Openbare vergadering Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningenDovnload 21.91 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte21.91 Kb.
Toelichtende nota bij de gemeenteraad van 28 januari 2010

openbare vergadering1. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen.

Langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden.

Er wordt voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

De belasting bedraagt: • 1.300 euro (minimum 990 euro + ABEX) voor een volledig gebouw of woonhuis;

 • 100 euro (minimum 75 euro + ABEX) voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet;

 • 400 euro (minimum 300 euro + ABEX) voor elk overig gebouw of woning.

2. Goedkeuring van de engagementsverklaring voor een ondernemersvriendelijk fiscaal beleid.

Het gemeentebestuur van Buggenhout erkent dat het voeren van een ondernemersvriendelijk fiscaal beleid essentieel is voor een stimulerend ondernemersklimaat. Het gemeentebestuur engageert zich tot inspanningen om een ondernemersvriendelijk fiscaal beleid te voeren.

Concreet betekent dit: 1. het gemeentebestuur bij het wijzigen van gemeentelijke belastingsreglementen voor ondernemers vooraf overleg pleegt met de lokale UNIZO ondernemersvereniging.

 2. het gemeentebestuur zich blijft inspannen voor administratieve eenvoud en economisch verantwoorde belastingen en retributie.

UNIZO engageert zich om het gemeentebestuur te adviseren over gemeentelijke fiscale maatregelen voor ondernemers. Zij zal hierin de UNIZO leden en ondernemers betrekken via informatieve acties en overleg.3. Goedkeuring van het aanvullend verkeersreglement betreffende Bergveld, Brandstraat, Krapstraat, Varentstraat, Broekstraat, Molenstraat en Collegestraat.

- Artikel 25: “Op de hiernavermelde plaatsen is het verboden een voertuig te parkeren, hetgeen wordt ter kennis gebracht met een onderbroken gele lijn, overeenkomstig art. 75.1.2°” wordt aangevuld met: 1. In het Bergveld in de bocht vanaf het kruispunt met de Mosten tot de oprit van de eigendom Bergveld nr. 56.

 2. In de Brandstraat 5m langs weerszijden van het Smalbos en dit langs beide zijden van de straat.

- Artikel 25: “Op de hiernavermelde plaatsen is het verboden een voertuig te parkeren, hetgeen wordt ter kennis gebracht met een onderbroken gele lijn, overeenkomstig art. 75.1.2°: wordt puntje 9 opgeheven zijnde “Op het kruispunt Krapstraat - Varentstraat - Molenstraat - Broekstraat, over een afstand van minder dan 10 meter van de verlening van de naastbijgelegen randen van de dwarsrijbanen “opgeheven

- Artikel 24: “De volgende wegmarkeringen worden aangebracht op de hierna vermelde plaatsen:” wordt aangevuld met puntje 1. Op het kruispunt Krapstraat – Varentstraat – Molenstraat – Broekstraat een onderbroken witte streep vanaf het kruispunt en/of zebrapad tot het eerste parkeerbord in alle richtingen van het kruispunt.

- Artikel 27 quinte: “Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers, aangeduid door borden D10, op de hierna vermelde plaatsen:” wordt het volgende puntje opgeheven:

 1. In de Collegestraat vanaf het kruispunt met de Platteput tot het kruispunt met de Hanenstraat, langs de kant van de gemeenteschool zijnde onpare huisnummers een strook van 2 meter breedte.

4. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - Wegontsluiting OCMW kinderdagverblijf en Krachtbal sportterrein.

Goedkeuring hechten aan de kostenverdeling voor de opdracht met als voorwerp “wegontsluiting OCMW kinderdagverblijf en Krachtbal sportterrein”, zoals weergeven op het plan opgesteld door het studiebureau Abetec NV uit Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 118.741,00 excl. btw of € 143.676,61 incl. 21% btw.

5. Aktename van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2010 tot het toewijzen van een dringende opdracht van werken met name het herstellen van de centrale verwarming van de gemeentelijke basisschool in de Collegestraat.


Op last
B. Biesemans

T. VAN HERREWEGHE

secretaris

burgemeester-voorzitterGEMEENTE

AAN MEVROUW

BIJEENROEPING

BUGGENHOUT

AAN DE HEER

GEMEENTERAAD

Datum: 25 januari 2010

De voorzitter verzoekt de leden van de gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 28 januari 2010 om 19 uur.

DAGORDE
Bijkomende punten van Vlaams Belang INGEDIEND DOOR raadslid S. Creyelman

1. Bestrijding van ijzel en sneeuw op de Buggenhoutse wegeninfrastructuur.


Tijdens en na de jaarwisseling zorgde het ongure weer voor heel wat verkeershinder voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. In Buggenhout was er alvast de perceptie dat de wegen nog minder berijdbaar waren dan in de omliggende buurgemeenten.
Graag had ik het volgende vernomen:


 • In welke mate werd er preventief strooizout gebruikt om de Buggenhoutse wegen ijzel- en sneeuwvrij te houden?

 • Welke wegen kregen daarbij een prioritaire behandeling?

 • Afgezien van de preventieve behandelingen met strooizout, hoeveel keer werden de Buggenhoutse wegen behandeld met strooizout?

 • Hoe groot was de gemeentelijke voorraad strooizout voor de vorst- en sneeuwperiode?

 • Is er een structureel tekort aan strooizout geweest tijdens de desbetreffende periode?

 • Heeft de grootte van de voorraad invloed gehad op de frequentie van de behandeling van de Buggenhoutse wegen? M.a.w. kon men minder strooien dan men eigenlijk had gewild?

Ondanks het feit dat het Vlaams Belang de prioriteit bij de (verkeers)veiligheid legt, is onze fractie niet blind voor de milieunadelige effecten van het gebruik van strooizout. Meer zelfs. Strooizout brengt ook schade toe aan de wegeninfrastructuur.


Om zowel de schade aan het milieu als de schade aan de wegeninfrastructuur in de toekomst te minimaliseren, stelt de Vlaams Belang fractie dan ook voor op zoek te gaan naar alternatieven.
Zo wordt in bepaalde steden en gemeenten in Nederland een combinatie van zout en een suikerachtige substantie gebruikt. Deze methode is volgens de betrokken gemeenten veel doeltreffender. Op andere plaatsen gebruikt men dan weer zand. Of zoals in Zweden, een combinatie van zand met zout. Bijkomend voordeel van het gebruik van zand is bovendien dat, na een periode van vriezen, het zand weggeveegd en zelfs gerecycleerd kan worden.


 • Voorstel:

De gemeente Buggenhout verbindt er zich toe alternatieven voor het gebruik van strooizout te onderzoeken en deze bij een positieve evaluatie ook effectief te gebruiken.


2. Aanpassing van de presentiegelden van de raadsleden.


 • Motivatie:

Op de gemeenteraad van 21 december 2006 werd een besluit genomen dat de presentiegelden van de raadsleden tot een bedrag van 150 euro per zitting optrekt.
 • Voorstel:

Het Vlaams Belang vraagt aan de gemeenteraad om de presentiegelden voor de raadsleden per zitting terug te brengen naar het niveau van voor de beslissing op de gemeenteraad van 21 december 2006, zijnde 75 euro.

Op last

B. Biesemans t. van herreweghesecretaris burgemeester-voorzitter
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina