Opening: De voorzitter opent de vergadering. Alle aanwezigen worden welkom geheten en bedankt iedereen voor hun komst. De aanwezigheidslijst gaat rond en de leden tekenen voor hun aanwezigheid. ( 22 leden)Dovnload 10.76 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.76 Kb.

Algemene ledenvergadering Hondenclub Aardenburg

Datum: 11-01-2015

Aanvang: 10.10 uur
 1. Opening:

 • De voorzitter opent de vergadering. Alle aanwezigen worden welkom geheten en bedankt iedereen voor hun komst. De aanwezigheidslijst gaat rond en de leden tekenen voor hun aanwezigheid. ( 22 leden)
 1. De notulen van algemene ledenvergadering 2014.

 • Deze worden voorgelezen en voor akkoord bevonden. Joop Otting en Bennie Pielaet tekenen voor akkoord. 1. Financieel overzicht.

 • Penningmeester Carlos geeft een overzicht via een spreadsheet. Het inkomen van ledengelden is gedaald.

 • Het inkomstenplaatje van de baromzet is gedaald echter in verhouding minder dan de inkomsten via de lidgelden.

 • Afgelopen jaar is er ook gekeken naar kostenbesparing.De vaste telefoonlijn is afgesloten. De club is bereikbaar via een prepaid telefoon. Ook is het afvalfrequentie gereduceerd van 1 naar 2 maandelijks.

 • Al met al sluiten we wel positief af daar we bijna geen investeringen (kosten) hebben gemaakt dan enkel de vaste lasten.

 • Er is een kascommissie aangesteld die de administratie hebben doorgenomen met Carlos.

Dit waren Katja en Astrid. Astrid stelt de vraag of het bij het controleren van de kas, zij wel over de benodigde stukken beschikt i.v.m afspraken als blijkt dat er leden zijn die een gratis lidmaatschap krijgen. Hierop antwoord Erwin: dat dit een algemeen stelregel is, wat al 25 jaar wordt gehanteerd, en hierop word verder geborduurd. Waarbij de stelregel is dat vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de club of een bestuursfunctie hebben een gratis lidmaatschap krijgen, die na een jaar vrijwilligerswerk ingaat.

 • Duidelijk mag zijn dat notulen en rekeningen altijd ter inzage zijn voor deze kascommissie.
 1. Terugblik 2014 / Doelstelling 2015.

 • Erwin heeft een powerpointpresentatie gemaakt die een duidelijk beeld geeft van het afgelopen jaar.

 • Zoals deze presentatie laat zien is de club heel breed via activiteiten. Op die manier zijn we op alle gebieden bezig met onze honden.

 • Speerpunten voor 2015. Er is een golfbeweging zichtbaar in het aantal leden de laatste jaren. Doel is om dit jaar eraan te werken dat er een stijgende lijn zichtbaar is. Er zijn tal van ideeën en die zullen worden belicht komend jaar waaronder ons te laten zien op scholen, puppy avonden bij dierenartsen enz. Feit is dat we dit met zijn allen dragen. Tijdens de interactieve vergadering blijkt dat ook het behoud van leden een aandachtspunt is en moet blijven. Ook moet er oog blijven voor kwaliteit.
 1. Aktiviteitenkalender.

 • Deze wordt doorgenomen en is te downloaden op onze website.
 1. Contributie komende jaren.

 • Vorig jaar is aankondiging geweest en akkoord bevonden dat we in 2015 een lidmaatschap van € 80,-- gaan aanhouden.

 • Voor 2016 willen we nog een slag om de arm houden, waarbij we ook € 80,-- willen aanhouden echter als de noodzaak dit vraagt willen we net als vorig jaar het mandaat vragen om tijdens de ledenvergadering alsnog een verhoging door te kunnen voeren,

 • Agility, zal wel een verhoging worden doorgevoerd van € 45,-- naar € 50,--

 • Inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt € 5,--evenals vorig jaar.

 • Consumptieprijzen blijven gehandhaafd.
 1. Bestuurssamenstelling :

 • Alle bestuursleden behalve Ton zijn volgend jaar (jan 2016) aftredend en kunnen zich weer herkiesbaar stellen, Dit is iets wat aandacht vraagt. Zal nog aan de orde komen eind dit jaar. 1. Jubilea en dankwoord

 • Dit jaar mogen we Erwin in het zonnetje zetten. Hij is 25 jaar lid. Hij krijgt een welverdiend applaus en bloemen en een dinerbon van 50 euro.

 • Tevens wordt er een dankwoord gericht aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en waarbij er een applaus is voor dezen en genen.

 • Er wordt ook aandacht gevraagd voor aanwezigen die niet trainen maar de club een warm hart toedragen. Zij zetten zich het hele jaar in voor de club en dit ook belangeloos.

Dit zijn:

Johan; de barman.

Kurt:; redactie blaffertje.

Günther: grasmaaien.Zij krijgen een bos bloemen en een envelop met 25 euro.

 • Erwin deelt nog mee dat het blaffertje in 2015 4 x zal uitkomen.


Rondvraag:

 • Astrid: vraagt of de contributie aangepast kan worden voor mensen met een mindere beurs, Erwin antwoord hierop dat we een beleid aanhouden die voor ieder hetzelfde moet zijn.

 • Greet: vraagt of het mogelijk is voor een groter lettertype blaffertje. ( dit kan wel aangepast worden)

 • Brenda: Scholen bezoeken als aanvulling aaimiddagen (tijdens de vergadering aangedragen) Dit zullen we in de komende bestuursvergadering nader bekijken en terugkoppelen.

 • Paula: vraagt om videoopnames tijdens trainingen. Hier kunnen we wel aandacht aan besteden als we e.e.a .op elkaar kunnen afstemmen

 • Ronnie vraagt om bestedingsruimte voor sponsoren, Dit moeten we kunnen invullen

 • Kurt: vraagt kopy in te leveren om zo het blaffertje te gaan vullen.
.

11.50 uur wordt de vergadering gesloten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina