Opgelet: wijziging telefoonnr. 03 780 52 10 en faxnr. 03 780 52 09Dovnload 378.08 Kb.
Pagina1/11
Datum26.08.2016
Grootte378.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

OPGELET: WIJZIGING TELEFOONNR. 03 780 52 10 en FAXNR. 03 780 52 09

Beleidsplan 2009-2014 – Omgevingsanalyse

Regio beschrijven

1. I.C.W.


De eerste Erfgoedconvenant Land van Waas werd afgesloten tussen het I.C.W. en de Vlaamse overheid.


Figuur 1: zakelijk organigram I.C.W.

2. Werkingsgebied


Het I.C.W. overkoepelt de acht Wase gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. De werking van de convenant richt zich dan ook in de eerste plaats op deze regio.

De regio kent echter meerdere al dan niet formele samenwerkingsverbanden die op één of andere manier rond erfgoed werken. Deze samenwerkingsverbanden hebben allen een ander werkingsgebied. Indien projecten in samenwerking met één van deze mogelijke partners gebeuren wordt het werkinggebied van de convenant uitgebreid. Dit gebeurt echter niet op een structurele manier. Deze manier van werken is vergelijkbaar met de regiowerking van een stedelijke convenant waarbij omliggende gemeenten meegenomen worden.


3. Visie van de Erfgoedconvenant van het Land van Waas


De werking van de erfgoedconvenant bestaat uit projecten en processen. De processen zijn de basis en lopen eveneens doorheen alle projecten.
De werking van de erfgoedconvenant steunt op twee belangrijke pijlers: de sector en het publiek. De publiekswerking hoeft geen groot betoog. In de convenant wordt echter niet alleen gewerkt voor het publiek. Minder zichtbaar, maar daarom absoluut niet minder belangrijk, zijn haar inspanningen voor de Wase erfgoedorganisaties, het zogenaamde Wase erfgoedloket: vorming (vertellen, thematische plenaire vergaderingen, mondelinge geschiedenis, colloquium economische ontwikkeling, contactavond roerend kerkelijk erfgoed...), communiceert via nieuwsbrieven en een website en bouwt via intensieve contacten aan een netwerk van Wase erfgoedzorgers. Vele enthousiaste erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals kunnen steeds terecht met allerhande vragen over inventarisatie, digitalisering, publiekswerking, communicatie enz. Deze tijdrovende dienstverlening is veel minder zichtbaar, maar minstens even belangrijk als de publiekswerking.
Wat betreft deze ondersteuning en advies op maat, vervult de Erfgoedconvenant Land van Waas een pioniersrol in Vlaanderen. Dat de erfgoedorganisaties de erfgoedpartners ondertussen weten te vinden, toont aan dat de convenant stilaan een begrip is in de Wase erfgoedsector.
Een greep uit de expertise-uitwisseling op Waas niveau


 • coördinatie MuWa, het overleg van de Wase musea

 • deelname aan WAO, het Waas Archievenoverleg

 • de Erfgoedcel Waasland is lid van alle heemkundige kringen in het Land van Waas

 • volgende organisaties kregen hulp bij het schrijven van een projectaanvraag: Pavlov (project rond archivering van schoolarchief in het algemeen en dat van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas in het bjizonder), Cervantes (project van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst), Kantschool Artofil in Temse en de Graventoren (Rupelmonde) vraagt begeleiding bij het schrijven van haar beleidsplan

 • voorstelling van de erfgoedcel: Ronde van het Waasland tussen oktober 2005 en juli 2006, 19/01/2006 op Cultuurraad Lokeren, 02/10/2007 op de Cultuurraad Kruibeke, op 18/11/2006 op de jaarvergadering van de Heemkundige Kring De Kluize in Sint-Gillis-Waas, op 25/2/2007 op de trefdag in Temse van alle Wase Davidsfondsafdelingen

 • 04/03/2006 voorstelling DICE (inventarisatie-programma ontwikkeld door de Erfgoedcel Antwerpen) op de bestuursvergadering van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

 • Lid van stuurgroepen: 2007 Haalbaarheidsstudie van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, 2006-2007 Pavlov, Buurtfeest Achter de kerk in Lokeren

 • voorjaar 2007: advies bij het Strategisch Plan Toerisme Waasland

 • Zomer-najaar 2007: advies bij het project digitalisering krantenmateriaal Temse (opstellen bestek en inhoudelijk dossier, keuze firma enz.)

 • Een greep uit allerhande vragen: van Roomanmolen in Sint-Gillis-Waas rond een educatief pakket, van de Heirbrugmolen in Lokeren voor de uitgave van een cd, van de Hertogelijke Heemkundige Kring van het Land van Beveren voor de uitgave van een dvd (Sabam, formaten, kostprijs enz.), van de VZW Den Lesten Stuyver in verband met een massaspel rond Amalberga Truyman, standbeeld Boerenkrijg in Haasdonk, advies over Kamp Venesoen, Fläming-project, Collectie Marcelijn De Wulf, kerststallen, vlaserfgoed, archief Peirsman, Buurtfeest Achter de kerk in Lokeren…


Binnen de convenant lopen in de afgelopen jaren ook heel wat aanvragen binnen om als partner op te treden in allerhande erfgoedinitiatieven. Om deze aanvragen op een eenvormige manier te kunnen behandelen, is in samenwerking met de Erfgoedcel Meetjesland, de werkgroep beleid en de stuurgroep een visietekst met minimumcriteria ontwikkeld. Binnen deze criteria gebeurt de beoordeling van die erfgoedinitiatieven door de werkgroep beleid en de stuurgroep. In het kader van deze visietekst verleende de erfgoedconvenant steun aan een aantal initiatieven. In het kader van een verder uitgebouwd ondersteuningsbeleid zal verder gewerkt worden aan de verfijning van deze criteria.


4. Personele inzet

4.1 Erfgoedcel Waasland = Erfgoedpersoneel I.C.W.


Zoals bepaald door de Vlaamse overheid werd naar aanleiding van het afsluiten van het Erfgoedconvenant Land van Waas met de Vlaamse Overheid een erfgoedcel opgericht. De personeelsleden bij het I.C.W. die op het einde van de eerste convenant instaan voor de praktische werking van deze Erfgoedcel Waasland zijn twee voltijdse erfgoedcoördinatoren op A-niveau, een voltijdse projectcoördinator op A-niveau en een 4/5 erfgoedmedewerker op B-niveau.

 • Twee erfgoedcoördinatoren: Ellen De Jans en Ode De Zutter kwamen in dienst op 17 oktober 2005.

 • Erfgoedmedewerker: in augustus 2006 werd Elly De Weirdt aangeworven, die sinds maart 2007 vervangen werd door Anniek Elegheert. Deze in oorsprong 3/5 tewerkstelling werd vanaf november 2007 opgetrokken naar 4/5.

 • Projectcoördinator: sinds februari 2007 is Meester De Meester werkzaam als projectcoördinator.

De dynamiek die ontstond met de aanwerving van de twee erfgoedcoördinatoren werd gevoelig vergroot door de komst van de erfgoedmedewerker en vervolgens opnieuw door de projectcoördinator. De vier personeelsleden van de Erfgoedcel Waasland hebben een goede interactie en duidelijke taakverdeling. De onderlinge samenwerking werpt vruchten af.


Taakverdeling


 • Anniek Elegheert: erfgoedmedewerkster – administratie, vrijwilligers, e-erfgoed, Beeldbank Waasland en projecten

 • Ellen De Jans: erfgoedcoördinator – algemene werking, communicatie, financiën, archieven, nieuwsbrieven en projecten

 • Mieke De Meester: projectcoördinator – mondelinge geschiedenis en projecten

 • Ode De Zutter: erfgoedcoördinator – algemene werking, beleid, e-erfgoed, website, registratie en inventarisatie, musea en projecten

4.2 Erfgoedconvenant Land van Waas = Erfgoedcel Waasland + partners erfgoedconvenant


Van bij de start van de erfgoedconvenant werd de gehele erfgoedsector betrokken bij de werking en is een netwerk gegroeid. De Erfgoedconvenant Land van Waas wordt dan ook niet alleen uitgevoerd door de Erfgoedcel Waasland (dus de vier personeelsleden van het I.C.W.), maar door / i.s.m. alle partners die actief meewerken in het convenant. Alleen op deze manier is een échte integraal en geïntegreerde werking mogelijk. Dit sluit aan bij de Wase visie op een erfgoedconvenant als dusdanig, namelijk de erfgoedconvenant als Waas erfgoedloket.
In de praktijk betekent dit dat de Erfgoedcel Waasland zich zowel inzet voor volledig “eigen projecten” als voor de ondersteuning van het erfgoedveld. De term “eigen projecten” is uiteraard relatief, aangezien alle projecten worden ontwikkeld in overleg en in samenwerking met Wase ambtenaren bevoegd voor erfgoed en/of cultuur en vrijwiligers uit heemkundige kringen en andere erfgoedorganisaties. Daarenboven werken alle partners in de convenant ook mee aan deze ondersteuning: zo bestaat een volledig netwerk waarop beroep kan gedaan worden als er vragen komen naar ondersteuning (bv. een heemkundig museum die start met registratie kan een kijkje gaan nemen bij een museum dat hier al een lange traditie in heeft). Daarnaast investeren personeelsleden van de gemeenten sinds de start van de convenant minimum 10 % van hun tijd in de brede werking van de convenant.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina