Opening en mededelingenDovnload 17.29 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte17.29 Kb.
Samenvattend verslag van de ledenvergadering PAL van 23 april 2013

Nb: moet worden vastgesteld in de Ledenvergadering van 2014. 1. Opening en mededelingen.

Van de bestuursleden zijn aanwezig Jacqueline Mos (voorzitter), Eveline van Lottum (secretaris) en Jan Pieters. Verhinderd zijn Hans Crone, Sita Dewkalie en Koert van der Velde. Ook wijkagent Willem van Vliet is verhinderd. René Verdel is er wel, onze wijkmanager.
Voorafgaand aan de vergadering konden belangstellenden mee op een wandeling met Tanneke Schoonheim, waarin zij uitleg gaf over de herkomst van namen van verschillende stegen in de wijk. Een leuke en leerzame wandeling.
2. Vaststelling agenda.

Deze wordt vastgesteld.


3. Samenvattend verslag ledenvergadering 24 april 2012.
Ook dit wordt vastgesteld.
4. Jaarverslag 2012 inhoudelijk.

Het verslag staat op de website en wordt rondgedeeld. Jacqueline Mos licht enkele punten daaruit toe.Breestraat: daar heeft het bestuur ook vorig jaar veel tijd in gestoken. Het onderwerp staat op de agenda.

Buurtkaderoverleg (overleg van de politie/wijkagenten en de wijkverenigingen van de binnenstad): dat vindt enkele keren per jaar plaats. Jacqueline Mos heeft de punten vanuit de wijk daar gemeld. Onze wijkagent heeft veel overleg gehad met studenten(verenigingen) en heeft zich ook bezig gehouden met sociale problemen, inbraak etc.

Districtsraden zijn qua vorm en budget vervallen. In plaats daarvan zijn de binnenstadwijkverenigingen verder gegaan met onderling overleg en als gezamenlijke stem naar gemeente en B&W onder de naam Voorzittersoverleg Stadsdeel Midden.

ElCidweek: daar is door de Plaatselijke kamer van Verenigingen en de wijkagent veel aandacht aan besteed. Het bestuur van PAL heeft er ook contact over gehad met de verenigingen. Er waren minder klachten over ElCid dan het jaar hiervoor.

Nieuw evenementenbeleid bij gemeente. Ook daar hebben we veel tijd in gestoken. We zijn betrokken bij de voorbereidingen en hebben daarbij aangedrongen op minder decibellen op bepaalde plekken en op meer spreiding. We hebben ook aandacht geraagd voor de vraag wat voor soort evenement past op welke plek. Er is nu (wat) meer aandacht en begrip voor de belangen van binnenstadbewoners dan in het verleden. Een stap vooruit is dat er nu voorafgaand aan een groot evenement overleg is tussen wijkvereniging en organisator, georganiseerd door de evenementen coördinator van de gemeente, Martin Braam. We hebben grote waardering voor zijn inspanningen in dit verband. Jan Pieters wijst op een brief van de burgemeester aan de raad, over de evaluatie van 3 Oktober 2012. De burgemeester vraagt zich daarin af of een grote spreiding van locaties waar heel veel decibellen zijn toegestaan wel zo handig is. Ook dat vinden we een stap vooruit.

Hotel Rapenburg 48: de gemeente is nog steeds in overleg met Hillgate Properties. Het ligt dus stil.

De wijkborrel zal dit jaar weer in september plaatsvinden.


Jubileumboekje: er zijn exemplaren aanwezig om mee te nemen. Het boekje wordt ook - met beleid - door bepaalde winkeliers uitgedeeld.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het inhoudelijk jaarverslag.
5. Jaarverslag 2012 financieel.

Naar aanleiding van het feit dat we in 2012 te weinig contributie hebben ontvangen wordt er voorgesteld om het innen per acceptgiro weer in te voeren. Jacqueline Mos legt uit dat dat een dure oplossing is. Het bestuur gaat voor het innen van de contributie een oplossing bedenken, samen met de nieuwe penningmeester. Vanuit de zaal wordt de mogelijkheid genoemd om het adressenbestand te gebruiken dat bij de redactie van wijkkrant en website aanwezig is, en ook de mogelijkheid van IDEAL wordt genoemd. Dat gaan we allemaal onderzoeken.


6. Bestuursaangelegenheden.

Hans Crone en Sita Dewkalie treden af. Beide worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen. Hans Crone is vanaf 2010 penningmeester geweest; Sita Dewkalie is vorig jaar benoemd, en moet vanwege persoonlijke omstandigheden terugtreden.

Als nieuwe bestuursleden stellen zich voor Ludo van Oyen, Adri Klaassen en Max Heck. Wat het penningmeesterschap betreft zijn we gaan samenwerken met Minerva: de quaestor (penningmeester) van Minerva gaat ook bij de wijkverenigingen de financiën doen. Dit jaar is dat Max Heck.

Alle drie de kandidaten hebben zich ook in de wijkkrant voorgesteld.

Vervolgens benoemt de ledenvergadering de drie kandidaten.

Jacqueline Mos wordt voor drie jaar herbenoemd; zij was benoemd in 2010.


Jacqueline Mos meldt dat we ook een webmaster gevonden hebben: Hans Tebra (niet aanwezig bij de vergadering). Hij wordt lid van de redactie. We willen meer gebruik gaan maken van de website om over en weer informatie uit te wisselen met de bewoners.

7. Parkeergarage Garenmarkt en toekomst Breestraat.

Jan Pieters licht dit agendapunt toe. In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren over alles wat er in de wijk gaat veranderen. Er komen nu een aantal dingen tegelijk in een stroomversnelling die allemaal al een tijd lopen en elkaar allemaal beïnvloeden. Hij noemt het busverkeer, de parkeergarage Garenmarkt en de samenhang daarvan met die op de Lammermarkt, toename van de aantallen studenten door de plannen van SLS, de herinrichting van de Breestraat en de bussen daar doorheen, het Aalmarktproject, IDcollege, en daarnaast de landelijke trends zoals leegstand van winkels, internetwinkels.

Omdat we van een aantal onderwerpen niet weten hoe daar in de wijk over gedacht wordt, willen we nu alvast een proefpeiling doen. Het voorstel is om aan de hand van een paar stellingen die hier zijn opgehangen te discussiëren. De stellingen zijn ook bij dit verslag gevoegd.
Daarop ontstond een levendige discussie, waar echter geen duidelijke conclusies uit te trekken zijn over de meningen in de wijk. Wel gaf het aanknopingspunten voor de opzet van de bijeenkomst die we in het najaar gaan organiseren. De discussie is tijdens de aansluitende borrel voortgezet.
8. Rondvraag

Er werd gevraagd naar de gevelsteen aan een studentenhuis op het Gerecht, waar op staat dat Rembrandt daar gewoond en gewerkt zou hebben – wat niet klopt. De steen voldoet op zichzelf aan de wettelijke voorschriften; de gemeente kan een vergunning daarom niet weigeren. Wel ergeren veel mensen zich er aan. Een buurtbewoonster heeft er een brief over gestuurd aan de eigenaar van het pand, maar die heeft niet gereageerd. Aan Max wordt gevraagd om bij de studenten aan te kaarten dat het opschrift niet klopt.


Verder meldt een bewoonster van de Langebrug dat de bestrating daar in rap tempo steeds slechter wordt. Jacqueline Mos zegt toe dit mee te zullen nemen bij de wijkschouw, een rondje door de wijk met de Wijkmanager langs allerlei knelpunten.

Jaarvergadering op 23 april 2013 van deWijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west,

Veranderingen die op stapel staan


 • De herinrichting van de Breestraat

 • Beperken van het busverkeer door de Breestraat en (andere) veranderingen in de verkeerscirculatie

 • De studentenhuisvesting aan de Langebrug (SLS)

 • De aanleg van de parkeergarage aan de Garenmarkt, met in- en uitrit in de Korevaarstraat.

 • Het Aalmarktproject

 • De komst van ID-College naar de Breestraat

 • De komst van een hotel zonder restaurant aan het Rapenburg (Pieterskerkplein)

Stellingen


 1. De veranderingen moeten ieder op zich worden bekeken, anders komt de gemeenteraad er helemaal niet meer uit.

 2. Hoe iemand denkt over vraag of er dagelijks 700 bussen door de Breestraat moeten blijven rijden wordt bepaald door zijn of haar visie op de Breestraat als winkelgebied.

 3. Voorkeuren van de bewoners zijn:

  1. Stille ongestoorde leefomgeving 50%. Motto: “Geef de wijk, inclusief de Breestraat terug aan de bewoners.”

  2. Levendige woonomgeving 50%. Motto Levendigheid, een gevarieerde bevolkingssamenstelling en vertier maken het leven in de binnenstad aantrekkelijk

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina