Openbare besluitenlijstDovnload 41.61 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte41.61 Kb.


OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders6 maart 2012
Algemeen


1.

Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Helmond 030112 en Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011.

Beide klachtenregelingen vastgesteld.
2.

Nadere regels nevenwerkzaamheden en financiele belangen van ambtenaren Helmond 2012.

  1. de Nadere regels nevenwerkzaamheden en financiele belangen van ambtenaren Helmond 2012 vastgesteld.

  2. akkoord gegaan met nieuw mandaat

  3. de regelgeving als bedoeld onder 1 en het mandaat als bedoeld onder 2 op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

  4. ruchtbaarheid geven aan dit onderwerp binnen de organisatie.
3.

Bestuurlijk mandaat afhandeling bezwaarschriften Wmo

Bestuurlijk mandaat 14 vastgesteld, bekendmaken en in werking laten treden op de eerste dag na bekendmaking.
4.

Campagne Helmond Goed op Weg

  1. ingestemd met resultaten en conclusies van de rapportage

  2. de conclusies mee te nemen bij de evaluatie van de campagne.

  3. de samenvatting ter kennisname aanbieden aan de leden van de raad, de raadscommissies en de media.
5.

Intrekken besluit Realisatie Centraal Wooninformatiepunt

Besloten om het Centraal Wooninformatiepunt niet te realiseren.
6.

Onttrekking spoorwegovergang Diepenbroek-Broekstraat aan de openbaarheid

De gemeenteraad voorstellen, gehoord de commissie RF, deze spoorwegovergang aan de openbaarheid te onttrekken en dit besluit in te laten gaan zodra de verkeerstunnels ter vervanging van de overweg feitelijk in gebruik zijn genomen.
7.

Onttrekking spoorwegovergang Cortenbachstraat aan de openbaarheid

De gemeenteraad voorstellen, gehoord de commissie RF, deze spoorwegovergang aan de openbaarheid te onttrekken, en dit besluit in te laten gaan zodra de feitelijke bouw van de te realiseren spoorwegonderdoorgang, welke ter vervanging van de huidige overweg dient, wordt gestart.
8.

Verlenen machtiging tot het voeren van een rechtsgeding

Machtiging verleend tot het aangaan van een rechtsgeding tegen A.L. de Graaf en J.A.J.J. Kuipers
9.

Voortzetting van het project Samen Sterk in het Buitengebied.

Ingestemd met de verlenging van de deelname van het project Samen Sterk in het Buitengebied met 1 jaar tot augustus 2013.
Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken


10.

Groene Peelvallei

De gemeenteraad middels raadsinformatiebrief informeren over de oproep aan marktpartijen om initiatieven in te dienen voor de Groene Peelvallei.

Portefeuille Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen


11.

Planning wijkbezoeken Brandevoort en Brouwhuis


12.

Presentatie Definitief Ontwerp Cacaofabriek in commissies RF en S

Ingestemd met de presentatie voor de gecombineerde commissievergadering van de commissie RF en S op 12 maart 2012.

Portefeuille Centrum, Verkeer, Stedelijk Beheer en Milieu


13.

Aanbestedingsvorm voor de aanbesteding van het meerjarig onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Ingestemd met de keuze van de aanbestedingsvorm voor de aanbesteding van meerjarig onderhoud openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, nl. Europees openbare aanbesteding met als gunningscriterium laagste prijs.
14.

Verzoek Atlant Groep realiseren horeca aan Montgomeryplein 6

  1. ingestemd met het in procedure brengen van een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan “Hoogeind”

  2. het bedrijvenoverleg berichten dat het uitgebrachte advies niet gevolgd wordt

  3. aandacht schenken aan communicatie richting buurtbewoners i.v.m. de voorgestane beleidswijziging.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina