Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 6 mei 2003Dovnload 18.49 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte18.49 Kb.


OPENBARE NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders

datum: 6 mei 2003.

────────────────────────────────────────────

aanwezig: J. van Lidth de Jeude, burgemeester

Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris

B.J. Doornebos, G. Hiemstra, I.R. Adema, J.J.T. Fleskes

en J.J.A.F. Dirksen-Bloemenkamp, wethou­ders

M.J.E. van der Meer plv. P.R. Bandel,

afwezig: P.R. Bandel, adjunct-secretaris

────────────────────────────────────────────

Vaststelling openbare notulen van 29 april 2003.

BESLUIT : conform vastgesteld.
Vaststelling niet-openbare notulen van 29 april 2003.

BESLUIT : conform vastgesteld.

Nummer : 2003.-

Afdeling : BB/JZ

Portefeuille: JVL
Onderwerp: Uitnodigingen.
BESLUIT :

1. a. - dat de wethouders Doornebos en Hiemstra de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NV Parkeergarage op woensdag 14 mei 2003 van 17.00 – 18.30 uur in de Parkeergarage, Op de Keizer 1 te Deventer zullen bijwonen; 1. dat het college verhinderd is de beëdiging van nieuw ingestroomde vrijwilligers bij het 40 Natresbataljon op zaterdag 17 mei 2003 bij te wonen;

 2. dat het college verhinderd is de lunchbijeenkomst van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Deventer op donderdag 22 mei 2003 bij te wonen;

 3. dat wethouder Dirksen de feestelijke start van de Stichting Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel op donderdag 22 mei 2003 van 16.00 – 18.00 uur in de nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle zal bijwonen;

 4. dat wethouder Doornebos het Haring Gala 2003 op dinsdag 27 mei 2003 vanaf 19.30 uur in Restaurant Boode te Bathmen zal bijwonen;

 5. dat alle collegeleden de bijeenkomst van de colleges van B&W van de vijf steden in Overijssel en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel op dinsdag 9 september 2003 van 16.00 – 20.00 uur in Restaurant De Broeierd te Enschede zullen bijwonen;

2. dit besluit openbaar te maken.

Nummer : 2003.8514

Afdeling : EV/SEZ

Portefeuille: DO
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst OOM – jaarplan 2003.
BESLUIT :

 1. in te stemmen met het jaarplan 2003 uit de samenwerkingsovereenkomst met de OOM;

 2. in te stemmen met de projectvoorstellen voor de voortzetting van Cias en Plato 3;

 3. de financiering ten laste te brengen van de GSB-middelen niet-fysieke economie die onderdeel uitmaken van het GSB-programma Verbeteren Vestigingsklimaat en uit de reguliere middelen van product 6;

 4. de financiering voor de projecten Cias en Plato 3 (€ 6.500,-) voor de jaren 2004 en 2005 te betrekken bij de financiële actualisatie van het economisch businessplan in het 3e kwartaal van 2003;

 5. dit besluit openbaar te maken.Nummer : 2003.8702

Afdeling : BB/BV

Portefeuille : HIE
Onderwerp : Grootburgers 2003.
BESLUIT :

 1. de lijst van grootburgers voor 2003 goed te keuren;

 2. de raad voor te stellen de uitkering ad € 13,61 (f 30,-) wegens grootburgerrecht voor 2003 aan de grootburgers welke voorkomen op de lijst toe te kennen;

 3. de stukken aan het raadspresidium aan te bieden;

 4. dit besluit openbaar te maken.Nummer : 2003.1299

Afdeling : RMW/VHMZ

Portefeuille: ADE
Onderwerp: Beleidsnotitie woningbouw kleine kernen.
BESLUIT :

 1. in beginsel in te stemmen met het kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogramma voor de kernen Lettele en Okkenbroek;

 2. de notitie ter bespreking voor te leggen aan de belangenverenigingen van Okkenbroek en Lettele;

 3. de notitie ter bespreking voor te leggen aan de provincie Overijssel;

 4. de stukken aan te bieden aan het raadspresidium met het voorstel ze ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie RFO;

 5. dit besluit openbaar te maken.Nummer : 2003.8295

Afdeling : RMW/RO

Portefeuille: ADE
Onderwerp: Vaststelling voorbereidingsbesluit ‘Borgelerhofweg – 2003’.
BESLUIT :

 1. de raad in zijn vergadering van 23 juni 2003 voor te stellen het voorbereidingsbesluit ‘Borgelerhofweg – 2003’ vast te stellen;

 2. het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;

 3. de stukken aan te bieden aan het raadspresidium met het voorstel ze te doen behandelen in de raadscom-missie RFO;

 4. dit besluit openbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2003.

secretaris, burgemeester,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina