Opzet van de moduleDovnload 39.96 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte39.96 Kb.
module short story in zes lessen: handleiding


opzet van de module

Aangeven wat jij gaat doen en wat er van de leerling verwacht wordt, bijvoorbeeld op het gebied van huiswerk, leerstof, toets, gewicht toets, aantekeningen maken, werkschrift, spullen die ze bij zich moeten hebben e.d.


De vier short stories

1.Lamb to the slaughter

2.On Saturday Afternoon(hebben we op tape in streekdialect)

3.Soldier's Home

4.End of the Party
Deze vier zijn gekozen omdat zij zich heel goed lenen voor de opbouwoefeningen. Zo beantwoordt On Sat Aftern. aan de klassieke structuur. Lamb to the slaughter daarentegen begint "in medias res". Soldier's Home heeft weer een echte inleiding en een open einde, terwijl End of the Party het tegengestelde laat zien.

-Zorgen voor opdrachten vooraf, bijv. structuuranalyse en konkreet terugkoppelen naar gegeven aantekeningen; mogelijk ook korte samenvatting, dieper liggende bedoeling van schrijver;waar ligt de climax, wat vind je de beste alinea(+waarom), verzin een einde bij een verhaal met een open einde(Lamb to the S.), hoe gaat het verder met Krebs in Soldier's Home etc.


-Nabespreken klassikaal na onderlinge vergelijking van resultaten
Geschikt voor toetsen (zodat leerlingen elkaar de vragen niet kunnen doorspelen):

-The Open window

-Flight

-Sixteen


-Indian Camp

-Secret Life

-The Sniper

Les 1
short story theorie

Eerst een rondje "wat weet je van het onderwerp?" Werkt sterk motiverend. Bij deze voorkennis-test geen info geven, alleen verzamelen, bijv. op bord, zodat dat later getoetst kan worden aan de "officiele" theorie. Veel beurten geven, leerling bedenktijd geven, vragen doorspelen waarop het antwoord niet gegeven wordt, of vragen aan andere leerling wat hij van een antwoord denkt ongeacht of het een goed of fout antwoord is. Deze "dialoogvorm" betrekt snel veel leerlingen aktief bij de les.

Hierna theorie als aantekening(wel even zeggen!) op bord, bijv. contrast novel-short story + klassieke structuur(en varianten) Schematisch aanbieden en vragen over stellen.


Aantekening 1: contrast short story-novel

Maak twee kolommen op bord waarop je de verschillen noteeert nadat de leerlingen die in dialoog met de docent gevonden hebben. Laat de leerlingen alles afleiden uit het allesbepalende verschil: kort-lang. Je kunt deze aantekening ook afdrukken voor de leerlingen, maar niet nadat ze tot denken zijn aangespoord.
short story

novel

kort(hieruit vloeit de rest voort)

lang(idem)

alinea's(meestal)

hoofdstukken

snelle opening+einde

snelheid in begin en einde minder nodig

korte beschrijving van bijv. natuur, karakters

veel meer ruimte voor beschrijving van bijv. natuur, karakters

slechts een facet van karakter(s) belicht

karakters(s) uitgediept en ontwikkeld

concentratie op een gebeurtenis

meerdere thema's en motieven

meestal eenheid van handeling, tijd en plaats

geen eenheid van handeling, tijd en plaats

gecomprimeerde/compacte stijl

veel ruimte voor uitweiding

hoge snelheid noodzakelijk

snelheid veel minder noodzakelijk


Aantekening 2: klassieke opbouw van een kort verhaal

Doe eerst de volgende structuuroefening aan de hand van een fabeltje van Aesopus, dat perfect beantwoordt aan de klassieke indeling zoals hier beneden afgebeeld. Ik heb de hele tekst door elkaar gehusseld in 6 delen, die de leerlingen weer in de juiste volgorde ienen te zetten. Daarna klassikaal napraten over hoe ze gekomen zijn tot een juiste indeling. M.a.w. zonder de literaire termen te kennen, maken ze daar bij hun strategie wel gebruik van. Geef daarna de aantekening zoals hier beneden afgebeeld.


climax


rising action downgoing action

introduction initial incident conclusion
Vraag nu de leerlingen welke varianten zij kunnen verzinnen op deze opbouw.
Huiswerk'>Huiswerk

Lees voor de volgende les het eerste verhaal: "Lamb to the Slaughter" , met in het achterhoofd de opbouw van het verhaal.

Les 2

Individueel

Opbouw kort verhaal “Lamb to the Slaughter” uitvogelen a.h.v. volgend model. Tijd ongeveer 20 minuten.­­­literary term

li­nes

events(gebeurtenissen)

introduction


1-...

....initial incident

rising action

climax

downgoing action

conclusion


Groepswerk

Na 20 minuten in groepjes van vier de resultaten vergelijken en tot overeenstemming komen.


Klassikaal

De groepsstandpunten naar voren laten brengen. Terughoudend zijn met beoordeling. Als het kan discussie laten ontstaan door verschillende meningen tegen elkaar uit te spelen.

Pas na deze discussie zelf indien nodig de leerlingen sturen in de richting van het juiste antwoord. Niets voorzeggen dus.
Huiswerk

Lees het volgende tweede verhaal: On Saturday Afternoon

Leesopdracht vooraf: welk facet van iemands karakter wordt in dit verhaal besproken.

Les 3

Individueel

In elk geval de vooraf gegeven leesopdracht(facet van iemands karakter)

Verder wat je bij dit verhaal goede opdrachten vindt. Zie hiervoor ook eerste bladzijde van deze handleiding.
Groepswerk

Vergelijken van gegevens/antwoorden. Komen tot groepsantwoord.


Klassikaal

Groepsantwoorden tegenover elkaar plaatsen.

Andere nuttige vragen/aandachtspunten bij dit verhaal:

*Is er ontwikkeling in de hoofdpersoon waarneembaar?(dat facet van zijn karakter)

*Met wie deelt de hoofdpersoon deze karaktertrek?

*Met wie kontrasteert deze karaktertrek?

*Wat is de sociale achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt?

*Zeg iets over taalgebruik en de functie ervan.

*Zeg iets over de opbouw van dit verhaal.
Huiswerk
Lees verhaal 3 Soldier's Home

Leesopdracht vooraf:

Hoe heeft het zover kunnen komen met Krebs?

Les 4

eigen invulling(zie ook bladzijde 1)


Les 5

eigen invulling(zie ook bladzijde 1)


Voorbereiding op toets:

Wat is het leerwerk?

Wat wordt er van je verwacht?

Als je een "langer" kort verhaal wilt gebruiken voor de toets dan het verhaal meegeven en thuis laten lezen! Niet vergeten mee te laten brengen. Woordenboek mag ook.


Les 6

Toets met gebruik van het verhaal + woordenboek indien gewenst.

Mogelijke vragen in toets:

-opbouw(inclusief de literaire terminologie)

-konkrete toepassing kenmerken short story

-inhoudelijke vraag/vragen

-mening, bijv. "Citeer het beste stukje en licht je keuze toe".

etc.etc.


C.Dekkers

ca.dekkers@home.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina