Overeenkomst Het Overleg InleidingDovnload 101.87 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte101.87 Kb.
Overeenkomst Het Overleg 1. Inleiding

De overeenkomst is gebaseerd op de rapporten van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement (COT)1 en van PJ Partners.2

Deze rapporten zijn verder uitgewerkt en vorm gegeven in de gemeentelijke deelnota Jeugd & Veiligheid 2008-2011, april 2008.
De Gemeente Alphen aan den Rijn is van mening dat dit overleg past in een tijd waarin duidelijk wordt dat gemeenten op zoek moeten naar een effectieve en zorgvuldige aanpak van overlastsituaties en overlast veroorzakende jongeren. In dit kader wordt groot belang gehecht aan preventie, zodat problemen wellicht te voorkomen of eerder te signaleren zijn.
Deze overeenkomst bestaat uit vijf onderdelen:


 1. De samenwerkingsovereenkomst, artikel 3 t/m 9

 2. Het convenant gegevensuitwisseling artikel 10 tot en met 26

 3. Definities, artikel 27

 4. Het handtekeningenblad

 5. Bijlage: besluit informatieuitwisseling Politie Hollands Midden in het kader van

Het Overleg.


 1. De partners
 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Bureau Jeugdzorg Zuid Holland (JPT en Jeugdreclassering)

 • GGD Hollands Midden

 • Humanitas (Maatjesproject)

 • Kwadraad

 • Openbaar Ministerie

 • Participe (jongerenwerk)

 • Politie Hollands Midden

 • Raad voor de Kinderbescherming

 • Reclassering Nederland

 • Leger des Heils Reclassering

 • Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden

Overwegende dat: • In het jeugdbeleid gepleit wordt voor het eerder bereiken van de harde kern en voor de zorg voor jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit

 • Preventief jeugdbeleid zich richt op het voorkomen van negatieve gedragingen door risicofactoren die het integratieproces van jongeren belemmeren tegen te gaan en door beschermende factoren te stimuleren

 • Het aantal risicojongeren toe neemt

 • De schakels van de keten op elkaar aan moeten sluiten om een effectieve aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit te kunnen realiseren

 • De samenwerking op uitvoerend niveau de uitwisseling van kennis en ervaring bevordert

 • Door bundeling meer en betere cijfers beschikbaar komen

 • Ook op bestuurlijk niveau samenwerking een toegevoegde waarde kan hebben

Hebben besloten de ketenbenadering te verbeteren door gezamenlijk Het Overleg Jeugd en Veiligheid in te stellen onder regie en voorzitterschap van de Gemeente Alphen aan den Rijn.DEEL 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST


 1. Organisatie

Het Overleg bestaat uit een casuïstiek overleg en een bestuurlijk overleg waarin alle strategische partners uit het terrein van Jeugd en Veiligheid vertegenwoordigd zijn.


  1. Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg, dat maximaal 4 maal per jaar bijeenkomt onder voorzitterschap van de wethouder Jeugd, bestaat uit bestuurders of gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken partners en heeft de volgende taken:

 • het bespreken van trends en ontwikkelingen en deze omzetten in voorstellen voor bijgesteld en aangescherpt beleid.

 • Het bespreken van de witte vlekken en grijze gebieden en hier een koers voor uitstippelen

 • Het toetsen van de werkwijze van het casuïstiek overleg en maatregelen nemen waar nodig

 • Het oplossen van knelpunten voor een effectief casuïstiek overleg.
  1. Casuïstiek overleg

Het casuïstiek overleg komt eens in de veertien dagen bijeen en bespreekt de jongeren die door de partners worden aangereikt in drie onderscheiden agendapunten:

 1. Preventie met zowel een groeps- als een persoonsgerichte aanpak voor jongeren die overlast veroorzaken of dreigen af te glijden naar het criminele circuit.

 2. Jongeren tot 18 jaar die in de strafrechtketen bekend zijn

 3. Jongeren van 18 tot en met 23 jaar die in de strafrechtketen bekend zijn.

Ieder agendapunt kent een eigen samenstelling van vertegenwoordigers uit de in artikel 2 genoemde strategische partners.

Behalve een taak richting de individuele jongere vervult het casuïstiek overleg ook een rol in de signalering met betrekking tot in de wijk voorkomende problemen van jongeren en eventuele lacunes in de hulpverleningsketen. Deze signalen worden door de voorzitter ingebracht in het bestuurlijk overleg.
 1. Doel

Het Overleg heeft tot doel ervoor te zorgen dat in Alphen aan den Rijn alle jongeren tot en met 23 jaar die problemen veroorzaken of risico lopen om af te glijden worden gevolgd en dat waar nodig wordt geïntervenieerd. Dit wordt gerealiseerd door:

 • het verlenen van de voor een jongere benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verder) afglijden naar een criminele carrière te voorkomen;

 • een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast veroorzaakt door de jongere tot een minimum te beperken;

 • het beter op elkaar aan laten sluiten van de fasen van preventie tot en met nazorg.


 1. Doelgroep

Het Overleg richt zich op jongeren (tot en met 23 jaar) die in aanraking gekomen zijn met de politie en of overlast veroorzaken in de gemeente Alphen aan den Rijn.


 1. Werkwijze

Het Overleg hanteert een aanpak die:

 • Zo dicht mogelijk bij de jongeren wordt gerealiseerd

 • Zo snel mogelijk na signalering moet worden uitgevoerd

 • Indien nodig – bijvoorbeeld als er een wachtlijst is - werkt met tijdelijke oplossingen ter overbrugging

 • Zo licht mogelijk qua vorm moet zijn

De werkwijze wordt bij de start vastgelegd in een aantal werkprocessen.


 1. Mandaat deelnemers en voorzitter van het casuïstiek overleg


7.1

Het resultaat en de bruikbaarheid van Het Overleg staat of valt met de mate waarin acties goed worden afgesproken en ook uitgevoerd. Het mag niet zo zijn dat de deelnemers aan het overleg zich kunnen beroepen op overmacht, interne problemen of gebrek aan medewerking.

Ook moeten onmiddellijk crisisinterventies geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat: 1. De medewerker mandaat heeft uit en voor de organisatie.

 2. Er per organisatie slechts een deelnemer ( plus vervanger) aan Het Overleg wordt aangewezen.

 3. De administratieve systemen goed gevuld en bijgehouden worden

 4. De voorzitter de medewerkers aan kan spreken op hun resultaten voor Het Overleg

Deze voorwaarden zijn cruciaal voor een goed verloop van de processen
7.2

De deelnemer moet goed voorbereid zijn, kennis hebben van de doelgroepen en direct of indirect van de te bespreken personen. Deze kennis is alleen mogelijk als hij/zij goed wordt ingepraat, dossiers in kan zien en de voortgang kan zien c.q. bewaken.

Dit betekent dat er mandaat nodig is van de organisatie om:


  • Voldoende informatie te kunnen vragen / eisen

  • Acties, soms op zeer korte termijn, bij andere medewerkers te beleggen

  • Voortgang te kunnen bewaken

Daarnaast moet deze medewerker zichtbaar zijn voor de andere medewerkers in de organisatie zodat alle gegevens/ vragen voor Het Overleg ook via deze persoon bij Het Overleg binnen komen.
7.3

De deelnemer aan het overleg wordt er door de voorzitter en de partners op aangesproken als gegevens niet goed zijn ingevuld, acties onvoldoende belegd zijn. Het administratieve systeem kan alleen goed ondersteunen en beleidsinformatie leveren als het up to date is. Dit is voor de eigen acties altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemende organisatie en dus van de deelnemer. Voor de daadwerkelijke invulling kan een beroep worden gedaan op de administratieve medewerk(st)er van Het Overleg.


7.4

De voorzitter kan de leden van Het Overleg aanspreken op de resultaten van de afgesproken acties. Indien na een aanmaning er nog geen resultaat is kan de voorzitter de betrokken partnerorganisatie hierop aanspreken. Contactpersoon hiervoor is degene die in het bestuurlijk overleg plaats neemt.
 1. Voorzitterschap casuïstiek overleg

Het voorzitterschap en de regierol wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van de gemeente met een directe verbinding met de driehoek (burgemeester, politie, OM).

Taken van de voorzitter zijn:


 • Het organiseren en leiden van de casusbesprekingen

 • Verantwoordelijk voor het ondersteunende administratief systeem

 • Zorg dragen voor het vastleggen van de informatie en de controle op de uitvoering van de afspraken

 • Het bestuurlijk overleg voorbereiden en informeren

 • Indien nodig, opschalen naar de directie van de verantwoordelijke organisatie en /of het bestuurlijk overleg.

 • Afstemmen binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn op het terrein van Jeugd en Veiligheid
 1. Overeenkomst


9.1

De partners richten gezamenlijk een overleg Jeugd en veiligheid op, te noemen: Het Overleg

Op dit Overleg zijn de artikelen 1 t/m 8 van toepassing
9.2

De partners stemmen in met het convenant gegevensuitwisseling en werken hier actief aan mee


9.3

De partners (exclusief de Raad voor de Kinderbescherming en Leger des Heils Reclassering)) dragen zorg voor een vaste deelnemer plus vervanger aan het tweewekelijks casuïstiek overleg met het in artikel 7 genoemde mandaat3.


9.4

De partners dragen zorg voor een vaste deelnemer (plus vervanger) aan het Bestuurlijk Overleg


9.5

De Gemeente Alphen aan den Rijn voert de regie en draagt zorg voor de benodigde facilitaire ondersteuning zoals PR, agendering, registratie van gegevens, rapportage van resultaten en ruimte voor casusbespreking.


9.6

De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt voor een voorzitter en voor de administratieve ondersteuning.


9.7

De partners dragen zorg voor interne bekendheid van Het Overleg.


9.8

De resultaten en de meerwaarde van Het Overleg worden jaarlijks geëvalueerd in de maand november, om te bezien of partijen de samenwerking voort wensen te zetten en indien dit het geval is of de tekst van de overeenkomst aanpassing behoeft, gelet op de opgedane ervaringen. Bovendien worden de afgesproken werkwijze en de resultaten geëvalueerd. De voorzitter is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de evaluatie en brengt de resultaten in het bestuurlijk overleg.DEEL 2 CONVENANT GEGEVENSUITWISSELING


10 Gegevens- en informatie-uitwisseling


Dankzij de werkwijze en de hoge frequentie van Het Overleg ( een keer per veertien dagen) kan de jongere sneller worden besproken en kan hij/zij de ondersteuning krijgen die nodig is. Voor de ketenpartners heeft dit ene overleg m.b.t. jeugd en veiligheid, de nauwe samenwerking in het casusoverleg als voordeel dat er een betere dialoog en meer inzicht in elkaars aanpak en overwegingen ontstaat. Hierdoor wordt versnippering of verlies van informatie voorkomen. Hierbij speelt gegevensuitwisseling een grote rol.

10.1

In dit convenant wordt, met inachtneming van de in het bijzonder op hen van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving, de onderlinge gegevens- en informatie-uitwisseling vastgelegd.10.2

Partijen zijn zich ervan bewust dat zij gehouden zijn aan de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Partijen realiseren zich hierbij dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het belang bij gegevensuitwisseling in Het Overleg en het belang van de jongere bij de bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer.


11 Doel van de gegevensuitwisseling


De gegevensuitwisseling binnen Het Overleg en de aanleg en het beheer van persoonsgebonden gegevens van de jongere in een het casusoverleg ondersteunend systeem is noodzakelijk in verband met:

 • het verlenen van de voor een jongere benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verder) afglijden naar een criminele carrière te voorkomen;

 • de realisering van een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast veroorzaakt door de jongere tot een minimum te beperken;

 • het beter op elkaar aan laten sluiten van de fasen van preventie tot en met nazorg en hulpverlening voor een betrokkene.De gegevens die voor Het Overleg noodzakelijk zijn worden opgeslagen in het ondersteunend systeem. De dossiers van betrokkenen blijven bij de behandelende partners.

12 Toepassingsgebied


 1. Dit convenant is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen door de leden van Het Overleg.

 2. Dit convenant betreft iedere vorm van verwerking van de persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier of digitaal worden verwerkt.

13. Gegevensset


Partijen zullen ten behoeve van het casusoverleg alleen persoons- en bijzondere persoonsgegevens verwerken indien en zolang dit noodzakelijk is voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. Partijen zullen hierbij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken hiervan. De gegevens zijn gelet de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig.

Gegevens die uiteindelijk gebruikt worden voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, zullen alleen in geanonimiseerde vorm naar buiten komen.13.1 Rol OM met betrekking tot de gegevensset

Het Openbaar Ministerie kan strafvorderlijke indien er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang gegevens verstrekken voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. Uiteraard zijn er grenzen aan de mate waarin het Openbaar Ministerie de door hem verzamelde en vastgelegde gegevens kan verstrekken. De burgers over wie deze gegevens zijn verzameld, hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. De strafvorderlijke gegevens verzocht aan of verstrekt door het OM zullen dan ook worden beoordeeld in overeenstemming met de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Aanwijzing Wjsg. De Wjsg legt voor het Openbaar Ministerie een aantal randvoorwaarden vast voor het verstrekken van strafvorderlijke informatie. Belangrijke randvoorwaarde is dat iedere verstrekking gerechtvaardigd moet zijn door een doeleind genoemd in artikel 39f. Het betreft hier de doeleinden: “voorkomen en opsporen van strafbare feiten” en “handhaven van de orde en veiligheid”.

De gegevens die verstrekt zullen worden betreffen gegevens die al in het afdoenings-JCO zijn besproken en waarvoor een afdoeningbeslissing is genomen door de parketsecretaris. De gegevens zullen in het Overleg gebruikt worden om spoedig de juiste hulpverlening op te starten voor de betreffende jongere.
Met de ondertekening van dit convenant geeft het OM blijk van de bereidheid tot het verstrekken van gegevens. Echter, gelet op het bovenstaande zal ieder verzoek tot gegevensverstrekking individueel worden getoetst.
Het OM zal conform de Aanwijzing Wjsg 4 slechts gegevens verstrekken aan de volgende organisaties:


 • Gemeente Alphen aan den Rijn:

   • Voorzitter

   • Leerplichtambtenaar

 • Bureau Jeugdzorg Zuid Holland (JPT en Jeugdreclassering)

 • Politie Hollands Midden

 • Reclassering Nederland

 • Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden

 • Raad voor de Kinderbescherming

De gegevens die verstrekt zullen worden zijn de volgende: • Historie van de justitiële documentatie van de afgelopen 5 jaar

 • Openstaande (nog niet op zitting gebrachte) zaken

14 Geheimhoudingsplicht


Voor zover de deelnemers daartoe niet al verplicht zijn, leggen zij aan die medewerkers die inzage hebben of -in overeenstemming met het bepaalde in dit convenant- op andere wijze persoonsgegevens verkrijgen uit Het Overleg, een plicht tot geheimhouding op. Deze plicht strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de medewerkers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

15 Het Overleg
15.1

De deelnemers wisselen in Het Overleg gegevens uit over de betrokkenen. Zij handelen daarbij conform de bepalingen van dit convenant en met inachtneming van de voor iedere deelnemer toepasselijke wettelijke regelingen.

15.2

De deelnemers kunnen ten behoeve van de uitwisseling van gegevens in Het Overleg een persoonsgebonden dossier van de jeugdige aanleggen in een casusoverleg ondersteunend systeem. Zij handelen daarbij conform de bepalingen van dit convenant. Het casusoverleg ondersteunend systeem dat gebruikt wordt is genaamd GOSA-applicatie (Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak)

16 Verantwoordelijkheid en Beheer16.1

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van Het Overleg is de Gemeente Alphen aan den Rijn


16.2

De beheerder van het bestand is de voorzitter van het casuïstiek overleg en is onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Alphen aan den Rijn belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens in het bestand.


De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens in het bestand.

17 Beveiliging en rechtstreekse toegang


17.1

De verantwoordelijke beveiligt de persoonsgegevens van de betrokkenen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hij of zij treft daartoe de nodige passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze maatregelen betreffen onder meer maar niet uitsluitend:

Maatregelen met betrekking tot de toegang tot de persoonsgegevens, de lees- en schrijfbevoegdheden van de deelnemers en het vereiste niveau van beveiliging.


17.2


De verantwoordelijke draagt zorg dat de verplichtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met de bewerker wordt vastgelegd.

17.3

De verantwoordelijke, de deelnemers en de bewerker zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de beveiligings- en toegangsrichtlijnen zoals opgesteld door de verantwoordelijke .


18 Bewaren en verwijderen van opgenomen persoonsgegevens


 1. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het opstarten en bieden van effectieve hulp aan betrokkene.

 2. De gegevens worden vernietigd:

 • Bij overlijden van betrokkene

 • Indien betrokkene de leeftijd van 24 heeft bereikt

 • Een half jaar nadat het plan van aanpak gerealiseerd is en geen terugval heeft plaats gehad.

 1. In geval van verhuizing van betrokkene(n) naar een andere regio wordt aan betrokkene toestemming gevraagd voor de overdracht van de gegevens, voor zover deze overdracht noodzakelijk lijkt voor het opstarten of bieden van effectieve hulp. Bij de overdracht vergewist de verantwoordelijke zich er van dat bij de ontvangende partij zorgvuldig zal worden omgegaan met de gegevens.

 2. Bij het bereiken van de 24-jarige leeftijd worden persoonsgegevens uit het dossier van betrokkene – wanneer deze voldoet aan de definitie van jeugdige veelpleger - overgedragen aan een aanwezig casusoverleg ten dienste van meerderjarige verplegeraanpak. Wordt betrokkene niet gerekend tot de veelplegers dan wordt voor het bereiken van de 24 jarige leeftijd een evaluatiemoment ingebouwd en eventueel een verantwoordelijk behandelaar/ organisatie aangewezen.


18.2

De geanonimiseerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden langer dan bovengenoemde termijnen bewaard.

De verantwoordelijke beslist voor de afloop van deze periode of de gegevens voor deze doeleinden langer worden bewaard. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt en treft daarvoor de nodige voorzieningen.

19 Informatieplicht19.1

De verantwoordelijke verstrekt de volgende informatie schriftelijk aan de betrokkene en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger:

(a) De doeleinden van Het Overleg en het bestand

(b) De identiteit van de verantwoordelijke.


19.2

Indien de persoonsgegevens van een jongere in het systeem worden opgenomen, krijgt hij/zij en zijn wettelijk vertegenwoordiger een kennisgevingsbrief van de voorzitter van Het Overleg.

Toestemming vooraf is niet nodig.

20 Rechten van de betrokkene20.1

De betrokkene en zijn wettelijk vertegenwoordiger kan aan de verantwoordelijke verzoeken:

(a) Informatie te verschaffen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;

(b) Inzage te geven in zijn of haar persoonsgegevens;

(c) Zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren (i.e. verbeteren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen);

(d) De verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te staken op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden.


20.2

De wijze waarop de betrokkene en zijn wettelijk vertegenwoordiger deze rechten kan uitoefenen is in de hierna volgende bepalingen beschreven.


21 Recht op kennisneming21.1

De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger richt zijn of haar verzoek om kennisneming aan de Gemeente Alphen aan den Rijn ter attentie van de voorzitter van Het Overleg.21.2

De verantwoordelijke beantwoordt het verzoek tot kennisneming zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken naar ontvangst van het verzoek. De verantwoordelijke stelt vast op welke wijze kennisneming kan geschieden. Hierbij houdt hij rekening met het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en eventuele derden. Daarnaast mag het verzoek geen onevenredige inspanning behelzen.21.3

Het antwoord omvat in elk geval een overzicht met informatie over • Het doel of de doeleinden van Het Overleg en het bestand;

 • De gegevens en categorieën van gegevens die in het bestand worden vastgelegd;

 • De ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens;

 • De herkomst van de gegevens.


21.4

De verantwoordelijke kan slechts weigeren aan een verzoek tot kennisneming te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met

(a) De veiligheid van de staat;

(b) De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

(c) Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

(d) Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c;

(e) De bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
21.5

De verantwoordelijke bericht gemotiveerd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene en zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn reactie op het verzoek.

Hier is bezwaar op mogelijk conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB).

22 Recht op correctie (i.e Verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming)22.1

De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger richt zijn of haar verzoek om correctie aan de Gemeente Alphen aan den Rijn ter attentie van de voorzitter van Het Overleg.

De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger geeft in het verzoek aan welke correcties hij of zij uitgevoerd wil zien en om welke reden.

22.2

De verantwoordelijke voldoet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, aan het verzoek, indien en voor zover de persoonsgegevens betreffende de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger

(a) Feitelijk onjuist zijn;

(b) Voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn;

(c) Anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
22.3

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na deze beslissing wordt uitgevoerd. Hij doet hiervan een kennisgeving aan de partijen.22.4

De verantwoordelijke bericht gemotiveerd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn reactie op het verzoek.


23 Recht van verzet23.1

De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in Het Overleg in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.23.2

Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de verantwoordelijke of dit verzet gerechtvaardigd is.


24 Klachtrecht


 1. Onverminderd de rechten die betrokkene worden toegekend in de Wet bescherming persoonsgegevens, kan iedere betrokkene schriftelijk een klacht indienen bij de verantwoordelijke indien hij meent dat zijn persoonsgegevens door Het Overleg zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of met dit convenant.

 2. De verantwoordelijke bericht binnen vier weken na ontvangst van de klacht of hij de klacht gegrond acht en tot welke maatregelen de klacht eventueel heeft geleid. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens gedurende de uitvoering van de hulp, worden niet door de verantwoordelijke behandeld, omdat voor deze verwerking van persoonsgegevens ieder lid van het Interventieteam zelf verantwoordelijk is.

 3. De verantwoordelijke zal een klacht over een dergelijke verwerking doorgeleiden naar de betreffende convenantpartij.

25 Melding


Indien de verstrekking van gegevens aan dit samenwerkingsverband consequenties heeft voor eventuele reeds bestaande meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens draagt iedere organisatie zelf de verantwoordelijkheid om deze melding op correcte wijze aan te passen.

26 Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

26.1


Wijzigingen en aanvullingen in deze overeenkomst kunnen alleen worden gewijzigd door een gezamenlijk besluit van de partners.

26.2


De wijziging in de gegevensverwerking die hieruit voortvloeit dient te worden gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

27 DefinitiesDeelnemer: één of meer van de Partijen die deelnemen aan dan wel informatie leveren ten behoeve van Het Overleg.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Wet bescherming persoonsgegevens

Het uitgangspunt van de wet is dat er een verbod is op de verwerking van strafrechtelijke gegevens. Uitzondering zijn de justitiepartners (waaraan de gemeente is toegevoegd in het kader van haar handhavingstaak) en ook instellingen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening indien zij die gegevens nodig hebben als aanvulling op hun behandeling/begeleiding. Vereist is dat het moet gaan om individuele cliënten en cliëntgegevens.


Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van persoonsgegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Betrokkene: een jongere in de leeftijd tot en met 23 jaar die in de basisadministratie van Alphen aan den Rijn ingeschreven staat als inwoner van deze gemeenten en die een of meerdere strafbare feiten gepleegd heeft of zorgelijk en overlastgevend gedrag vertoont.
Medewerker: degene die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een betrokken partij en participeert in Het Overleg en toegang heeft tot het persoonsgebonden dossier van de jongere.

Bronregistratie: het oorspronkelijke bestand van een deelnemer waaruit de persoonsgegevens afkomstig zijn.

Het Overleg: het (re-)actief casusoverleg waarin de betrokkene en de aanpak ten aanzien van hem door de partijen besproken wordt.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tesamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgevens vaststelt.

Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Ketenpartners: de partijen die deelnemen aan Het Overleg.

Regie: kennis hebben van taken en producten van de partners en op basis daarvan samenwerking zo organiseren dat de partners in staat worden gesteld hun professionele kennis, producten en mogelijkheden optimaal in te zetten en het gestelde doel te realiseren.

Voor akkoord namens de partijen


Alphen aan den Rijn, 30 december 2008


Politie Hollands Midden

Teamchef team Alphen aan den Rijn

Mw. H. Renema
Openbaar Ministerie

Sectiechef PC

Mw. mr. E.C. Kole
Raad voor de Kinderbescherming

Regiodirecteur Haaglanden Zuid-Holland Noord

Dhr. H. Nusse
GGD Hollands Midden

Directeur

Dhr. S. de Gouw

Bureau Jeugdzorg Zuid Holland

Regiomanager

Mw. M. van de Ven
Gemeente Alphen aan den Rijn

Wethouder Jeugd

Dhr. M. du Chatinier
Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden

Directeur

Mw. M. Twilt
Humanitas
Dhr. E. GalléKwadraad

Bestuurder a.i.

Dhr. R.J. R. Verkuylen


Reclassering Nederland

Regiomanager

Drs. E. J. Kitselaar
Leger des Heils Reclassering

Regiomanager

Mevr. A. Weisenfeld
Participe

Directeur

Dhr. W. Draaisma
Hollands Midden
Besluit informatie uitwisseling

Politie Hollands Midden in het kader van

Het samenwerkingsverband Het Overleg

1 januari 2009


1. Besluit informatie uitwisseling

De politie Hollands Midden neemt deel aan het samenwerkingsverband Het Overleg. Voor dit samenwerkingsverband hebben partijen een convenant opgemaakt de dato 30 december 2008.

Dit besluit informatie uitwisseling regelt de wijze waarop de politie Hollands Midden politiegegevens verstrekt aan de partijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. Dit besluit dient als schriftelijke vastlegging zoals bedoeld in artikel 20 Wet politiegegevens.

De Korpsbeheerder van de politie Hollands Midden besluit op grond van artikel 20 Wet politiegegevens en in overeenstemming met:

de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Den Haag en de Burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn tot het verstrekken van politiegegevens aan vooromschreven samenwerkingsverband.
2. Doel

Het doel van de gegevensverstrekking aan onderhavig samenwerkingsverband is: • het verlenen van de voor betrokkene benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verder) afglijden naar een criminele carrière te voorkomen;

 • de realisering van een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast veroorzaakt door betrokkene tot een minimum te beperken;

 • het beter op elkaar aan laten sluiten van de fasen van preventie tot en met nazorg en hulpverlening voor een betrokkene.

Het zwaarwegend algemeen belang dat tot verstrekking aan voormeld samenwerkingsverband noodzaakt betreft:

Het voorkomen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare veiligheid in gemeente Alphen aan den Rijn, doordat betrokkene tijdig passende ondersteuning en hulpverlening kan worden geboden, opdat voorkomen wordt dat betrokkene zich toelegt op criminele en overlastgevende activiteiten.

Wanneer de informatie niet verstrekt wordt aan voormeld samenwerkingsverband bestaat het risico dat de diverse instanties langs elkaar heen werken en niet in staat zijn tot het verlenen van effectieve hulp.


3. Wijze van verstrekking

Politiegegevens worden slechts verstrekt door daartoe schriftelijk aangewezen medewerkers van de politie in de gemeente Alphen aan den Rijn. Verstrekking geschiedt aan de voorzitter van Het Overleg, dan wel aan de door hem aangewezen persoon.

Degene die politiegegevens verstrekt is verplicht die verstrekking onverwijld vast te leggen in het bedrijfsprocessensysteem van de politie Hollands Midden onder vermelding van: dit besluit, de datum en reden van verstrekking, de inhoud van de verstrekte gegevens en de naam van degene (persoon of instantie) aan wie is verstrekt.
4. Uit te wisselen gegevens

In het kader van dit besluit mogen politiegegevens worden verstrekt die ingevolge de artikelen 8 en 13 van de Wet politiegegevens worden verwerkt voor de dagelijkse politietaak. Gegevens uit verwerkingen die zijn gebaseerd op artikel 9 (opsporing) of 10 (CIE-RID) van de Wet mogen slechts worden verstrekt als zij door de bevoegd functionarissen ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking conform artikel 8.

Verstrekking van politiegegevens ingevolge dit besluit, beperkt zich tot:


 • NAW-gegevens van personen die vallen onder de doelgroep van voormeld samenwerkingsverband, die betrokken zijn bij incidenten die reden geven om aan te nemen dat zorg moet worden aangeboden;

 • Plaats, datum, tijdstip van overlastincidenten en NAW-gegevens van overlastveroorzakers, etc.

De door de politie verstrekte gegevens mogen door de ontvangende partij worden gebruikt voor:

 • het aanbieden van zorg aan personen die vallen onder de doelgroep van voormeld samenwerkingsverband

5. Bijzondere verplichtingen

Politiegegevens hebben een vertrouwelijk karakter. Ingevolge de Wet politiegegevens draagt ook de ontvanger van politiegegevens een geheimhoudingsplicht. Dientengevolge is de ontvanger gehouden om maatregelen te nemen teneinde verstrekte politiegegevens niet ter kennis te doen komen van onbevoegden. Doorverstrekking van politiegegevens vindt slechts plaats voorzover wet- en regelgeving daartoe verplichten of voorzover dat voortvloeit uit het doel van dit besluit.

Indien na verstrekking blijkt, dat politiegegevens onjuist of onvolledig zijn, draagt de politie zorg dat ontvangende partijen op de hoogte worden gebracht van correcties en/of aanvullingen.

De politie is wettelijk gehouden om onrechtmatige verstrekkingen of onjuist gebruik van politiegegevens te registreren en daaromtrent inzage te geven aan het College bescherming Persoonsgegevens. Bovendien dient de politie Hollands Midden in het jaarverslag melding te maken van dit besluit en de werking daarvan.


6. Looptijd

Dit besluit treedt in werking na ondertekening door de korpsbeheerder van de regiopolitie Hollands Midden en het bevoegd gezag.

Dit besluit is geldig tot een jaar na dagtekening en kan stilzwijgend voor een jaar worden verlengd. De korpsbeheerder is bevoegd om dit besluit in te trekken op ieder moment dat het zwaarwegend algemeen belang niet meer aanwezig wordt geacht.

Dit besluit wordt in origineel bewaard door de privacyfunctionaris van de politie Hollands Midden.


Aldus besloten, overeengestemd en ondertekend te Alphen aan den Rijn op 30 december 2008

Verantwoordelijke Bevoegd gezag

[naam] [naam]

Korpsbeheerder Hoofdofficier van Justitie

Politie Hollands Midden Arrondissementsparket Den Haag

M. du Chatinier

Wethouder Jeugd

Gemeente Alphen aan den Rijn
1 Statement Jeugdketen Alphen aan den Rijn, HET OVERLEG. Auteurs: prof.mr.dr. E.R. Muller, dr E. Berrevoets en J. Dobbelaar MSc

2 Jeugd en Veiligheid in Alphen aan den Rijn, onderzoek naar en advies betreffende het functioneren van netwerken en de regiefunctie op het terrein van jeugd en veiligheid. Auteur: Robert van Gurp

3Per agendapunt wordt bepaald wie van de partners aanwezig moet zijn.

4 Artikel 39f lid 1 onder a en b Wjsg jo paragraaf 4 a onder II en IV en 4 b onder II

Overeenkomst Het Overleg versie definitief p /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina