Operationeel Programma (OP) interreg IV grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013Dovnload 1.29 Mb.
Pagina1/27
Datum25.07.2016
Grootte1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Operationeel Programma (OP) INTERREG IV

Grensregio Vlaanderen-Nederland

2007-2013

- 3 mei 2007 -


InhoudsopgaveVoorwoord 3

Inleiding 4

Hoofdstuk 1 Sociaal-economische analyse Grensregio Vlaanderen- 6

Nederland 6

1.1 Inleiding 6

1.2 Grensregio Vlaanderen-Nederland op hoofdlijnen 6

1.3 Verdieping thema Economie 22

1.4 Uitwerking thema Natuurlijke omgeving 42

1.5 Uitwerking thema Mensen 49

1.6 SWOT-analyse Grensregio Vlaanderen-Nederland 57

Hoofdstuk 2 Ervaringen programmaperiode 2000-2006 61

2.1 Inleiding 61

2.2 Resultaten INTERREG IIIA 61

2.3 Lessen voor de toekomst 62

2.4 Uitgangspunten voor het programma voor de periode 2007-2013. 65

Hoofdstuk 3 Visie en strategie 68

3.1 Inleiding 68

3.2 Visie op ontwikkeling van de Grensregio Vlaanderen-Nederland 68

3.3 Doelstelling OP INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 71

3.4 Strategische uitgangspunten 71

3.5 Strategie: prioriteiten en actielijnen 74

3.6 Horizontale prioriteiten 91

Hoofdstuk 4 Financiering 93

93


4.1 Financiële tabel 93

4.2 Jaartabellen 95

Hoofdstuk 5 Organisatie en uitvoering 96

5.1 Inleiding 96

5.2 Verantwoordelijkheden en taken inzake beheer, toezicht en controle 96

5.3 Monitoring en evaluatie 101

5.4 Uitvoeringsprocedures 102

5.5 Promotie en publiciteit Artikel 69 VERORDENING (EG) Nr. 1083/2006 VAN DE RAAD 103

5.6 Partnerschap 103

105


105

Bijlagen 106

Bijlage 1 Indicatoren 107

Inschatting 108

Bijlage 2 Relatie andere Europese programma’s 117

Bijlage 3 Aansluiting beleidskaders 129

Bijlage 4 Indicatieve uitsplitsing van interventiedomeinen per categorie 136


140

Bijlage 5 Resultaten van ex-ante evaluatie 141

Synthese en globale conclusies Eindrapport ex-ante evaluatie van het Operationeel Programma Doelstelling Europese Territoriale Samenwerking Vlaanderen-Nederland 2007-2013 141

1 Kader ex-ante evaluatie 141

2 Conclusies 141

3 In rekening nemen van de lessons-learned 144

3.1 Introductie en doelstellingen 144

3.2 Strategie 144

3.3 Kwantificering van de doelstellingen 145

3.4 Uitvoeringmodaliteiten 145

3.5 Effectiviteit en verwachte sociaal-economische effecten 146

3.6 Conclusie 146

Literatuurlijst 147

Voorwoord


Afgelopen decennia hebben de partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen hard gewerkt aan het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op velerlei gebied en de versterking van de sociaal-economische structuur. Met financiële steun van de Europese Unie, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en publieke en private partners uit de regio is invulling gegeven aan het INTERREG programma dat door de betrokken partners als leidraad was vastgesteld. Projecten binnen dit programma moesten bijdragen aan een duurzame sociaal-economische ontwikkeling en het benutten van de aanwezige kwaliteiten en kansen. Grensoverschrijdende samenwerking was hiervoor hét instrument. Deze doelstelling is ook daadwerkelijk gerealiseerd.


Het proces dat is ingezet, is echter niet afgerond. Hoewel duidelijke resultaten zijn geboekt, bestaan nog steeds barrières die het gevolg zijn van de grens. Bovendien ontstaan nieuwe kansen en ontwikkelingen waar de grensregio op moet inspelen om in de toekomst een aantrekkelijke regio met een eigentijdse sociaal-economische structuur te zijn. Opererend op een speelveld dat zich uitstrekt tot nationaal, Europees en zelfs mondiaal niveau vormt kennis een steeds belangrijker ingrediënt voor de concurrentiepositie van de economie in de grensregio. Op basis van de economische structuur die de afgelopen jaren is versterkt, zal de Grensregio Vlaanderen-Nederland de komende jaren investeren in kennis, innovatie en economie. Een economie waarin ontwikkeling en benutting van kennis centraal staan, maar waarbij tegelijkertijd aandacht blijft bestaan voor mens en natuur. Deze ‘duurzaamheidsdriehoek’ vormt de spil voor het toekomstig regionaal ontwikkelingsbeleid in deze grensregio. Deze strategie kan alleen slagen wanneer ook het vestigingsklimaat in breed perspectief onder de loep wordt genomen. De Grensregio Vlaanderen-Nederland investeert om die reden niet alleen in haar kennispositie en innovatiekracht, maar ook in haar aantrekkingskracht als werk-, leef- en woongebied. Daarin spelen niet alleen de stedelijke agglomeraties een cruciale rol, onder meer met hun voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en zorg, maar ook de rust en ruimte die de diversiteit aan landschappen biedt.
De partners in de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn verheugd dat ook de Europese Commissie het belang van grensoverschrijdende samenwerking onderkent en dit onderschrijft met financiële steun. Voorliggend Operationeel Programma (OP) vormt het kader voor de inzet van de Europese bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2007-2013. Het programma is een uitwerking van diverse provinciale, Vlaamse en Nederlandse beleidsvisies, maar sluit ook uitstekend aan op de Europese doelstellingen.
Daarmee vormt het OP de basis voor de gezamenlijke inspanningen die moeten leiden tot een sterke economie in de grensregio gestoeld op de drie pijlers economie, mens en natuur. Samenwerking met partners binnen de regio is onontbeerlijk om de ambitieuze ontwikkelingsvisie tot realiteit te maken.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina