Organisatienota vrijwilligersDovnload 32.49 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte32.49 Kb.
ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS


 1. Gegevens organisatie
 • Naam organisatie : HAGELANDSE ZAALVOETBALBOND VZW – afgekort HZVB vzw

 • Juridisch statuut : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

 • Maatschappelijke zetel : RIETSTRAAT 31 te 3300 TIENEN (KUMTICH)

 • Telefoonnummer en emailadres : 016/765677 en info@hzvb.be

 • Ondernemingsnummer : 0445.486.851.

 • Nummer van de vereniging : 1863291

 • Bankrekeningnummer : 103-0137481-03 of IBAN : BE21 1030 1374 8103 BIC: NICABEBB

 • Website : www.hzvb.be

 • Omschrijving sociale doelstelling : Het doel van de bond is een onderlinge kompetitie te betwisten, dit naargelang het aantal aangeslotenen clubs.
 1. Gegevens vrijwilliger :
 • Naam vrijwilliger :

 • Adres :

 • Telefoonnummer :

 • Persoon en telefoonnummer te contacteren bij ongeval :

 • Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd: zie contract
 1. Verzekeringen

3.1. De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
 • Naam verzekeringsmaatschappij – via SPORTA : ETHIAS Verzekeringen

 • Polisnummer leden: 45.236.716 -- Polisnummer Niet-leden: 45.240.869

3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten :
 • Omschrijving gedekt risico :

 • Wie:

  • alle aangesloten leden

  • niet-leden bij deelname aan sportpromotionele activiteiten

 • Wat:

  • Alle activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden en tijdig (minstens 2 dagen op voorhand) gemeld zijn.alle aangesloten leden

 • Waar:

  • In binnen- en buitenland (wereldwijd)

  • Op de weg van en naar de activiteiten

 • Waarborgen:

  • Lichamelijke ongevallen(geen franchise!)

 • Behandelings- en begrafeniskosten

Terugbetaling van alle door de RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. drie jaar.

100%
(geen kostenplafond!)

Tandprothese

>maximum per ongeval

€ 600
>maximum per tand

€ 150

Brilschade

>voor het montuur

€ 25
>voor de glazen

€ integraal

De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het hoofd
Apotheekkosten en kosten van gipsen welke door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur.

€ 620

Andere niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten

€ 250

Vervoerskosten van het slachtoffer
(noodzakelijke kosten voor verzorging worden terugbetaald)

zoals inzake arbeidsongevallen

Begrafeniskosten tot

>voor de leden van 5 jaar of ouder

€ 620
>voor de leden jonger dan 5 jaar

€ 8.500

Bij overlijden

>per slachtoffer van 5 jaar of ouder

€ 8.500
>voor de leden jonger dan 5 jaar

nihil

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100% uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende invaliditeit:> per slachtoffer t/m 65jaar

€ 35.000
>per slachtoffer ouder dan 65jaar

nihil

In geval van tijdelijke ongeschiktheid:
Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomsten bestaat en er geen enkel recht op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van toepassing voor zelfstandigen!>per slachtoffer t/m 65 jaar

€ 30
>per slachtoffer ouder dan 65 jaar

nihilDe burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen. Talloze uitzonderingsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat de materiële schade vaak niet vergoed wordt.

Lichamelijke schade (per schadegeval)

€ 5.000.000

Materiële schade (per schadegeval)

€ 620.000

3. Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechterlijke verdediging gewaarborgd zijn! 1. Onkostenvergoedingen :

De organisatie betaalt, afhankelijk van de keuze van de vrijwilliger, een eventuele algemene forfaitaire onkostenvergoeding of bewezen onkosten uit en een kilometervergoeding waarvan het bedrag afhankelijk is van de functie of taak als vrijwilliger binnen deze vereniging zonder winstoogmerk.
 1. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).
 1. Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie :

…………………………………………
Handtekening van de vrijwilliger :

Voor ontvangst : …………………….


Datum ondertekening :


__________________________________________________________________________________________________________

Hagelandse Zaalvoetbalbond-HZVB vzw, zetel in Rietstraat 31,3300 Tienen,België,Nr. van de vereniging:1863291, O.R.:0445486851,

reknr IBAN : BE21 1030 1374 8103 BIC: NICABEBB, Website: www.hzvb.be,Email: info@hzvb.be, AUTEURSRECHT.

Copyright © HZVB vzw.Alle rechten voorbehouden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina