Opening en mededelingenDovnload 15.33 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte15.33 Kb.
Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
Verslag vergadering 19 september 2005
  1. Opening en mededelingen

Afgemeld hebben zich: Louis Höhle, Hanneke van Putten, Wil Fabri, Paul Langendijk, Arno Meijer en Miki Zeehandelaar. Voor de aanwezigen zie de bijgevoegde lijst. Vanwege de afwezigheid van Wil Fabri neemt Win Wassenaar de taak van het maken van het verslag op zich.


Jan Marselis complimenteert de werkgroep Kunst & Cultuur met het operaconcert in de Noorderkerk.
Tryntsje Bakkum roept iedereen op om acte de présence te geven op 9 oktober in het ROCgebouw om mee te discussiëren over de toekomst van het cultuurcentrum. Ook hoopt zij dat mensen zich willen opgeven voor praktische hulp bij de organisatie op zaterdag en zondag. Bart Winnubst meldt zich ter plaatse aan.


  1. verslag vergadering 18 juli

tekstueel bij punt 1: Duco Hordijk heeft afscheid genomen van het bestuur van het Wijkcentrum, en dus niet van het “Wijkopbouworgaan”.

naar aanleiding van punt 3, 2e aandachtsbolletje: Arno Meijer blijft ondanks eerdere berichten toch in het bestuur.

naar aanleiding van punt 6, 3e aandachtsbolletje: Paul Gofferjé heeft een raadsadres gestuurd over de sluiting van de brandweerkazerne, maar geen antwoord ontvangen. Hij gaat naar de stedelijke ombudsman. Tevens heeft hij vernomen dat het stadsdeel overweegt om het pand aan te kopen. Hein Heuff weet te melden dat hij een brief heeft ontvangen waarin de brandweer stelt dat de aanrijtijden vanuit de nieuwe (tijdelijke) kazerne op de Haarlemmerweg binnen de normen die daarvoor gelden blijven.

Verslag goedgekeurd onder dankzegging.


  1. mededelingen van het bestuur

Jan Marselis merkt op dat je je voor een inspraakavond niet van tevoren hoeft op te geven als inspreker. Dat geldt alleen voor raads- en commissievergaderingen.


De website van het wijkcentrum gaat vernieuwd worden. Er is een werkgroep gevormd die dit begeleidt. De website moet een actueel beeld geven van wat het wijkcentrum en de daaraan verbonden buurtgroepen doet en helpt daarmee het wijkcentrum zich te profileren. Alle groepen krijgen een brief waarin erop wordt aangedrongen mee te werken aan deze operatie.
Verder geen vragen en opmerkingen.


  1. stand van zaken achterstallig onderhoud openbare ruimte

Er is op 20 juli een brief gestuurd door de voorzitter aan wethouder Frankfurther. Deze brief wordt ter kennisneming rondgedeeld tijdens deze vergadering. Een antwoord is nog niet binnen. Wel heeft het wijkcentrum het initiatief genomen om de herprofilering van de Lauriergracht te bespoedigen. Er is een bewonersvergadering belegd, maar daar kwam weinig respons op. Wel is er een raadsadres opgesteld dat middels handtekeningen van bewoners van de Lauriergracht en omliggende zijstraten zal worden verstuurd naar de deelraad. De Lauriergracht staat naar verluidt nummer zeven op de prioriteitenlijst van aan te pakken straten, maar de ervaring leert dat straten die lager op die lijst staan soms toch eerder aangepakt worden (zoals de “negen straatjes”).
  1. straatverlichting

Zoals toegezegd wordt hierover een notitie ter vergadering rondgedeeld. De voorzitter last daarom een leespauze in. Theo Hoff wil weten waar de richtlijnen vandaan komen en wat de betekenis van het beschermd stadsgezicht in de binnenstad in verband hiermee is. Max Engelander meldt dat de lichtsterkte voor de politie een belangrijke zaak is. De vraag blijft welke invloed de burgers op de besluitvorming kunnen hebben. De meningen over veel of minder licht en de kleur daarvan verschillen in de wijk, maar de procedure is nu erg onduidelijk. Het bestuur en de voorzitter van de Wijkraad zullen een reactie op de brief van wethouder May en aan de Dienst IVV sturen, waarin aangedrongen wordt op deugdelijke informatie aan de burgers en mogelijkheid tot reageren op de voornemens. Wie daar behoefte aan heeft kan inspreken op de raadscommissies op 5 oktober en/of 13 oktober.
  1. fusie of samenwerking met de andere wijkcentra in de binnenstad

Dit agendapunt is voorgesteld op de laatste vergadering van de Wijkraad. Het wijkcentrum Oostelijke Binnenstad heeft een peiling gehouden onder de bewoners van dat deel van het centrum. De uitslag van die peiling is nog niet bekend. Het bestuur zal hiernaar informeren op het volgende binnenstadsoverleg. Inmiddels is wel duidelijk dat verdere samenwerking geboden is om sterker te staan tegenover het stadsdeel en grotere instellingen als de Blankenberg Stichting en Welzijn Binnenstad. Iedere organisatie heeft zijn eigen ingangen om de bewoners te bereiken. De wijkcentra proberen de bewoners en ondernemers aan te zetten tot zelforganisatie terwijl de Blankenberg en Welzijn Binnenstad zich meer richten op de individuele bewoners. De vraag hoe je die versterking van de eigen positie regelt is echter nog niet goed beantwoord. De Wijkcentra benadrukken dat de toegankelijkheid voor de wijkbewoners en (kleine) ondernemers voorop staat. De constructie van een federatie met samenwerking op het gebied van (financiële) administratie, personeelsbeleid en een gezamenlijke coördinator geniet de voorkeur van het bestuur. De wijkraad stemt in met deze inzet maar benadrukt dat de identiteit van elk wijkcentrum overeind moet blijven en er geen nieuwe drempels moeten worden opgeworpen voor de bewoners en gebruikers van de binnenstad om in hun eigen wijk in contact te komen met elkaar en met goed geïnformeerde adviseurs.
  1. kiezen voor kansen

Deze nota zou een antwoord moeten zijn op de vraag naar sturing van het welzijnswerk, maar de welzijnsinstellingen zijn er niet geheel tevreden mee. Tryntsje Bakkum zou graag willen dat wijkraadsleden de gelegenheid tot inspreken te baat nemen. De gezamenlijke reactie van de Blankenbergstichting, Welzijn Binnenstad en de drie wijkcentra is op initiatief van Welzijn Binnenstad geschreven.

Jan Marselis vindt het een goede zaak dat de buurthuizen meer als ontmoetingsruimten en minder als cursusplaatsen worden gebruikt. Ellie Pronk merkt op dat de horeca oneerlijke concurrentie vreest als de buurthuizen praatcafé’s worden. Margaret Roovers vindt het rapport te vaag. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor jongeren, ouderen en gehandicapten en sociaal-economisch zwakkeren maar hoe zit het met de anderen. Ook ouderen die niet gehandicapt zijn hebben behoefte aan welzijn.

Mariska Schaefer meldt dat een club als Fusion zich slecht presenteert naar hun doelgroep (jongeren).

Theo Hoff vindt de vermelding van de term marginale etnische diversiteit (pagina 2 van de brief, 2e alinea) onduidelijk en begrijpt niet wat hiervan de bedoeling is.


  1. nieuws uit de wijken

Deze keer is de Jordaan aan de beurt. Hein Heuff meldt het succes van de opzomerdag in de omgeving van de Laurierhof. Deze actie krijgt een vervolg in december. Ook is men bereid om het veegmateriaal uit te lenen aan andere groepen die hun straat willen opzomer/herfst/winteren. [geldt ook voor de lente].

Mariska Schaefer meldt dat de ondernemersvereniging De Dwarsstraatjes kerstversiering heeft besteld en dat deze van half november tot half januari de 4 straatjes die zij omschrijft als de Kalverstraat van de Jordaan een feestelijke aanblik zullen geven. Met de bewoners is een goed contact. Ook denkt men aan een kerstmarkt en activiteiten rond Sinterklaas.

De verkeersgroep Jordaan doet verslag van de activiteiten in 2004 middels een bijlage die wordt rondgedeeld.
  1. wat verder ter tafel komt

Paul Gofferjé meldt dat de werkgroep bestemmingplan Haarlemmerbuurt bezwaren heeft tegen de plannen voor het Haarlemmerplein. Er zou geen rekening zijn gehouden met nieuwe richtlijnen ter bescherming van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting terwijl ook het aantal parkeerplaatsen te hoog is. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de provincie, maar voorafgaand daaraan zou de werkgroep een gesprek willen hebben met wethouder Iping. Hij nodigt de wijkraad op om hieraan deel te nemen.

Meri Barends merkt op dat deze bezwaren niet door iedereen gedeeld worden en vindt het geen zaak voor de wijkraad. Zij vreest vertraging als gevolg van de bezwaarprocedure, terwijl velen juist blij zijn dat er eindelijk wat gebeurt met het plein. Ook anderen sluiten zich bij haar standpunt aan. Margaret Roovers merkt op dat nieuwe wet- en regelgeving niet van toepassing kan worden verklaard op eerder gemaakte plannen. Win Wassenaar merkt op dat iedere burger elke beslissing van de overheid kan en mag aanvechten. Paul Gofferjé zegt dat hij eerst de reactie van de Provincie wil afwachten. Als er een gesprek met Iping komt willen Meri Barends en Piet Alberts daar wel op persoonlijke titel, dus niet namens de wijkraad aan deelnemen.


  1. rondvraag

Peter van Driel: op 22 september is er een avond van het stadsdeel over de begroting 2006 in de Hortus. Aanvang 20.00 uur.

Rob Hofhuis meldt dat hij een nieuwe vrijwilliger is voor het woonspreekuur.

Hein Heuff meldt nogmaals dat hij in mei 2006 afscheid neemt van de wijkraad omdat zijn termijn als voorzitter dan afloopt en beveelt de wijkraad aam een groepje te vormen die gaat nadenken over zijn opvolging.


Volgende vergadering: 21 november Dienstencentrum Laurierhof aanvang 20.00 uurDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina