Orpsraad Achterveld & StoutenburgDovnload 15.74 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte15.74 Kb.


Dorpsraad

Achterveld & Stoutenburg
Verslag van de bijeenkomst van de Dorpsraad Achterveld/Stoutenburg met wethouders en ambtenaren van de gemeente Leusden op 7 februari 2007.
Aanwezig: De dorspraad Achterveld /Stoutenburg;Wim van Middelaar, GiselaTossaint,

Martijn van de Berg, Marion Cense, Charlotte van Mourik, Taeke Oldenburger, Johan Vrijhoef en Marja Lesger, notulist;

Van de gemeente Leusden: wethouder Ago Salverda , Nico Koot, projectleider Coöperatieterrein en mevrouw Jos Tak, coördinator wijkbeheer.

Vijftien bewoners uit Achterveld en Stoutenburg op de publieke tribune.


1. Opening
Wim van Middelaar, voorzitter van de dorpsraad leidt de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.


2. Inspraakronde

Er zijn geen vragen of opmerkingen.


3. Mededelingen/ingekomen stukken

De wethouder deelt mede, dat de dorpsraad de wethouder dan wel ambtenaar die hij wil spreken expliciet moet uitnodigen.


Op 15 maart 2007 komt er in het gemeentehuis een gesprek over de vitaliteit van het buitengebied.

Iedereen is welkom.


De wethouder vertelt dat het laantje van het kerkbestuur is overgenomen. Het zal worden opgeknapt en autovrij worden gemaakt.
Jos Tak vertelt dat de organisatie voor Aktie Zomerschoon is begonnen. Veel organisaties worden aangesproken om op 29 en 30 juni 2007 activiteiten te organiseren. Daarvoor zijn gelden beschikbaar.
4. Verslag vergadering 29 juni 2006
Inzake het coöperatieplein wordt medegedeeld, dat dat provincie € 115.000,- beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de inrichting van het plein.

Nav de aktielijst moet nog worden vermeld dat Evelien Blom bezig is met de gang van zaken rond de onthulling van het straatnaambord.


5. Afscheid Jo van Dijk als dorpsraadlid

Jo van Dijk heeft mondeling aan de voorzitter laten weten helaas te zijn verhinderd. Jo van Dijk heeft vier jaar deelgenomen aan de dorpsraad. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan het adres van Jo en memoreert dat Jo opviel door zijn grote kennis van het dorp.


6. Aanstelling nieuw dorpsraadlid Ruud Arends

Ruud Arends wordt hartelijk welkom geheten
7. Stand van zaken

Coöperatieterrein: Taeke Oldenburger vraagt aan Nico Koot hoe het zit met het concept-bestemmingsplan. Bovendien is een van de projectontwikkelaars Woning Stichting Leusden en nu is er ook sprake van de familie Rouwendaal? Nico Koot antwoordt dat dat klopt. Er heeft een transactie plaatsgevonden tussen Rouwendaal en de heer Rutte. Voor de plannen tav het gebied maakt het niet uit. Taeke Oldenburger merkt op dat de heer Rutte een boerenbedrijf heeft en de heer Rouwendaal wil juist projectontwikkelaar worden. Waarom heeft de gemeente de boerderij niet zelf gekocht?

Ago Salverda: de financiele kant van de plannen wordt nu opnieuw doorgelicht maar inhoudelijk verandert er niet veel, zowel aan de plannen als aan wie waar voor verantwoordelijk is.

Het pakket van eisen zoals opgesteld door de klankbordgroep wordt waarschijnlijk verwezenlijkt. De bedoeling is, dat er in 2009 / 2010 gebouwd wordt. Het coöperatieterrein en Mastenbroek II worden niet te snel ontwikkeld. De groei moet ten gunste van de Achtervelders komen en bij te snelle groei profiteren meer de buitenstaanders.

Na de zomer begint men met de procedure voor een bestemmingsplanwijziging waarbij het reeds opgestelde programma van eisen als leidraad wordt gebruikt.

WSL (staat los van de gemeente) wil uit ideëele overweging ook bouwen voor starters en dus woningen voor een lagere prijs verkopen. Binnen de rode contouren is er plaats voor tachtig á negentig woningen, daarvan zal een ruim deel sociale woningen zijn.

Inzake het coöperatiegebouw wordt opgemerkt dat WSL het gebouw wil behouden terwijl de bewoners tijdens een ‘enquete’ hebben laten weten dat zij voorstander zijn van sloop. Taeke Oldenburger wijst erop dat de bewoners hiervan goed op de hoogte moeten worden gebracht.Mastenbroek II: De plannen voor het coöperatieterrein en Mastenbroek II worden nu gelijktijdig ontwikkeld maar de dorpsraad vindt dat het coöperatieterrein voorrang heeft. In dit project is Alliantie de projektontwikkelaar,

Fietspad Asschatterweg: Martijn van de Berg vraagt naar de voortgang van de plannen voor een fietspad. Wethouder Jansma en ambtenaar Izaak Boone zouden hierover toelichting kunnen geven maar zij zijn beiden niet aanwezig. De wg verkeer van de dorpsraad zal contact opnemen met de heer Boone.

Bussluis: Marion Cense merkt op dat er na de hoorzitting van augustus 2006 niets meer is vernomen van de gemeente en dat de mensen die een zienszwijze hebben ingediend ook niets hebben gehoord. Eigenlijk zou Wethouder Jansma hierop moeten reageren. De heer Salverda zegt dat de bussluis in het bestemmingsplan ‘t Vliet wordt genoemd. Dit is dan een onderdeel van de verbetering van het entrée van Leusden vanaf de snelweg. Er moet een betere doorstroming komen.

Brandweerkazerne: De art. 19 procedure is nu afgerond. Het gebouw komt iets gedraaid te staan tov de ‘oude’ plannen.De vergunningen voor de bouw moeten nu worden afgegeven. In 2007 zal er in ieder geval begonnen worden met de bouw. Wat er gebeurt met de ‘oude’ grond en gebouw is nog niet bekend. Wim van Middelaar zal bij Renger Duinsbergen, ambtenaar van de gemeente Leusden, verder informeren.

De Fliert: De wethouder bevestigt dat de Vecozuivel niet naar de Fliert komt. De dorpsraad merkt op, met duidelijke instemming vanuit de publieke tribune, dat de raad regelmatig berichten ontvangt dat kleine ondernemers op de Fliert worden tegengewerkt. De wethouder deelt mede dat dit niet de bedoeling is. Binnen Achterveld is er behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein.

Groendepot: Wim van Middelaar wijst erop dat het groendepot in Achterveld altijd vol is. De wens is een semi-permanent (dus geen uitgebreid) afvaldepot. De kosten hiervoor zullen € 65.000,- bedragen. Van Middelaar vraagt de wethouder het voorstel te steunen voor een depot naast de brandweerkazerne. Dit weiland is van een projectontwikkelaar maar die wil meewerken aan dit plan. De wethouder deelt mede, dat deze plek niet geschikt is door de plaatsing naast de brandweer.

Wim van Middelaar stelt voor het groendepot te plaatsen bij de boerderij van G. Kok. Wim zal hierover contact opnemen met Ton Kool.Integraal Veiligheidsplan: Martijn van de Berg, Johan Vrijhoef en Marion Cense vertellen over het plan van aanpak hoe te communiceren met de bewonersvan Achterveld en Stoutenburg. Medio maart hoopt de werkgroep, waarin vanuit de gemeente ook Jos Tak plaats heeft, een overzicht te hebben en dat dan te bespreken met de politie, de brandweer en de gemeente.

Als een groot probleem wordt het op de stoep parkeren genoemd. Dit probleem wil men zo spoedig mogelijk met de politie gaan bespreken.

Verder wil men heel graag betere verlichting binnen de bebouwde kom en bij de drempels op de Hessenweg tussen Achterveld en Stoutenburg en ook wil men de belijning binnen de bebouwde kom terug .
8. Overige zaken

Martijn vraagt aandacht voor de Nieuwsbrief die binnenkort weer zal worden verspreid.


De penningmeester overhandigt officieel de financiële stukken over 2005 van de dorpsraad aan de wethouder.
9. Rondvraag

Marion Cense en Charlotte van Mourik wijzen op een aktie binnen Stoutenburg voor een speelpleintje bij de verkeerslichten.

Johan Vrijhoef merkt op dat het carnevalsoptocht in Achterveld aan steeds meer restricties is gebonden. Hij vraagt aan de wethouder hoe dit kan en wie dat allemaal bepaalt.

Vanuit de gemeente krijgt de dorpsraad hierop antwoord.


Graag wil de dorpsraad weten wat de visie van de gemeente is op kleine kernen.
Jos Tak deelt mede, dat er vanuit de gemeente een digitaal platforum buitengebied komt. Binnen vier weken start dit forum op internet.
Er komt een verzoek voor het schoonmaken van de sporthal. Deze maakt een zeer vervuilde indruk.
Tot slot

De voorzitter sluit de vergadering.Wethouder Salverda deelt mede dat hij het een leuke avond vond.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina