna "et Tane aimeraient nous garder quand-même mais je trouve que c'est "trop hasardé."

De tweede keer schoot ik in Elswout 9 hazen,1 konijn en 2 patrijzen, en daar David v.d.Vliet slechts 8 hazen schoot,hoeveel moeite hy zich ook gaf om er een 9de by te krijgen,was hy niet best te spreken. Jaloerser jager heb ik nooit ontmoet. De volgende ochtend Zondag 5 Oct.kwam Jansje van buiten met een brief van Lore,die my wanhopig maakte,daar haar vrees van weer zwanger te zyn zich bevestigd had.

Ik schreef haar:" Arme ziel ! wat moeten wy beginnen,en dat juist in "Juni,terwijl wy met Mei moeten verhuizen en jij je dan niet moogt "vermoeien, 't Is om te schreien! Ik moest je eigenlijk opbeuren en ik "ben er niet toe Én staat,want ik ben zelf desperaat. Bestel nu maar "in vredes naam Bach weer eer de week om is. Ik ben bedroefd en heb "lust om te huilen en heb zoveel moeite om te begrijpen dat dit de "wil des Heren is en wy ons daaraan moeten onderwerpen."

Op 15 Oct.schreef Lore my dat Mama ernstig ziek was geworden,

maar beterende was " Je t'avoue que j'ai été trés inquiète pour

"ta Maman,et qu'à présent un grand poids est tombé de mon coeur.

"Henkie était aussi si heureux de la bonne nouvelle et m'a demandé "de rendre grâces avec lui le soir. J'espère qu'on la tiendra tranquille aussi longtemps que possible,et qu'on la soigne comme une "accouchée. Oh cher chou d'amour,je suis si incomfortablement misse- "lijk pendant toute la journée,et je pense que ces désagréables sensations ne cesseront que pour faire place au wind in de keel en meer "van die aangename gewaarwordingen.Je suis dégoûtée de tout et si "ennuyée,me sentant fatiguée et épuisée et ayant mal au coeur par dessus le marché. J'aimerais pouvoir me dédoubler tout à coup sans for- "me de procès."

" Sais-tu que Mad.Calame,après être partie à son corps défendant "pour Bruxelles^est revenue chez Ceejet à la grande indignation des "enfants,qui étaient tout heureux d'être délivrés d'elle ?" (Calame dronk.)

Mama bleef lang convalescent en de gehele winter thuis. Eerst de terugkomst van Willem,die 31 Juli Java verlaten had en 23 Sept.te St.Helena,14 Hov.te Brouwershaven en 15 Nov.te Amsterdam gearriveerd was,werkte mede tot haar herstel.

Lore's 29ste verjaardag viel in '62 op een Zondag en wy vierden die te S.en B. Van haar cadeaux herinner ik my alleen een bracelet die zy van Hendrik kreeg. Op 21 Oct.vierde Marietje haar eerste verjaardag, en Lore schreef my dat zy met Henkie een speelgoeddoos in het dorp voor Zus gekocht had. " Tu comprends que cette partie était "du goût de Henk.Agnes lui donna 10 sous pour acheter un cadeau pour
"elle pour Zus et cela l'amusa royalement et malgré le vent qui nous "renversait presque il eut un immense plaisir; naderhand had hy er "ook niet weinig drukte over."

"Gelukkig kreeg ik vandaag een fraaie brief van Bach,een fijn "product van stijl ! De hoofdzaak is dat zy tegen Juni '63 vrij is."

C A propos van die brief herinner ik my dat zy eens^in Amsterdam by ons zijnde,een brief aan haar man geschreven had,en toen Lore haar vroeg of zy hem verzonden had,antwoordde zy dat zy er nog niet toe kon besluiten omdat zy hem zó mooi vond dat zy hem telkens overlas !)

.Jcoy

Lore was van plan geweest 23 of 24 Oct.met de kinderen in Amst. teruj^g te komen,maar ik kreeg een briefje van Anna om te zeggen dat Lore te bed lag en Lore schreef my die avond:" N'est-ce pas ennuyeux "que ces indispositions reviennent si souvent et toujours à 1'improviste? J'étais très bien après le diner et ne sentais rien du tout, "mais quand,après avoir couché les enfants,je voulus finir une lettre, "toutes les lettres commencèrent a danser devant moi et je pris tout- "à-coup de tels éblouissements que je ne vis plus rien. J'essayai de "fermer les yeux et de dormir,mais bientôt je montai et me mis au lit, "où le plus affreux mal de tête vint m'assaillir. Au commencement de "la nuit je me sentis très malade et rejetai tout mon diner,mais ensuite je dormis bien. Aujourd'hui je restai la plus grande partie de "la journée au lit pour transpirer,(car hier soir j'avais eu de nouveau un peu de fièvre) et je pus ainsi échapper au diner,qu'on don- "nait aux Six et aux van Weede. Tout de même je suis si ennuyée de "ces rechûtes et aimerais tant en savoir la cause."

"Micky a été charmante hier. Tu aurais dû la voir,un bouquet "attaché au bras,une couronne sur la tête,assise dans une chaise ornée, "shouting for joy; elle étaœt si fière dans sa chaise que lorsqu'on "voulait la prendre elle se mettait à pleurer. Quant-à ses cadeaux "elle n'a eu d'yeux que pour le petit service en bois qu'Agnes lui a "donné. Les garçons étaient heureux et excités et l'accablaient de "caresses."

"Je suis bien aise que Bach puisse venir mais j'aimerais mieux "que ce ne fut pas nécessaire !". ( Welk een zegen dat Lore toen niet wist dat zy later nog 5 keer de baker zou nodig hebben !)1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina