Overeenkomst inzake monitoringsprogramma Tuta absoluta t b. V export van tomaten naar de usaDovnload 38.9 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte38.9 Kb.
Overeenkomst inzake monitoringsprogramma Tuta absoluta

t.b.v. export van tomaten naar de USA

LET OP!!
S.v.p. 2 originele, met blauwe pen ingevulde en ondertekende,

exemplaren van de overeenkomst sturen naar:

KCB

t.a.v. afdeling P&C

Postbus 43133

2504 AC Den Haag

Kwaliteits-Controle-Bureau


Postadres: Postbus 43133, 2504 AC Den Haag
INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding

2. Partijen betrokken bij de overeenkomst

3. Voorwaarden

4. Uitvoering werkzaamheden KCB

5. Overige bepalingen

6. Kosten

7. Betalingstermijnen

8. Onregelmatigheden en maatregelen

9. Looptijd overeenkomst en beëindiging overeenkomst

10. Aanvullende verklaring en ondertekening overeenkomst
  1. Inleiding

Deze overeenkomst heeft betrekking op het, door het KCB, uit te voeren monitoringsprogramma Tuta absoluta ten behoeve van de export van Nederlandse tomaten naar de USA in 2014. De grondslag voor het monitoringsprogramma is gelegen in het, op basis van de door de USA in 2010 afgekondigde maatregelen, door de Plantenziektenkundige Dienst (NVWA) opgestelde ‘Protocol tomaat ivm Tuta absoluta USA’ (hierna genoemd ‘Protocol’), waarin de onderdelen van het monitoringsprogramma zijn opgenomen. De USA beschouwt Nederland als besmet met Tuta absoluta, hetgeen voor de USA de aanleiding vormde inperkende maatregelen in te stellen. Slechts de bedrijven, die voldoen aan de eisen uit het Protocol en zijn opgenomen in een register, zoals bedoeld in het Protocol, komen in aanmerking voor het telen, sorteren en verpakken respectievelijk exporteren van Nederlandse tomaten met de USA als bestemming. Voor de uitvoering van het monitoringsprogramma heeft de NVWA het KCB aangewezen. Het Protocol staat vermeld op de website van het KCB (www.kcb.nl). Met de ondertekening door de in hoofdstuk 2 genoemde partijen is er sprake van een overeenkomst, waarbij ondermeer wordt overeengekomen, dat het KCB, zijnde de opdrachtnemer, de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden uitvoert en de opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten betaalt.Het teeltsysteem op dit bedrijf moet eerst worden aangemeld bij de NVWA. De NVWA beoordeeld de locatie en stemt af met de APHIS vertegenwoordiger in Brussel.

2. Partijen betrokken bij de overeenkomst
Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn de volgende partijen direct betrokken:
a. Opdrachtgever: zoals vermeld op pagina 8

b. Opdrachtnemer: Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Postbus 43133

2504 AC ’s-Gravenhage


De NVWA ziet erop toe dat het Protocol op de juiste wijze wordt uitgevoerd.3. Voorwaarden
Verklaringen/verplichtingen opdrachtgever
Met de ondertekening van de voorliggende overeenkomst verklaart de opdrachtgever

  1. op de hoogte te zijn van de inhoud van het Protocol en zich te houden aan de daarin opgenomen eisen.

  2. in te stemmen met de uitvoering van het monitoringsprogramma door de opdrachtnemer en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waaronder begrepen de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 4 (Uitvoering werkzaamheden KCB). In dat kader is de opdrachtgever verplicht de medewerkers van opdrachtnemer de toegang te verlenen tot de bedrijfslocaties.

  3. de uit het monitoringsprogramma voortvloeiende kosten, zoals beschreven in hoofdstuk 6, tijdig te betalen aan de opdrachtnemer. Bij het niet tijdig betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, de werkzaamheden te staken en de opdrachtgever uit het register te schrappen.

  4. alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens en informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer.Verklaringen/verplichtingen opdrachtnemer
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de opdrachtnemer

  1. zorg te dragen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden op de bedrijfslocatie van opdrachtgever, waaronder begrepen de in hoofdstuk 4 (Uitvoering werkzaamheden KCB) beschreven werkzaamheden.

b. zich te houden aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften bij bedrijfsinspecties, zoals omschreven op de website van het KCB. Indien de opdrachtgever aanvullende eisen stelt, zal de opdrachtnemer zich daaraan conformeren.

4. Uitvoering werkzaamheden KCB
Werkzaamheden KCB
Het KCB verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:


  1. Plaatsen van feromoonvallen.

  2. Verzegelen van deuren met KCB zekeringen

  3. Periodieke controle van deze vallen, waarbij lijmbodems/lokstof indien noodzakelijk worden verwisseld.

  4. Beoordeling van de lijmbodems op de aanwezigheid van Tuta absoluta.

De bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van:

(naam teeltlocatie invullen)……………………
Opdrachtgever stemt in met het feit dat de teler haar akkoord geeft aan de ter plekke door het KCB uit te voeren werkzaamheden. Tevens neemt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de namens opdrachtgever door de teler uit te voeren werkzaamheden.
Werkwijze
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform eerdergenoemd Protocol. De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen van de NVWA te volgen bij de uitvoering van dit protocol. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van de opdrachtnemer. Alle handelingen/ beoordelingen zullen administratief worden vastgelegd.

Materiaalvoorziening
De opdrachtnemer draagt zorg voor alle, voor dit project, benodigde materialen. De kosten hiervan zijn in de in hoofdstuk 6 beschreven kosten begrepen.

Gegevens opdrachtgever

Ten aanzien van de voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer benodigde gegevens, baseert de opdrachtnemer zich op de gegevens die de opdrachtgever op het aanmeldformulier heeft vermeld.5. Overige bepalingen
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vervolg- en vertragingsschade daaronder begrepen, die mogelijk voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens de schade die het gevolg is van een verwijtbare nalatigheid van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer dienovereenkomstig voor alle aanspraken die derden jegens de opdrachtnemer mochten maken.

Aanwijzingen en instructies NVWA
De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen en instructies van de NVWA in relatie tot het Protocol na te leven.


6. Kosten
Bij het bedrijf verricht de opdrachtnemer de navolgende werkzaamheden, waaruit de hierna te noemen kosten voortvloeien:

1. Plaatsen van feromoonvallen (2 per ha) op het productiebedrijf.

2. Plaatsen van 1 feromoonval per 2500 m2 opslag / verpakkingsruimte, met een minimum van 2 vallen per locatie. Deze vallen worden tijdens iedere USA inspectie voor Nederlandse tomaten geïnspecteerd, met een maximum van 1 keer per dag.

3. Controle van alle vallen gedurende het teeltseizoen 2014 één keer per week, waarbij de lijmbodems indien noodzakelijk worden verwisseld.

4. Beoordeling van lijmbodems op aanwezigheid Tuta absoluta.

5. Administreren van werkzaamheden + resultaten.
Kosten

De kosten voor de inspectie op het bedrijf bedragen € 46,75 starttarief per bezoek. Daarnaast wordt een bedrag van € 1,46 per minuut in rekening gebracht voor inspectietijd en overige werkzaamheden.De kosten voor het beoordelen en wisselen (monitoren) van de vallen bedragen € 1,46 per minuut. Indien een monitoring bezoek niet gecombineerd kan worden met een inspectie wordt er een starttarief van € 46,75 per bezoek in rekening gebracht. Daarnaast worden € 0,57 materiaalkosten per val per week in rekening gebracht.
Variabele kosten

Beoordelen lijmbodem door de NVWA bij vermoeden van Tuta absoluta € 71,00*

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

* Deze kosten worden aan het KCB doorbelast door de NVWA. Bij wijziging van deze kosten door de NVWA zal het KCB de gewijzigde kosten in rekening brengen.


Indien het Protocol en/of de aanwijzingen en instructies van de NVWA gedurende de looptijd van de overeenkomst worden aangepast en deze invloed hebben op de werkzaamheden die de opdrachtnemer moet uitvoeren en/of de daarbij te gebruiken materialen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Over een aanpassing van de kosten wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk door de opdrachtnemer geïnformeerd.
Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het Protocol zullen alle hierdoor veroorzaakte extra werkzaamheden en kosten door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Betalingstermijnen
Betaling van nota’s dient binnen 14 dagen na datumstelling ervan te geschieden.

8. Onregelmatigheden en maatregelen
a. In het geval de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden constateert, dat een onregelmatigheid plaatsvindt of heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het niet voldoen aan de eisen uit het Protocol, waaronder mede begrepen het manipuleren van een feromoonval), al dan niet door toedoen van de opdrachtgever, dan wel de medewerkers van opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden worden belemmerd, wordt daarvan terstond melding gemaakt aan de NVWA. De NVWA bepaalt of en zo ja, welke maatregel wordt genomen. Een mogelijke maatregel is dat de opdrachtgever uit het register wordt geschrapt.
b. In het geval Tuta absoluta op het bedrijf van opdrachtgever wordt aangetroffen, bepaalt de NVWA de aanpak. De aanpak is mede afhankelijk van het aantal aangetroffen Tuta absoluta. De opdrachtgever zal uit het register worden verwijderd tenminste voor de duur van een volledige levenscyclus van Tuta absoluta.

9. Looptijd overeenkomst en beëindiging overeenkomst
a. De overeenkomst heeft een looptijd vanaf het moment van ondertekening door beide partijen tot het einde van het Nederlandse tomaten teeltseizoen in 2014.
b. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst is alleen in onderstaande gevallen mogelijk:

1. Een schriftelijke opzegging door de opdrachtgever uiterlijk één week voor de beoogde beëindiging van de overeenkomst.

2. Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen kostenvergoeding, zoals beschreven in hoofdstuk 6, aan de opdrachtnemer heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft.

3. Bij het schrappen van de opdrachtgever uit het register.

4. Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst in stand.

5. Na de opzegging respectievelijk beëindiging van de overeenkomst worden de feromoonvallen door het KCB verwijderd, waarbij deze tevens worden gecontroleerd/beoordeeld door het KCB.Overeenkomst inzake monitoringsprogramma Tuta absoluta

t.b.v. export van tomaten naar de USA

De onderstaande partijen verklaren zich akkoord met de voorliggende overeenkomst.


Namens de opdrachtgever,

(Naam bedrijf): …………………………………………………………………………………

(Naam bevoegde functionaris bedrijf en functie):………………………………………………

(Adresgegevens en telefoonnummer bedrijf):………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….

(Handtekening bevoegde functionaris bedrijf)
Plaats: ………………………………………………..

Datum:………………………………………….. 2014

Namens de opdrachtnemer,

ir. M. de Graaf, algemeen directeur van het KCB

………………………………………………….

(Handtekening)


Plaats: ………………………………………………..

Datum:………………………………………….. 2014


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina