Op weg naar Baanpermissie en gvb inhoudDovnload 51.65 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte51.65 Kb.O
p weg naar Baanpermissie en GVB


Inhoud
Voorwoord

Baanpermissie examen

Etiquette en gedragsregels

Straffen in de golfregels

Stableford

ExamenvragenVoorwoord
De Regel- en Handicapcommissie van de Doornse Golf Club heeft gemeend nieuwe leden op weg naar Baanpermissie te ondersteunen met praktische informatie over het gedrag in de baan en noodzakelijke kennis op het gebied van de golfregels.

Vaak ziet men bij beginnende golfers, dat zij niet altijd weten wat te doen in bepaalde situaties. Dit kan leiden tot ergernis bij andere spelers en het is niet leuk om steeds aangesproken te worden op gedrag of verkeerd handelen in de baan.


De golfregels zijn er om spelers te helpen zich uit bepaalde situaties te redden en niet om hem te beperken in het spel. Het geeft meer plezier als je de regels kent. U zult al snel merken dat de regels vaak in het voordeel van de spelers uitpakken.
Als u nog nooit een “baantje” gespeeld heeft, is het moeilijk de regels uit het Regelboekje te vertalen naar de praktijk. De regels zijn in een zeer precieze vorm geschreven om ze eenduidig te laten zijn in de uitleg. Maar door ze te oefenen tijdens het spel zult u ze het beste onthouden en in voorkomende situaties kunnen toepassen.
Wat moet U weten en waar kunt U dat vinden?

Uiteraard hoeft u niet alle regels uit uw hoofd te kennen, maar voor het baanpermissie examen dient u de belangrijkste golfregels te weten zoals deze beknopt genoemd staan in het NGF golfregel boekje 2008-2011 op blz. 6 t/m 13. De uitgebreide regels staan verderop in dit boekje.


Op blz. 14 t/m 18 staan de richtlijnen hoe het golfspel gespeeld dient te worden, de zogenaamde. etiquette.

Daarnaast kunt u in het regelboekje op blz. 6 t/m 13 de definities vinden van de in het golfspel gebruikte begrippen.


Indeling van dit boekje


Het eerste gedeelte gaat over de weg die u dient te bewandelen om baanpermissie te kunnen krijgen. Daarna volgt een stukje over etiquette en gedragsregels op en rond de baan, een onderdeel dat op onze kleine baan zeer belangrijk is in verband met de veiligheid van eenieder. Vervolgens worden de straffen in de golfregels toegelicht. De meeste fouten bij de regelexamens worden namelijk gemaakt bij het onderscheid tussen 1 en 2 strafslagen bij strokeplay en 1 strafslag of verlies van de hole bij matchplay.

De uitgebreide versie hiervan, met voorbeelden kunt u lezen in het GVB regelexamenboekje wat wij u adviseren aan te schaffen ter voorbereiding op de examens.

Ten slotte geven wij een korte uitleg van de berekening van de stablefordtelling, die gehanteerd wordt bij zowel het baanpermissie als GVB praktijkexamen.

Examen Baanpermissie


Na voldoende praktische vorderingen geeft de pro toestemming het Baanpermissie-examen af te leggen. Vervolgens schrijft u zich via de website in voor het theorie-examen en indien gewenst het praktijkexamen.

Op de website staan de data waarop examen gedaan kan worden.


Het examen voor Baanpermissie bestaat uit twee gedeelten, het theoretische en het praktische deel.

U kunt beide examens op dezelfde dag doen.Theorie


Het examen bestaat uit 15 vragen uit het GVB examenboekje.

De vraagnummers die gesteld kunnen worden treft u achter in dit baanpermissieboekje.

Van de 15 vragen gaan er 5 over etiquette/gedragsregels en 10 over de Golfregels.

De etiquettevragen dienen alle juist beantwoord te worden, terwijl van de regelvragen er minimaal 7 antwoorden goed moeten zijn.

De beschikbare tijd is 45 minuten.

Praktijk

Na geslaagd te zijn voor de theorie, komt het praktijkgedeelte. De praktijk wordt afgenomen aansluitend aan het regelexamen. U gaat hiervoor de baan in met een van de leden van de Regel- en Handicapcommissie. Er dienen 18 Stablefordpunten te worden behaald, terwijl er per hole 2 slagen extra worden meegegeven. (uitleg Stableford vindt u verderop in dit boekje).

Na geslaagd te zijn voor het praktijkgedeelte ontvangt u het baanpermissiepasje. Vanaf nu is het toegestaan zelfstandig op de baan te spelen. Tevens krijgt een tijdelijke clubhandicap (56 voor dames en 57 voor heren.
Door deel te nemen aan wedstrijden en het inleveren van scorekaarten (in de brievenbus) kunt u deze handicap verlagen.

Etiquette: gedrag in de baan


Dit deel geeft richtlijnen hoe het golfspel gespeeld behoort te worden, opdat iedere speler er maximaal plezier aan beleeft.

Het voornaamste uitgangspunt is dat te allen tijde respect wordt getoond voor andere spelers op de baan.


Spirit of the game”

Anders dan bij vele andere sporten wordt golf bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op integriteit van de speler om respect te hebben voor andere spelers en volgens de regels te spelen.

Iedere speler, hoe gedreven ook, dient zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen. Dat is de geest van het golfspel.

Veiligheid


Als speler moet men, vóór het slaan of bij het maken van een oefenswing, er op letten dat andere personen, hetzij dichtbij, hetzij veraf, niet kunnen worden geraakt door de swingende stok, steentjes, dennenappels en dergelijke.

Hoewel golf niet gevaarlijk is, moet men zich realiseren, dat de snelheid waarmee een golfbal vertrekt zeer groot kan zijn en ernstig letsel kan veroorzaken.

Men dient zich altijd af te vragen of men wel op een risicoloze plek staat, zelfs een geroutineerde speler kan wel eens een afzwaaier slaan.

Bij de afslag, bijvoorbeeld, is de beste plaats schuin rechts tegenover de speler als deze staat geadresseerd.


Op onze baan liggen de greens en de volgende afslagplaats vaak dicht bij elkaar. Het is dan ook van het grootste belang, dat de speler en zijn of haar flightgenoten de geslagen bal goed in de gaten houden. Als de bal in de richting van een groep wachtende spelers gaat, moet men luid en duidelijk ‘FORE’ roepen. Als men FORE hoort roepen, moet men met de rug naar de bal gaan staan en zich zo klein mogelijk maken, waarbij de handen de nek beschermen.
Rekening houden met andere spelers

Geen storende bewegingen en geluiden.

Als een speler gaat slaan, mag hij niet afgeleid worden. De medecompetitor(s) of tegenstander(s) dienen niet te storen door te bewegen, te praten of onnodige geluiden te maken. Spelers behoren er voor te zorgen, dat elektronische apparaten, die zij hebben meegenomen op de baan, andere spelers niet afleiden. Spelers behoren niet vlakbij of recht achter de bal te staan, of recht achter de hole, wanneer een speler wil slaan.
Op de green

Spelers behoren op de green niet op de puttinglijn van de andere speler te gaan staan en geen schaduw te werpen op zijn puttinglijn, terwijl hij putt.

Spelers behoren op de green te blijven totdat alle spelers hebben uitgeholed.
Score noteren

De speler die bij strokeplay als marker optreedt behoort, op weg naar de volgende afslag, de score met de betreffende speler, indien nodig, te verifiëren en deze te noteren.


Speeltempo

Vlot tempo en aansluiten

Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden bij de flight vóór hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de flight achter hen ophouden, behoren zij die flight door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.
Klaar staan om te spelen

Spelers behoren klaar te staan om te spelen, zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green behoren zij hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld, dienen de spelers de green onmiddellijk te verlaten.


Bal verloren

Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele (tijdelijke) bal te spelen.

Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk is dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de flight achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. Zij moeten niet eerst vijf minuten zoeken voordat ze dit doen. Als de flight eenmaal is doorgelaten mogen zij zelf pas doorspelen als de groep voorbij en buiten bereik is.
Call in holes

Op onze compacte par 3 baan zal men altijd moeten wachten met afslaan tot de voorgaande flight van de green is. Uitzonderingen daarop zijn hole 4 en 7, zogenaamde ‘call in’ holes. Als de ballen van de spelers op de green liggen, zullen zij de volgende flight de gelegenheid geven af te slaan en terwijl deze flight naar de bal loopt, kan de eerste flight rustig uitholen. Dit bevordert de snelheid in de baan.


Voorrang op de baan

Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een flight, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Op onze baan geldt, dat een hoger genummerde hole bij het afslaan voorrang heeft op een lager genummerde hole. Dit geldt bijvoorbeeld bij hole 5, 6 en 7.
Zorg voor de baan

Bunkers


Voordat een speler een bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken. Als er een hark in de buurt van de bunker ligt behoort deze hiervoor gebruikt te worden.
Plaggen terugleggen; beschadiging door ballen en schoenen herstellen

Spelers behoren elke uitgeslagen plag terug te leggen en elke door de bal veroorzaakte beschadiging aan de green (pitchmark), ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt, zorgvuldig te herstellen met de pitchfork, die elke speler bij zich dient te hebben (in de zak en niet in de tas!) Hoe….?

Steek de pitchfork naast de pitchmark in de grond en druk de grond naar het midden, dus niet omhoog tillen, ten slotte drukt men de grond aan met de vlakke onderkant van de putter.

Nadat alle spelers in de flight de hole hebben uitgespeeld, behoort door golfschoenen ontstane beschadiging van de green te worden hersteld.


Onnodige schade voorkomen

Spelers behoren schade aan de baan te voorkomen door geen plaggen uit te slaan met een proefswing of door de kop van de stok in de grond te slaan, of dat nu uit woede of om andere redenen gebeurt.

Spelers behoren ervoor te zorgen dat de green niet wordt beschadigd als zij hun tas of de vlaggenstok neerleggen.

Om schade aan de hole te vermijden behoren de spelers niet te dicht bij de hole te gaan staan en voorzichtig te werk te gaan als zij de vlaggenstok hanteren of de bal uit de hole halen. De bal behoort niet met de kop van de stok uit de hole te worden gehaald.

Spelers behoren niet op hun putter te leunen, zeker niet als zij de bal uit de hole halen.

De vlaggenstok moet goed in de hole worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten.

Op onze baan is het vissen van ballen uit de vijvers verboden!
STRAFFEN IN DE GOLFREGELS

Dit is het onderdeel waarbij tijdens de examens de meeste fouten worden gemaakt.

“Krijg ik in deze situatie 1 of 2 strafslagen bij strokeplay? En “krijg ik in deze situatie 1 strafslag of verlies ik de hole bij matchplay?”

Er zijn vier verschillende soorten straffen: 1. Diskwalificatie

 2. Verlies van de hole

 3. 1 strafslag

 4. 2 strafslagen

Hieronder treft u een beknopte uiteenzetting. Een uitgebreide versie vindt U in het GVB regelexamenboekje van de NGF
Diskwalificatie wordt toegepast indien een speler:

 • Bewust en met opzet de regels overtreedt

 • Met een andere speler afspreekt om een regel buiten werking te stellen of een straf niet te tellen

 • Zijn verantwoordelijkheden en/of de bepalingen van het wedstrijdreglement niet nakomt

 • Gebruik maakt van een abnormale uitrusting, kunstmatige hulpmiddelen of stokken en ballen die niet voldoen aan de eisen zoals ze staan in de Golfregels

 • In een strokeplaywedstrijd een overtreding van een golfregel niet herstelt, terwijl dit volgens de regel wel noodzakelijk is

 • Een ernstige overtreding (“serious breach”) begaat. Dit is een overtreding die de speler een onevenredig groot voordeel oplevert.


1 Strafslag

Alle straffen van 1 strafslag gelden zowel voor strokeplay, als matchplaywedstrijden!Categorie 1: De “buy out stroke”

De speler betaalt de prijs van 1 strafslag om zich te redden uit een situatie waarin hij terecht is gekomen door een onnauwkeurige slag.

Denk hierbij aan:


 • De bal is verloren

 • De bal ligt buiten de baan

 • De bal ligt onspeelbaar

 • De bal ligt in een waterhindernis

 • Het slaan van een provisionele, wanneer deze de bal in spel wordt


Categorie 2: De “ghost stroke”

De speler krijgt 1 strafslag voor het veroorzaken van een verplaatsing of beweging van zijn bal of die van zijn tegenstander, zonder een slag te hebben gedaan, op een moment of een manier die niet in overeenstemming is met de golfregels.

Meestal is er sprake van een onvermijdbaar ongelukje.

In alle gevallen moet de bal worden beschouwd als “bewogen”, MOET de bal worden teruggeplaatst voordat de speler zijn volgende slag doet, tenzij de bal beweegt nadat de speler zijn swing is begonnen en deze niet meer onderbreekt.

Denk hierbij aan:


 • De bal wordt bewogen door de speler, zijn partner of hun caddie

 • De bal beweegt na het adresseren

 • De bal van de tegenstander wordt door de speler bewogen, behalve tijdens het zoeken.

 • De speler raakt tijdens de slag de bal meer dan eenmaal

Een heel speciaal geval is de bal die op de rand van de hole ligt en pas NA 10 seconden wachten alsnog in de hole valt. De speler heeft dan uitgeholed, maar krijgt wel 1 strafslag.
Categorie 3: Foutieve procedure bij het opnemen van de bal en fout droppen

Een aantal regels beschrijft de procedure wanneer de bal volgens de regels mag worden opgenomen, maar MOET worden TERUGGEPLAATST voordat de speler zijn volgende slag doet, of wanneer de bal is opgenomen terwijl de regels dat niet toestaan. De speler krijgt 1 strafslag wanneer hij niet overeenkomstig deze procedure handelt.

Denk bijvoorbeeld aan:


 • Opnemen van de bal ter identificatie zonder dit te melden aan medecompetitor, marker of tegenstander, of zonder de bal te merken, of door de bal schoon te maken

( met uitzondering van het stukje dat hierbij nodig is om de bal goed te kunnen

identificeren)


2 Strafslagen/verlies van de hole

Als een speler een overtreding begaat en de straf voor diskwalificatie is niet van toepassing, dan krijgt hij de ALGEMENE STRAF: in matchplay verlies van de hole en in strokeplay 2 strafslagen.

Het is goed mogelijk dat de speler bewust een bepaalde handeling doet zonder zich te realiseren dat dit volgens de regels niet is toegestaan, maar meestal zal de overtreding geheel per ongeluk gebeuren.

De straf is bedoeld om onterecht voordeel teniet te doen.


Een speler overtreedt bijvoorbeeld een regel en krijgt daarvoor de Algemene Straf als:

 1. Hij tijdens het spelen van een ronde volgens de regels verplicht is iets te doen of niet te doen, maar hij komt die verplichting niet na. In de regels staat duidelijk “de speler MOET….” of “De speler MAG NIET…..”

 2. Hij een/zijn bal speelt van een verkeerde plaats

 3. Hij volgens de regels een bal MOET terugplaatsen, maar hij doet dit niet.

Denk hierbij aan de volgende situaties: 1. Een oefenslag tijdens het spelen van een hole

Vragen of geven van advies

Verbeteren van de ligging van de bal, van de ruimte voor de voorgenomen swing of

van de speellijn


 1. Als een speler bijv. wil droppen omdat er sprake is van grond in bewerking, een konijnenhol of tijdelijk water, of een vast obstakel en in dat geval vanaf een verkeerde plaats speelt omdat hij verkeerd heeft gedropt ( bijv. dichter bij de hole, na droppen toch nog met een voet in de grond onder bewerking staat)

 2. De bal verrolt bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp en de speler plaatst de bal niet terug, maar speelt deze.


Verzwaring van een opgelopen straf

Indien een speler bijv. 1 strafslag oploopt omdat hij zijn bal beweegt of hem opneemt zonder te merken, krijgt hij 1 strafslag. Als hij zijn bal vervolgens niet terugplaatst of dropt in plaats van te plaatsen, overtreedt hij de desbetreffende regel en krijgt hij twee strafslagen bij strokeplay en verlies van de hole bij matchplay. De in eerste instantie opgelopen straf vervalt om te voorkomen dat de speler dubbel wordt gestraft voor dezelfde regel.

Bij overtreding van meerdere regels door eenzelfde handeling geldt dit uiteraard niet.


Het Stableford-systeem

Het Stableford-systeem is in 1931 geïntroduceerd door een golfspeler met die naam. Het aardige van dit systeem is, dat de speler niet meedogenloos wordt gestraft voor een slechte score op één hole, terwijl de score op de andere 17 holes mogelijk wel redelijk waren. Bij de Stabalefordtelling komt voor een dergelijke mislukte score slechts één nul op de scorekaart en wordt de score voor de ronde dus niet onevenredig nadelig beïnvloed.

Bovendien bevordert deze spelvorm de snelheid in de baan en hoeft men niet eindeloos te wachten tot de speler, na bijvoorbeeld 18 slagen, uit de bunker slaat. De speler MOET namelijk de bal oprapen als hij geen punten meer kan halen!!
Spelvorm en puntentelling

Stableford is een vorm van strokeplay, waarbij een speler op elke hole tegen een ‘bepaalde score’ speelt.

De ‘bepaalde score’ is de netto par van de hole. De netto par van de hole is gelijk aan de bruto par plus het aantal slagen dat een speler meekrijgt op die hole.

Dus als de speler een par 4 hole speelt en hij krijgt 2 slagen mee op deze hole, dan is de ‘bepaalde score’ 6 (netto par).


Als u het praktijkgedeelte van het Baanpermissie examen doet, krijgt u op onze baan, per hole 2 slagen mee. De bruto par 3 hole wordt dus een netto par 5 hole (bepaalde score).
Op elke hole kan de speler punten verzamelen, waarbij de puntentelling als volgt is:
2 slagen meer dan de netto par = 0 punten double bogey

1 slag meer dan de netto par = 1 punt bogey


Bepaalde score (netto par) = 2 punten par

1 slag onder de netto par = 3 punten birdie

2 slagen onder de netto par = 4 punten eagle

3 slagen onder de netto par = 5 punten albatross


De eis voor Baanpermissie is het behalen van 18 Stablefordpunten over 18 holes.

Reken maar uit wat uw kansen zijn!
Tot zover de belangrijkste weetjes op weg naar de baanpermissie.

De volgende stap is het behalen van het Golfvaardigheidsbewijs, waarmee u ook op de meeste andere banen terecht kunt.

Wij wensen u veel succes bij het behalen van de examens en heel veel golfplezier!!!
Let op indien u nog geen GolfVaardigheidsBewijs hebt!

Volgens de NGF regels moet u als lid van de Doornse Golf Club het GVB examen via de eigen club doen als de Doornse Golf Club uw home-club is.

Wij vragen dus geen Golfvaardigheidsbewijzen aan die elders behaald zijn.

Voor vragen over regels, baanpermissie en GVB examens kunt u terecht bij een van de leden van de Regel- en Handicapcommissie:


Anneke Wischhoff 0343 - 416919 of 06 -2 2190070

Maya Luttikhuis 0343 - 416930

Bert Popma 0343 - 482112

Evert Windhouwer 033 - 4727812


Baanpermissie theorie-examen
Voor het baanpermissie examen wordt een keuze gemaakt uit de volgende vragen uit het boekje Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008 - 2011 :
Etiquettevragen:

Vraag: Etiquette 1 t/m 16, pagina 14 t/m18


Regelvragen:

De examenvragen voor het theorie-examen Baanpermissie bestaan uit een selectie van de 1* vragen uit het boek Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008-2011.


Van de in totaal 15 vragen moeten er 12 vragen goed beantwoord worden, waarvan de etiquettevragen allemaal.

Aanbevolen literatuur: • Oefenvragen voor het GVB regelexamen 2008-2011; alle vragen en antwoorden die u op uw theorie examens kunt krijgen ISBN 978-90-79503-02-5 Kosten: €14,95
  Dit hoort iedere speler in de golftas te hebben.

 • Wegwijs in Golf € 4,95.

 • Ook is er een mogelijkheid een startpakket aan te schaffen (€ 47,50), te koop via www.golfboeken.nl en in alle golfshops

 • Ook op de website van de NGF de mogelijkheid om GVB examens te oefenen. http://www.golf.nl/pagina/ngf-gvb-regelexamen/

Let u alstublieft op dat u de meest recente uitgave aanschaft.Doorn, april 2011

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina