Openbare besluitenlijstDovnload 51.97 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte51.97 Kb.


OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders16 december 2008
Algemeen


1.

FLO – overgangsrecht inkoop extra pensioen

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006 vastgesteld de CAR-tekst conform bijlage 2 bij Loa brief d.d. 28 november 2008.
2.

Aanwijzing 2 medewerkers voor opmaken verklaring onder ede/ belofte ex artikel 36 GBA

Mevrouw N. de Jager-Esvelt en mevrouw E.L. van Haalderen aangewezen.
3.

Aanwijzen adressen als eenmalige trouwlocatie

De adressen Twijnsterhof 1 op 10 september 2009 en Jan Hokaarstraat 49 op 20 mei 2009 aangewezen als eenmalige trouwlocatie.
4.

Aangaan Service Niveau Overeenkomst met C.W.I. voor periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2009.

De Service Niveau Overeenkomst aangaan.
5.

Kapontheffing met herplantplicht Schutterslaan 17.

De gevraagde kapontheffing verleend en herplantplicht voor 1 boom opgelegd.
6.

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad voorstellen, gehoord de commissie ABA de Verordening vertrouwens-commissie in te trekken. Dit besluit in werking laten treden de eerste dag na bekendmaking.
7.

Bijdrage Stichting Pater Toon Gruijters

Een bijdrage van € 4.000,-- verstrekken.
8.

Bijdrage MOV Stiphout

Een bijdrage van € 4.000,-- verstrekken.
9.

Bijdrage internationale scholenuitwisseling

Aan Dr. Knippenbergcollege een bijdrage van € 750,-- verstrekken.
10.

Benchmark waarderingskamer en onderzoek verzekeringstaken

Kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek door de gemeente Zwolle naar de verzekeringstaken onder 18 (grotere) gemeenten en de benchmark van de Waarderingskamer naar de kosten van de Wet WOZ in 2007.
11.

Verzoek subsidie lokale prioriteit schoolbegeleiding 2008-2009

 1. akkoord met aanschaf en ondersteuning van de vernieuwde methode Leefstijl als lokale prioriteit schoolbegeleiding voor het schooljaar 2008-2009

 2. de gevraagde subsidie van € 86.287,50 beschikbaar gesteld aan de Stichting OHS, die zorgt voor verdeling over de scholen zoals vermeld in de bijlage van de aanvraag.
12.

Organisatie en huisvesting VVV dienstverlening na 2008.

Ingestemd met de inhoud van en met het ondertekenen van de concept-intentieovereenkomst VVV-dienstverlening Helmond in nieuwbouw bibliotheek; met de inhoud van de concept-overeenkomst Uitvoering publieks –en winkelfunctie 2009 en 2010 alsmede met de concept-subsidiebeschikking en de concept-raadsinfobrief.
13.

Nota integratiebeleid 2008-2011, deel 2, Meerjaren uitvoeringsprogramma

 1. deel 2 van de Nota integratiebeleid 2008-2011: het Meerjaren uitvoeringsprogramma vastgesteld.

 2. ter kennis brengen van de commissie S.
14.

Programmacommissie zwembad De Wissen

 1. de wethouder Sport en de teammanager Sport voor de periode 2009 en 2010 benoemd tot programmacommissie zwembad de Wissen

 2. in overleg met Laco Helmond BV de heer R. van Lierop benoemd als 5e lid op grond van de gezamenlijke aanwijzing voor de periode 2009 en 2010.
15.

Aanstellingsbesluit adviescommissie beeldende kunst

Mevrouw Y. Mostard , de heer T. Teeuwen en de heer H. Koch per 1 januari 2009 herbenoemd tot leden van de adviescommissie beeldende kunst.
16.

Reizigerstarieven Taxbus 2009

Ingestemd met de verhoogde Taxbustarieven per 1 januari 2009. 1. zonetarief (excl. BTW) € 5,40

 2. commercieel reizigerstarief t/m/ vijfde zone € 5,70

 3. commercieel reizigerstarief t/m zesde zone € 6,50

 4. reizigersbijdrage per OV zone € 0,50
17.

Bijdrage dr. Knippenbergcollege

Een bijdrage van € 1.000,-- verstrekken in de reiskosten van 2 leerlingen naar San Marcos.
18.

ISV bijdrage bodemonderzoek Hoofdstraat 11

 1. akkoord met voorstel van eigenaar om bij te dragen aan de kosten van het bodemonderzoek onder voorwaarde zoals genoemd in de brief aan verzoeker

 2. als bijdrage aan de onderzoekskosten voor de locatie Hoofdstraat 11 € 3400,-- te reserveren uit de ISV-middelen.
19.

Bezwaarschrift Van Beeck e.a.

Het bezwaarschrift ongegrond verklaren overeenkomstig het advies van de bezwaarschriften-commissie. De nota randvoorwaarden toesturen aan bezwaarmaker.
20.

Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst.
21.

Vestiging recht van derde hypotheek en pandrecht tot zekerheid van betaling door De Molen Bunders BV

Akkoord met vestiging van het recht van derde hypotheek en pandrecht door De Molen Bunders BV op de in de toelichting vermelde registergoederen strekkende tot zekerheid van nakoming van betaling door De Molen Bunders BV aan de gemeente van een bijdrage van € 300.000,-- in de aankoop van het pand Buys Ballotstraat 10.
Portefeuille Middelen en Cultuur


22.

Concept programma Kunst en Cultuur 2009.

ingestemd met concept-programma Kunst en Cultuur 2009 alsmede met de nota van zijnswijzen en wijzigingen n.a.v. de door de organisaties gegeven inspraakreacties.
23.

Diverse nadere regels in verband met herziening gemeentelijk subsidiestelsel

nadere regels vastgesteld m.b.t.: 1. subsidie stedelijke vernieuwing Helmond 2009

 2. subsidie opplussen bestaande woningen Helmond 2009

 3. subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten Helmond 2009

 4. subsidie vangnet schoolzwemmen Helmond 2009

 5. subsidie maatschappelijke ondersteuning Helmond 2009

 6. subsidie amateurkunst Helmond 2009

 7. subsidie evenementen Helmond 2009

 8. jeugdledensubsidie Helmond 20o9

 9. subsidie integratiebeleid Helmond 2009

 10. subsidie zwembad De Wissen Helmond 2009

 11. versterking jongerencultuur Helmond 2009

 12. topsport Helmond 2009

 13. subsidie schoolbegeleiding Helmond 2009.

 14. de nadere regels bekendmaken onder vermelding van de ingetrokken uitvoeringsregelingen

 15. ter kennis brengen van de gemeenteraad.
24.


Formele afronding toetreding gemeente Helmond tot coöperatieve vereniging Dimpact

 1. de toetreding afronden door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Dimpact. Deze overeenkomst heeft betrekking op het huidige standaardpakket met een uitgebreid digitaal loket en midoffice oplossing.

 2. intentie uitgesproken om in de loop van 2009 (voor 1 januari 2010) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dimpact aangaan waarin de gemeente Helmond het nieuwe brede basispakket gaat afnemen.

Portefeuille Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu


25.

Verbeteren groeiomstandigheden bomen KWIC-gebied

Kennisgenomen van de nota.
26.

Opleggen bestuursdwang Aarle-Rixtelseweg (ong)

Bestuursdwang toepassen voor het verkrijgen van kwaliteitsgegevens van de op de locatie opgebrachte grond.
27.

Intentieovereenkomst Proeftuin wijkontwikkeling Helmond West

Ingestemd met de inhoud van de concepttekst intentieovereenkomst Proeftuin duurzame wijkontwikkeling Helmond West die op 19 december a.s. door wethouder Houthooft als loco-burgemeester namens de gemeente ondertekent zal worden.

Portefeuille Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport


28.

Sportpark Brandevoort

 1. Kennisgenomen van 2 scenario’s voor de uitwerking van sportpark Brandevoort

 2. Aangehouden, mede t.b.v. financiële onderbouwing(*)

(*)Door de gemeentesecretaris is op 14 januari geconstateerd dat de tekst van de besluitenlijst van de collegevergadering van 16 december jl. abusievelijk niet in overeenstemming is gebracht met de besluitvorming van het college bij de vaststelling van deze besluitenlijst. Daarom heeft hij op 14 januari opdracht gegeven de tekst te corrigeren, zodat deze alsnog conform deze besluitvorming is.

29.

Raadsinfobrief inzake reserves van scholen.

Ingestemd met de tekst van deze brief aan de leden van de raad.

Portefeuille Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling


30.

Traverse

Akkoord met raadsinfobrief
31.

Inhuur kwartiermaker t.b.v. HRM- Servicecentrum

Externe ondersteuning inhuren door middel van enkelvoudig onderhands aanbesteden.

Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken


32.

Voorlopige koopovereenkomst blok D-Zonnekwartier/ aankoop kantoor Volksbelang

 1. het kantoor van woningbouwvereniging Volksbelang, Willem Prinzenstraat 163 aankopen voor € 600.000,--

 2. te verkopen aan woningbouwvereniging Volksbelang ca. 5.194 m2 grond gelegen aan T. Holscherplein, Huub Keijzersstraat, Willem Prinzenstraat, Pater Nicodemusstraat en Toon van de Laarstraat voor de prijs van € 145.768,10 excl. BTW met welke prijs een bedrag van € 108.900,-- wordt verrekend als tegemoetkoming in de aanleg van parkeerplaatsen.
33.


Verzoek doorhaling WVG

In verband met de wettelijke termijn voor het college om voor 25 december 2008 te besluiten over het verzoek van de heren A.H., B.A.W. en J.A. Koenen om de inschrijving van het voorkeursrecht op hun percelen te laten verwijderen, besluiten de betreffende bevoegdheid van het college in dit geval te mandateren aan wethouder F. Stienen.
34.

Uilenburcht.

Ingestemd wordt met het in overleg treden met Woonpartners om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de toekomst van dit gebouw.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina