Openbare Basisschool De Hooistoof Suze Groenewegstraat 3Dovnload 421.6 Kb.
Pagina1/10
Datum17.08.2016
Grootte421.6 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De kracht van klein

SCHOOLGIDS

2012-2013


Openbare Basisschool De Hooistoof

Suze Groenewegstraat 3

3292 AJ Strijensas

078-6741414
e-mail: hooistoof@hooistoof.nl

www.hooistoof.nlInhoudsopgave


Voorwoord blz. 4
1. De school blz. 5

1.1 Geschiedenis van de school blz. 5

1.2 Gebouw en plein blz. 5

1.3 Leerlingen en groepen blz. 5

1.4 Identiteit van de school blz. 6

1.5 Missie en visie blz. 7

1.6 Collectieve ambitie blz. 7
2. Organisatie blz. 8

2.1 Personeel blz. 8

2.2 Leerkrachten en ondersteunend personeel blz. 9

2.3 Nascholing, begeleiding en taakbeleid blz. 9

2.4 Ziekte en vervanging blz. 10

2.5 Stagiairs blz. 10

2.6 Samenstelling van de groepen blz. 11

2.7 Tussenschoolse opvang blz. 11

2.8 Buitenschoolse opvang blz. 11

2.9 Naschoolse activiteiten blz. 11


3. Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden blz. 12

3.1 Lesstof en –methoden in de onderbouw blz. 12

3.2 Basisvakken blz. 12

3.3 Overige vak- en vormingsgebieden blz. 12

3.4 Burgerschapsvorming blz. 14

3.5 Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderw. blz. 15

3.6 Huiswerk blz. 15

3.7 Klokurentabel blz. 16


4. Kwaliteitsbeleid blz. 17

4.1 Kwaliteitsinstrument blz. 17

4.2 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens blz. 17

4.3 Tevredenheidpeilingen blz. 18

4.4 Onderwijsinspectie blz. 19

4.5 Onderwijskundig beleid blz. 19

5. Leerlingenzorg blz. 21

5.1 Rapporten en portfolio’s blz. 21

5.2 Informatie- en spreekavonden blz. 21

5.3 Leerlingvolgsysteem blz. 22

5.4 Aandacht voor begaafde leerlingen blz. 23

5.5 Aandacht voor de sociale ontwikkeling blz. 24

5.6 Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief blz. 24

5.7 Van basisschool naar voortgezet onderwijs blz. 24

5.8 Tussentijds instromen en tussentijds schoolverlaten blz. 24

5.9 Leerlinggebonden financiering ofwel ‘rugzak’ blz. 25


6. Veiligheid, gezondheid en voeding blz. 27

6.1 Als uw kind ziek is blz. 27

6.2 Hoofdluis blz. 27

6.3 Protocol medisch handelen blz. 27

6.4 Gezondheid, voorlichting en opvoeding blz. 27

6.5 Jeugdgezondheidsplan blz. 27

6.6 Logopedie blz. 28

6.7 Schoolmelk en schoolfruit blz. 28

6.8 Pauzehapjes en traktaties blz. 28

6.9 Veilig schoolklimaat blz. 28

6.10 Gedragscode blz. 29

6.11 Gedragsregels blz. 29

6.12 Schoolregels blz. 29

6.13 Allerlei blz. 30

6.14 Geweld blz. 31

6.15 Wapens blz. 31

6.16 Roken, alcohol en drugs blz. 31

6.17 Ontruimingsplan blz. 32

7. Ouders en school blz. 33

7.1 Medezeggenschapsraad blz. 33

7.2 Ouderraad blz. 33

7.3 Sponsoring blz. 35

7.4 Hulpouders blz. 35

7.5 Rechten en plichten ouders blz. 35

7.6 open dagen en informatie-avond blz. 35

7.7 Hooistoofjournaal blz. 36

7.8 Schoolfotograaf blz. 36

7.9 Bereikbaarheid ouders blz. 36

7.10 Als uw kind ziek is blz. 37
8. Stichting Acis blz. 38

8.1 Het schoolbestuur blz. 38

8.2 Een veilig schoolklimaat blz. 39

8.3 Klachtenregeling blz. 39

8.4 Aansprakelijkheid blz. 40

8.5 Ongevallenverzekering blz. 40

8.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) blz. 40
9. Algemene onderwijsinformatie blz. 41

9.1 Toelating en leerplicht blz. 41

9.2 Uitschrijven van een leerling blz. 42

9.3 Verzuim en extra vakantie blz. 43

9.4 Schorsing blz. 43

9.5 Onderwijsinspectie blz. 43


10. Schooltijden en vrije dagen blz. 44

10.1 Vakanties blz. 44

10.2 Studiedagen blz. 44

10.3 Marge-uren blz. 44

10.4 Schooltijden blz. 44

10.5 Planning festiviteiten en evenementen blz. 45


11. Belangrijke adressen en telefoonnummers blz. 46

Bijlage 1 Klachtenregeling blz. 48

Woord vooraf
Geachte ouders en verzorgers,
Deze schoolgids van O.B.S. De Hooistoof, voor het schooljaar 2012-2013, is bedoeld voor ouders van kinderen, die nu onze school bezoeken en voor ouders van toekomstige leerlingen.
In de schoolgids beschrijft de school de werkwijzen, de sfeer, de omgang met kinderen, schoolregels, praktische informatie: kortom over alles wat betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op school.

Voor ouders, die een basisschool voor hun kind(eren) gaan kiezen leggen wij uit wat zij van O.B.S. De Hooistoof mogen verwachten.


Het nieuwe schooljaar starten wij met 12 kinderen. Het team bestaat uit 4 personen, die staan te popelen om uw kinderen in de komende schoolperiode te mogen begeleiden. De missie van onze school is: OBS De Hooistoof: de kracht van klein. Deze missie kunnen wij waarmaken door de kinderen individueel te benaderen en te begeleiden in hun eigen ontwikkeling. Op onze school is veel tijd voor de kinderen en de mogelijkheid voor extra zorg. De kracht van de kleine school wordt hiermede nog eens extra benadrukt.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, bent u van harte welkom op school.

De deuren staan altijd open om eens een kijkje te komen nemen, u hoeft niet op een open dag te wachten. Wel is het raadzaam om vooraf even te bellen zodat wij tijd vrij kunnen maken om u rond te leiden.
De schoolgids wordt jaarlijks uitgereikt aan alle ouders en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.

Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en vervolgens aangeleverd bij de onderwijsinspectie.Wij wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.
Namens het team van O.B.S. De Hooistoof
Cor Diepstraten

Interim directeur


Hoofdstuk 1 De school


Onze school is onderdeel van de Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard.
Stichting Acis beheert:

- tweeëntwintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard.

- één school voor speciaal basisonderwijs in Oud-Beijerland (met een unit voor autistische

kinderen en een unit voor hoogbegaafde kinderen (Leonardo)
Stichting Acis werkt bestuurlijk en inhoudelijk intensief samen met de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Deze stichting bestuurt twee scholen:

- Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO

- Het Actief College voor Vmbo basis- en kaderberoepsgericht met Lwoo in de sectoren

Techniek breed, Zorg en Welzijn en Handel en Administratie.1.1 Geschiedenis van De Hooistoof:
De Hooistoof is de enige school binnen de buurtgemeenschap Strijensas

Dit is een klein dorpje in de Hoeksche Waard en telt iets meer dan 500 inwoners.

De school in Strijensas bestaat al sinds 1844. In eerste instantie werd er les gegeven in een klaslokaal aan huis. In 1879 werd er aan de Havenstraat een school met drie lokalen gerealiseerd. Na de watersnoodramp voldeed dit gebouw niet meer aan de eisen van die tijd. In 1954 is de school verhuisd naar het Kerkplein en daar kregen we de naam De Hooistoof naar de boom die voor de school geplant is. Na 55 jaar is de school, in 2009, in de nieuwbouw aan de Suze Groenewegstraat gehuisvest..
1.2 Gebouw en plein:

In 2009 is de school verhuisd naar het gebouw aan de Suze Groenewegstraat. Een schitterend gebouw, in een landelijke omgeving, met een fraai, ruim plein naast het gebouw en een

speelveld er achter. Het nieuwe gebouw is van alle gemakken voorzien en beschikt onder andere over een eigen speellokaal, een peuterspeelzaal en drie klaslokalen voorzien van moderne technieken zoals voldoende computers en digitale schoolborden

1.3 Leerlingen en groepen:

Het aantal leerlingen/groepen in de afgelopen 5 jaar:

2012: 20 leerlingen

2011: 22 leerlingen

2010: 24 leerlingen

2009: 24 leerlingen

2008: 32 leerlingen


In schooljaar 2012-2013 werken we met twee vaste stamgroepen (groepen 1-4 en groepen 5-8). Daarnaast is de mogelijkheid om, volgens een vast rooster, extra instructie te geven.
1.4 Identiteit van de school:

De Hooistoof is een openbare school hetgeen betekent dat de school bestemd is voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond en de maatschappelijke

positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers. De school is er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen en te begeleiden, om een eigen plaats in de samenleving te kunnen vinden. Door kinderen met een verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond samen te brengen in een school, krijgt “samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven” met respect voor anders denkenden, ook daadwerkelijk inhoud. Ons motto hierbij is:“Niet apart, maar samen”.
Van de Hooistoof mag u verwachten

* dat rekening wordt gehouden met de soms grote individuele verschillen tussen kinderen en dat


vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met informatiebronnen (o.a.

computer) veel aandacht krijgen. Voor De Hooistoof bestaat het ‘gemiddelde kind’ niet,

hetgeen o.a. blijkt uit de aandacht voor het individuele kind;
* dat de vakken: taal, lezen, rekenen een belangrijke plaats innemen, maar dat ook aan
creatieve activiteiten zoals muziek en handvaardigheid veel aandacht wordt besteed;
* dat kennisgebieden als natuur en milieu, aardrijkskunde en geschiedenis veelal in samenhang
worden aangeboden;
* dat kinderen zich bewust zijn van normen en waarden; Dat alle mensen anders zijn en zij met
die verschillen leren omgaan. Om dit te bereiken, worden in onze school regels door
leerkrachten en directie consequent en transparant toegepast in de omgang met leerlingen en
ouders. We hanteren de vier relationele waarden die in het kader van Actief Burgerschap zijn
beschreven door Jacob Richter:
• Rechtvaardigheid

• Waardigheid

• Weldadigheid

• Vrijheid

Aan rechtvaardigheid ligt ten grondslag: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.
Bij de menselijke waardigheid gaat het erom elkaar te leren zien als waardevolle mensen. Uitschelden en negeren passen daar niet bij.
Bij weldadigheid breng je een ander geen schade toe en voorkom je dat een ander schade wordt toegebracht.
Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar dient op een rechtvaardige, waardige en weldadige wijze te worden gehanteerd.

1.5 Missie en visie

In onze school leren de kinderen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht hun afkomst, religieuze achtergrond en/of huidskleur.

Ook later als ze volwassen zijn zullen zij immers samen werken en samen leven in een

“veelkleurige maatschappij” als gelijkwaardige mensen, zonder onderscheid.


Missie:
OBS De Hooistoof: de kracht van klein


Visie:

De visie van onze school is om uitdagend onderwijs neer te zetten. We streven ernaar dat de leerstof individueel of geclusterd wordt aangeboden. Langs de lijn van de methodes sluiten we zoveel mogelijk aan op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Door onder meer gebruik te maken van groeps- en schoolthema’s en themahoeken proberen we aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen. Om rekening te houden met de verschillende ontwikkelingsniveaus van kinderen werken we met een klassenorganisatie die ruimte geeft voor extra instructie en uitbreiding van de leertijd. We werken met verkorte en verlengde instructie en weektaken.

Er wordt gewerkt met het BHV-model. We richten ons op de basisstof die binnen de methode wordt aangegeven, differentiatie vindt plaats door basis- en verrijkingsstof aan te bieden.

We gaan over op divergente differentiatie, het leerstof jaarklassensysteem wordt hierdoor doorbroken.


We werken aan een pedagogisch klimaat waarbij we zoveel mogelijk tegemoet komen aan deze drie psychologische basisbehoeften

 • “Competentie”; geloof en plezier in eigen kunnen

 • “Relatie”; het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan

 • “Onafhankelijkheid”; het gevoel dat je iets kunt ondernemen/ bereiken zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.


Kenmerkend voor onze school is vooral:

O.B.S. De Hooistoof is een kleine school. Kinderen krijgen direct feedback en worden op een individuele manier benaderd. De leerlingen worden op onze school gecoacht en de rol van de leerkracht verandert steeds meer in begeleider.


1.6 Collectieve ambitie:

Met onze visie: ‘Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af’ geven wij aan, dat wij het belangrijk vinden dat kinderen ‘hun beste basis’ kunnen leggen op de openbare basisschool in het eigen dorp. Naar onze mening moeten alle basisscholen een centrale plaats in het dorp innemen en geven zij kinderen veel extra aandacht en zorg.

Soms is het toch beter wanneer een kind gespecialiseerd basisonderwijs krijgt aangeboden. In dat geval is ons kenniscentrum ‘Het Pluspunt’ in Oud-Beijerland, (voor speciaal basisonderwijs en met aparte afdelingen voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met autistisch spectrum stoornissen) een goede optie. Door het brede specialisme van Het Pluspunt kunnen zoveel mogelijk kinderen op ons eiland blijven en worden lange reistijden voorkomen.

Hoofdstuk 2: De organisatie


De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw.

De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur.

De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur.  1. Personeel

Dit schooljaar werken er vier vaste medewerkers op De Hooistoof.. Er wordt op onze school gewerkt met twee stamgroepen (groepen 1-4 en 5-8). In elke stamgroep werkt één leerkracht. Alle beschikbare uren van leerkrachten worden ingezet voor lesgevende taken. De intern begeleider beschikt over ambulante tijd gedurende de lesweek. Onze school heeft komend jaar een interim directeur die een aantal dagdelen (dinsdag- en donderdagochtend) op school aanwezig zal zijn.

Vanwege de kleinschaligheid van De Hooistoof is er geen adjunct-directeur. Wel zijn er afspraken rondom vervanging van de directietaken in geval van afwezigheid van de directeur.


Taken en verantwoordelijkheden van de directeur:

 • De kwaliteit van het onderwijs;

 • De leerlingenzorg;

 • Het schoolklimaat;

 • De inzet en taakverdeling van het personeel;

 • Het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerkrachten: • Voorbereiding van de lessen;

 • Geven van de lessen;

 • Coachen en begeleiden van leerlingen door goed te observeren;

 • Organisatie van schoolzaken;

 • Leerlingenzorg: invoeren toetsresultaten, notities en schrijven van plannen van aanpak;

 • Vergaderingen met collega’s;

 • Samenwerken met collega’s;

 • Contacten onderhouden met ouders en externe instanties.

Taken en verantwoordelijkheden van de intern begeleider: • Up-to-date houden van het leerlingvolgsysteem;

 • Onderhouden orthotheek;

 • Maken toetskalender;

 • Ondersteuning en coaching leerkrachten (bijv. schrijven van plannen van aanpak);

 • Beleid leerlingenzorg.

Binnen de school wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers om de leerkrachten te ondersteunen. Bijvoorbeeld ouders die helpen bij handvaardigheidlessen, bij excursies of bij leesactiviteiten.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina