Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 11 juli 2006Dovnload 14.25 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.25 Kb.


OPENBARE NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders

datum: 11 juli 2006.

────────────────────────────────────────────
aanwezig: J. van Lidth de Jeude, burgemeester

G. Sizoo, loco-secretaris

B.J. Doornebos, G. Hiemstra, J.J.T. Fleskes en G.A.J. Berkelder, wethouders

P.R. Bandel, adjunct-secretaris

afwezig: Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris

I.R. Adema, wethouder


────────────────────────────────────────────
Vaststelling openbare notulen van 4 en 7 juli 2006.

BESLUIT : conform vastgesteld.
Vaststelling niet-openbare notulen van 4 juli 2006.

BESLUIT : conform vastgesteld.


Nummer : 2005.-

Afdeling : BB/JZ

Portefeuille : JVL
Onderwerp : Uitnodigingen.
BESLUIT :

1. a. - dat de burgemeester de installatie van de heer dr. Jaap S. Timmer als lector Veiligheid en Cohesie op

dinsdag 17 oktober 2006 zal bijwonen;

- een bloemstuk aan te bieden;

2. dit besluit openbaar te maken.

Nummer : 2006.8900

Afdeling : BHV/prev

Portefeuille : JVL
Onderwerp : Aanwijzing ex artikel 13 Brandweerwet Akzo Nobel Polymers locatie Deventer.
BESLUIT :

1. Akzo Nobel Polymers locatie Deventer aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking en de bijbehorende algemene voorwaarden;

2. de commandant Brandweer te mandateren namens het college in de toekomst uitvoering te kunnen geven aan het Besluit Bedrijfsbrandweren;

3. dit besluit openbaar te maken maar niet de nota gelet op het bepaalde in artikel 10, lid 1, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.Nummer : 2006.9437

Afdeling : EV/PMV

Portefeuille : DO
Onderwerp : Stedenbouwkundig plan De Wijtenhorst en Douweler Leide.
BESLUIT :

1. het Stedenbouwkundig plan De Wijtenhost en Douweler Leide vast te stellen;

2. de verkeersparagraaf vast te stellen als uitgangspunt met betrekking tot het verkeer;

3. de ligging van de kruising Oerdijk / De Wijtenhorst / Douweler vast te stellen;

4. kennis te nemen van de financiële verkenning De Wijtenhorst en Douweler Leide;

5. de beheerparagraaf vast te stellen als uitgangspunt voor het inrichtingsplan;

6. dit besluit openbaar te maken maar niet de financiële verkenning gelet op het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.

Nummer : 2006.10935

Afdeling : EV/GZ

Portefeuille : DO
Onderwerp : Uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de St. Olafstraat aan Pontmeyer NV.
BESLUIT :

1. een erfpachtovereenkomst te sluiten met Pontmeyer NV waarbij de gemeente in erfpacht uitgeeft een perceel grond gelegen aan de St. Olafstraat, kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C, nummer 1184 ter grootte van circa 3185 m², zoals op de aangehechte en bij de erfpachtovereenkomst behorende tekening is aangegeven en voorts onder de voorwaarden zoals is opgenomen in de erfpachtovereenkomst;

2. de huidige erfpachtovereenkomst te beëindigen bij de notariële acte tot vestiging van bovengenoemde erfpachtovereenkomst;

3. het besluit uitgifte in erfpacht vast te stellen;

4. de canon ten gunste te laten komen van product 13, complex erfpachten en de begroting te wijzigen;

5. dit besluit openbaar te maken maar niet de erfpachtovereenkomst gelet op het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder e van de Wet openbaarheid van bestuur.Nummer : 2006.11243

Afdeling : EV/GZ

Portefeuille : DO
Onderwerp : Verkoop perceel grond gelegen achter Veenweg 54 te Deventer aan de heer T. Lambeck en

mevrouw M. Aaftink.


BESLUIT :

1. te verkopen aan de heer T. Lambeck en mevrouw M. Aaftink een perceel grond gelegen te Deventer achter Veenweg 54, ter grootte van circa 88 m², kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie B, nummer 10286 zoals op de bij de koopovereenkomst behorende situatietekening met een groene kleur is aangegeven en voorts onder de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst;

2. het verkoopbesluit vast te stellen;

3. de opbrengst uit deze verkoop rechtstreeks ten gunste te laten komen van de reserve OZ en daartoe de begrotingswijziging vast te stellen;

4. dit besluit openbaar te maken maar niet de koopovereenkomst gelet op het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder e van de Wet openbaarheid van bestuur.

Nummer : 2006.10238

Afdeling : RMW/BBL

Portefeuille : HIE
Onderwerp : Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen; tussenrapportage.
BESLUIT :

1. de tussenrapportage project Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen voor kennisgeving aan te nemen;

2. dit besluit openbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2006.


secretaris, burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina