OplegnotitieDovnload 23.03 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte23.03 Kb.


OPLEGNOTITIE
Onderwerp: Vaststelling Structuurvisie Haarlemmermeer 2030


Nummer

2012.0033712

Versie

1

Thema

Ruimtelijke ordening, Grootschalig Groen, Recreatie en Water

Indiener

drs. M.J. Bezuijen

Steller

Henk Keizer

Verzoek portefeuillehouder

De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen

Beslispunten voor de raad

 1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;

 2. de na de gestelde termijn ontvangen zienswijzen van de Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland wel ontvankelijk te verklaren en in de beantwoording mee te nemen.

 3. de ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de in dit raadsvoorstel voorgestelde commentaren en conclusies;

 4. naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 op de volgende punten aan te passen:
  1. naar aanleiding van de zienswijze van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

   1. In de tekst van de Structuurvisie opnemen dat bij de locatie voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer rekening wordt gehouden met de verschillende LIB contouren en dat bij de plassen in Park21 een toets is uitgevoerd naar vogelaantrekkende werking.

   2. De toetsingscriteria voor wonen aan te vullen met informatieplicht over de consequenties van een internationale luchthaven binnen de gemeentegrenzen.

   3. In de tekst van de Structuurvisie een paragraaf opnemen over de historie van de relatie tussen woningbouw Haarlemmermeer en luchtvaartontwikkeling.
  1. naar aanleiding van de zienswijze van Rijkswaterstaat Noord-Holland:

   1. De toevoeging : ‘reserveringen’ opnemen voor nationale wegen in de afbeeldingen .
  1. naar aanleiding van de zienswijze van de Gemeente Amsterdam:

   1. In de tekst over OV SAAL op te nemen dat er meerdere tracé’s in onderzoek zijn.
  1. naar aanleiding van de zienswijze van S.A.D.C.:

   1. Het regionale economische beleid, waaronder de Ruimtelijk Economische Visie op de Schipholregio (REVS), specifiek te benoemen.

   2. De legenda bij de kaarten van de paragraaf over Economie en werken aan te passen.

   3. De verbinding van de OLV met de Greenport Aalsmeer toe te voegen.

   4. Bij ’OLV’ de zin: 'Op het moment dat A4 Zone West klaar is...,’ wijzigen met ‘…zodat het knooppunt ter hoogte van A4 Zone West alleen gebruikt kan worden voor de ontsluiting van de werklocaties A4 Zone West en PrimAviera’.

   5. Bij ‘Aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg op A4’ de zin 'Op het moment dat bedrijvenpark...' wijzigen met '...dit knooppunt alleen nog maar gebruikt zal worden voor de ontsluiting van de werklocaties A4 Zone West en PrimAviera.

   6. bij ‘Parallelstructuur Rijnlanderweg’ de zin 'Bij het ontwikkelen...' wijzigen met '...en ook als recreatieve verbinding dienst gaat doen'

   7. De tekst over ‘HOV Hoofddorp-Zuid’ vervangen door de passage over ‘HOV Amsterdam Connecting Trade (ACT)’ in ons Deltaplan Bereikbaarheid.

   8. In de tekst over ‘verbreden Niewe Bennebroekerweg’ aanvullend opnemen dat bij het ontwerp van de rekening wordt gehouden met het realiseren van een HOV-verbinding.

   9. Onder samenwerking de rol van SADC specifiek benoemen.
  1. naar aanleiding van de zienswijze van Overwater Rentmeesterskantoord namens SRLEV:

   1. Het karakter en de functie van de schetmatige weergave van de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen duidelijk omschrijven.
  1. naar aanleiding van de zienswijze van Gaastra advocaten namens Cementbouw en de zienswijze van de Advocaten van Van Riet namens Heembeton, Struyk Verwo Infra en CRH Nederland:

   1. Opnemen dat wij vooralsnog uitgaan van een bedrijfsbestemming maar dat wij op langere termijn voorstander zijn voor een omzetting van dit gebied naar een woonfunctie.

   2. Een passage over de binnenvaart opnemen.
  1. naar aanleiding van de zienswijze van Hoogheemraadschap van Rijnland van de zienswijze van LTO Noord afdeling Haarlemmermeer:

   1. De tekst bij Opbarstingsgevaar conform het voorstel aan te passen.

   2. De tekst over het Kernpunt : Een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem op een aantal punten conform het voorstel aan te passen.

   3. De tekst over Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als volgt aan te passen met : ‘De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) produceren een vrijwel constante stroom zoet water, die nu direct op de ringvaart wordt gespuid. Dit water kan beter eerst binnen de polder worden benut’.

   4. De tekst over Ruimtelijke inpassing van binnenstedelijke waterberging als volgt aan te passen: ‘Ook in de bebouwde omgeving zal de wateropgave leiden tot ruimtelijke veranderingen. Schoon hemelwater mag straks steeds minder via het riool of via sloten en tochten worden afgevoerd. Het afkoppelen en vasthouden van hemelwater vraagt ruimte en inventiviteit om er een meerwaarde mee te creëren’.
  1. naar aanleiding van de zienswijzen van LTO Noord afdeling Haarlemmermeer e.o. en van Flower Mainport Aalsmeer:

   1. De kaart over agrarische kerngebieden en transformatiegebieden in overeenstemming te brengen met de tekst en de plankaart.
 1. ambtshalve de weergave van het plangebied van SEIN op de plankaart: “Visie Haarlemmermeer 2030” in overeenstemming te brengen met de beoogde ontwikkeling;
 1. ambtshalve de weergave van verstedelijking in het noordelijk deel van Hoofddorp op de plankaart “Visie Haarlemmermeer 2030”in overeenstemming te brengen met de plankaart van de Voorontwerp Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030;
 1. de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 met planidentificatie NL.IMRO.0394.SVIHLMHlmmermeer00-B001 bestaande uit een verbeelding en bijbehorende regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
 1. de Plan-m.e.r. Structuurvisie Haarlemmermeer vast te stellen inclusief het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en de in dit voorstel verwoorde reactie daarop;
 1. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

Overwegingen m.b.t. proces (deadline)


Historie: (Dubbelklik hier voor een toelichting)

B&W besluit: 2010/0046836 vaststellen Voorontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

Raadsbesluit: 2011/0034316 vaststellen reikwijdte en detailniveau van de planmilieueffectrapportage

B&W besluit: 2012/0008746 vaststelling Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

Planning proces (In te vullen door de Griffie)


Thema:

Stap

Datum

Doel

Gewenste rol college

Hoorzitting

20-9-2012


Horen indieners van zienswijzen


Beantwoorden vragen en verdedigen van voorstel

Debat


4-10-2012Inhoudelijke bespreking
Stemming

18-10-2012

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina