Opening De voorzitter opent de vergadering om 19. 40 uur. Ingekomen stukkenDovnload 26.92 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte26.92 Kb.
NOTULEN ALV 28-11-2012
Aanwezig: Marleen Nagel, Selma Meurs, Gerard van der Berg, Renze Rietveld, Anne Schoonen, Dirk Sackman, Yuri de Ruiter, Tjerk Stegink, Marten Holwerda, Jelle Rienstra, Sipke Breimer, Jacob Broekema, Rinus Spit, Cindy Visser, Charlotte Pavillon, Marleen Beijl, Miriam Leising, Tim Heeres, Ilja van der Velde, Bas Grondhuis, Sjaak Kempe, Geert-Jan Gritter, Joep Lohmann, Peter Slijm.

Afwezig met afmelding: Han Touw, Warner Pel, Esther Salomons, Jerry Meurs, Geeske Verkaik.


Warner heeft Geert-Jan gemachtigd namens hem te stemmen, Esther heeft Peter gemachtigd namens haar te stemmen. Overigens is op deze vergadering niet gestemd.


 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.


 1. Ingekomen stukken

Zijn er niet.

 1. Notulen vorige vergadering 5 oktober 2010

Bas vraagt de secretaris of hij de notulen voortaan eerder zou willen maken (en verspreiden).

Miriam meldt dat zij niet op de lijst van aanwezigen vermeld wordt, maar vorig jaar wel aanwezig was.

Ook de tikfout ‘begroot’ waar ‘begroet’ bedoeld werd, mag niet onvermeld blijven.

Sjaak zegt toe de notulen aan te passen. 1. Jaarverslag secretaris

Bas merkt op dat er geen sportieve hoogtepunten van APIHanen in het verslag vermeld worden. Echter, deze informatie is in 2006 verhuisd van het jaarverslag secretaris naar het forum (waar het tegenwoordig overigens niet meer bijgehouden wordt).
Het ledenaantal is de afgelopen 3 jaar stabiel gebleven. Sjaak merkt op dat twee regelmatige clubavondbezoekers, Murli en Roel, nog geen lid zijn. Joep zegt dat ze geen bondscontributie 2012 meer kosten, als ze na 1 januari a.s. lid gemaakt worden.
Over het jaarverslag zijn verder geen opmerkingen.

 1. Jaarverslag penningmeester

De begroting is uitgegaan van een tekort van €150. Het feitelijke tekort is €235. De reden hiervoor is dat 2 mensen op kosten van de club de CLA cursus gevolgd hebben.

De financiële reserve van de club is onverminderd hoog (meer dan €4000), vandaar dat voor het komend seizoen 2012-2013 opnieuw begroot is op een tekort (€350). Overigens is al bekend dat er een “meevaller” gaat zijn, omdat het aantal inschrijvingen voor het districtsviertallen (1 viertal) lager is dan begroot.


Er wordt gevraagd wat het afgeboekte bedrag van €140 is, dit betreft een dubieuze debiteur (waarvan de naam om privacyredenen niet in het verslag vermeld wordt).
De kascommissie (Jan Marius) heeft de boeken bekeken en keurt het jaarverslag goed. De penningmeester wordt decharge verleend.
Bas merkt op dat hij graag een grafiek aan het verslag toegevoegd zou zien. Voor de komende jaren zal het jaarverslag penningmeester een grafiek bevatten.


 1. Bestuur volgend jaar

Na ca. 8 jaar trouwe dienst treedt Ilja terug als penningmeester. Ze krijgt een cadeautje en applaus. Ze meldt de ALV dat ze het altijd met plezier gedaan heeft.
Voor de post van penningmeester heeft Miriam zich kandidaat gesteld. Aangezien Ilja decharge verleend is en aangezien er geen tegenkandidaten zijn, zijn er geen belemmeringen voor de bestuurswissel. Het bestuur voor komend jaar bestaat derhalve uit:

Bas – voorzitter

Miriam – penningmeester

Sjaak – secretaris

Tim – vierde man


 1. TC en clubavond

De TC verandert van samenstelling, vanwege het vertrek uit Groningen van Marten en Charlotte en omdat Cindy en JW al in een eerder stadium uit de TC gestapt waren. De TC voor het volgend jaar zal bestaan uit: Renze, Anne, Miriam, Geert-Jan en Bas.
Onder het punt “evaluatie van de clubavond” worden de volgende opmerkingen gemaakt:
Sipke vraagt zich af of het niet handig zou zijn te veranderen van avond, omdat studentenverenigingen op woensdagavond over het algemeen activiteiten hebben. Er ontstaat enige discussie over welke avond het beste zou kunnen zijn, maar het bestuur is van mening dat op korte termijn van avond veranderen APIH geen goed zal doen, en de ALV spreekt dit verder niet tegen.
Analyse van het bestuur is dat de clubavond een ongeveer minimale bezetting heeft om leuk te zijn. De minimale bezetting lijkt op dit moment stabiel, er is geen direct gevaar door de ondergrens te zakken, maar het is ook niet eenvoudig er meer mensen bij te krijgen.
Het bestuur heeft de volgende twee voornemens:

 • (Nog) vaker hapjes serveren omdat dit mensen trekt.

 • Losse mensen wat meer mobiliseren. Het idee is dat mensen die een partner zoeken, kunnen zich melden bij Bas en Miriam, die dan zullen helpen cq. bemiddelen bij het vinden van een partner. Niet iedereen plaatst graag een oproep op het forum, uit vrees met iemand te moeten spelen met wie men eigenlijk niet wil spelen.

Er wordt opgemerkt dat je ook gewoon een ledenlijst kunt pakken en bellen, maar dit werkt ook niet voor iedereen. Er wordt gevraagd hoe het zit met de Zeerob-aanpak, die op de website een invaller gezocht optie hebben. Deze blijkt echter amper gebruikt te worden (ook hier geldt dat men vreest met een onwelgevallig iemand te moeten spelen).


Yuri: APIH zou eens moeten kijken bij de ACLO cursus (in de volksmond “de beginners van Maggie”). Volgens hem lopen daar mensen rond die best bij APIH zouden kunnen en willen spelen.
Joep: Pleit voor het opnemen van viertallen op het rooster (met name omdat als er geen viertallen op het rooster staat, de animo om extern te viertallen, na een paar jaar afneemt, hetgeen dit jaar inderdaad gebeurd lijkt te zijn). Hij zegt ook dat er nieuwe schema’s voor bestaan (een soort parenschema hoewel het wel viertallen blijft).
Nadeel van het weer gaan viertallen, is dat uit het verleden is gebleken, dat de opkomst laag is wanneer er viertallen op het rooster staat.

Het bestuur/TC belooft te onderzoeken of er toch (een paar keer) geviertald kan gaan worden.


Dirk stelt voor om te proberen oud-leden te mobiliseren, aan te schrijven, uit te nodigen, stimuleren om af en toe weer eens op de club te komen.
Het punt wordt op dit moment afgesloten en er wordt verder gegaan (maar zie de rondvraag, waar dit punt nog een keer terugkomt). 1. Verslag ACDC

De voorzitter van de ACDC (Sjaak) meldt dat er in het begin van vorig seizoen met de APIH Cafédrive niet zo rooskleurig uitzag. De zittende ACDC (Cindy, Charlotte, Marten, Marleen B., Jacob, Sjaak) had op dat moment twijfels over de levensvatbaarheid van de drive voor de komende jaren. Bovendien zouden 5 van de 6 leden na afloop van de 30ste Cafédrive (dat is de laatste Cafédrive, van 2012) uit de ACDC gaan. Op de vorige ALV hebben zich toen spontaan 5 mensen gemeld en met deze grote commissie is alsnog een succesvolle drive georganiseerd. Drie verheugende zaken:

 1. Het aantal paren was voor het eerst sinds een aantal jaren (iets) hoger in plaats van lager dan het jaar ervoor – 248 in 2012, 240 in 2011.

 2. Er is maar een klein beetje verlies gedraaid, met name omdat er drastisch bezuinigd is op de uitgaven voor ACDC vergaderingen (slechts €110, zeer weinig voor een commissie van 11 man).

 3. Voor 2012 is er een goedbezette ACDC: Bas, Miriam, Peter, Jacob, Dirk, Anne, Warner.

Ideeën voor 2012 zijn o.a. om APIHanen reclame te laten maken voor de drive als ze in den vreemde toernooien spelen, en veel flyeren.
 1. Cursussen voor beginners en lichtgevorderden

Tim: Heeft het idee om op zondag op BBO allerhande wedstrijden te gaan spelen (tegen binnenlanders en buitenlanders). Voordeel van spelen op BBO is dat de spellen worden opgeslagen. Tim kan vervolgens feedback geven op de verrichtingen.

Hij zal zelf lichtgevorderden benaderen.
Tim gaat op 6 december praten met Tim Verbeek, die NBB-bestuurslid is geworden met jeugdbridge in de portefeuille.
Yuri: Op de ACLO cursus zitten ook nog wel wat lichtgevorderden.


 1. Bekers

Vorig jaar heeft APIH de Leo Zweep beker gewonnen. Anne wil wederom captain zijn.
Ook gaat APIH meedoen aan de Hoofdklassebeker. De captain is Miriam en de (eerste) tegenstander is BCO.
Verder is er een schrijven van de bond gekomen met de vraag of APIH weer eens zou willen meedoen met de NBB beker. Echter, binnen APIH is er veel kritiek op de toernooiopzet en op de NBB. De laatste paar captains zijn na het organiseren gedesillusioneerd afgehaakt.

Er wordt aan de ALV gevraagd of er voor het komend jaar iemand is die graag de NBB beker wil organiseren, maar er zijn geen vrijwilligers.


Er wordt gevraagd wat “Elffersbeker” is. Dit was vroeger de Tweedeklassebeker. Voor APIH niet echt interessant meer, want in Groningen is geen tweede klasse en er zijn sowieso weinig APIHanen die aan de Elffersbeker zouden mogen meedoen, want de meesten hebben te veel meesterpunten en/of een te hoge rating.


 1. Clashes

Dombo of US is aan zet voor de Dombo-US clash, dus verder hier niks te melden.


 1. Martiniclubtoernooi

Bestaat niet meer.


 1. Zomerzwerf

Plezierig en succesvol. Echter, Marleen N. meldt dat Maaijke en Eddie (in ieder geval Maaijke) niet nog eens willen organiseren. Zij biedt zich aan als organisator en zal zelf een metgezel zoeken. 1. Bikerdrive

Omdat de whereabouts van geestelijk vader Eddie H. niet ingevuld zijn, is hier helaas niks te melden.


 1. Weekend

Was een groot succes. Dezelfde organisatoren als vorig jaar (Marleen N. Martijn) willen graag nog een editie organiseren. Er wordt afgesproken dezelfde boerderij als vorig jaar te nemen (Earnewâld).


 1. Andere offline en online clubactiviteiten

De wens wordt uitgesproken om de finale van de online competitie (die nooit gespeeld is) dit jaar toch nog eens te spelen, al was het maar omdat spellen uit de competitie gebruikt worden in IMP Biedwedstrijd – al doen Buratti-Lanzarotti het wel iets beter dan Mastodonten en Kibitzerwaardig Materiaal.


 1. WVTTK

Verkleedviertallen is voor het eerst sinds een aantal jaar weer eens georganiseerd (door Dirk en Anne) en was een succes. Dirk en Anne willen graag nog een editie organiseren. 1. Rondvraag

Joep doet verslag van de laatstleden NBB vergadering waar helaas zeer vele Groningse clubs afwezig waren en ook hun stemrecht verloren hebben laten gaan door niet het districtsbestuur te machtigen. Belangrijkste punten waren:

NBB heeft bakzeil moeten halen wat betreft het invullen van slechts 2 van de 4 vacante bestuursfuncties. Er zijn toch 4 nieuwe bestuursleden benoemd (waaronder de eerdergenoemde Tim Verbeek, met de portefeuille jeudgzaken).

NBB moest een risico nemen door besluiten te nemen over de begroting terwijl de subsidiegever nog geen beslissing genomen heeft over de subsidie. Er was geen alternatieve begroting, waar kritiek op kwam.
Joep merkt ook dat er een zgn. cafetariaschema gepresenteerd is, hetgeen inhoudt dat je een in- en uitloopclubavond kunt houden, sommige paren spelen maar een gedeelte van de avond. Wellicht interessant voor een “vrije” clubavond zoals die van APIH. Overigens is niet duidelijk wanneer zo’n schema beschikbaar gaat komen voor clubs.
Wat betreft de Districtsvergadering op 12-12-2012, belooft het Bestuur dat er ofwel een afvaardiging hier naartoe zal gaan, ofwel dat Joep (die daartoe een verzoek heeft gedaan) gemachtigd zal worden om APIH te vertegenwoordigen.
Renze vraagt zich af of de NBB van dienst kan zijn bij het tegengaan van een teruglopend ledenaantal. De mening van de ALV dat APIH qua leeftijd zoveel jonger is dan de gemiddelde NBB-club, en daarom onvergelijkbaar. Van NBB valt daarom weinig te verwachten.
Anne vraagt zich wat de oorzaken zijn dat er maar één districtsviertallenteam is. TC antwoordt dat er wel veel geprobeerd is, maar dat veel mensen niet een hele competitie willen spelen (wel invaller of een paar avonden, maar niet een hele competitie). De animo was er simpelweg niet.
Dirk vraagt zich af of er behalve de onder punt 7 genoemde zaken niet nog meer aan ledenwerving gedaan moet worden. Hij oppert een openingsdrive of introductiedrive. Naar aanleiding van deze opmerking (en ook de opmerking dat Tim overleg gaat voeren met Tim Verbeek, het NBB-bestuurslid voor jeugdzaken) besluit het bestuur om na 6 december – wanneer Tim met Tim heeft gepraat – een bestuursvergadering te plannen, waarbij ook Dirk uitgenodigd wordt. Op de agenda zal ledenwerving staan.
Yuri merkt op dat op de APIH website veel ‘ouwe troep’ staat en of dat niet weg kan. Dit voorstel krijgt bijval. Ook over het forum wordt gezegd dat hier veel oud spul op staat. Er wordt afgesproken dat een ad hoc comité bestaand uit Jerry, Rinus, Bas en Yuri zaken op gaat schonen.
Ook lanceert Yuri het idee om een nieuwsbrief te beginnen. Het bestuur ziet voor zichzelf een taak om te zorgen dat er ca. 4 keer per jaar een nieuwsbrief komt. Het bestuur zal dit idee nog verder uitwerken.
Traditioneel wordt aan het slot van de vergadering wijn uitgedeeld aan eenieder die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. Ook wordt de clubkampioen van het seizoen 2011-2012 bekend gemaakt. Tussen de nummers 1 en 2 was het verschil heel klein is. Het podium is:

Derde: Bas

Tweede: Rinus

Eerste: Gerard.Gerard mag als prijs een cocktail naar keuze uitzoeken.
Voor de mensen die wijn gekregen hebben en om welke reden, zie de bijlage “wijnlijst op naam”.


 1. Sluiting

Om 20.50 sluit de voorzitter de vergadering.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina