Opgave van de rechten en plichten met betrekking totDovnload 35.41 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte35.41 Kb.


AANHANGSEL BIJ DE BEROEPSBRIEF (ORD. 3-5-3)
s.v.p. aankruisen of invullen met blokletters wat van toepassing is,

bij vragen over het invullen kunt u bellen met 030-8801661

OPGAVE VAN DE RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT

HET TRAKTEMENT EN HET PENSIOEN
bij het beroep van: …………………………………………………….……………….. (naam predikant)
tot predikant van: .…………………...……………………………………………..… (soort gemeente)
te: ………………….…………………………… (plaatsnaam en eventueel toenaam)
voor: ………. % (tussen 33,33% en 100%) van de volledige werktijd
voor: onbepaalde tijd / een periode van ……….. jaren (ord. 3-18)1

De rechtspositie van de predikant is geregeld in: • ordinantie 3, de artikelen 1 - 5 (beroepingswerk), 8 - 9 (dienstwerk) en 15 - 27 (rechtspositie)

 • ordinantie 4, de artikelen 12 (consulentschap en vervanging) en 18 (werkgemeenschap van predikanten)

 • ordinantie 10 (opzicht)

 • ordinantie 13 (opleiding en vorming)

 • de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen,

Zonder af te doen aan het totaal van de kerkordelijke bepalingen zijn onderstaand de rechten en plichten in hoofdlijnen vastgelegd. Waar gesproken wordt over ‘hij’ wordt in voorkomende gevallen ook ‘zij’ bedoeld.


Beleidsplan, werkplan, werkverslag en jaargesprek
De predikant verricht de werkzaamheden in de vrijheid van de Woordverkondiging en in het kader van het beleidsplan van de gemeente. Rekening houdend met het beleidsplan stelt de predikant in overleg met de kerkenraad jaarlijks een werkplan op voor de eigen werkzaamheden. Na afloop van de werkplanperiode maakt de predikant een werkverslag. De predikant bespreekt het werkverslag in het jaargesprek met (een delegatie van) de kerkenraad en stelt op basis hiervan het werkplan voor het komende jaar op. De kerkenraad betrekt de resultaten van de jaargesprekken bij de opstelling van het eerstkomende nieuwe beleidsplan van de gemeente.
Traktement
De predikant ontvangt in overeenstemming met de artikelen 5 tot en met 8 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen:

 1. het basistraktement

 2. de periodieke verhogingen

 3. de vakantietoeslag

 4. de eindejaarsuitkering

Deze componenten worden aan de predikant uitbetaald door de Beleidscommissie Predikanten.
Woonruimte2


 • door de kerkenraad aan de predikant toestemming is verleend om buiten de grenzen van de gemeente te wonen (ordinantie 3-16-3) of omdat de predikant in deeltijd werkzaam is en niet de mogelijkheid heeft binnen de grenzen van de gemeente te gaan wonen (ordinantie 3-17-4). Met betrekking tot de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de predikant zijn de volgende afspraken gemaakt:

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………


 • overeengekomen is dat de predikant zelf in woonruimte voorziet (generale regeling rechtspositie predikanten artikel 10-5)

 • De predikant bewoont wel de door de gemeente beschikbaar gestelde ambtswoning (generale regeling rechtspositie predikanten artikel 10-1). Het volgende is van toepassing met betrekking tot deze woning.

De ambtswoning is


gelegen ……………………………………………………………………..…. (straatnaam en huisnummer)
te …………………………………………………………………………………………………...(plaatsnaam)
en wordt door de kerkenraad beschikbaar gesteld en door de predikant in gebruik genomen op
……….……………………..…(datum)
De WOZ-waarde van de woning bedraagt op het moment van beroepen € ……………………….
Op het traktement wordt door de Beleidscommissie Predikanten de bijdrage voor het bewonen van de ambtswoning ingehouden als genoemd in artikel 9-1 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. De Beleidscommissie Predikanten betaalt via de nota voor de centrale kas predikantstraktementen de gemiddelde woonbijdrage aan de gemeente door.
De kosten van onderhoud en reparaties die volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van huurders komen, worden door de predikant gedragen. De overige kosten komen voor rekening van de gemeente (zie artikel 10-4 van de generale regeling rechtspositie predikanten).
Met betrekking tot de bewoning van de ambtswoning gelden voorts de volgende afspraken (zie artikel 10-4 van de generale regeling rechtspositie predikanten).
……………………………………………………………………………………………………………………….
Werkruimte3


 • De predikant gebruikt de werkruimte die door de gemeente is beschikbaar gesteld (generale regeling rechtspositie predikanten artikel 10-1). De werkruimte maakt:

 • onderdeel uit van de ambtswoning

 • geen onderdeel uit van een/de ambtswoning, maar is

  gelegen ………………………………………………………… ( straatnaam en huisnummer)  te ………………………………………………………………………………….... (plaatsnaam)

 • De predikant voorziet zelf in werkruimte en ontvangt daarvoor de voorgeschreven vergoeding gemis aan werkruimte (generale regeling rechtspositie predikanten artikel 10-6).


Kosten ziekteverzekering
De predikant, die verzekerd is ter dekking van het risico van ziektekosten, heeft op grond van artikel 11 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen recht op een tegemoetkoming in de premie. De gemeente betaalt de tegemoetkoming uit.
Vergoeding van kosten ambtsuitoefening
De predikant heeft in verband met de uitoefening van het ambt op grond van de artikel 12 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen recht op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van:

 1. representatie

 2. tekstverwerkingsapparatuur

 3. de werk- en studeerkamer

 4. overige bureaukosten

 5. vakliteratuur en permanente educatie

 6. communicatie

 7. vervoer

De gemeente betaalt deze vergoedingen uit.
Naast bovenstaande gelden de volgende bijzondere vergoedingen en afspraken.
…………….……………………………………………………………………………………………………….
Verhuiskosten
De kosten van de verhuizing bij:

 1. aanvaarding van het beroep,

 2. het verlaten van de ambtswoning bij emeritaat en

 3. het verlaten van de ambtswoning door de nabestaanden na het overlijden van de dienstdoende predikant

worden vergoed in overeenstemming met artikel 14 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. De onder a. genoemde kosten worden vergoed door de gemeente, de onder b. en c. genoemde kosten door de Beleidscommissie Predikanten.
Gratificaties
De predikant heeft recht op een gratificatie bij het ambtsjubileum van 25 jaar en 40 jaar in overeenstemming met artikel 15 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. De Beleidscommissie Predikanten betaalt de gratificatie uit aan de predikant.
Verlof
De predikant heeft op grond van de artikelen 16 tot en met 19 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen recht op de volgende vormen van verlof:

 1. vakantie

 2. vrije zondagen:
  voor een fulltime predikant volgens de uitvoeringsbepaling,

voor een parttime predikant, zoals overeengekomen volgens artikel 25-3, namelijk …………………

 1. zwangerschaps- en bevallingsverlof

 2. adoptie- en pleegzorgverlof

 3. onbetaald ouderschapsverlof

 4. verhuisverlof voorafgaand aan de bevestiging in een volgende gemeente

 5. educatieverlof


Inhouding nevenwerkzaamheden
Inkomsten uit nevenwerkzaamheden worden met de gemeente verrekend in overeenstemming met artikel 26 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepaling.
Ziekte
In geval van ziekte van de predikant geldt het ziekteverzuimprotocol, dat is genoemd in artikel 38 van de generale regeling rechtspositie predikanten en beschreven in de uitvoeringsbepalingen.

Bij ziekte zijn met betrekking tot het traktement en de vergoedingen de artikelen 12 en 24 van de generale regeling rechtspositie predikanten van toepassing. Na één jaar ziekte wordt het traktement met 30% verlaagd voor het gedeelte van de werktijd dat de predikant wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken.


Wachtgeld
In geval van:

 1. ontheffing van de werkzaamheden wegens spanningen volgens ordinantie 3-20

 2. ontheffing van het ambt wegens ongeschiktheid volgens ordinantie 3-21

 3. schorsing van het ambt voor onbepaalde tijd of ontzetting uit het ambt wegens schromelijke veronachtzaming of misbruik van het ambt volgens ordinantie 10-9-7

 4. ontheffing van het ambt wegens leertucht volgens ordinantie 10-15-6

 5. afloop van de tijdelijke dienst als bedoeld in ordinantie 3-18

 6. gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (verdiencapaciteit in ander werk) volgens artikel 32

 7. vermindering van arbeidsongeschiktheid volgens artikel 33

 8. losmaking dan wel vermindering van werktijd bij insolvabiliteit van de gemeente als bedoeld in artikel 20-5

 9. ziekte langer dan twee jaren als bedoeld in ordinantie 3-24a-1

geldt een wachtgeldregeling als beschreven in de artikelen 28 tot en met 35 van de generale regeling rechtspositie predikanten. Het wachtgeld wordt uitbetaald door de Beleidscommissie Predikanten en in bepaalde gevallen deels of geheel doorbelast aan de gemeente.
Ter financiering van de wachtgelden wordt op het traktement de bijdrage in de wachtgeldvoorziening ingehouden in overeenstemming met artikel 9-1 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
Pensioenvoorziening
De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en voorziet volgens het pensioenreglement van dit fonds in ouderdomspensioen, verevend ouderdomspensioen bij echtscheiding, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, ANW-compensatiepensioen en wezenpensioen.
Ter financiering van het pensioen wordt door de Beleidscommissie Predikanten op het traktement de bijdrage van de predikant in de pensioenpremie ingehouden in overeenstemming met artikel 9-1 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid
De verzekering van inkomen bij arbeidsongeschiktheid is ondergebracht bij Aegon Schadeverzekering NV in overeenstemming met het bepaalde in het Verzuimprotocol Predikanten.
Ter financiering van het pensioen wordt door de Beleidscommissie Predikanten op het traktement de bijdrage van de predikant in de arbeidsongeschiktheidspremie ingehouden in overeenstemming met artikel 9-1 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
Bij arbeidsongeschiktheid bestaat tot aan één jaar na het begin van de ziekte recht op een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering in overeenstemming met artikel 23 van de generale regeling rechtspositie predikanten. Deze aanvulling wordt uitbetaald door de Beleidscommissie Predikanten.
Deeltijd
In geval van een deeltijdfunctie worden de regelingen toegepast als beschreven in artikel 25 van de generale regeling rechtspositie predikanten.
Uitbetaling
De uitbetaling van het traktement vindt plaats in overeenstemming met artikel 20 van de generale regeling rechtspositie predikanten.

De kerkenraad is ervoor verantwoordelijk dat aan de Beleidscommissie Predikanten het aandeel van de gemeente in de centrale kas wordt voldaan.


Informatieplicht
De predikant meldt wijzigingen die van invloed zijn op het traktement of op de vergoeding van onkosten schriftelijk aan het college van kerkrentmeesters.

Met het oog op de uitbetaling van het traktement en de inhouding van de pensioenpremie en de woonbijdrage uit de centrale kas stelt het college van kerkrentmeesters de Beleidscommissie Predikanten schriftelijk in kennis van: 1. de bevestiging van de predikant

 2. wijzigingen in de werktijd van de predikant

 3. wijzigingen in de woonsituatie van de predikant (adres, ambtswoning wel of niet)

 4. het percentage arbeidsongeschiktheid na één jaar ziekte en wijzigingen daarin

 5. de losmaking van de predikant om een andere reden dan bevestiging in een nieuwe gemeente

 6. overige wijzigingen in de positie van de predikant die van invloed zijn op het traktement.


Ondertekening

datum: ………………………………………………………………………………………………………………


plaats: ....………………………………………………………………………………………………………….


namens de (algemene) kerkenraad


namens het college van kerkrentmeesters


…………………………............................... preses


………………………............................... voorzitter………………………………………………… scriba……………………………………………. secretaris


1 doorhalen wat niet van toepassing is

3 aankruisen wat van toepassing isDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina